НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Л. Гурліта

 1. Барило, О. А. Ідеї вільного виховання в реформаторській педагогіці кінця XIX – першої третини ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Барило Олена Андріївна ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 20 с.
 2. ³Батчаева,ИИ. Теория нового «свободного воспитания» педагогов-реформаторов Бременской научной школы Германии (конец XIX – начало XX века) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [специальность] 13.00.01 «Общая педагогика» / Батчаева Исанна Иссаевна ; Пятигор. гос. лингвист. ун-т. – Пятигорск, 1999. – 18 с.
 3. ⁴Беленцов,С. И. Людвиг Гурлитт: идеи свободного воспитания / С. И. Беленцов // Образование. Наука. Карьера : сб. науч. ст. 2-й Междунар. науч.-метод. конф., 22 янв. 2019 г., Курск / [отв. ред. Горохов А. А.]. – Курск, 2019. – Т. 1. – С. 21–24.
 4. Беленцов, С. И. Идеи П. Ф. Каптерева и зарубежных мыслителей о свободном воспитании / Беленцов Сергей Иванович // Антропологическое знание как системообразующий фактор профессионального педагогического образования : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 18–19 июня 2019 г., Курск / Кур. гос. ун-т. – Курск, 2019. – С. 110–113. – Библиогр.: 6 назв.
 5. Беленцов, С. И. Теория свободного воспитания в трудах немецких деятелей второй половины XIX – начала XX века [Электронный ресурс] / С. И. Беленцов // Учёные записки : электрон. науч. журн. Курского гос. ун-та. – Текстовые данные. – 2019. – № 1. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-svobodnogo-vospitaniya-v-trudah-nemetskih-deyateley-vtoroy-poloviny-hih-nachala-hh-veka/viewer (дата обращения: 26.10.2020). – Загл. с экрана.
 6. Бєлова, С. Педагогіка співробітництва у теорії і практиці Бременської школи початку ХХ століття / Світлана Бєлова // Нова пед. думка. – 2003. – № 4. – С. 61–64. – Бібліогр.: 7 назв.
 7. Бєлова, С. А. Педагогіка співробітництва у практиці експериментальних Бременських шкіл 20-х рр. ХХ ст. / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівн. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2017. – Вип. 17. – С. 60–63. – Бібліогр.: 6 назв.
 8. Бєлова, С. А. Проблема гуманізації шкільного навчання у спадщині Бременської педагогічної школи на початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Бєлова Світлана Андріївна ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2004. – 20 с.
 9. Білецька, С. В. Зміна ідеології дитинства в період педоцентричної революції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : трансформація «корисної дитини» ХІХ ст. у «безцінну дитину» ХХ ст. країн Західної Європи / С. В. Білецька // Упр. школою. – 2015. – № 22/24. – С. 13–28. – Бібліогр.: 25 назв.
 10. ³ВентцельК.Н. Теория свободного воспитания и идеальный детский сад / К. Н. Вентцель. – Изд. 4-е, вновь испр. и доп. – М. ; Пб. : Голос труда, 1923. – 102, [1] с. – О Л. Гурлитте: с. 57–59.
 11. Гертц, Ф. Социализм и национальный вопрос / Фр. Гертц // Задачи социалистической культуры: сб. ст. : пер. с рукоп. / [соч.] Эд. Бернштейна, Эм. Вандервельда, Фр. Гертца [и др.]. – СПб., 1907. – С. 659–729. – О Л. Гурлитте: с. 712.
 12. Гончаренко, С. Ґурлітт (Gurlitt) Людвіг / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 81.
  Те саме // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 112.
 13. Готалов-Готлиб, А. Современные педагогические течения в социологическом освещении / А. Готалов-Готлиб // Современные педагогические течения / А. Гергет, А. Готалов-Готлиб. – Херсон, 1925. – С. 131–249. – О Л. Гурлитте: с.
 14. Гурлит (Gurlitt), Людвиг // Большая советская энциклопедия : [в65 т.] / гл. ред. О. Ю. Шмидт. – М., 1930. – Т. 19. – Стб. 839–840.
 15. Гурлитт (Gurlitt) Людвиг // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад]. – М., 2003. – С. 352.
 16. Зотова, О. А. Идеи воспитания нравственной личности немецких педагогов-реформаторов в конце XIX – начале XXвв. / Зотова Ольга Алексеевна // Вестн. Костром. гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – 2010. – Т. 16, № 4. – С. 249–253. – Библиогр.: 9 назв.
 17. История педагогики и образования: от зарождения воспитания в первобыт. о-ве до конца ХХ в. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений / под ред. А. И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Сфера, 2001. – 510 с. – О Л. Гурлитте: с. 377–378.
 18. Кагаров, Е. Г. Силуэты немецких педагогов / Е. Г. Кагаров // Просвещение Донбасса = Освіта Донбасу. – – № 7. – С. 34–41. – Из содерж.: Людвиг Гурлитт. – С. 34–36.
 19. ²Кагаров, Е. Г. Современное педагогическое движение в Западной Европе и Америке / Е. Г. Кагаров. – Изд. 2-е. – М. : Работник просвещения, 1928. – 276 с. – О Л. Гурлитте: с. 7, 10–13.
 20. Лаврусевич, Н. О. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття / Лаврусевич Надія Олексіївна, Поліщук Світлана Вікторівна ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2014. – 167 с. – Про Л. Гурлітта: с. 61, 76, 84, 126.
 21. Левитин, С. Современные педагоги. Профессор доктор Людвиг Гурлитт // Русская шк. – 1914. – № 4. – С. 124–133 (I Отдел).
 22. Мали, И. В. Первое немецкое молодёжное движение «Вандерфогель» / Мали Ирина Викторовна // Вестн. Помор. ун-та. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2011. – № 6. – С. 133–135.
 23. Образцова, Л. В. Концептуальные основы педагогики свободного воспитания Людвига Гурлитта / Л. В. Образцова, О. А. Тарасова // Университетские чтения – 2017 : материалы науч.-метод. чтений, 12–13 янв. 2017 г., Пятигорск / Пятигор. гос. ун-т. – Пятигорск, 2017. – Ч. 1. – С. 68–73.
 24. Образцова, Л. В. Педагогика свободного воспитания Людвига Гурлитта (1855−1931) / Л. В. Образцова, О. А. Тарасова // Педагогика. – 2017. – № 7. – С. 101–109.
 25. Очерки истории школы и педагогики за рубежом (1917–1939) / под ред. К. И. Салимовой, Б. М. Бим-Бада ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М. : Педагогика, 1982. – 160 с. – О Л. Гурлитте: с. 101–103.
 26. ³Пинкевич, А. П. Педагогика: [в 2 т.]. Т. 2. Школьный возраст. Трудовая школа / А. П. Пинкевич. – 5-е изд. – М. : Работник просвещения, 1929. – 261, [3] с. – Из содерж.: Тезисы Людвига Гурлитта о школах-фермах: с. 59–60.
 27. Пискунов, А. И. Гурлитт (Gurlitt) Людвиг / А. И. Пискунов // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. – М., 1993. – Т. 1 / гл. ред. В. В. Давыдов. – С.
 28. Пискунов, А. И. Проблемы трудового обучения и воспитания в немецкой педагогике XVIII – начала XXв. / А. И. Пискунов ; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1976. – 293, [3] с. – О Л. Гурлитте: 279–282.
 29. Пискунов, А. И. Теория и практика трудовой школы в Германии (до Веймарской республики) / А. И. Пискунов ; АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – М. : АПН РСФСР, 1963. – 359 с. – О Л. Гурлитте: с. 268, 272, 286, 296–300, 309, 333, 345.
 30. Прибора, Т. Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці кінця ХІХ – першої третини ХХстоліття : монографія / Тетяна Прибора. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 235 с. – Про Л. Ґурліта: с. 29–30, 164.
 31. Пчелинцева, Е. В. Проблема преодоления последствий насилия над ребёнком в воспитательных системах реформаторской педагогики конца XIX – начала XX века / Е. В. Пчелинцева // Нач. образование. – 2011. – № 6. – С. 28–31. – Библиогр.: 8 назв.
 32. ¹Растригіна, А. М. Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця XIX – першої половини XX століття : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Растригіна Алла Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 41 с.
 33. Ревуцька, С. А. Духовно-моральне виховання у реформаторській педагогіці Німеччини у 2 пол. ХІХ – 1 пол. ХХ ст. / Ревуцька С. А. // Наук. зап. Серія «Психологія і педагогіка» : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т «Острозька академія». Острог, 2012. – Вип. 21. – С. 371–377. – Бібліогр.: 8 назв.
 34. ³РепринцеваЕ.А. Педагогика игры: теория, история, практика / Е. А. Репринцева. – Курск : Кур. гос. ун-т, 2005. – 421 с. – О Л. Гурлитте: с. 152–155, 157.
 35. Рогачева, Е. Ю. Демократическая педагогика Джона Дьюи в немецком философско-педагогическом дискурсе / Е. Ю. Рогачева // Вестн. Владим. гос. ун-та им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. Педагогические и психологические науки. – 2016. – № 24. – С. 36–47. – Библиогр.: 11 назв.
  Статтю присвячено інтерпретації філософсько-педагогічних поглядів Джона Дьюї (1859–1952) в Німеччині в період з початку ХХ століття до початку Другої світової війни. Висвітлено діяльність Людвіга Ґурліта та його сестри Ельзи з вивчення й перекладу німецькою мовою праць американського педагога.
 1. Сергеева, Н. Б. Эстетическое воспитание и проблема общего развития ребенка в немецкой реформаторской педагогике / Н. Б. Сергеева // Развитие экспериментальных учебно-воспитательных учреждений в СССР и за рубежом : сб. науч. тр. / под ред. А. И. Пискунова ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М., 1977. – С. 82–88. – Библиогр. в подстроч. примеч.
 2. Юшина, Е. В. Реформаторская педагогика Германии в исторической ретроспективе / Е. В. Юшина ; ГОУ ВПО «Кыргызско-российский славянский университет». – Бишкек : КРСУ, 2013. – 124 с. – О Л. Гурлитте: с. 25, 28, 45, 46.
 3. Яковенко, В. Воспитание мужественности по Людвигу Гурлитту / Вл. Яковенко // Вестн. воспитания. – 1907. – № 5. – С. 51–78 ; № 6.– С. 48–75.
 4. Ярмаченко,М. Ґурліт Людвіг (1855–1931) / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 130.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

³Праці з Електронної бібліотеки Інформаційного центру «Бібліотека імені К. Д. Ушинського» РАО

Праці з електронної бібліографічної бази даних Google Академія

З працями, доступними в Інтернет-мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали