НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність О. Р. Мазуркевича

 1. Балаховська Ю. Педагогічні ідеї О. Р. Мазуркевича в контексті сучасної методичної думки / Ю. Балаховська // Теоретична і дидактична філологія. – – Вип. 18. – С. 7–11. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2014_18_4
 2. Балаховська Ю. М. Розвиток методики літератури в педагогічній спадщині О. Р. Мазуркевича (1913–1995 рр.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Балаховська Юлія Михайлівна ; [наук. керівник Шевченко З. О.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 187, [4] арк. – Бібліогр.: арк. 166–189.
 3. Балаховська Ю. М. Творче осмислення проблеми методів викладання літератури у спадщині О. Р. Мазуркевича [Електронний ресурс] / Ю. М. Балаховська // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(17). – Текст. дані. – 2014. – Вип. 35. – С.18–21. – Режим доступу: http://eprints.cdu.edu.ua/643/1/ped_psy_ii17_issue_35.pdf (дата звернення: 27.07.2023). – Назва з екрана.
 4. Березівська Л. Життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність Олександра Мазуркевича [Електронний ресурс] / Л. Березівська // Українська література в загальноосвітній школі. – Текст. дані. – 2013. – № 10. – С. 2–4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_10_2 (дата звернення: 27.07.2023). – Назва з екрана.
 5. Березівська Л. Д. Мазуркевич Олександр Романович (1913–1995) / Л. Д. Березівська // Українська педагогіка в персоналіях. ХХ століття : навч. посіб. для студ. вузів : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 501–507. – Текст доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/57fm8eer.
 6. Березівська Л. Портретна галерея. До 90-річчя від дня народження. Українські вчені-методисти: Олександр Романович Мазуркевич (1913–1995) / Л. Березівська // Укр. літ. в загальноосвітній шк. – 2003. – № 5. – С. 59–61.
 7. Бєляєв О. М. Мазуркевич О. Р. До 70-річчя з дня народження (спеціаліст в галузі педагогіки) / О. М. Бєляєв // Укр. мова і літ. в шк. – 1983. – №10. – С. 78–79.
 8. Боднар Д. М. Генеза поглядів на питання морального виховання української молоді у педагогічній спадщині О. Р. Мазуркевича[Електронний ресурс] / Д. М. Боднар // Проблеми сучасної психології. – Текст. дані. – 2015. – Вип. 30. – С. 78–89. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2015_30_8 (дата звернення: 27.07.2023). – Назва з екрана.
 9. Боднар Д. М. Діяльність О. Р. Мазуркевича як організатора науковометодичних досліджень у галузі літератури / Д. М. Боднар // Проблеми та перспективи розвитку освіти : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 берез. – Текст. дані. – 2017 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 11–13. – Текст доступний також в інтернеті: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/21march2017/21march2017.pdf.
 10. Боднар Д. Загальнотеоретичні засади шкільної літературної освіти в педагогічній спадщині О. Р. Мазуркевича/ Д. Боднар // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогіка. – 2018. – № 1. – С. 244–249. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2018_1_40.
 11. Боднар Д. Історико-педагогічні дослідження О. Мазуркевичем педагогічних поглядів передових діячів освіти, науки і культури дорадянської доби в контексті розвитку педагогічної науки[Електронний ресурс] / Д. Боднар // Педагогічна освіта: теорія і практика. – Текст. дані. – 2018. –Вип. 24(1). – С. 29–37. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2018_24(1)__6 (дата звернення: 27.07.2023). – Назва з екрана.
 12. Боднар Д. М. Мазуркевич О. Р. про вплив літератури на формування особистості учнів / Д. М. Боднар // Концептуальні шляхи розвитку: педагогічні науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12–13 травня 2017 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 11–14. – Текст доступний також в інтернеті: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/22may2017/22may2017.pdf.
 13. Боднар Д. М. О. Р. Мазуркевич і В. О. Сухомлинський: роки співдружжя / Д. М. Боднар // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка : зб. за підсумками наук. конф. викладачів : у 3 т. – Камянець-Подільський : Вид-во Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 3. – С. 105–106. – Текст доступний також в інтернеті: https://tinyurl.com/27khvx8z.
 14. Боднар, Д. М. Осмислення словесності і творчий підхід до гуманітарної освіти школярів у педагогічній концепції О. Р. Мазуркевича / Д. М. Боднар // Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Хмельницький, 16–17 жовт. 2015 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.10–12. – Текст доступний також в інтернеті: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/11oct2015/01.pdf.
 15. Боднар Д. Педагогічна та науково-методична спадщина О. Р. Мазуркевича в оцінці науковців[Електронний ресурс] / Д. Боднар // Людинознавчі студії. Серія: Педагогіка. – Текст. дані. – 2016. – Вип. 2. – С. 20–29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2016_2(34)__5 (дата звернення: 27.07.2023). – Назва з екрана.
 16. Боднар Д. М. Педагогічна та науково-методична спадщина О. Р. Мазуркевича : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Боднар Дмитро Миколайович ; [наук. керівник Кучинська І. О.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 270 арк.
 17. Боднар Д. Педагогічні ідеї О.Р. Мазуркевича щодо розбудови системи національної освіти в Україні[Електронний ресурс] / Д. Боднар // Педагогічна освіта: теорія і практика. – Текст. дані. – 2016. – Вип. 20(1). – С. 21–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2016_20(1)__5 (дата звернення: 27.07.2023). – Назва з екрана.
 18. Боднар Д. М. Погляди О. Р. Мазуркевича на реформування шкільної літературної освіти (кінець 70-х – 80-і рр. ХХ століття) / Д. М. Боднар // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – Praha : Publishing house Education and Science. – 2016. – C.75–80.
 1. Боднар Д. М. Погляди O. P. Мазуркевича на роль вчителя у формуванні національної самосвідомості учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Д. М. Боднар // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 23 квіт. 2016 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки Жешівського ун-ту, Акад. ім. Яна Другоша в Ченстохові ; [голов. ред. Максименко С. Д. ; відп. ред. Л. А. Онуфрієва]. – Кам’янець-Подільський та ін. : Медобори-2006, 2016. – С. 64–66. –Бібліогр.: с. 66.
 2. Боднар Д. М. Проблема формування наукового світогляду учнів на уроках літератури, в позакласній та позашкільній роботі у педагогічній концепції О. Р.Мазуркевича / Д. М. Боднар // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2017 р. / Нац. акад. пед. наук, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.] ; [редкол.: С. Д. Максименко (голов. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 64–67.
 3. Боднар Д. Роль О. Мазуркевича у поверненні забутих імен в історії педагогіки[Електронний ресурс] / Д. Роль О. Боднар // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – Текст. дані. – 2017. – Вип. 1. – С. 68–75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2017_1_10 (дата звернення: 27.07.2023). – Назва з екрана.
 4. Волошина Н. Перший в Україні доктор педагогічних наук з методики літератури: до 90-річчя від дня народження Олександра Мазуркевича / Н. Волошина // Освіта України. – 2003. – 10 жовт. (№76). – С. 7.
  Те саме: Педагогічна газета. – 2003. – № 10 (111). – Жовт. – С. 6.
 1. Кравець Ю. М. Олександр Мазуркевич про внесок Івана Франка в методику української літератури / Ю. М. Кравець // Дивослово. – 2006. – № 10. – С. 53–57.
 2. Кравець (Балаховська) Ю. М. Проблема професійної спрямованості вчителя-словесника у методичній концепції О. Р. Мазуркевича / Ю. М. Кравець (Балаховськаа) // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Глухів, 2008. – Вип. 12. – С. 14–19.
 1. Олександр Романович Мазуркевич : [вчений-педагог] // Укр. мова і літ. в шк. – 2003. – № 5. – С. 59–61.
 2. Міхно О. Виставка «Метод і творчість Олександра Мазуркевича» : до 100-річчя від дня народження видатного українського педагога, першого академіка з методики викладання літератури [Електронний ресурс] / Олександр Міхно // Педагогічний музей України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу : http://pmu.in.ua/exhibitions/exhibition_mazurkevich/ (дата звернення: 28.07.2023). – Назва з екрана.
 3. Міхно О. Метод і творчість Олександра Мазуркевича : до 100-річчя від дня народж. видатного укр. педагога, першого академіка з методики викладання л-ри / О. Міхно, З. Шевченко // Пед. газ. – 2013. – 9 верес. – С. 7.
  Те саме: Укр. мова і літ. в шк. – 2013. – № 7. – С. 62–64.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали