НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність І. О. Сікорського

 1. *Аронов, Г. Ю. Справа Бейліса: проблеми експертизи // Справа Бейліса: погляд із сьогодення : тези міжнар. наук. конф. до 80–річчя закінчення процесу у справі Бейліса (Київ, 28–29 жовт. 1993 р.). – Київ : Ін-т нац. відносин і політології H АН України, 1994. – С. 73–74.
 2. Бондар, В. І. Історія олігофренопедагогіки : підруч. / В. І. Бондар, В. В. Золотоверх. – Київ : Знання, 2007. – 375 с.
 3. Борисова, З. Вища дошкільна освіта – складова освітньої системи суспільства (історико-педагогічний аспект) / З. Борисова // Наук.часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Серія 5 : Пед. науки: реалії та перспективи. Вип. 8. – С. 61–65.
 4. Борисова, З. Вища освіта педагогів дошкілля: початок становлення в Україні : [до 100–річчя від заснування в Києві Фребелівського пед. ін-ту] /З. Борисова // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 3. – С. 9–10.
 5. Бричок, С. Б. Практики вивчення дітей з обмеженими можливостями здоров’я в історії вітчизняної педагогіки (кінець ХІХ–початок ХХ ст.) / С. Б. Бричок // Інноватика у вихованні. – 2020. Вип. 11. Т 1. – С. 76–85. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/article/view/276.
 6. Волошин, В. М. Самогубство як втрата моральних та екзистенційних цінностей: / В. М. Волошин. // Психологічний часопис : зб. наук. пр./ Нац. акад. пед. наук України, Ін–т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. –  № 1 – С. 12–18.
 7. Волошин, В. М. Становлення психологічних та морально-етичних поглядів у творчий спадщині І. О. Сікорського: теоретико-методологічні засади дослідження / В. М. Волошин // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр / за ред. С. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013.– Т. 6: Психологія обдарованост. Вип. 9. – С. 90–97.
 8. Глушман Іван. Червонохрестівець Іван Сікорський / Іван Глушман // Історія музейництва, пам’яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. Вип. 2. – 2009. – С. 298-300. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://eprints.oa.edu.ua/2875/1/Ivan%20Hlushman.pdf.
 9. Губко, О.Іван Олексійович Сікорський як учений і експерт у справі Бейліса / Олексій Губко. – Київ : Світогляд, 2009. – 115 с.
 10. *Гуржій І. О. Виставка «Сікорський Іван Олексійович – психіатр, професор душевних і нервових захворювань при Київському Університеті Св. Володимира»: до всенар. дня здоров’я [Електронний ресурс] / І. О. Гуржій // Національна бібліотека України ім. В. І, Вернадського : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу : http://www.nbur.gov.ua/node/1187 (дата звернення: 26.05.2021).– Назва з екрана.
 11. *Дем’яненко Н. М. Іван Олексійович Сікорський; Борис Дмитрович Грінченко /Н.М. Дем’яненко // Персоналіїї в історії національної педагогіки: 20 видатних українських педагогів : наук.-метод. посіб. / за ред. А. М. Бойко. – Полтава : АСМІ, 2003. – С. 156–171; 246–266.
 12. *Дем’яненко, Н. М. Історія вищої жіночої освіти в Україні: Київський Фребелівський педагогічний інститут (1907–1920 рр.) : монографія / М-во освіти і науки України; НПУ ім. М. П. Драгоманова; Н. М. Дем’яненко, І. І. Прудченко.– Київ : Вид-во В. Д. Голіцина, 2005. – 492 с.
 13. Дем’яненко, Н. М. Іван Олексійович Сікорський / Н. М. Дем’яненко // Персоналіїї в історії національної педагогіки: 22 видатних українських педагоги : підручник / під заг. ред. А. М. Бойко. – Київ : ВД «Професіонал», 2004. – С. 239–257.
 14. Дем’яненко, Н. М. Персоналії в історії становлення професійно-педагогічної підготовки Київського класичного університету /Н.М. Дем’яненко // Рідна шк. – 2003. – № 7. – С. 53–55.
 15. *Дем’яненко, Н. М. Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): моногафія /Н.М. Дем’яненко, І. М. Кравченко. – Київ : Фенікс, 2010. – 512 с.
 16. Дем’яненко, Н. М. Факультет соціології та психології / Н. М. Дем’яненко, В. Б. Євтух // Нариси історії Київського Національного університету імені Т. Шевченка (1834–2004) : монографія / В В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський [та ін.]. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 195–218.
 17. Дем’яненко, Н. Феномен Фребелівського педагогічного руху: історико-компаративний контекст / Н. Дем’яненко // Наук. часопис / НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспектив : зб. наук. пр. / уклад. М. А. Машовець. – Київ : НПУ ім М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 8. – С. 6–12.
 18. Дічек, Н. П. До втілення ідей К. Д. Ушинського про педагогічну психологію: експериментальні дослідження І.О. Сікорського / Н.. Дічек //Шлях освіти. – 2008. – № – С. 35–40.
 19. Дічек, Н. П. Новаторська діяльність київського лікарсько-педагогічного інституту Сікорських (1904–1914) / Н. П. Дічек // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-метод. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської, В. С. Курила ; НАПН України, Ін-т педагогіки, держ. заклад «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – С. 137–156.
 20. Дубова Л. Іван Олексійович Сікорський – видатний діяч української педагогіки, психології та медицини (1842–1919) / Л. Дубова // Рідна шк. – 2012. – № 1–2. – С. 75–77. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/4u92stdn.
 21. Заболотний, О. Педагогічна спадщина Івана Сікорського та її значення для розвитку освіти рідного краю / Олександр Заболотний // Світло. – 2002. – № 3.– С. 110–111.
 22. Заїка, Н. Пошанування Михайла Івановича Сікорського: музей українського рушника / Наталія Заїка // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круг. столу «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті», м. Переяслав, 13жовт. 2021р. / упоряд.: Т.Ю.Нагайко, О.А.Горбовий. Серія: Краєзнавча бібліотека Переяславщини. Вип. 20. – Переяслав – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута». – 2021. – С 59–62. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://ehsupir.uhsp.edu.ua/handle/8989898989/6142
 23. Зарубіна, О. В. До витоків становлення вітчизняної педагогічної психології: внесок І. О Сікорського (1842–1919) / О. В. Зарубіна // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology– 2016. IV (41) 86. – С. 55–58.– Режим доступу: https://www.academia.edu/download/55576712/ped_psy_ivpdf#page=55 (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 24. Карпенко, О. Г. Соціально-педагогічна підтримка дітей в історичному контексті : монографія / О. Г. Карпенко, Т. В. Янченко. – Київ : [б. в.], 2006.– 160 с.
 25. Квас, О. В. Дитиноцентричні ідеї у творчій спадщині І. Сікорського / О. В. Квас // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх шк. – 2011. Вип. 20 (73). – С. 24–30.
 26. Корнєв, С. І. Історія української логопедії в персоналіях: Іван Олексійович Сікорський / С. І. Корнєв, О. В. Козинець // Історія української логопедії в персоналіях : Іван Олексійович Сікорський. – 2016. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16713 (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 27. Корнєв, С. І.Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушенням інтелектуального розвитку в працях І. О. Сікорського / С. І. Корнєв // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед.ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологі., Вип. 9. – С. 47–51.
 28. Лаврова, О. До питання авторства книги І. О. Сікорського «Душа дитини» /Олена Лаврова // Шлях освіти. – 2006. – № 2. – С. 47–51.
 29. Лаврова, О. Проблема розумового розвитку дошкільників засобами гри у педагогічній спадщині І. О. Сікорського / Олена Лаврова // Рідна шк. – 2006.– № – С. 75–77.
 30. Лаврова, О.Розвиток чуттєвої сфери дошкільників у творчій спадщині І.Сікорського / О. Лаврова // Історико-педагогічний альманах / АПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоціація істориків педагогіки. – Умань : [б. в.], 2010. – Вип. 1. – С. 27–30.
 31. Мазяр О. В. Вчинок як осередок психічного у системі наукових поглядів І. О. Сікорський / О. В. Мазяр // Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики : зб. тез матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн конференції (25 лют. 2022 р.) /за заг. ред. докт. психол. наук, доц. Клочек Л. В, докт. психол. наук, проф. Гейко. – 2022. – С. 31– – Режим доступу: https://tinyurl.com/y8cxms34 (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 32. Мазяр О. В. Індивідуально-психологічний аналіз обдарованості у працях І. О Сікорського / О. В. Мазяр // Матеріали ІІ Міжрегіонал. семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – 2009 С. 41–43. – Режим доступу: https://tinyurl.com/4586yj37 (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 33. Мазяр О. В. Психологічний експеримент І. О Сікорського / О. В. Мазяр //Прикладні аспекти психології особистісного зростання : зб. наук. пр. студентів та викладачів. Вип. 1. / за ред. Л. П. Журавльової, Н. Ф. Портницької, Ю. Ю. Дем‗янчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2015. – С. 33–– Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/19967/ (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 34. Мазяр, О. В. Сікорський в історії психології та історія психології про Сікорського /О.В. Мазяр // Практ. психологія та соц. робота –  – № 2. – С.75–79.
 35. Мазяр, О. Концептуальні погляди І. О. Сікорського на проблему розвитку дитячої обдарованості / О. Мазяр // Обдар. дитина. – 2014. – № 2. – С. 2–7.
 36. Мазяр, О. В. Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І. О. Сікорського / О. В. Мазяр // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. /за ред. С. Д. Максименка. – Київ : Фенікс, 2015. – Т. 12: Психологія творчості, вип. 21. – С. 211–218.
 37. Майборода, В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки: (1917–1985) / В. К. Майборода; за ред. В. І. Лугового. – Київ : Либідь, 1992.– 196с.
 38. Маслюк, А. Видатний український вчений І. О.Сікорський /А. Маслюк // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2012. – Спецвип. № 3. – С. 109–116.
 39. Менжулін В. І. Постать і спадщина почесного члена Київської духовної академії Івана Сікорського: сучасні інтерпретації / В. І. Менжулін // Наук. записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2017. – Т. 192. – С. 73–78. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11923.
 40. Менжулін В. І. Рецепція наукових досліджень Івана Сікорського на Заході / В. І. Менжулін // Наук. записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – – Т. 2. – С. 43–56. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14952.
 41. Менжулін В. І. Філософські уподобання Івана Сікорського /В. І. Менжулін // Наук. записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2005.– Т. 37. – С. 71–77. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8066/Menzhulin_Filosofski.pdf.
 42. Менжулін В. Іван Сікорський і Київська духовна академія: персональні та родинні зв’язки [Електронний ресурс] / Вадим Менжулін // «Ad Fontes – До Джерел»: Міжнар. наук. конф. з нагоди 405-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Режим доступу: https://youtu.be/E7urzK7EBwE (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 43. Менжулін Вадим. Іван Сікорський очима його сучасників / Вадим Манжулін // Магіструм. Історико-філософські студії. Вип. 13. – 2004. – С. 88–96. – Режим доступу: https://tinyurl.com/4rmurpx (дата звернення: 17.11.2022). – Назва з екрана.
 44. Міхно О. Іван Сікорський (1842–1919) про значення характеристик учнів: теоретичний і практичний аспекти / Олександр Міхно // Інноватика у вихованні. – 2019. – № 9. – С. 183– – Текст статті доступний також в інтернеті: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/article/view/125.
 45. Мусіяка Н. І. І. О Сікорський: перша вітчизняна концепція особистісної детермінації навчання (еколого-психологічний аспект) / Н. І. Мусіяка // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Київ : Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – – Том VІІ. Екологічна психологія. – Вип. 47. – С. 197–207. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/717673/1/Aktual_probl_psychol_Vol_7_Issue_47.pdf#page=197.
 46. Пасько,I.В. Дослідження І. О. Сікорського з психофізіології дитини в контексті поступу західноєвропейської психологічної науки на межі ХІХ–ХХ ст. / I. В. Пасько, Ю. В. Третьякова. // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія» : зб. наук. пр. Серія: Психологія. – Острог : Вид-во Нац. ун–ту «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С.152–168.
 47. Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. – Суми : Університ. книга, 2006. – 219 с.
 48. Попиченко, С. Діяльність київських громадсько-педагогічних товариств у розвитку вищої дошкільної освіти (початок ХХ ст. / С. Попиченко //Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Серія 5 : Пед. науки: реалії та перспективи. Вип. 8. – С. 28–32.
 49. Прудченко, І. Київський Фребелівський педагогічний інститут як центр навчально-виховного, науково-педагогічного комплексу / І. Прудченко // Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Серія 5 : Пед. науки: реалії та перспектив. Вип. 8. – С. 40–45.
 50. Прудченко, І. Психолого-педагогічна теорія І. О. Сікорського (1842–1919 рр.) / Інна Прудченко, Оксана Соболь. // Історико-педагогічні студії: наук часопис / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Іст.-пед. Асоц. НПУ ім.М. П. Драгоманова, каф. педагогіки і психології вищ. шк. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П.  Драгоманова. Вип. 1 – С. 61–64.
 51. Сазоненко, Г. С. Педагогіка успіху: (досвід становлення акмеологічної системи ліцею) : наук.–метод. посіб. – Київ : Гнозис, 2004. – 682 с.
 52. *Сікорський Іван Олексійович (1842–1919) [Електронний ресурс] : сторінка інформ.–бібліогр. ресурсу «Видатні педагоги України та світу» / упоряд.: Т.О.Золотаренко ; наук. керівник Л. Д. Березівська // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. сайт]. Київ, 2022. URL: https://tinyurl.com/e6466j5r (дата звернення: 09.10.2022).
 53. Іван Олексійович Сікорський –видатний діяч української педагогіки, психології та медицини (1842–1919) /підгот. Л. Дубова // Рідна шк. –  –№ 1/2. – С. 75–77.
 54. Сірополко, С.Історія освіти в Україні / Степан Сірополко ; Український вільний Ун-т (м. Мюнхен, Німеччина) ; Друзі тов-ва ім. Григорія Ващенка.– Київ : Наук. думка, 2001. – 912 с.
 55. *Таровська, О. Творча спадщина Івана Сікорського: проблеми і перспективи в сучасному українознавчому контексті / О. Таровська // Українознавство.– – № 4. – С. 229–233.
 56. *Улюкаєва, І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – [Бердянськ] : [б. в.], 2007. – 169 с.
 57. *Улюкаєва, І. Г. Нариси з історії суспільного дошкільного виховання в Україні: навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва ; М–во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун–т. – Бердянськ : [б. в.], 2006. – 148 с.
 58. Улюкаєва, І. Виховна концепція Івана Сікорського : [до 165–річчя від дня народж. видат. вітчизн. психолога, педагога] / І. Улюкаєва // Дошкільне виховання. – 2007. – №4 (квіт.). – С. 10–11.
 59. Улюкаєва, І. Г.Історія та сучасність педагогічної освіти в Україні /І.Г.Улюкаєва // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Серія 5 : Пед. науки: реалії та перспективи. Вип. 8. – С. 23–28.
 60. Федяєва, В. Л. Сікорський Іван Олексійович (1842–1919) – організатор і голова Київського Фребелівського товариства / В. Л. Федяєва // Пед. науки : зб. наук. праць. – Херсон, 2014. – Вип. 65. – С. 16–21. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/4tajfr6z.
 61. Філімонова, Т. В.Сікорський Іван Олексійович : [біографія] / Т. В. Філімонова //Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О.В.Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 525–530. – Бібліогр.: С. 530.
 62. *Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки в Україні : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. спец. «Дошк. виховання» / М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун–т ; За ред. І.Г.Улюкаєвої; [упоряд. І.Г.Улюкаєва]. – [Бердянськ] : [б. в.], 2007. – 160 с.
 63. Яковенко, О. І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина / О. Яковенко, О. Вискірко // Бібл. вісн. – 2015. – № 3. – С. 43–50.

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О. Сухомлинського

 Видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*) 


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали