НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Г. Шарельмана

 1. ²Батчаева, ИИ. Теория нового «свободного воспитания» педагогов-реформаторов Бременской научной школы Германии (конец XIX – начало XX века) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [специальность] 13.00.01 «Общая педагогика» / Батчаева Исанна Иссаевна ; Пятигор. гос. лингвист. ун‑т. – Пятигорск, 1999. – 18 с.
 2. ²Беленцов, С. И. Развитие детской активности в трудах немецкого педагога Генриха Шаррельмана / С. И. Беленцов // Гуманитар. науки. – 2019. – № 4. – С. 37–44. – Библиогр.: 8 назв.
 3. ²Беленцов, С. И. Теория свободного воспитания в трудах немецких деятелей второй половины XIX – начала XX века [Электронный ресурс] / С. И. Беленцов // Учёные записки : электрон. науч. журн. Курского гос. ун‑та. – Текстовые данные. – 2019. – № 1. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-svobodnogo-vospitaniya-v-trudah-nemetskih-deyateley-vtoroy-poloviny-hih-nachala-hh-veka/viewer (дата обращения: 21.11.2020). – Загл. с экрана.
 4. Бєлова, С. Інтерес як психолого-педагогічна проблема у творчій спадщині Л. Виготського та Г. Шаррельмана / Бєлова Світлана // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2019. – Вип. 9. – С. 101–107. – Бібліогр.: 7 назв.
 5. Бєлова, С. Проблеми гуманізації навчально-виховного процесу в педагогічних концепціях Г. Шарельмана та В. О. Сухомлинського / С. Бєлова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ ; Житомир, 2004. – Вип. 6, кн. 2. – С. 313–319. – Бібліогр.: 10 назв.
 6. ²Бєлова, С. Проєктна методика як засіб формування креативних здібностей особистості у творчій спадщині Г. Шаррельмана / С. Бєлова // Сучасні проблеми германського та романського мовознавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., [15 квіт. 2016 р., Рівне] / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Луцький нац. техн. ун-т, Нац. ун-т «Острозька академія». – Рівне, 2016. – С. 80–87. – Бібліогр.: 6 назв.
 7. Бєлова,С. Система творчого виховання учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та Г. Шарельмана / Світлана Бєлова // Наук. записки. Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч.  – С. 187–191. – Бібліогр.: 12 назв.
 8. Бєлова, С. А. Бременська наукова школа початку ХХ століття як педагогічна система / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2002. – Вип. 21. – С. 96–100. – Бібліогр.: 13 назв.
 9. Бєлова, С. А. Інтерес як педагогічна умова навчально-виховного процесу у творчих спадщинах Л. Виготського та Г.Шарельмана / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2007. – Вип. 36. – С. 31–34. – Бібліогр.: 7 назв.
 10. Бєлова, С. А. Концепція вчителя у педагогічній системі представників Бременської школи / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2002. – Вип. 24. – С. 89–91. – Бібліогр.: 6 назв.
 11. ²Бєлова, С. А. Концепція комплексного навчання у практиці Бременських експериментальних шкіл поч. ХХст. / С. А. Бєлова // Сучасні проблеми германського та романського мовознавства : матеріали другої Міжнар. наук.-практ. конф., Рівне, 24 лют. 2017 р. / Рівнен. держ. гуманітар. ун‑т, Луцький нац. техн. ун-т, Нац. ун-т «Острозька академія». – Рівне, 2017. – С. 26–34. – Бібліогр.: 11 назв.
 12. Бєлова, С.А. Мотивація навчальної діяльності учнів у Бременських експериментальних школах початку ХХ ст. / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2005. – Вип. 31. – С. 40–43. – Бібліогр.: 8 назв.
 13. ²Бєлова, С. А. Оптимізація освітнього простору як важливий чинник виховання і розвитку дитини у практиці Бременських шкіл 20-х рр. ХХ ст. / С. А. Бєлова // Сучасні проблеми германського та романського мовознавства : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., [16–18 берез. 2020р., Рівне] / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т [та ін.]. – Рівне, 2020. – С. 34–43. – Бібліогр.: 9 назв.
 14. Бєлова, С. А. Педагогіка співробітництва у практиці експериментальних Бременських шкіл 20-х рр. ХХ ст. / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2017. – Вип. 17. – С. 60–63. – Бібліогр.: 6 назв.
 15. Бєлова, С. А. Проблема гуманізації шкільного навчання у спадщині Бременської педагогічної школи на початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Бєлова Світлана Андріївна ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2004. – 20 с.
 16. Бєлова, С. А. Проблеми розвивального навчання в теорії та практиці німецької реформаторської педагогіки початку ХХ ст. («педагогіка особистості» / Бєлова С. А. // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2002. – Вип. 23. – С. 35–39. – Бібліогр.: 4 назви.
 17. ²Бєлова, С. А. Трудові школи Німеччини як основа європейського реформаторського руху кінця ХІХ – поч. ХХст. / Бєлова С. А. // Сучасні проблеми германського та романського мовознавства : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., [15 лют. 2018 р., Рівне] / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Луцький нац. техн. ун-т, Нац. ун-т «Острозька академія». – Рівне, 2018. – С. 31–39. – Бібліогр.: 9 назв.
 18. Бєлова, С. А. Шляхи гуманізації навчально-виховного процесу у Бременській педагогічній школі початку ХХ ст. / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2016. – Вип. 13, ч. 1. – С. 8–11. – Бібліогр.: 7 назв.
 19. Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Н. П. Волкова. – 2‑ге вид., перероб., допов. – Київ : Академвидав, 2007. – 615 с. – (Альма‑матер). – Про Г. Шаррельмана: с. 599–600.
 20. Гергет, А. Педагогическая мысль в Германии / А. Гергет // Современные педагогические течения / А. Гергет, А. Готалов-Готлиб. – Херсон, 1925. – С. 1–130. – О Г. Шаррельмане: с. 67, 75, 97.
 21. Гончаренко, С. Шаррельман (Scharrelmann) Генріх / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 362.
  Те саме // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 498.
 22. Готалов-Готлиб, А. Г. Современные педагогические течения в социологическом освещении / А. Г. Готалов-Готлиб // Современные педагогические течения / А. Гергет, А. Готалов-Готлиб. – Херсон, 1925. – С. 131–249. – О Г. Шаррельмане: с. 143.
 23. Готалов-Готліб, А.Г. Нові школи в Німеччині : (з особистих спостережень) / А. Г. Готалов-Готліб. – Одеса : Держвидав України, 1927. – 172 с. – Про Г. Шаррельмана: с. 5, 6, 96, 123, 126–130.
 1. Даденков, Н. Личность в современной немецкой педагогике / Н. Даденков // Журн. М-ва нар. просвещения. – 1911. – Ч. 35 (окт.). – С. 196–237 (Отдел по народному образованию).
 2. ²Даденков,Н. Новое педагогическое направление в Германии. Persönlichkeitspädagogik : теорет. положения Гильдебранда, Линде, Шаррельмана и Гансберга : практика бремен. педагогов / Н. Даденков. – Киев : Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1912. – [4], 77 с. : ил. – Отт. из «Циркуляра по Киевскому учебному округу», №№ 6, 7, 8 – 1912 г.
 3. Джуринский,АН. История педагогики : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям / А. Н. Джуринский. – М. : Владос, 1999. – 430, [1] с. – О Г. Шаррельмане: с. 318, 326.
 4. Ильин, Н. Н. Очерки современной германской школы / Н. Н. Ильин ; с предисл. и под ред. А. П. Пинкевича. – М. : Изд. авт., 1927. – 192 с. – О Г. Шаррельмане: с. 61, 85.
 5. Історія педагогіки : навч. посіб. для пед. ін-тів / [за ред. М. С. Гриценка]. – Київ : Вища шк., 1973. – 446, [1] с. – Про Г. Шаррельмана: с. 102.
 6. ²Кагаров, Е. Г. Современное педагогическое движение в Западной Европе и Америке / Е. Г. Кагаров. – Изд. 2-е. – М. : Работник просвещения, 1928. – 276 с. – О Г. Шаррельмане: с. 15, 29–32.
 7. ²Корнетов, Г. Б. Метод эпизодического обучения Генриха Шаррельмана / Г. Б. Корнетов // Эвристический подход к изучению историко‑педагогических феноменов Средневековья и Нового времени : монография / Г. Б. Корнетов. – М., 2012. – Гл. 13. – С. 271–285.
 8. Корнетов, Г. Б. Опора на актуальный познавательный интерес ребенка в методе эпизодического обучения Генриха Шаррельмана /Григорий Борисович Корнетов // Шк. технологии. – – № 4. – С. 65–71.
 9. Кравець, В. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття : навч. посіб. для студентів пед. навч. закл. / В. Кравець. – Тернопіль : [б. в.], 1996. – 288, [1]с. – Про Г. Шаррельмана: с. 34–36.
 10. Лаврусевич, Н. О. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття / Лаврусевич Надія Олексіївна, Поліщук Світлана Вікторівна ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2014. – 167 с. – Про Г. Шаррельмана: с. 5, 58, 61, 76, 84, 126.
 11. Мамонтов, Я. Соціальний принцип у педагогічній системі : (до сучасних формул мети виховання) / Я.Мамонтов // Рад. освіта. – – № 5. – С. 17–21.
 12. Музыченко, А. Ф. Современные педагогические течения в Западной Европе и Америке / А. Ф. Музыченко. – М. : Польза В. Антик и К°, 1913. – [112]с. – (Педагогическая академия ; т. 12). – О Г. Шаррельмане: с. 166–167.
 13. Очерки истории школы и педагогики за рубежом (1917–1939) / под ред. К. И. Салимовой, Б. М. Бим-Бада ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М. : Педагогика, 1982. – 159, [2]с. – О Г. Шаррельмане: с. 32, 74–75, 77.
 14. ²Пинкевич, А. П. Педагогика : [в 2 т.]. Т. 2. Школьный возраст. Трудовая школа / А. П. Пинкевич. – 5-е изд. – М. : Работник просвещения, 1929. – 261, [3]с. – О Г. Шаррельмане: с. 39, 42, 54, 55.
 15. Пинкевич, А. П. Современные буржуазные педагогические теории / А. П. Пинкевич // Педагогическая энциклопедия : [в 3 т.] / под ред. А. Г. Калашникова при участии М. С. Эпштейна. – М., 1929. – Т. 1.– Стб. 415–440. – О Г. Шаррельмане: стб. 427–430.
 16. Пискунов, А. И. Проблемы трудового обучения и воспитания в немецкой педагогике XVIII – начала XXв. / А. И. Пискунов ; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1976. – 293, [3] с. – О Г. Шаррельмане: с. 273–275, 277.
 17. Пискунов, А. И. Теория и практика трудовой школы в Германии (до Веймарской республики) / А. И. Пискунов ; АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – М. : АПН РСФСР, 1963. – 359 с. – О Г. Шаррельмане: с. 272, 286–290, 294, 295.
 18. Пискунов, А. И. Шаррельман (Scharrelmann), Генрих / А. И. Пискунов // Педагогическая энциклопедия : [в 4 т.] / гл. ред.: И. А. Каиров, Ф. Н. Петров. – М., 1968. – Т. 4. – Стб. 686–687.
 19. ¹Растригіна, А. М. Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця XIX – першої половини XX століття: автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Растригіна Алла Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 41 с.
 20. Ревуцька, С. А. Духовно-моральне виховання у реформаторській педагогіці Німеччини у 2 пол. ХІХ – 1 пол. ХХ ст. / Ревуцька С. А. // Наук. записки. Серія «Психологія і педагогіка» : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2012. – Вип. 21. – С. 371–377. – Бібліогр.: 8 назв.
 21. Русова, С. Сучасні течії в новій педагогіці / [Софія Русова] // Софія Русова: з маловідомого і невідомого : [трилогія] / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [упоряд.: О. Джус, З. Нагачевська]. – Івано-Франківськ, 2006. – Ч. 1 : «Несторка української педагогічної літератури…». – С. 358–422. – Про Шарельмана: с. 365, 366, 386, 395, 422. – Друк. за вид.: Шлях виховання й навчання. Львів, 1932. Ч. 1. С. 1–12 ; Ч. 2. С. 65–76 ; Ч. 3. С. 129–136 ; Ч. 4. С. 185–202.
 22. ²Сергейко С. А. Г. Шаррельман и его «педагогика личности» / С. А. Сергейко // Зарубежная реформаторская педагогика конца XIX – первой половины XX в. : учеб. пособие по курсу «История педагогики» для студентов всех специальностей / С. А. Сергейко ; М-во образования Республики Беларусь, Гроднен. гос. ун-т им. Янки Купалы. – Гродно, 2001. – Гл. 1, § – С. 35–39.
 23. Скільський, Д. Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Дмитро Скільський. – Київ : Смолоскип, 2011. – 373, [1] с. – (Серія «Пролегомени»). – Про Г. Шаррельмана: с. 305–307, 316, 319.
 24. Сторонська, О. Ідеї дитиноцентричної освіти в реформаторській педагогіці Німеччини / Оксана Сторонська // Молодь і ринок. – 2021. – № 1. – С. 96–99. – Бібліогр.: 10 назв.
 25. Цибулько, О. С. Єдність теорії і практики як чинник виховання морально-етичних цінностей у європейських педагогічних концепціях періоду становлення індустріального суспільства / О. С. Цибулько // Освітній дискурс : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 22–34. – Бібліогр.: 9 назв. – Про Г. Шаррельмана: с. 29–30.
 26. Чопик, Ю. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках українських науковців другої половини ХХ – початку ХХІ століття: [монографія] / Юрій Чопик, Інна Стражнікова ; МОН України, Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – 263 с. – Про Г. Шарельмана: с. 39, 43, 57, 67, 80, 94, 234, 235, 245, 246.
 27. Шаррельман (Scharrelmann) Генрих // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад]. – М., 2003. – С. 423.
 28. ²Юшина, Е. В. Реформаторская педагогика Германии в исторической ретроспективе / Е. В. Юшина ; ГОУ ВПО «Кыргызско-российский славянский университет». – Бишкек : КРСУ, 2013. – 124 с. – О Г. Шаррельманне: с. 43, 44, 64, 65.
 29. Ярмаченко, М. Шарельман Генріх / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. ЯрмаченкаМ. Д. – Київ, 2001. – С. 492.
 30. ²Koerrenz, R. Forgotten Pedagogues of German Education : A History of Alternative Education / Ralf Koerrenz, Sebastian Engelmann. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. – 147 p. – (Palgrave Studies in Alternative Education / eds: Helen Lees, Michael Reiss). – From the content: 5 : Heinrich Scharrelmann and the Art of Storytelling. – P. 79–99.
З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з інтернет-джерел

З працями, доступними в Інтернетмережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

31.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГАЙДУК ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали