НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність І. О. Сікорського

 1. *Аронов, Г. Ю. Справа Бейліса: проблеми експертизи // Справа Бейліса: погляд із сьогодення : тези міжнар. наук. конф. до 80–річчя закінчення процесу у справі Бейліса (Київ, 28–29 жовт. 1993 р.). – Київ : Ін-т нац. відносин і політології H АН України, 1994. – С. 73–74.
 2. Бондар, В. І. Історія олігофренопедагогіки : підруч. / В. І. Бондар, В. В. Золотоверх. – Київ : Знання, 2007. – 375 с.
 3. Борисова, З. Вища дошкільна освіта – складова освітньої системи суспільства (історико-педагогічний аспект) / З. Борисова // Наук.часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Серія 5 : Пед. науки: реалії та перспективи. Вип. 8. – С. 61–65.
 4. Борисова, З. Вища освіта педагогів дошкілля: початок становлення в Україні : [до 100–річчя від заснування в Києві Фребелівського пед. ін-ту] /З. Борисова // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 3. – С. 9–10.
 5. Бричок, С. Б. Практики вивчення дітей з обмеженими можливостями здоров’я в історії вітчизняної педагогіки (кінець ХІХ–початок ХХ ст.) / С. Б. Бричок // Інноватика у вихованні. – 2020. Вип. 11. Т 1. – С. 76–85. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/article/view/276.
 6. Волошин, В. М. Самогубство як втрата моральних та екзистенційних цінностей: / В. М. Волошин. // Психологічний часопис : зб. наук. пр./ Нац. акад. пед. наук України, Ін–т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. –  № 1 – С. 12–18.
 7. Волошин, В. М. Становлення психологічних та морально-етичних поглядів у творчий спадщині І. О. Сікорського: теоретико-методологічні засади дослідження / В. М. Волошин // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр / за ред. С. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013.– Т. 6: Психологія обдарованост. Вип. 9. – С. 90–97.
 8. Глушман Іван. Червонохрестівець Іван Сікорський / Іван Глушман // Історія музейництва, пам’яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. Вип. 2. – 2009. – С. 298-300. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://eprints.oa.edu.ua/2875/1/Ivan%20Hlushman.pdf.
 9. Губко, О.Іван Олексійович Сікорський як учений і експерт у справі Бейліса / Олексій Губко. – Київ : Світогляд, 2009. – 115 с.
 10. *Гуржій І. О. Виставка «Сікорський Іван Олексійович – психіатр, професор душевних і нервових захворювань при Київському Університеті Св. Володимира»: до всенар. дня здоров’я [Електронний ресурс] / І. О. Гуржій // Національна бібліотека України ім. В. І, Вернадського : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу : http://www.nbur.gov.ua/node/1187 (дата звернення: 26.05.2021).– Назва з екрана.
 11. *Дем’яненко Н. М. Іван Олексійович Сікорський; Борис Дмитрович Грінченко /Н.М. Дем’яненко // Персоналіїї в історії національної педагогіки: 20 видатних українських педагогів : наук.-метод. посіб. / за ред. А. М. Бойко. – Полтава : АСМІ, 2003. – С. 156–171; 246–266.
 12. *Дем’яненко, Н. М. Історія вищої жіночої освіти в Україні: Київський Фребелівський педагогічний інститут (1907–1920 рр.) : монографія / М-во освіти і науки України; НПУ ім. М. П. Драгоманова; Н. М. Дем’яненко, І. І. Прудченко.– Київ : Вид-во В. Д. Голіцина, 2005. – 492 с.
 13. Дем’яненко, Н. М. Іван Олексійович Сікорський / Н. М. Дем’яненко // Персоналіїї в історії національної педагогіки: 22 видатних українських педагоги : підручник / під заг. ред. А. М. Бойко. – Київ : ВД «Професіонал», 2004. – С. 239–257.
 14. Дем’яненко, Н. М. Персоналії в історії становлення професійно-педагогічної підготовки Київського класичного університету /Н.М. Дем’яненко // Рідна шк. – 2003. – № 7. – С. 53–55.
 15. *Дем’яненко, Н. М. Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): моногафія /Н.М. Дем’яненко, І. М. Кравченко. – Київ : Фенікс, 2010. – 512 с.
 16. Дем’яненко, Н. М. Факультет соціології та психології / Н. М. Дем’яненко, В. Б. Євтух // Нариси історії Київського Національного університету імені Т. Шевченка (1834–2004) : монографія / В В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський [та ін.]. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 195–218.
 17. Дем’яненко, Н. Феномен Фребелівського педагогічного руху: історико-компаративний контекст / Н. Дем’яненко // Наук. часопис / НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспектив : зб. наук. пр. / уклад. М. А. Машовець. – Київ : НПУ ім М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 8. – С. 6–12.
 18. Дічек, Н. П. До втілення ідей К. Д. Ушинського про педагогічну психологію: експериментальні дослідження І.О. Сікорського / Н.. Дічек //Шлях освіти. – 2008. – № – С. 35–40.
 19. Дічек, Н. П. Новаторська діяльність київського лікарсько-педагогічного інституту Сікорських (1904–1914) / Н. П. Дічек // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-метод. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської, В. С. Курила ; НАПН України, Ін-т педагогіки, держ. заклад «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – С. 137–156.
 20. Дубова Л. Іван Олексійович Сікорський – видатний діяч української педагогіки, психології та медицини (1842–1919) / Л. Дубова // Рідна шк. – 2012. – № 1–2. – С. 75–77. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/4u92stdn.
 21. Заболотний, О. Педагогічна спадщина Івана Сікорського та її значення для розвитку освіти рідного краю / Олександр Заболотний // Світло. – 2002. – № 3.– С. 110–111.
 22. Заїка, Н. Пошанування Михайла Івановича Сікорського: музей українського рушника / Наталія Заїка // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круг. столу «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті», м. Переяслав, 13жовт. 2021р. / упоряд.: Т.Ю.Нагайко, О.А.Горбовий. Серія: Краєзнавча бібліотека Переяславщини. Вип. 20. – Переяслав – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута». – 2021. – С 59–62. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://ehsupir.uhsp.edu.ua/handle/8989898989/6142
 23. Зарубіна, О. В. До витоків становлення вітчизняної педагогічної психології: внесок І. О Сікорського (1842–1919) / О. В. Зарубіна // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology– 2016. IV (41) 86. – С. 55–58.– Режим доступу: https://www.academia.edu/download/55576712/ped_psy_ivpdf#page=55 (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 24. Карпенко, О. Г. Соціально-педагогічна підтримка дітей в історичному контексті : монографія / О. Г. Карпенко, Т. В. Янченко. – Київ : [б. в.], 2006.– 160 с.
 25. Квас, О. В. Дитиноцентричні ідеї у творчій спадщині І. Сікорського / О. В. Квас // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх шк. – 2011. Вип. 20 (73). – С. 24–30.
 26. Корнєв, С. І. Історія української логопедії в персоналіях: Іван Олексійович Сікорський / С. І. Корнєв, О. В. Козинець // Історія української логопедії в персоналіях : Іван Олексійович Сікорський. – 2016. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16713 (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 27. Корнєв, С. І.Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушенням інтелектуального розвитку в працях І. О. Сікорського / С. І. Корнєв // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед.ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологі., Вип. 9. – С. 47–51.
 28. Лаврова, О. До питання авторства книги І. О. Сікорського «Душа дитини» /Олена Лаврова // Шлях освіти. – 2006. – № 2. – С. 47–51.
 29. Лаврова, О. Проблема розумового розвитку дошкільників засобами гри у педагогічній спадщині І. О. Сікорського / Олена Лаврова // Рідна шк. – 2006.– № – С. 75–77.
 30. Лаврова, О.Розвиток чуттєвої сфери дошкільників у творчій спадщині І.Сікорського / О. Лаврова // Історико-педагогічний альманах / АПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоціація істориків педагогіки. – Умань : [б. в.], 2010. – Вип. 1. – С. 27–30.
 31. Мазяр О. В. Вчинок як осередок психічного у системі наукових поглядів І. О. Сікорський / О. В. Мазяр // Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики : зб. тез матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн конференції (25 лют. 2022 р.) /за заг. ред. докт. психол. наук, доц. Клочек Л. В, докт. психол. наук, проф. Гейко. – 2022. – С. 31– – Режим доступу: https://tinyurl.com/y8cxms34 (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 32. Мазяр О. В. Індивідуально-психологічний аналіз обдарованості у працях І. О Сікорського / О. В. Мазяр // Матеріали ІІ Міжрегіонал. семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – 2009 С. 41–43. – Режим доступу: https://tinyurl.com/4586yj37 (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 33. Мазяр О. В. Психологічний експеримент І. О Сікорського / О. В. Мазяр //Прикладні аспекти психології особистісного зростання : зб. наук. пр. студентів та викладачів. Вип. 1. / за ред. Л. П. Журавльової, Н. Ф. Портницької, Ю. Ю. Дем‗янчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2015. – С. 33–– Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/19967/ (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 34. Мазяр, О. В. Сікорський в історії психології та історія психології про Сікорського /О.В. Мазяр // Практ. психологія та соц. робота –  – № 2. – С.75–79.
 35. Мазяр, О. Концептуальні погляди І. О. Сікорського на проблему розвитку дитячої обдарованості / О. Мазяр // Обдар. дитина. – 2014. – № 2. – С. 2–7.
 36. Мазяр, О. В. Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І. О. Сікорського / О. В. Мазяр // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. /за ред. С. Д. Максименка. – Київ : Фенікс, 2015. – Т. 12: Психологія творчості, вип. 21. – С. 211–218.
 37. Майборода, В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки: (1917–1985) / В. К. Майборода; за ред. В. І. Лугового. – Київ : Либідь, 1992.– 196с.
 38. Маслюк, А. Видатний український вчений І. О.Сікорський /А. Маслюк // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2012. – Спецвип. № 3. – С. 109–116.
 39. Менжулін В. І. Постать і спадщина почесного члена Київської духовної академії Івана Сікорського: сучасні інтерпретації / В. І. Менжулін // Наук. записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2017. – Т. 192. – С. 73–78. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11923.
 40. Менжулін В. І. Рецепція наукових досліджень Івана Сікорського на Заході / В. І. Менжулін // Наук. записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – – Т. 2. – С. 43–56. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14952.
 41. Менжулін В. І. Філософські уподобання Івана Сікорського /В. І. Менжулін // Наук. записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2005.– Т. 37. – С. 71–77. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8066/Menzhulin_Filosofski.pdf.
 42. Менжулін В. Іван Сікорський і Київська духовна академія: персональні та родинні зв’язки [Електронний ресурс] / Вадим Менжулін // «Ad Fontes – До Джерел»: Міжнар. наук. конф. з нагоди 405-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Режим доступу: https://youtu.be/E7urzK7EBwE (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 43. Менжулін Вадим. Іван Сікорський очима його сучасників / Вадим Манжулін // Магіструм. Історико-філософські студії. Вип. 13. – 2004. – С. 88–96. – Режим доступу: https://tinyurl.com/4rmurpx (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 44. Міхно О. Іван Сікорський (1842–1919) про значення характеристик учнів: теоретичний і практичний аспекти / Олександр Міхно // Інноватика у вихованні. – 2019. – № 9. – С. 183– – Текст статті доступний також в інтернеті: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/article/view/125.
 45. Мусіяка Н. І. І. О Сікорський: перша вітчизняна концепція особистісної детермінації навчання (еколого-психологічний аспект) / Н. І. Мусіяка // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Київ : Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – – Том VІІ. Екологічна психологія. – Вип. 47. – С. 197–207. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/717673/1/Aktual_probl_psychol_Vol_7_Issue_47.pdf#page=197.
 46. Пасько,I.В. Дослідження І. О. Сікорського з психофізіології дитини в контексті поступу західноєвропейської психологічної науки на межі ХІХ–ХХ ст. / I. В. Пасько, Ю. В. Третьякова. // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія» : зб. наук. пр. Серія: Психологія. – Острог : Вид-во Нац. ун–ту «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С.152–168.
 47. Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. – Суми : Університ. книга, 2006. – 219 с.
 48. Попиченко, С. Діяльність київських громадсько-педагогічних товариств у розвитку вищої дошкільної освіти (початок ХХ ст. / С. Попиченко //Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Серія 5 : Пед. науки: реалії та перспективи. Вип. 8. – С. 28–32.
 49. Прудченко, І. Київський Фребелівський педагогічний інститут як центр навчально-виховного, науково-педагогічного комплексу / І. Прудченко // Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Серія 5 : Пед. науки: реалії та перспектив. Вип. 8. – С. 40–45.
 50. Прудченко, І. Психолого-педагогічна теорія І. О. Сікорського (1842–1919 рр.) / Інна Прудченко, Оксана Соболь. // Історико-педагогічні студії: наук часопис / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Іст.-пед. Асоц. НПУ ім.М. П. Драгоманова, каф. педагогіки і психології вищ. шк. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П.  Драгоманова. Вип. 1 – С. 61–64.
 51. Сазоненко, Г. С. Педагогіка успіху: (досвід становлення акмеологічної системи ліцею) : наук.–метод. посіб. – Київ : Гнозис, 2004. – 682 с.
 52. *Сікорський Іван Олексійович (1842–1919) [Електронний ресурс] : сторінка інформ.–бібліогр. ресурсу «Видатні педагоги України та світу» / упоряд.: Т.О.Золотаренко ; наук. керівник Л. Д. Березівська // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. сайт]. Київ, 2022. URL: https://tinyurl.com/e6466j5r (дата звернення: 09.10.2022).
 53. Іван Олексійович Сікорський –видатний діяч української педагогіки, психології та медицини (1842–1919) /підгот. Л. Дубова // Рідна шк. –  –№ 1/2. – С. 75–77.
 54. Сірополко, С.Історія освіти в Україні / Степан Сірополко ; Український вільний Ун-т (м. Мюнхен, Німеччина) ; Друзі тов-ва ім. Григорія Ващенка.– Київ : Наук. думка, 2001. – 912 с.
 55. *Таровська, О. Творча спадщина Івана Сікорського: проблеми і перспективи в сучасному українознавчому контексті / О. Таровська // Українознавство.– – № 4. – С. 229–233.
 56. *Улюкаєва, І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – [Бердянськ] : [б. в.], 2007. – 169 с.
 57. *Улюкаєва, І. Г. Нариси з історії суспільного дошкільного виховання в Україні: навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва ; М–во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун–т. – Бердянськ : [б. в.], 2006. – 148 с.
 58. Улюкаєва, І. Виховна концепція Івана Сікорського : [до 165–річчя від дня народж. видат. вітчизн. психолога, педагога] / І. Улюкаєва // Дошкільне виховання. – 2007. – №4 (квіт.). – С. 10–11.
 59. Улюкаєва, І. Г.Історія та сучасність педагогічної освіти в Україні /І.Г.Улюкаєва // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Серія 5 : Пед. науки: реалії та перспективи. Вип. 8. – С. 23–28.
 60. Федяєва, В. Л. Сікорський Іван Олексійович (1842–1919) – організатор і голова Київського Фребелівського товариства / В. Л. Федяєва // Пед. науки : зб. наук. праць. – Херсон, 2014. – Вип. 65. – С. 16–21. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/4tajfr6z.
 61. Філімонова, Т. В.Сікорський Іван Олексійович : [біографія] / Т. В. Філімонова //Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О.В.Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 525–530. – Бібліогр.: С. 530.
 62. *Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки в Україні : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. спец. «Дошк. виховання» / М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун–т ; За ред. І.Г.Улюкаєвої; [упоряд. І.Г.Улюкаєва]. – [Бердянськ] : [б. в.], 2007. – 160 с.
 63. Яковенко, О. І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина / О. Яковенко, О. Вискірко // Бібл. вісн. – 2015. – № 3. – С. 43–50.

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О. Сухомлинського

 Видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*) 


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали