НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць О. Я. Савченко

Біобібліографічні покажчики
Академік АПН України О. Я. Савченко : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; вступ. стаття Н. М. Бібік ; упоряд.: Л. М. Ворон, Л. М. Заліток, О. А. Печенежська ; наук. ред. Т. Ф. Букшина ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. – Київ : Пед. преса, 2007. – 132 с. – Режим доступу:  https://tinyurl.com/4xvzvtpv Наукова школа академіка Олександри Савченко / [упоряд.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л.М Заліток, Л. М. Ворон, О. А. Печенежська] ; АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Педагогічна преса, 2008. – 187 с. Науковий простір академіка Олександри Савченко / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О  Сухомлинського ; [упоряд.: Кодлюк Я. П. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 311 с. : портр., кольор. фотогр.
 Бібліографія праць О. Я. Савченко

2012–2022 рр.

 1. Аксіологічні аспекти кола читання творів Василя Сухомлинського у початковій школі / О. Я. Савченко // Філософія для дітей. В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : зб. наук.-метод. пр. – Житомир : Левковець Н. М., 2017. – С. 207–215. – Режим доступу: https://tinyurl.com/rmrphdre (дата звернення 18.03.2022).
 2. Аксіологічні смисли літературної спадщини Василя Сухомлинського: філософія для дітей / О. Савченко // Рідна шк. – 2017. – № 9/10. – С. 44–48.
 3. Барвистий клубок: дивись, міркуй, відповідай : навч. посіб. для мол. школярів / О. Я. Савченко. – Київ : Сітіпрінт, 2013. – 112 с.
 4. Види міжпредментих завдань на уроках літературного читання / О. Я. Савченко // Початкова шк. – 2019.– № 2. – С. 5–8. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p833y29 (дата звернення 18.03.2022).
 5. Використання методу проектів на уроках літературного читання / О. Я. Савченко // Шкільна літературна освіта : традиції і новаторство. VІІІ Волошинські читання : зб. тез Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Київ : УОВЦ «Оріон», 2020. – С. 163–167. – Режим доступу: https://tinyurl.com/yxsh64me (дата звернення 18.03.2022).
 6. Впровадження у зміст літературного читання ідей медіаграмотності молодших школярів / О. Я. Савченкр // Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення : Всеукраїнська наук.-прак. конф. (21–22 березня 2019 р., м. Полтава) ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. – С. 90–93. – Режим доступу: https://tinyurl.com/yc3p7kay (дата звернення 18.03.2022).
 7. Вчимося толерантності / Олександра Савченко // Учитель початкової шк. – 2014. –№ 9. – С. 4–8.
 8. Дидактика початкової освіти : підруч. для вищ. навч. закл. / О. Я. Савченко. – вид. 2-ге. – Київ : Грамота, 2013. – 503 с.
 1. Діагностика і дидактичні умови формування у молодших школярів мотивації уміння вчитися / О. Я. Савченко // Укр. пед. журн. – 2015. – № 1. – С. 85–98. – Режим доступу: https://tinyurl.com/yn9dx8wc (дата звернення 18.03.2022).
 2. Діяльнісно-результатний підхід як чинник системної модернізації початкової освіти. / О. Я. Савченко // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : Матеріали П’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. 10–11 жовтня 2019 року. – Умань : ВПЦ Візаві, 2019. – С. 216–219. – Режим доступу: https://tinyurl.com/5n922n3v (дата звернення 18.03.2022).
 3. До питання про трансформацію початкової освіти в Україні на компетентнісні засади/ О. Я. Савченко // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020 : глобалізоваий простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 трав. 2020 р. – Київ : Біла Церква, 2020. – С. 274–275. – Режим доступу: https://tinyurl.com/3r932xww (дата звернення 18.03.2022).
 4. Досвід реформування української освіти : спроба наукової рефлексії / О. Савченко // Освітні реформи : місія, дійсність, рефлексія : колектив. моногр. / Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки пол. вчителів, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [за ред. В. Кременя, Т. Левовицького та ін. ; наук. рада: В. Г. Кремень, О. Я. Савченко та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2013. – С. 385–396. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p8sw52c (дата звернення 18.03.2022).
 5. Закон України «Про освіту»: коментар у контексті проблем реформування початкової освіти / О. Я. Савченко // Початкова шк. – 2018. – № 1. – С. 1–4. Режим доступу: https://tinyurl.com/yckzhthk (дата звернення 18.03.2022).
 6. Зміст міжпредметних завдань на уроках літературного читання / О. Я. Савченко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. – Київ :Педагогічна думка, 2018. – С. 97–98. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p8zpkx4 (дата звернення
 7. Ідеї В. Сухомлинського у просторі української освіти / Олександра Савченко // Початкова шк. – 2018. – № 4. – С. 1–3.
 8. Інноваційний потенціал підручника з читання / О. Савченко // Укр. пед. журн. = UKRAINIAN EDUCATIONAL JOURNAL. – 2019. – № 3. – С. 65–71. – Режим доступу: https://tinyurl.com/mryya8xc (дата звернення 18.03.2022).
 9. Інноваційні концепти підручника з читання/ О. Я. Савченко // Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи : І Всеукраїнська Інтернет-конференція (30 вересня 2019 р.). – Київ : Педагогічна думка, 2019. – С. 121–124.– Режим доступу: https://tinyurl.com/yckyducw (дата звернення 18.03.2022).
 10. Константи типової освітньої програми початкової освіти Нової української школи як дослідницький орієнтир / О. Я. Савченко // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : зб. матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (26 червня 2020 р.) – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. – С. 129–132. – Режим доступу: https://tinyurl.com/22md3vjc (дата звернення 18.03.2022).
 11. Концепція початкової освіти : проект / НАПН України ; розроб. концепції: Савченко О. Я., Бібік Н. М., Мартиненко В. О. [та ін.] // Початкова шк. – 2016. – № 6. – С. 1–4.
 12. Літературна спадщина В. О. Сухомлинського як джерело патріотичного виховання молодших школярів / О. Я. Савченко // Пед. пошук. – 2016. – № 4. – С. 8–13.
 13. Літературне читання : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Савченко ; [ред. І. Красуцька ; худож. ред. Т. Канарська]. – Київ : Освіта, 2016. – 159 с. : кольор. іл.
 14. Літературне читання. 2 клас : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Савченко ; [ілюстр. М. Крюченко]. – Київ : Освіта, 2018. – 159 с.
 15. Літературне читання. Українська мова. 3 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. Я. Савченко; [ред. І. Красуцька ; ілюстр. Марини Крюченко]. – Київ : Освіта, 2018. – 191 с.
 16. Літературне читання. Українська мова. 4 клас : підруч. для 4 кл. закл. загальної серед. освіти / О. Я. Савченко ; [ред. І. Красуцька ; світлини С. Клименка та ін. ; мал. В. Курганова та ін.]. – Київ : Освіта , 2018. – 192 с. : кольор. іл.
 17. Літературне читання: інтерактивні методи і прийоми / О. Я. Савченко // Початкова шк. – 2017. – № 4 (574). – С. 34–39. – Режим доступу: https://tinyurl.com/4bksd525 (дата звернення 18.03.2022).
 18. Літературно-художня спадщина Василя Сухомлинського – джерело емоційного розвитку молодших школярів / О. Я. Савченко // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 10. – С. 7–14.
 19. Медіаграмотність молодших школярів – новий результат початкової освіти : [на прикладі підручника з читання для 2 класу] / О. Я. Савченко // Проблеми сучасного підручника : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (електронне видання), 28–29 травня 2020 р., – Київ : Педагогічна думка, 2020. – С. 80–82.
 20. Медіаграмотність школярів як новий результат початкової освіти / О. Савченко // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 30 трав. 2019 р. / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред О. І. Локшиної. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – 154–155. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p9b3axv (дата звернення 18.03.2022).
 1. Мета і результат уроку в контексті компетентнісного підходу / О. Я. Савченко // Початкова шк. – 2015. –№ 3. – С. 10–15.
 2. Методика викладання української мови : прогр. навч. курсу (за вимогами кредитно-модул. системи) / [розроб.: Васильківська Н. А., Вашуленко М. С., Савченко О. Я.] ; Ін-т педагогіки АПН України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2008. – 47 с. – Бібліогр.: с. 41–47.
 3. Методика роботи з ілюстративним матеріалом на урокак літературного читання / О. Я. Савченко // Початкова шк. 2019. – № 12. – С. 4–10. – Режим доступу: https://tinyurl.com/27u7ams2 (дата звернення 18.03.2022).
 4. Методичний потенціал нового підручника / О. Савченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: Н. О. Арістова та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2020. – Вип. 25. – С. 133–148. – Бібліогр.: с. 145–146.7
 5. Методичний потенціал нового підручника з літературного читання у 3-му класі / О. Я. Савченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / [голов. ред. О. М. Топузов]. – Київ : Пед. думка, 2020. – Вип. 25. – С. 133–148. – Режим доступу: https://tinyurl.com/8nydub73 (дата звернення 18.03.2022)
 6. Міжпредметні завдання діяльносного типу як засіб формування у здобувачів початкової освіти умінь працювати з підручником / О. Я. Савченко // Компетентнісно орієнтоване навчання : виклики та перспективи : зб. тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи». – Київ, 2020. – С. 155–158.

Те саме: Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. – Київ : Пед. думка, 2017. – Вип. 19. – С. 318–328. – Режим доступу: https://tinyurl.com/f6wmfmc8 (дата звернення 18.03.2022).

 1. Міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації компетентнісного підходу на уроках літературного читання / О. Савченко // Укр. пед. журн. – 2017. – № 2. – С. 48–57. – Режим доступу: https://tinyurl.com/msbc3fa2 (дата звернення 18.03.2022).
 2. Моделювання уроку в початковій школі в контексті компетентнісного підходу / О. Я. Савченко // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. пр. – Київ : Сам, 2017. – С. 198–206. Режим доступу: https://tinyurl.com/5n6exb7w (дата звернення 18.03.2022).
 3. Модернізація початкової освіти: діалог з В. О. Сухомлинським / О. Я. Савченко // Наук. записки ЦДПУ. Серія: Пед. науки / ред. В. Ф. Черкасов [та ін.]. – Кропивницкий : КОД, 2018. – Вип. 171. – С. 17-22.

Те саме: Початкова школа. – 2018. – № 9. – С. 1–6.

 1. Моя домашня читальня : посіб. для позаклас. читання у 2 кл. / Савченко О. Я. ; [мал. Марини Крюченко ; ред.: І. В. Красуцька ; техн. Л. І. Аленіна]. – Київ : Освіта, 2016. – 159 с. : кольор. іл.
 2. Моя домашня читальня : навч. посіб. для позакласного читання у 2 кл. / О. Я. Савченко ; [мал. Марини Крюченко ; ред. І. В. Красуцька]. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2017. – 160 с. : кольор. іл.
 3. Моя домашня читальня. 2 клас : навч. посіб. для позакл. читання / О. Я. Савченко. – Київ : Освіта , 2020. – 127 с. – (Нова українська школа).
 4. Моя домашня читальня : посіб для позакласного читання у 3 кл. : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.] / О. Я. Савченко ; [малюнки Марини Крюченко]. – Київ : Освіта, 2016. – 159 с. : кольор. іл.
 5. Моя домашня читальня. 3 клас : посіб. для позакласного читання у 3 кл. / Олександра Савченко. – Київ : Освіта, 2020. –127 с. – (Нова українська школа).
 6. Моя домашня читальня : посіб. для позаклас. читання в 4 клас / Савченко О. Я. ; [мал. Марини Крюченко ; ред.: І. В. Красуцька ; техн. Л. І. Аленіна]. – Київ : Освіта, 2015. – 176 с. : кольор. іл.
 7. Моя домашня читальня. 4 клас : посіб. для позакл. читання в 4 клас загальноосвіт. навч. закл. / О. Я. Савченко ; [мал. Марини Крюченко ; ред.: І. В. Красуцька]. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Освіта, 2017. – 160 с.
 8. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія / Н. М. Авшенюк, Л. Д. Березівська, О. Я. Савченко та ін. ; Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови) ; за заг. ред. В. Г. Кременя]. – Київ : Пед. думка, 2016. – 448 с. – Режим доступу: https://tinyurl.com/y626sh5n (дата звернення 18.03.2022).
 9. Нові освітні результати як чинник модернізації початкової освіти / О. Я. Савченко // Практична філософія і Нова українська школа : зб. матеріалів доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 трав. 2019 р. / за заг. ред. Н. П. Дічек. – Київ : Пед. думка, 2019. – С. 12–17. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p8c8x9s (дата звернення 18.03.2022).
 10. Оновлення кола читання для підручника 2 класу у контексті вимог НУШ / О. Я. Савченко // Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : УОВЦ «Оріон», 2019. – С. 15–18.
 11. Організаційні форми навчання у початковій школі : посібник / [Савченко О. Я. [та ін.] ; наук. ред. Бібік Н. М.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Сам, 2017. – 287 с. – Режим доступу: https://tinyurl.com/42zbum4n (дата звернення 18.03.2022).
 12. Потенціал нового змісту початкової освіти в контексті формування у молодших школярів медіаграмотності / О. Савченко // Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку : зб. ст. : Сьома міжнар. наук.-метод. конф., м. Київ, 21–22 берез. 2019 р. – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2019. – С. 186–191. – Режим доступу: https://tinyurl.com/24du8wen (дата звернення 18.03.2022).
 13. Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи/ О. Я. Савченко // Рідна шк. – 2018. – № 1/2. – С. 3–8.

Те саме: Директор шк., ліцею, гімназії. – 2018. – № 2. – С. 4–10. – Режим доступу: https://tinyurl.com/38rr9uax (дата звернення 18.03.2022)

 1. Початкова освіта / О. Я. Савченко // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України ; [голов. ред. В. Г. Кремень ; заст. голов. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов ; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва ; редкол.: О. І. Ляшенко, Н. Г. Ничкало, Л. Д. Березівська, О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинська та ін.] ; 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – С. 783–784.
 2. Початкова освіта : методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освітньої програми для 2 класів закладів загальної середньої освіти ; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко) ; методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті ; орієнтири для календарно-тематичного планування (2 клас НУШ). – Київ : Оріон, 2019. – 192 с.– Режим доступу: https://tinyurl.com/mr3c332m (дата звернення 18.03.2022).
 3. Прийоми формування в учнів уміння розуміти прочитане / О. Я. Савченко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі : з досвіду впровадження ідей Нової української школи» (10 червня 2020 року). – Херсон :КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. – С. 133–138.
 4. Процес підручникотворення з читання (літературного читання) в умовах державного суверенітету України / О. Я. Савченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2016.–Вип. 17. – С. 419–433. – Режим доступу: https://tinyurl.com/3kuvthe2 (дата звернення 18.03.2022).
 5. Психодидактичні аспекти реалізації здоров’язбережувальної функції шкільної освіти: діалог з В. О. Сухомлинським / О. Я. Савченко // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та ХІХ Всеукр. пед. читань, 11-12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [у 4 т.]. Т. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Укр. асоц. ім. Василя Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: Савченко О. Я. (голова) та ін. ; уклад.: Родигіна І. В. та ін.]. – Донецьк : Витоки, 2012. – С. 17–24.
 6. Рефлексивний компонент уроку / О. Я. Савченко // Учитель початкової шк. – 2015. – № 4. – С. 2–6.
 7. Робочий зошит з читання. 2 клас : [навч. посіб. для учнів 2-го кл.] / Олександра Савченко ; [ред. І. В. Красуцька ; голов. худож. І.П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон, 2019. – 80 с. – (Нова українська школа).
 8. Розвивай свої здібності : навч. посіб. для мол. школярів / О. Я. Савченко. – Київ : Сітіпрінт, 2013. – 160 с.
 9. Розвиток особистості школяра – стрижнева проблема творчості Василя Сухомлинського / О. Савченко // Освіта. – 2013. – 18–25 верес. (№ 41). – С. 6–7.
 10. Розвиток творчої діяльності учнів на уроках літературного читання / О. Я. Савченко // Початкова шк. – 2016. – № 8. – С. 10–15.
 11. Розуміння молодшими школярами літературних творів:сутність процесу і засоби формування / О. Я. Савченко // Початкова шк. – 2017. – № 8. – С. 6–12.
 12. Система міжпредметних завдань на уроках з літературного читання : метод. посіб. / О. Я. Савченко ; [обкл. Лук’яненко Л.] ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Конві прінт, 2020. – 103 с. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p9ew9wv (дата звернення 18.03.2022).
 13. Системний підхід до ознайомлення молодших школярів з художніми творами В. Сухомлинського / О. Я. Савченко // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / Комунал. вищ. навч. закл. «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. обл. ради ; [редкол.: Бех І. Д. та ін.]. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2015. – Вип. 26. – С. 161–167. – Бібліогр.: с. 166–167.
 14. Системний підхід до ознайомлення молодших школярів з видатними письменниками України : сторінки життя і творчості / О. Я. Савченко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 р. – Київ : Інститут педагогіки, 2016. – С. 110–111. – Режим доступу: https://tinyurl.com/48fwmcfp (дата звернення 18.03.2022).
 15. Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і практики : колект. моногр. / [О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко та ін. ; упоряд. П. С. Олешко] ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. асоц. ім. Василя Сухомлинського, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – 254 с.
 16. Сутність міжпредметних зв’язків і міжпредметних завдань на уроках літературного читання / О. Я. Савченко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 р. – Київ : Інститут педагогіки, 2017. – С. 77–78. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2s3waf57 (дата звернення 18.03.2022).
 17. Співдружність творчих : українська асоціація імені В. О. Сухомлинського: здобутки і перспективи діяльності / О. Савченко // Освіта. – 2013. – 23–30 жовт. (№ 46). – С. 8.
 18. В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : монографія / [авт. кол.: О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко та ін.]. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – 503 с.
 19. Василь Сухомлинський і Нова українська школа – переосмислити не можна забути / О. Савченко, Д. Кузьменко // Всеосвіта. – 2018. – Груд. (№ 2). – С. 48–53.
 20. Василь Сухомлинський: уміння дітей запитувати – це «вузлики знань» / О. Савченко // Справи сімейні. – 2018. – №2. – С. 15–16.
 21. Технологічний підхід у методиці уроків літературного читання / О. Я. Савченко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 р. – Київ : Інститут педагогіки, 2015. – С. 156–157. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2rhc8vdw (дата звернення 18.03.2022).
 22. Типова освітня програма початкової освіти : (окрім іншомовної освіти) : цикл І (1-2 кл.) / О. Я. Савченко // Типові освітні програми для закладів загальної середньої школи. 1-2 класи. – Київ : Освіта-Центр плюс, 2018. – С. 122–189. – (Нова українська школа).
 23. Типова освітня програма початкової освіти : цикл І (1-2 кл.) : іншомовна освіта (англійська, німецька, французька, іспанська та інші мови) / О. Я. Савченко // Типові освітні програми для закладів загальної середньої школи : початкова школа (іншомовна освіта) + державний стандарт початкової освіти. – Київ : Освіта-Центр, 2018. – С. 34–37.
 24. Типові освітні програми нової української школи для закладів загальної середньої освіти 1-2 та 3-4 класи / типові освітні прогр. розроб. під кер. Р. Б. Шияна, О. Я. Савченко . – Київ : Світоч, 2019. – 336 с. – (Нова українська школа).
 25. Типові освітні програми для закладів загальної середньої школи. 1-2 класи. – Київ : Освіта-Центр плюс, 2018. – 239 с. – (Нова українська школа).
 26. Типові освітні програми для закладів загальної середньої школи : початкова школа (іншомовна освіта) + державний стандарт початкової освіти. – Київ : Освіта-Центр+, 2018. – 71, [1] с. – (Нова українська школа).
 27. Толерантність як цінність шкільної освіти / Олександра Савченко // Педагогічні інновації у фаховій освіті : зб. наук. пр. / Закарпат. держ. ун-т ; [ред. рада зб.: Ващук Ф. Г., Зачепа А. М., Полюжин М. М. ; редкол.: Борзенко С. Г. та ін.]. – Ужгород : Вид-во УжНУ Говерла, 2013. – Вип. 4.– С. 41–50. – Бібліогр.: с.48–49.

Те саме: Початкова шк. – 2014. – N 9. – С. 4–7;
Інноваційна педагогіка. – 2017. – Вип. 1. – С. 13–16.

 1. Українська мова та читання. 2 клас : підруч. для 2 кл. закл. заг. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / Савченко Олександра ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська]. – Київ : Оріон, 2019. – 143 с.
 2. Українська мова та читання. 2 клас : підруч. для 2 кл. спец. закл. заг. серед. освіти (Н 54.1 – Н 54.2) : у 4-х ч. Ч. 4 / Савченко Олександра ; [ред. І. В. Красуцька ; голов. худож. І. П. Медведовська]. – Київ : Оріон, 2019. –79 с.
 3. Українська мова та читання. 2 клас : підруч. для 2 кл. закл. заг. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / Савченко Олександра ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська]. – Київ : Оріон, 2019. – 143 с.
 4. Українська мова та читання. 3 клас : підруч. для 3 кл. закл. заг. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / Олександра Савченко ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон, 2020. – 79, [1] с.
 5. Українська мова та читання. 3 клас : підруч. для 3 кл. закл. заг. серед. освіти (Н 54.1 – Н 54.2) : у 4-х ч. Ч. 3 / Олександра Савченко ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон, 2020. – 79, [1] с.
 6. Українська мова та читання. 3 клас : підруч. для 3 кл. закл. заг. серед. освіти (Н 54.1 – Н 54.2) : у 4-х ч. Ч. 4 / Олександра Савченко ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон, 2020. – 79 с.
 7. Українська мова та читання. 4 клас : підруч. для 4 кл. закл. заг. серед. освіти : У 2-х ч. Ч. 2 / Олександра Савченко, Ірина красуцька ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон, 2021. – 159 с.
 8. Українська мова та читання. 4 клас : підруч. для осіб з особливими освіт. потребами (Н 54.1 – Н 54.2) : У 4-х ч. . Ч. 3 / Олександра Савченко, Ірина красуцька ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон , 2021. – 79 с.
 9. Українська мова та читання. 4 клас : підруч. для осіб з особливими освіт. потребами (Н 54.1 – Н 54.2) : У 4-х ч. . Ч. 4 / Олександра Савченко, Ірина красуцька ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон , 2021. – 79 с.
 10. Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого школяра : посіб. / О. Я. Савченко ; [ред. С. В. Бартош] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2014. – 175 с. – Режим доступу: https://tinyurl.com/58jrmm9n (дата звернення 18.03.2022).
 11. Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В. О. Сухомлинського / О. Савченко //  Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В. О. Сухомлинського / О. Савченко // Наук. записки. Серія: Педагогічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123. Т. 1. – С. 7–11. – Бібліогр.: с. 10-11 (10 назв).

Те саме : Початкова шк. – 2013. – № 9. – С. 1–3.

 1. Упровадження компетентнісного підходу в початковій освіті: здобутки і нерозв’язані проблеми / О. Я. Савченко // Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації : матеріали методол. семінару, 3 квіт. 2014 р., м. Київ / Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – Ч. 1. – С. 41–50. – Бібліогр.: с. 49–50 (18 назв).

Те саме: Рідна школа. – 2014. – № 4–5. – С. 12–16. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2014_4-5_8

 1. Уроки літературного читання. 3 клас : метод. посіб. / О. Я. Савченко, М. І. Кальчук. – Київ : Освіта, 2016. – 304 с. – (Учителю початкових класів).
 2. Формування в молодших школярів уміння працювати з підручником / Олександра Савченко // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДП. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 2014. – Вип. 29. Ч. 3. Педагогіка. – С. 180–195.
 3. Формування рефлексивної позиції молодшого школяра у навчанні / О. Я. Савченко // Зб. матеріалів Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Освіта XXI століття: теорія, практика, перспективи» (18 квітня 2019 року, м. Київ).– Київ : Фенікс, 2019. – С. 35–37.
 4. Цілі й цінності реформування сучасної школи / О. Я. Савченко // Шлях освіти – 1996.– 2013. – С.20–23.
 5. Цілісність методичної системи підручників з «Літературного читання» для 2–4 класів / О. Я. Савченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН Україн. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – Вип. 15. Ч. 2. – С. 221–230. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p9h28zz (дата звернення 18.03.2022).
 6. Ціннісні орієнтири авторської школи О. А. Захаренка / О. Савченко // Рідна школа. – 2017. – № 1–2. – С. 33–35.
 7. Читанка. 2 клас : навч. посіб. для додаткового і позакласного читання для 2 кл. закл. загал. серед. освіти / Олександра Савченко ; [голов. худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко ; ред. І. В. Красуцька]. – Київ : Оріон, 2021. – 143 с. – (Нова українська школа).
 8. Читанка. 4 клас : навч. посіб. для додаткового і позакл. чит. для 4 кл. закл. заг. серед. освіти : До підруч. «Укр. мова та читання. Ч. 2» / Олександра Савченко, Ірина красуцька ; [голов. худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко ; ред. І. В. Красуцька]. – Київ : Оріон, 2021. – 144 с. – (Нова українська школа).
 9. Щоб книга увійшла у життя дитини: вітчизняний і зарубіжний досвід / О. Савченко. // Початкова шк. – 2016. – № 5. – С. 22–26.
 10. Я люблю читати : навч. посіб. з літ. читання для учнів 2 кл. / О. Я. Савченко. – Київ : Освіта, 2014. – 159 с.
 11. Я люблю читати. 2 клас : навч. посіб. для учнів 2 кл. / Олександра Савченко ; [ред. Т. П. Єресько]. – Київ : Освіта, 2019. – 127 с. : кольор. іл. – (Нова українська школа).
 12. Я люблю читати : навч. посіб. для учнів 2 кл. / Олександра Савченко ; [ред. Т. П. Єресько]. – Київ : Освіта, 2020. – 127 с. – (Нова українська школа).
 13. Я люблю читати : навч. посіб. з літературного читання для учнів 3 кл. / О. Я. Савченко ; [мал. М. Крюченко ; ред. І. В. Красуцька ; світлини В. Білецького та ін.]. – Київ : Освіта, 2018. – 159 с. : кольор. іл.
 14. Я люблю читати : навч. посіб. з літератур. читання для учнів 4 клас / О. Я. Савченко ; [мал. Марини Крюченко ; ред. І. В. Красуцька]. – Київ : Освіта, 2015. – 159 с.
 15. Я люблю читати. 4 клас : навч. посіб. з літератур. читання для учнів 4 клас / О. Я. Савченко ; [мал. Марини Крюченко ; ред. І. В. Красуцька]. – Київ : Освіта, 2019. – 159 с. : кольор. іл. – (Нова українська школа).
 16. Я люблю читати. 4 клас : навч. посіб. для учнів 4 кл. / О. Я. Савченко. – Київ : Освіта , 2021. – 126, [1] с.

Анонси та оголошення

23.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

РУБАН АЛЛУ ІВАНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали