НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць П. О. Куліша

 1. Автобіографія. / П. Куліш // Самі про себе : автобіографії видатних українців ХІХ-го століття / Укр. Вільна Акад. Наук у США; ред. Юрія Луцького. – Нью-Йорк : [б. в.], 1989. – С. 23–56. – Назва на дод. тит. арк. : About Themselves : autobiographies of Prominent Ukrainians of the XIX-th Century.
 2. Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / П.Куліш; ред. Ю. Луцький, передм. Ю. Шевельова. – Нью-Йорк : Торонто : Українська вільна академія наук у США, 1984. – 326 с.
 3. Вибрані поетичні твори] / Пантелеймон Куліш // Із забуття в безсмертя : сторінки призабутої спадщини / М. Жулинський. – К. : Дніпро, 1990. – С. 66–80.
 4. Вибрані твори / П. О. Куліш; [упоряд., підготов. текстів та прим. М. Л. Гончарука; вступ. ст. І. І. Пільгука; ред. М. Д. Бернштейн]. – К. : Дніпро, 1969. – 559 с.
 5. Викохування дітей / П. О. Куліш // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія / [упоряд. Л. Д. Березівська та ін.; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 48–49.
 6. Владимирия, или искра любви. Приключения Недригайла из Недригайлова городка. Посмертные записки моего приятеля / Пантелеймон Куліш; публ. О. Луговського, О. Путра // Київська старовина. – 1998. – № 1. – С. 41–93; № 2. – С. 97–150; № 3. – С. 33–86.
 7. До братів на Вкраїну. До кобзи. Рідне слово : [та ін. поетичні твори] / Пантелеймон Куліш // Україна: антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба [та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2009. – Т. 5. Романтики національного відродження (1800–1863 роки). – С. 519–530.
 8. Древняя Русь в Царстве Польском / П. А. Кулиш // Молода нація : альманах / Голов. ред. В. Верстюк. – К. : Смолоскип, 2004. – Вип. 1(30). – С. 47–58.
 9. Записки о Южной Руси : в 2-х т./ сост. и издан. Пантелеймона Кулиша.– С.-Петербург : Типография А. Якобсона, 1856. – репр. изд. – К. : Днипро, 1994. – 719 с.
 10. Іродова морока : вертепна містерія на Різдвяні свята / Пантелеймон Куліш // Дніпро. – 1994. – № 7/8. – С. 114–123.
 11. Листи до Т. Шевченка : [та ін. листи] / П. Куліш // Україна: антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба [та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2009. – Т. 5. Романтики національного відродження (1800–1863 роки). – С. 242–284, 308–312.
 12. [Листи до Євгена Тимченка] / П. Куліш // Листування Пантелеймона Куліша з Євгеном Тимченком / Степан Захаркін: [вступна ст., публ., комент.] // Київська старовина. – 1998. – № 3. – С. 94–108.
 13. Листи з хутора. Простонародность в украинской словесности. До рідного народу / П. О. Куліш // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Знання, 2003. – С. 181–195.
 14. Науково-педагогічна спадщина Пантелеймона Куліша : вибрані творі : [збірка] / упоряд. О. О. Кравченко; рец. : Н. С. Побірченко, Н. М. Коляда. – Умань : РВЦ „Софія”, 2008. – 208 с.
 15. О восстановлении древних прав греко-униатской церкви / П. А. Кулиш // Молода нація : альманах / Голов. ред. В. Верстюк. – К. : Смолоскип, 2004. – Вип. 1(30). – С. 59–62.
 16. Об отношении малороссийской словесности к общерусской : эпилог к „Черной раде” : [та ін. твори письменника] / П. Куліш // Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3-х кн. / Упоряд. : П. М. Федченко, М. М. Павлюк, Т. В. Бовсунівська; за ред. П. М. Федченка. – К. : Либідь, 1996. – Кн. 1. – С. 238–321.
 17. Переглядъ українськихъ книжокъ / П. О. Куліш // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія /  [упоряд. Л. Д. Березівська та ін.; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 43–47.
 18. Повість про Український народ. Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / Пантелеймон Куліш; [Упорядкув., передм., пер., прим. й авт. редагування О. Шокало]. – К. : Ред. журн. „Український Світ”, 2005. – 384 с.
 19. Поезії / Пантелеймон Куліш. – К. : Радянський письменник, 1970. – 394 с. – (Бібліотека поета).
 20. Поезії / Пантелеймон Куліш // Українська мова і л-ра в шк. –1992. –№ 11/12. – С. 18–20.
 21. Полякамъ объ украинцах. (Ответъ на безыменное письмо) / Пантелеймон Куліш // Україна: антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба [та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2009. – Т. 5. Романтики національного відродження (1800–1863 роки). – С. 400–418.
 22. Простонародностъ въ украинской словесности / Пантелеймон Куліш // Україна: антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба [та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2009. – Т. 5. Романтики національного відродження (1800–1863 роки). – С. 418–428.
 23. Твори: у 2-х т. / П. О. Куліш ; підгот. тексти, упоряд. і склав приміт. М. Л. Гончарук ; авт. передм. М. Г. Жулинський. – К. : Дніпро, 1989.

Т. 1: Поетичні твори. – 654 с.

Т. 2: Чорна рада : Хроніка 1663 року. Оповідання. Драматичні твори. Статті та рецензії. – 586 с.

 1. Твори : у 2-х т. / П. О. Куліш ; Нац. акад. наук України ; ред. кол. : І О. Дзеверін, О. Т. Гончар та ін. – К. : Наук. думка, 1994. – (Бібліотека української літератури. Українська нова література).

Т. 1: Прозові твори. Поетичні твори Переспіви та переклади / Упоряд. і приміт. Є. К. Нахліка; ред. тому М. Д. Бернштейн. – 752 с.

Т. 2: Поеми. Драматичні твори / Упоряд. і приміт. В. М. Івашкова; ред. тому М. Д. Берштейн. – 768 с.

 1. Характер и задача украинской критики / П. Куліш // Україна: антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / редкол. : І. М. Дзюба [та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2009. – Т. 5. Романтики національного відродження (1800–1863 роки). – С. 350–355.
 2. Хутірська філософія і віддалена од світу поезія : [фрагм. IV розд.] / Пантелеймон Куліш // // Урок української. – 2000. – № 11/12. – С. 48–52.
 3. Чорна рада : роман, оповідання, вірші : [зб.] / Пантелеймон Куліш. – Х. : Фоліо, 2008. – 287 с. – (Сер. : Українська класика).
 4. Чорна рада. Хроніка 1663 року : роман / Пантелеймон Куліш; передм. М. В. Стріхи. – К. : Котигорошко, 1993. – 160 с. – (Шкільна бібліотека).
 5. Чорна рада : історична повість – хроніка 1663 р. (виїмки) / Пантелеймон Куліш. – Нью-Йорк : Вид-во шк. ради, 1982. – 48 с. – (Шкільна бібліотека).
 6. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Оповідання. / П. О. Куліш. – Х. : Вид-во „Основа” при Харків. держ. ун-ті, 1990. – 272 с.
 7. Чорна рада : Хроніка 1663 року та оповідання : для старш. шкіл. віку / П. О. Куліш; [упоряд. та приміт. М. Л. Гончарука; передм. М. Я. Олійника]. – К. : Веселка, 1990. – 256 с.
 8. Чорна рада : [роман, оповідання] / П. О. Куліш; передм. Л. Яхно. – К. : ВАТ Вид-во „Київська правда”, 2003. – 184 с.
 9. Щоденник / Пантелеймон Куліш; [упоряд. тексту, прим. С. М. Кіржаєва]. – К. : Ін-т української археології АН України, 1993. – 87 с. – (Сер. книжкових пам’яток „Українські пропілеї”).
 10. „Я – піонер з сокирою важкою…” : [поезії] / Пантелеймон Куліш // Урок української. – 2000. – № 11/12. – С. 46-48.

З цими виданнями ви можете ознайомитись

у Державній науково-педагогічній бібліотеці України

імені В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

31.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГАЙДУК ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали