НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду

2011 рік


image

Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-викладацького складу кафедри української філології (1994-2011) / Маріуп. держ. ун-т, Б-ка ; [уклад. А. В. Гельвіх ; відп. за вип. А. П. Шакула]. - Маріуполь : МДУ, 2011. - 67 с. - (Сер.: Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні покажчики ; вип. 3). Шифр зберігання    013    Б 59
 
Покажчик присвячено науковій та педагогічній діяльності кафедри української філології Маріупольського державного університету. До видання увійшли публікації професорсько-викладацького складу кафедри, опубліковані впродовж 1994–2011 рр. Покажчик стане в нагоді науковим працівникам, аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам.

image

Володимир Павлович Бех: д-р філософ. наук, канд. соціол. наук, проф., акад. : [біобібліогр. покажч.] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [голов. ред. Г. І. Волинка ; відп. ред.: А. А. Кравченко, Л. Л. Макаренко ; уклад. бібліогр. покажч.: Л. В. Савенкова, Н. І. Тарасова]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 170 с. : кольор. фотогр. – (Серія «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»).    Шифр зберігання 016    Б 55
 
Видання висвітлює творчий доробок Володимира Павловича Беха, відомого в Україні вченого, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української академії політичних наук, відмінника освіти України, доктора філософських наук, першого проректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, професора. Покажчик містить нарис життя і науково-педагогічної діяльності, в якому відображено коло наукових інтересів професора, хронологічний покажчик друкованих праць, роботи послідовників наукової школи – доктори та кандидати наук

image

Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : Гуменний Микола Хомич, Копусь Ольга Антонівна, Горіна Жанна Дмитрівна. Вип. 6 / [Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; упоряд.: Яцій О. М. ; наук. ред.: Тиранова Л. Є. ; ред. Панченко І. В. ; відп. за вип.: Кухта Є. С.]. – О. : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2011. – 18 с.    Шифр зберігання    013    Б 59
 
Видання висвітлює творчий доробок доктора філологічних наук, професора, завідуючого кафедрою української та зарубіжної літератур Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Миколи Хомича Гуменного; кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Ольги Антонівни Копусь; кандидата педагогічних наук, доцента кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Жанни Дмитрівни Горіної.

image

Бібліографічний покажчик наукових праць (2010 р.) / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Б‑ка ; [уклад.: В. А. Зотова, Н. В. Острікова ; наук. консультант Л. Л. Хоружа]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 122 с.   Шифр зберігання    013    Б 59
 
У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, докторантів, аспірантів і здобувачів Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010 рік. Видання є хронологічним продовженням попередніх випусків і налічує 829 бібліографічних записів, які згруповано у 7 розділах, а саме: монографії; підручники, навчально-методичні посібники; концепції, навчальні програми, професіограми; збірники наукових праць, статті в наукових та науково-методичних виданнях; методичні рекомендації; матеріали науково-практичних конференцій; дисертації та автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

image

Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000-2007 роки [у 2 ч.]. Вип. 6. Ч. 1 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Наук. б‑ка ; [редкол.: Л. В. Савенкова та ін. ; уклад.: Н. І. Тарасова]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 388 с. – До 175‑річчя НПУ імені М. П. Драгоманова.    Шифр зберігання    013    Б 59
 
Шостий випуск бібліографічного покажчика подає перелік друкованих праць співробітників (за час їх перебування в університеті) з 2000 по 2007 рік. Перша частина цього випуску містить інформацію про Інститут філософської освіти та науки, Інститут розвитку дитини, Інститут української філології, Фізико-математичний інститут, Інститут інформатики, Інститут гуманітарно-технічної освіти, Інститут дистанційної освіти. У покажчик увійшли книги, брошури, статті, тези доповідей наукових конференцій, автореферати дисертацій, авторські свідоцтва, депоновані рукописи, видання, віддруковані за кордоном тощо. Матеріал систематизовано у відповідності з приналежністю авторів певним кафедрам, інститутам.

image

Євген Михайлович Баран : бібліогр. покажч. : (до 50‑річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Наук. б‑ка ; [упоряд. О. Б. Гуцуляк ; авт. передм. Л. Т. Табачин]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. – 130 с : іл. – (Сер. «Вчені Прикарпатського національного університету» / відп. ред. сер. М. В. Бігусяк).    Шифр зберігання    016   Б 24
 
У бібліографічному покажчику представлено науковий та літературно-критичний доробок кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Євгена Михайловича Барана. До покажчика ввійшла також література про творчість відомого критика, літературознавця.

image

Роман Антонович Арцишевський : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін‑т соц. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти молоді ; [упоряд.і авт. вступ. слова І. Я. Коцан]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 58, [1] с. : фотогр.    Шифр зберігання    016   А 88
 
Видання надруковано з нагоди 65‑річчя з дня народження, 50‑річчя трудової і 40‑річчя науково-педагогічної діяльності члена-кореспондента НАПН України, доктора філософських наук, професора Романа Антоновича Арцишевського. Висвітлено основні віхи життя і творчості, наукового та педагогічного пошуку вченого, його літературної, журналістської та редакторської роботи. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, загалу читачів.

image

Борис Володимирович Яковенко : біобібліогр. покажч. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л. А. Політова ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. - Чернігів : [б. в.], 2011. - 23 с.    Шифр зберігання  016   Я 47
 
У покажчику представлено науковий та методичний доробок доктора біологічних наук, професора кафедри хімії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Бориса Володимировича Яковенка. До покажчика увійшли опубліковані праці: підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників і періодичних видань тощо (всього 76 праць). Видання розраховане на науковців, викладачів хіміко-біологічних факультетів вузів, учителів та методистів, студентів, аспірантів та працівників бібліотек.

image

Олександр Васильович Шестопалюк. Ректор. Учений. Педагог : до 60‑річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Б-ка ; [уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; бібліогр. ред. В. В. Герасименко ; авт. вступ. ст.: Г. С. Тарасенко, В. О. Гандзюк ; відп. за вип. В. С. Білоус. – [Вінниця] : Вінницька газета, [2011]. – 90, [1] с. : кольор. фотогр. – (Сер. «Педагоги Вінниччини»).    Шифр зберігання   016    Ш 52
 
Покажчик присвячено ректору Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктору педагогічних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України Олександру Васильовичу Шестопалюку. Видання налічує 150 наукових праць вченого: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, програми, статті з наукових збірників і періодичних видань, які вийшли в Україні та за кордоном. Наукову школу професора О. В. Шестопалюка представлено переліком дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів наук, виконаних під його керівництвом. До покажчика ввійшла також література про наукову та громадську діяльність вченого-педагога.

image

Марія Чепіль : бібліогр. покажч. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Б-ка ; [уклад. Ореста Чепіль]. - Дрогобич : РВВ Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2011. - 41 с.    Шифр зберігання 016   Ч-44
 
Бібліографічний покажчик містить інформацію про життєвий і творчий шлях українського вченого-педагога, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Марію Миронівну Чепіль. У покажчику представлено бібліографію наукових публікацій вченого та літературу про її наукову діяльність.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали