НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Г. С. Сковороди

 1. Бобир, О. В. Григорій Сковорода як сімейний вихователь / О. В. Бобир // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Пед. науки. – Чернігів : [б. в.], 2004. – Вип. 24 : – С. 110–113.
 2. Бакай, С. Ю. Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г. С. Сковороди на Слобожанщині : автореф. дис.. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Бакай Світлана Юріївна ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – 2004. – 19 с.
 3. Баукова, У. Гуманізм освіти: любов – це джерело освіти / У. Баукова // Пед. газета. – 2010. – Лип. (№ 7). – С. 2.
 4. Бутлерова, І. І. Григорій Сковорода – музикант / І. І. Бутлерова // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, художня культура : наук.-метод. журн. – 2016. – № 11. – С. 32–35.
 5. Великі українці: Григорій Сковорода – філософ, письменник, педагог : метод. матеріали / Нац. б-ка України для дітей, держ. закл. ; [матеріал підготували Ю. В. Осадча, І. В. Слободянюк ; літ. ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко] . – Київ : [б. в.], 2012. – 28 с.
 6. Гнатюк, Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контекті староукраїнської книжної традиції : монографія / Л. П. Гнатюк ; [відп. ред. С. Я. Єрмоленко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – [Київ] : Київ. ун-т, 2010. – 446 с.
 7. Григорій Сковорода : [наук. пр.] / Львів. крайове т-во «Рідна школа», Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський]. – Львів : Сполом, 2013. – 212 с.
 8. Григорій Сковорода – український мислитель (ювілейні читання до 270-річчя від дня народження) / Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка, Львів. політехн. ін-т, Львів. лісотехн. ін-т ; [відп. за вип. Юрій Вільчинський]. – Київ : [б. в.], 1992. – 95 с.
 9. Дмитрів, І. Григорій Сковорода і Богдан-Ігор Антонич : діалог крізь століття / І. Дмитрів // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. – 2012. – № 11. – С. 60–64.
 10. Задорожна-Княгницька, Л. В. Педагогічна спадщина Григорія Сковороди в контексті вивчення історії педагогіки / Л. В. Задорожна-Княгницька // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодій.фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2013. – Вип. 1. – С. 45–53.
 11. Зайко, М. А. Короткий екскурс епістолярного жанру та особливості епістолярної спадщини українського богослова Григорія Сковороди : 1722 – 1794 : 270 р. – 1992 / [упоряд. та авт. текстів Мирослава Зайко]. – Тернопіль : Терно-граф, 2020. – 71 с.
 12. Ідзьо, В. Григорій Сковорода – національний символ української філософської та державницької думки XVIII століття / Віктор Ідзьо //Мін-во освіти і науки України, НДІ українознав. – Львів : Сполом, 2007. – 59 с.
 13. Калуська, Л. В. Видатні українські педагоги : Григорій Сковорода, Григорій Ващенко, Софія Русова, Василь Сухомлинський, Мирослав Стельмахович : інформ. довід. / Любомира Калуська ; [кер. проекту : Б.Фенюк ; голов. ред. Т. Ухіна ; ред.: П. Довганик ; літ. ред.: А. Семенова ; обкл.: О. Курила]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 223 с.
 14. Кулик, І. О. Г. Ващенко про педагогічний доробок Г. Сковороди / І. О. Кулик // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2004. – Вип. 24 : Серія: Пед. науки. – С. 125–127.
 15. Кулик, І. О. Особливості осмислення творчої спадщини Г. Сковороди в історико-педагогічній літературі 20-х рр. ХХ ст. / І. О. Кулик // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2006. – Серія 16 : Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики. – Вип. 5 (15). – С. 85–89.
 16. Кулик, І. О. Творча спадщина Григорія Сковороди в педагогічній історіографії : автореф. дис.. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кулик Ірина Олександрівна ; наук. кер. Зайченко Іван Васильович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – 2009. – 20 с.
 17. Курашова, В. О. Г. С. Сковорода про принцип самодіяльності в навчально-виховному процесі / Курашова В. О. // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2007. – Вип. 19. – С. 74–81.
 18. Левченко, Т. Г. Творчість як спосіб здійснення гуманізму в творах Г. С. Сковороди / Т. Г. Левченко // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали п’ятих Ірпін. міжнар. наук.-пед. читань, 24–25 трав. 2007 р. – Ірпінь : [б. в.], 2007. – С. 79–81.
 19. Маленко, О. О. Григорій Сковорода й сучасна шкільна освіта : науково-методичне осмислення духовного спадку / О. О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу : наук.-метод. журн. – 2012. – № 33. – С. 37–38.
 20. Мельник, В. Григорій Сковорода – «національний філософ» : до 290-річчя від дня народження / В. Мельник // Вісн. Кн. палати : наук.-практ. журн. – 2012. – № 12. – С. 35–36.
 21. Пістряк, К. С. Дослідження провідних принципів у просвітитєльсько-педагогічній діяльності Григорія Сковороди / К. С. Пістряк // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. університет ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [Б. в.], 2009. – С. 135–136.
 22. Полуянова, М. О. Світ Григорія Сковороди (позакласний захід для учнів 9-х класів) / М. О. Полуянова // Шк. бібліотекар (Осн.). – 2017. – № 8. – С. 40–43.
 23. Попович, М. Григорій Сковорода: філософія свободи / Мирослав Попович ; [відп. ред. Тетяна Акулова ; ред. Людмила Ярошевська ; худож. оформ. Олександра Білецького]. – 2-ге вид. – Київ : майстерня Білецьких, 2008. – 255 с.
 24. Романенко, С. Дороговкази життя в афоризмах Григорія Сковороди та ілюстраціях / С. Романенко. – Київ : Фенікс, 2012. – 190 с.
 25. Сагач, Г. М. Ноосферні генії духу і думки Григорій Сковорода і Володимир Вернадський у вимірах філософсько-педагогічної ноології / Г. М. Сагач, В. Ф. Мартиненко // Таврійський вісн. освіти. – 2016. – № 1. – С. 15–26.
 26. Спадщина Григорія Сковороди для педагогічної дії : зб. матеріалів круглого столу до 300-річчя з дня народження Григорія Савича Сковороди / Ін-т проблем виховання НАПН України : [авт.-упоряд.: Кириченко В. І. та ін. ; ред. Л. П. Гобельовська ; дизайн обкл. Ю. Г. Кончицька]. – Харків : [б. в.], 2021. – 91 с.
 27. Співець української душі (до 285-ї річниці від дня народження Григорія Савича Сковороди) : бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва ; [уклад.: Н. Мельник, Т. Кутова ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява]. – Київ : [б. в.], 2008. – 32 с.
 28. Стадниченко, В. Я. Садівник щастя : Сковорода як дзеркало України : нариси, дослідження, спогади, поезії, світлини / Володимир Стадниченко ; вступ. ст. Л. І. Андрієвського ; [співголови редакц.-худож. Ради : Л. І. Андрієвський, В. А. Михалко ; голов. ред. вид-ва : І. Л. Андрієвська, Т. В. Майданович ; наук. ред. Т. В. Майданович ; художнє оформ. В. С. Мельничук]. – Київ : Криниця, 2012. – 492 с.
 29. Стадниченко, В. Учитель життя. Сковорода як гасло часу : нариси, дослідження, інтерв’ю, світлини / авт.-упоряд. Володимир Стадниченко ; переднє слово М. М. Сулими ; [відп. за вип. Т. Ковтун ; обкл. І. Єзерська ; фото В. Стадниченка та ін.]. – Київ : Успіх і кар’єра, 2016. – 493 с.
 30. Суділовська, М. М. Філософсько-педагогічні погляди Г. Сковороди в дослідженнях Д. Чижевського / М. М. Суділовська // Наук. записки Бердян. держ. пед. ун-ту. / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : Ткачук А. В., 2016. – Вип. 1. – С. 250–254.
 31. Сухоручко, Л. Шукаймо щастя за Сковородою / Л. Сухоручко // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2010. – № 12. – С. 49–50.
 32. Тимченко, Г. Ф. Г. С. Сковорода – філософ, поет, музикант : [інтегров. урок] для 6-х класів / Г. Ф. Тимченко, В. І. Решова // Шк. бібліотекар. – Харків : Основа, 2013. – № 7. – С. 16–20.
 33. Ткаченко, Л. І. Актуальність дослідження проблеми розвитку особистості у педагогічній спадщині Григорія Сковороди / Ткаченко Л. І. // Педагог. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – Київ : ЕКМО, 2007. – Вип. 4. – С. 142–147.
 34. Ткаченко, Л. І. Григорій Сковорода: екзистенційні домінанти життєтворення / Лідія Іванівна Ткаченко // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 3. – С. 18–29.
 35. Ткаченко, Л. І. Григорій Сковорода: екзистенційні домінанти життєтворення / Л. Ткаченко // Рідна шк. – 2014. – № 11. – С. 64–69.
 36. Ткаченко, Л. І. Григорій Сковорода: педагогіка свободи / Л. Ткаченко // Освіта. – 2012. – 5–12 груд. (№ 51). – С. 5.
 37. Ткаченко, Л. Григорій Сковорода про розвиток особистості / Л. Ткаченко // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2012. – № 6. – С. 51–56.
 38. Ткаченко, Л. І. Гуманістичні ідеї Г. С. Сковороди і А. С. Макаренка в поглядах на особистість / Л. І. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Серія: Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2008. – Вип. 4. – С. 141–148.
 39. Ткаченко, Л. І. Ідеї педагогічної спадщини Г. С. Сковороди: до проблеми формування національної еліти / Л. І. Ткаченко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун-т «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – Вип. 27 (31) : в 3 ч. : Педагогіка вищої школи 21 століття та формування національної гуманітарно-технічної еліти: V Кримські педагогічні читання, Ч. 1. – С. 155–165.
 40. Ткаченко, Л. І. Ідеї розвитку особистості в творчості Г. С. Сковороди: виховання еліти / Л. І. Ткаченко // Наук.часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.]. Серія 5 : Пед. науки: реалії та перспективи / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 25. – С. 208–214.
 41. Ушкалов, Л. В. Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов ; [відп. за вип. Є. В.Мєзєнцева]. – Харків : Фоліо, 2013. – 122, [1] с.
 42. Ушкалов, Л. Ловитва невловного птаха : життя Григорія Сковороди / Леонід Ушкалов ; [наук. ред. Олексій Сінченко ; дизайн серії та обкл. Іван Григор’єв]. – Вид. 2-ге. – Київ : Дух і літера, 2017. – 363 с.
 43. Ушкалов, Л. Людина межі: Григорій Сковорода в рецепції Михайла Драгоманова / Л. Ушкалов // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. – 2014. – № 10. – С. 52–57.
 44. Хаустова, С. Г. Григорій Сковорода – великий письменник-просвітник : літературно-музична композиція. 9-й клас / С. Г. Хаустова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 33. – С. 33–36.
 45. Шевчук, В. О. Пізнаний і непізнаний Сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима : розмисли / Валерій Шевчук ; [ред. С. В. Цушко ; худож. оформ. Н. В. Михайличенко]. – Київ : Пульсари, 2008. – 525 с.
 46. Штельмах, М. Л. P. S. Григорія Сковороди… / М. Л. Штельмах ; [відп. за вип. Г. Ф. Висоцька]. – Харків : Гімназія, 2013. – 315 с.

Анонси та оголошення

23.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

РУБАН АЛЛУ ІВАНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали