НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність Л. Гурліта

 1. Барило, О. А. Ідеї вільного виховання в реформаторській педагогіці кінця XIX – першої третини ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Барило Олена Андріївна ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 20 с.
 2. ³Батчаева,ИИ. Теория нового «свободного воспитания» педагогов-реформаторов Бременской научной школы Германии (конец XIX – начало XX века) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [специальность] 13.00.01 «Общая педагогика» / Батчаева Исанна Иссаевна ; Пятигор. гос. лингвист. ун-т. – Пятигорск, 1999. – 18 с.
 3. ⁴Беленцов,С. И. Людвиг Гурлитт: идеи свободного воспитания / С. И. Беленцов // Образование. Наука. Карьера : сб. науч. ст. 2-й Междунар. науч.-метод. конф., 22 янв. 2019 г., Курск / [отв. ред. Горохов А. А.]. – Курск, 2019. – Т. 1. – С. 21–24.
 4. Беленцов, С. И. Идеи П. Ф. Каптерева и зарубежных мыслителей о свободном воспитании / Беленцов Сергей Иванович // Антропологическое знание как системообразующий фактор профессионального педагогического образования : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 18–19 июня 2019 г., Курск / Кур. гос. ун-т. – Курск, 2019. – С. 110–113. – Библиогр.: 6 назв.
 5. Беленцов, С. И. Теория свободного воспитания в трудах немецких деятелей второй половины XIX – начала XX века [Электронный ресурс] / С. И. Беленцов // Учёные записки : электрон. науч. журн. Курского гос. ун-та. – Текстовые данные. – 2019. – № 1. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-svobodnogo-vospitaniya-v-trudah-nemetskih-deyateley-vtoroy-poloviny-hih-nachala-hh-veka/viewer (дата обращения: 26.10.2020). – Загл. с экрана.
 6. Бєлова, С. Педагогіка співробітництва у теорії і практиці Бременської школи початку ХХ століття / Світлана Бєлова // Нова пед. думка. – 2003. – № 4. – С. 61–64. – Бібліогр.: 7 назв.
 7. Бєлова, С. А. Педагогіка співробітництва у практиці експериментальних Бременських шкіл 20-х рр. ХХ ст. / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівн. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2017. – Вип. 17. – С. 60–63. – Бібліогр.: 6 назв.
 8. Бєлова, С. А. Проблема гуманізації шкільного навчання у спадщині Бременської педагогічної школи на початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Бєлова Світлана Андріївна ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2004. – 20 с.
 9. Білецька, С. В. Зміна ідеології дитинства в період педоцентричної революції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : трансформація «корисної дитини» ХІХ ст. у «безцінну дитину» ХХ ст. країн Західної Європи / С. В. Білецька // Упр. школою. – 2015. – № 22/24. – С. 13–28. – Бібліогр.: 25 назв.
 10. ³ВентцельК.Н. Теория свободного воспитания и идеальный детский сад / К. Н. Вентцель. – Изд. 4-е, вновь испр. и доп. – М. ; Пб. : Голос труда, 1923. – 102, [1] с. – О Л. Гурлитте: с. 57–59.
 11. Гертц, Ф. Социализм и национальный вопрос / Фр. Гертц // Задачи социалистической культуры: сб. ст. : пер. с рукоп. / [соч.] Эд. Бернштейна, Эм. Вандервельда, Фр. Гертца [и др.]. – СПб., 1907. – С. 659–729. – О Л. Гурлитте: с. 712.
 12. Гончаренко, С. Ґурлітт (Gurlitt) Людвіг / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 81.
  Те саме // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 112.
 13. Готалов-Готлиб, А. Современные педагогические течения в социологическом освещении / А. Готалов-Готлиб // Современные педагогические течения / А. Гергет, А. Готалов-Готлиб. – Херсон, 1925. – С. 131–249. – О Л. Гурлитте: с.
 14. Гурлит (Gurlitt), Людвиг // Большая советская энциклопедия : [в65 т.] / гл. ред. О. Ю. Шмидт. – М., 1930. – Т. 19. – Стб. 839–840.
 15. Гурлитт (Gurlitt) Людвиг // Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад]. – М., 2003. – С. 352.
 16. Зотова, О. А. Идеи воспитания нравственной личности немецких педагогов-реформаторов в конце XIX – начале XXвв. / Зотова Ольга Алексеевна // Вестн. Костром. гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – 2010. – Т. 16, № 4. – С. 249–253. – Библиогр.: 9 назв.
 17. История педагогики и образования: от зарождения воспитания в первобыт. о-ве до конца ХХ в. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений / под ред. А. И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Сфера, 2001. – 510 с. – О Л. Гурлитте: с. 377–378.
 18. Кагаров, Е. Г. Силуэты немецких педагогов / Е. Г. Кагаров // Просвещение Донбасса = Освіта Донбасу. – – № 7. – С. 34–41. – Из содерж.: Людвиг Гурлитт. – С. 34–36.
 19. ²Кагаров, Е. Г. Современное педагогическое движение в Западной Европе и Америке / Е. Г. Кагаров. – Изд. 2-е. – М. : Работник просвещения, 1928. – 276 с. – О Л. Гурлитте: с. 7, 10–13.
 20. Лаврусевич, Н. О. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття / Лаврусевич Надія Олексіївна, Поліщук Світлана Вікторівна ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2014. – 167 с. – Про Л. Гурлітта: с. 61, 76, 84, 126.
 21. Левитин, С. Современные педагоги. Профессор доктор Людвиг Гурлитт // Русская шк. – 1914. – № 4. – С. 124–133 (I Отдел).
 22. Мали, И. В. Первое немецкое молодёжное движение «Вандерфогель» / Мали Ирина Викторовна // Вестн. Помор. ун-та. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2011. – № 6. – С. 133–135.
 23. Образцова, Л. В. Концептуальные основы педагогики свободного воспитания Людвига Гурлитта / Л. В. Образцова, О. А. Тарасова // Университетские чтения – 2017 : материалы науч.-метод. чтений, 12–13 янв. 2017 г., Пятигорск / Пятигор. гос. ун-т. – Пятигорск, 2017. – Ч. 1. – С. 68–73.
 24. Образцова, Л. В. Педагогика свободного воспитания Людвига Гурлитта (1855−1931) / Л. В. Образцова, О. А. Тарасова // Педагогика. – 2017. – № 7. – С. 101–109.
 25. Очерки истории школы и педагогики за рубежом (1917–1939) / под ред. К. И. Салимовой, Б. М. Бим-Бада ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М. : Педагогика, 1982. – 160 с. – О Л. Гурлитте: с. 101–103.
 26. ³Пинкевич, А. П. Педагогика: [в 2 т.]. Т. 2. Школьный возраст. Трудовая школа / А. П. Пинкевич. – 5-е изд. – М. : Работник просвещения, 1929. – 261, [3] с. – Из содерж.: Тезисы Людвига Гурлитта о школах-фермах: с. 59–60.
 27. Пискунов, А. И. Гурлитт (Gurlitt) Людвиг / А. И. Пискунов // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. – М., 1993. – Т. 1 / гл. ред. В. В. Давыдов. – С.
 28. Пискунов, А. И. Проблемы трудового обучения и воспитания в немецкой педагогике XVIII – начала XXв. / А. И. Пискунов ; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1976. – 293, [3] с. – О Л. Гурлитте: 279–282.
 29. Пискунов, А. И. Теория и практика трудовой школы в Германии (до Веймарской республики) / А. И. Пискунов ; АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – М. : АПН РСФСР, 1963. – 359 с. – О Л. Гурлитте: с. 268, 272, 286, 296–300, 309, 333, 345.
 30. Прибора, Т. Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці кінця ХІХ – першої третини ХХстоліття : монографія / Тетяна Прибора. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 235 с. – Про Л. Ґурліта: с. 29–30, 164.
 31. Пчелинцева, Е. В. Проблема преодоления последствий насилия над ребёнком в воспитательных системах реформаторской педагогики конца XIX – начала XX века / Е. В. Пчелинцева // Нач. образование. – 2011. – № 6. – С. 28–31. – Библиогр.: 8 назв.
 32. ¹Растригіна, А. М. Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця XIX – першої половини XX століття : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Растригіна Алла Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 41 с.
 33. Ревуцька, С. А. Духовно-моральне виховання у реформаторській педагогіці Німеччини у 2 пол. ХІХ – 1 пол. ХХ ст. / Ревуцька С. А. // Наук. зап. Серія «Психологія і педагогіка» : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т «Острозька академія». Острог, 2012. – Вип. 21. – С. 371–377. – Бібліогр.: 8 назв.
 34. ³РепринцеваЕ.А. Педагогика игры: теория, история, практика / Е. А. Репринцева. – Курск : Кур. гос. ун-т, 2005. – 421 с. – О Л. Гурлитте: с. 152–155, 157.
 35. Рогачева, Е. Ю. Демократическая педагогика Джона Дьюи в немецком философско-педагогическом дискурсе / Е. Ю. Рогачева // Вестн. Владим. гос. ун-та им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. Педагогические и психологические науки. – 2016. – № 24. – С. 36–47. – Библиогр.: 11 назв.
  Статтю присвячено інтерпретації філософсько-педагогічних поглядів Джона Дьюї (1859–1952) в Німеччині в період з початку ХХ століття до початку Другої світової війни. Висвітлено діяльність Людвіга Ґурліта та його сестри Ельзи з вивчення й перекладу німецькою мовою праць американського педагога.
 1. Сергеева, Н. Б. Эстетическое воспитание и проблема общего развития ребенка в немецкой реформаторской педагогике / Н. Б. Сергеева // Развитие экспериментальных учебно-воспитательных учреждений в СССР и за рубежом : сб. науч. тр. / под ред. А. И. Пискунова ; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М., 1977. – С. 82–88. – Библиогр. в подстроч. примеч.
 2. Юшина, Е. В. Реформаторская педагогика Германии в исторической ретроспективе / Е. В. Юшина ; ГОУ ВПО «Кыргызско-российский славянский университет». – Бишкек : КРСУ, 2013. – 124 с. – О Л. Гурлитте: с. 25, 28, 45, 46.
 3. Яковенко, В. Воспитание мужественности по Людвигу Гурлитту / Вл. Яковенко // Вестн. воспитания. – 1907. – № 5. – С. 51–78 ; № 6.– С. 48–75.
 4. Ярмаченко,М. Ґурліт Людвіг (1855–1931) / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 130.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

³Праці з Електронної бібліотеки Інформаційного центру «Бібліотека імені К. Д. Ушинського» РАО

Праці з електронної бібліографічної бази даних Google Академія

З працями, доступними в Інтернет-мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

23.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

РУБАН АЛЛУ ІВАНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали