НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Г. С. Сковороди

 1. Бобир, О. В. Григорій Сковорода як сімейний вихователь / О. В. Бобир // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Пед. науки. – Чернігів : [б. в.], 2004. – Вип. 24 : – С. 110–113.
 2. Бакай, С. Ю. Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г. С. Сковороди на Слобожанщині : автореф. дис.. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Бакай Світлана Юріївна ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – 2004. – 19 с.
 3. Баукова, У. Гуманізм освіти: любов – це джерело освіти / У. Баукова // Пед. газета. – 2010. – Лип. (№ 7). – С. 2.
 4. Бутлерова, І. І. Григорій Сковорода – музикант / І. І. Бутлерова // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, художня культура : наук.-метод. журн. – 2016. – № 11. – С. 32–35.
 5. Великі українці: Григорій Сковорода – філософ, письменник, педагог : метод. матеріали / Нац. б-ка України для дітей, держ. закл. ; [матеріал підготували Ю. В. Осадча, І. В. Слободянюк ; літ. ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко] . – Київ : [б. в.], 2012. – 28 с.
 6. Гнатюк, Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контекті староукраїнської книжної традиції : монографія / Л. П. Гнатюк ; [відп. ред. С. Я. Єрмоленко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – [Київ] : Київ. ун-т, 2010. – 446 с.
 7. Григорій Сковорода : [наук. пр.] / Львів. крайове т-во «Рідна школа», Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський]. – Львів : Сполом, 2013. – 212 с.
 8. Григорій Сковорода – український мислитель (ювілейні читання до 270-річчя від дня народження) / Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка, Львів. політехн. ін-т, Львів. лісотехн. ін-т ; [відп. за вип. Юрій Вільчинський]. – Київ : [б. в.], 1992. – 95 с.
 9. Дмитрів, І. Григорій Сковорода і Богдан-Ігор Антонич : діалог крізь століття / І. Дмитрів // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. – 2012. – № 11. – С. 60–64.
 10. Задорожна-Княгницька, Л. В. Педагогічна спадщина Григорія Сковороди в контексті вивчення історії педагогіки / Л. В. Задорожна-Княгницька // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодій.фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2013. – Вип. 1. – С. 45–53.
 11. Зайко, М. А. Короткий екскурс епістолярного жанру та особливості епістолярної спадщини українського богослова Григорія Сковороди : 1722 – 1794 : 270 р. – 1992 / [упоряд. та авт. текстів Мирослава Зайко]. – Тернопіль : Терно-граф, 2020. – 71 с.
 12. Ідзьо, В. Григорій Сковорода – національний символ української філософської та державницької думки XVIII століття / Віктор Ідзьо //Мін-во освіти і науки України, НДІ українознав. – Львів : Сполом, 2007. – 59 с.
 13. Калуська, Л. В. Видатні українські педагоги : Григорій Сковорода, Григорій Ващенко, Софія Русова, Василь Сухомлинський, Мирослав Стельмахович : інформ. довід. / Любомира Калуська ; [кер. проекту : Б.Фенюк ; голов. ред. Т. Ухіна ; ред.: П. Довганик ; літ. ред.: А. Семенова ; обкл.: О. Курила]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 223 с.
 14. Кулик, І. О. Г. Ващенко про педагогічний доробок Г. Сковороди / І. О. Кулик // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2004. – Вип. 24 : Серія: Пед. науки. – С. 125–127.
 15. Кулик, І. О. Особливості осмислення творчої спадщини Г. Сковороди в історико-педагогічній літературі 20-х рр. ХХ ст. / І. О. Кулик // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2006. – Серія 16 : Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики. – Вип. 5 (15). – С. 85–89.
 16. Кулик, І. О. Творча спадщина Григорія Сковороди в педагогічній історіографії : автореф. дис.. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кулик Ірина Олександрівна ; наук. кер. Зайченко Іван Васильович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – 2009. – 20 с.
 17. Курашова, В. О. Г. С. Сковорода про принцип самодіяльності в навчально-виховному процесі / Курашова В. О. // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2007. – Вип. 19. – С. 74–81.
 18. Левченко, Т. Г. Творчість як спосіб здійснення гуманізму в творах Г. С. Сковороди / Т. Г. Левченко // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали п’ятих Ірпін. міжнар. наук.-пед. читань, 24–25 трав. 2007 р. – Ірпінь : [б. в.], 2007. – С. 79–81.
 19. Маленко, О. О. Григорій Сковорода й сучасна шкільна освіта : науково-методичне осмислення духовного спадку / О. О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу : наук.-метод. журн. – 2012. – № 33. – С. 37–38.
 20. Мельник, В. Григорій Сковорода – «національний філософ» : до 290-річчя від дня народження / В. Мельник // Вісн. Кн. палати : наук.-практ. журн. – 2012. – № 12. – С. 35–36.
 21. Пістряк, К. С. Дослідження провідних принципів у просвітитєльсько-педагогічній діяльності Григорія Сковороди / К. С. Пістряк // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. університет ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [Б. в.], 2009. – С. 135–136.
 22. Полуянова, М. О. Світ Григорія Сковороди (позакласний захід для учнів 9-х класів) / М. О. Полуянова // Шк. бібліотекар (Осн.). – 2017. – № 8. – С. 40–43.
 23. Попович, М. Григорій Сковорода: філософія свободи / Мирослав Попович ; [відп. ред. Тетяна Акулова ; ред. Людмила Ярошевська ; худож. оформ. Олександра Білецького]. – 2-ге вид. – Київ : майстерня Білецьких, 2008. – 255 с.
 24. Романенко, С. Дороговкази життя в афоризмах Григорія Сковороди та ілюстраціях / С. Романенко. – Київ : Фенікс, 2012. – 190 с.
 25. Сагач, Г. М. Ноосферні генії духу і думки Григорій Сковорода і Володимир Вернадський у вимірах філософсько-педагогічної ноології / Г. М. Сагач, В. Ф. Мартиненко // Таврійський вісн. освіти. – 2016. – № 1. – С. 15–26.
 26. Спадщина Григорія Сковороди для педагогічної дії : зб. матеріалів круглого столу до 300-річчя з дня народження Григорія Савича Сковороди / Ін-т проблем виховання НАПН України : [авт.-упоряд.: Кириченко В. І. та ін. ; ред. Л. П. Гобельовська ; дизайн обкл. Ю. Г. Кончицька]. – Харків : [б. в.], 2021. – 91 с.
 27. Співець української душі (до 285-ї річниці від дня народження Григорія Савича Сковороди) : бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва ; [уклад.: Н. Мельник, Т. Кутова ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява]. – Київ : [б. в.], 2008. – 32 с.
 28. Стадниченко, В. Я. Садівник щастя : Сковорода як дзеркало України : нариси, дослідження, спогади, поезії, світлини / Володимир Стадниченко ; вступ. ст. Л. І. Андрієвського ; [співголови редакц.-худож. Ради : Л. І. Андрієвський, В. А. Михалко ; голов. ред. вид-ва : І. Л. Андрієвська, Т. В. Майданович ; наук. ред. Т. В. Майданович ; художнє оформ. В. С. Мельничук]. – Київ : Криниця, 2012. – 492 с.
 29. Стадниченко, В. Учитель життя. Сковорода як гасло часу : нариси, дослідження, інтерв’ю, світлини / авт.-упоряд. Володимир Стадниченко ; переднє слово М. М. Сулими ; [відп. за вип. Т. Ковтун ; обкл. І. Єзерська ; фото В. Стадниченка та ін.]. – Київ : Успіх і кар’єра, 2016. – 493 с.
 30. Суділовська, М. М. Філософсько-педагогічні погляди Г. Сковороди в дослідженнях Д. Чижевського / М. М. Суділовська // Наук. записки Бердян. держ. пед. ун-ту. / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : Ткачук А. В., 2016. – Вип. 1. – С. 250–254.
 31. Сухоручко, Л. Шукаймо щастя за Сковородою / Л. Сухоручко // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2010. – № 12. – С. 49–50.
 32. Тимченко, Г. Ф. Г. С. Сковорода – філософ, поет, музикант : [інтегров. урок] для 6-х класів / Г. Ф. Тимченко, В. І. Решова // Шк. бібліотекар. – Харків : Основа, 2013. – № 7. – С. 16–20.
 33. Ткаченко, Л. І. Актуальність дослідження проблеми розвитку особистості у педагогічній спадщині Григорія Сковороди / Ткаченко Л. І. // Педагог. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – Київ : ЕКМО, 2007. – Вип. 4. – С. 142–147.
 34. Ткаченко, Л. І. Григорій Сковорода: екзистенційні домінанти життєтворення / Лідія Іванівна Ткаченко // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 3. – С. 18–29.
 35. Ткаченко, Л. І. Григорій Сковорода: екзистенційні домінанти життєтворення / Л. Ткаченко // Рідна шк. – 2014. – № 11. – С. 64–69.
 36. Ткаченко, Л. І. Григорій Сковорода: педагогіка свободи / Л. Ткаченко // Освіта. – 2012. – 5–12 груд. (№ 51). – С. 5.
 37. Ткаченко, Л. Григорій Сковорода про розвиток особистості / Л. Ткаченко // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2012. – № 6. – С. 51–56.
 38. Ткаченко, Л. І. Гуманістичні ідеї Г. С. Сковороди і А. С. Макаренка в поглядах на особистість / Л. І. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Серія: Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2008. – Вип. 4. – С. 141–148.
 39. Ткаченко, Л. І. Ідеї педагогічної спадщини Г. С. Сковороди: до проблеми формування національної еліти / Л. І. Ткаченко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун-т «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – Вип. 27 (31) : в 3 ч. : Педагогіка вищої школи 21 століття та формування національної гуманітарно-технічної еліти: V Кримські педагогічні читання, Ч. 1. – С. 155–165.
 40. Ткаченко, Л. І. Ідеї розвитку особистості в творчості Г. С. Сковороди: виховання еліти / Л. І. Ткаченко // Наук.часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.]. Серія 5 : Пед. науки: реалії та перспективи / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 25. – С. 208–214.
 41. Ушкалов, Л. В. Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов ; [відп. за вип. Є. В.Мєзєнцева]. – Харків : Фоліо, 2013. – 122, [1] с.
 42. Ушкалов, Л. Ловитва невловного птаха : життя Григорія Сковороди / Леонід Ушкалов ; [наук. ред. Олексій Сінченко ; дизайн серії та обкл. Іван Григор’єв]. – Вид. 2-ге. – Київ : Дух і літера, 2017. – 363 с.
 43. Ушкалов, Л. Людина межі: Григорій Сковорода в рецепції Михайла Драгоманова / Л. Ушкалов // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. – 2014. – № 10. – С. 52–57.
 44. Хаустова, С. Г. Григорій Сковорода – великий письменник-просвітник : літературно-музична композиція. 9-й клас / С. Г. Хаустова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 33. – С. 33–36.
 45. Шевчук, В. О. Пізнаний і непізнаний Сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима : розмисли / Валерій Шевчук ; [ред. С. В. Цушко ; худож. оформ. Н. В. Михайличенко]. – Київ : Пульсари, 2008. – 525 с.
 46. Штельмах, М. Л. P. S. Григорія Сковороди… / М. Л. Штельмах ; [відп. за вип. Г. Ф. Висоцька]. – Харків : Гімназія, 2013. – 315 с.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали