НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Фр. В. Фребеля

 1. Анісімова О. Використання можливостей віртуального музею у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів : [про освітній центр Фребеля] [Електронний ресурс] /Олена Анісімова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2014. – Вип. 50. – Режим доступу : http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/50/1.pdf. (дата звернення: 01.03.2022). – Назва з екрана.
 2. ⁎Анісімова О. Е. Використання ідей Фрідріха Фрьобеля у напрямку ознайомлення дітей із оточуючим світом через працю у природі / О. Е. Анісімова // Пед. науки : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 58. – С. 38–42. – Бібліогр.: 5 назв.
 3. Анісімова О. Е. Забезпечення якісної підготовки фахівців дошкільної освіти в контексті викладання спецкурсу за вибором «Фребельпедагогіка» [Електронний ресурс] / О. Е. Анісімова // Зб. наук. пр. Херсон. держ. ун-ту. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 65. – С. 269–273. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_53 (дата звернення: 01.03.2022). – Назва з екрана.
 4. Анісімова О. Е. Ідеї Ф.Фрьобеля в науковій думці України ХХІ століття / О. Е. Анісімова // Пед. альманах : зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО, 2012. – Випуск 13. – С. 278–282.
 5. Анісімова О. Е. Методологічні основи педагогічної системи Ф. Фребеля / О. Е. Анісімова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / за ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 37. – С. 424–427.
 6. Анісімова О. Педагогічні погляди Ф. Фребеля у практиці роботи сучасного дитсадка / Олена Анісімова, Агафія Ковальчук // Дошк. виховання. – 2017. – № 9. – С. 22–25.
 7. Анісімова О. Е. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до впровадження педагогічних ідей Ф. Фребеля : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти / Анісімова Олена Едуардівна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2013. – 21 c.
 1. Анісімова О. Е. Погляди Фрідріха Фрьобеля на роль гри у вихованні дитини дошкільного віку / О. Е. Анісімова // Проблеми сучасної педагогічної освіти / РВНЗ «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2012. Серія: Педагогіка і психологія. Вип. 35. – С. 37–41. – Бібліогр.: с. 41 (6 назв).
 2. Анісімова О. Е. Реалізація принципу природовіповідності у педагогічних ідеях Фрідріха Фрьобеля / О. Е. Анісімова // Оновлення змісту, форм та методів навчання та виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Наук. записки Рівн. держ. гуманіст. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2011. – Випуск 1(44) – С. 3 – 4.
 3. Анісімова О. Е. Специфіка впровадження у практику педагогічних ідей Фрідріха Фрьобеля: констатуючий етап експеримент [Електронний ресурс] / О. Е. Анісімова. – 2012. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN20/123aoekee.pdf (дата звернення: 01.03.2022). – Назва з екрана.
 4. Анісімова О. Термінологічне поле фребельпедагогіки [Електронний ресурс] / О. Анісімова // Наук. вісн. Кременец. обл. гуманіст.-пед. ін-ту ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. – 2014. – Вип. 3. – С. 3–10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2014_3_3 (дата звернення: 01.03.2022). – Назва з екрана.
 5. Анісімова О. Е. Формування особистості дитини з особливими потребами засобами фребельпедагогіки [Електронний ресурс] / О. Е. Анісімова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. –2014. – Вип. 10. – С. 33–36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2014_10_12 (дата звернення: 01.03.2022). – Назва з екрана.
 6. Бєлєнька Г. Підготовка студентів до використання педагогічної спадщини Фрідріха Фребеля в практиці роботи сучасного дитячого садка / Ганна Бєлєнька. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки : реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип.8. – С. 188–191.
 7. Бобровская С. Л. Сущность системы Фребеля и применение ее в некоторых детских садах Германии : (из путевых заметок) / С. Л. Бобровской. – М. : Изд. Москов. детской и пед. б-ки, 1872 (Тип. Грачева и К°). – 92 с.
 8. Богініч О. Л. Впровадження ідей Фребелівського педагогічного інституту щодо професійно-практичного спрямування фахової підготовки майбутніх вихователів ДНЗ / О. Л. Богініч. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Пед. науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. / укл. Машовець М. А. – Вип. 8. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – С. 132 – 139.
 9. Большаков Н. Первый раз в детский сад [Электронный ресурс] / Николай Большаков // Дилетант: юрид. журн. для всех. – 2016. – 28 авг. – Режим доступа: http://diletant.media/articles/30595729/ (дата обращения: 01.03.2022). – Загл. с экрана.
 10. Борисова З. Фрідріх Фребель – засновник ідеї дитячого садка : (220 років від дня народж. та 150 років від дня смерті) / Зоя Борисова // Дошк. виховання. – 2002. – Груд. (№ 12). – С. 5–7.
 11. Брушневська І. (2017). Використання ідей Ф. Фребеля в корекційній роботі з дітьми дошкільного віку / І. Брушневська // Doswiadcztnia I propozycje naukowo-metodyczne /: мonografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI Pedagogika Froebla / NiS 2017/1, Nr 61 / С. 155–164.
 12. Василенко Т. А. Гра у системі суспільного дошкільного виховання Фр. Фребеля / Т. А. Василенко // Нові технології навчання. – 2006. – Вип. 43. – С. 62–67.
 13. Вихрущ В. О. Педагогічне вчення Фрідріха Фребеля / В. О. Вихрущ, Л. І. Ковальчук, А. А. Пушинська, Л. Г. Решетуха // Історія педагогіки : навч. посіб. – Тернопіль : [Тайп], 2011. – С. 158–159.
 14. Вільчковський Е. Життєвий шлях та педагогічна спадщина Фрідріха Фребеля / Едуард Вільчковський, Анастасія Вільчковська // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 3–6.
 15. Водовозова Е. Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста : кн. для воспитателей / Е. Н. Водовозова. – 7-е перераб. и доп. изд. – СПб. : Фототипия и тип. А. Ф. Дресслера, 1913.– Система Фребеля : гл. XIII. – С. 254–266.
 16. Волкова, В. Філософські основи пропедевтичного курсу геометрії Ф. Фребеля / В. Волкова, О. Добрєва, І. Калюжна. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 206–209.
 17. Гавриш, Н. Ідеї Фребеля в сучасній дошкільній освіті / Н. Гавриш, Л. Нестеренко. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 192–194.
 18. Голубева А. Дидактические материалы Ф. Фребеля для развития детей раннего возраста [Электронный ресурс] / А. А. Голубева // Социальная сеть работников образования nsportal.ru. – 2016. – Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2016/05/21/didakticheskie-materialy-f-frebelya-dlya-razvitiya-detey-rannego (дата обращения: 01.03.2022). – Загл. с экрана.
 19. Грама Г. Ідеї Ф. Фребеля і сучасне моделювання у процесі набування початкових математичних уявлень дітьми дошкільного віку / Г. Грама. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип.8. –.С. 227–231.
 20. Дараган, А. Метода Фребеля. Игры-занятия, развивающие духовные и физические силы детей от 4 до 10 лет / сост. по руководству детских садов Анною Дараган. – СПб. : Изд. книгопродавца и типографа М. О. Вольфа, 1862 (в тип книгопродавца М. О. Вольфа). – ІІІ, 155, 14 с.
 21. Дары Фребеля: первые дидактические материалы для детей дошкольного возраста // Родная тропинка : проф. блог о развитии ребенка от рождения до школы. – Режим доступа: http://rodnaya-tropinka.ru/dary-frebelya/ (дата обращения: 01.03.2022). – Загл. с экрана.
 22. Дедюлина, Е. С. Основные положения системы воспитания Фридриха Фребеля / Е. С. Дедюлина // Очерки по истории педагогических учений : с портретами в тексте / сост. В. В. Успенский [и др.]. – М. : Книгоиздательство «Польза» В. Антик и К°, 1911 (Т-во Скоропеч. А. А. Левенсон). – С. 171–189.
 23. Дем’яненко Н. М. Фребелівський педінститут у Києві / Н. М. Дем’яненко // Початкова шк. – 1995. – № 7. – С. 53–55.
 24. Дем’яненко Н. Феномен Фребелівського педагогічного руху : історико-компаративний контекст / Н. Дем’яненко. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 6–12.
 25. Демидова, Ю. Ідеї ф. Фребеля про формування конструктивних навичок у дітей / Ю. Демидова. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 216–220.
 26. Денисенко, Н. Г. Фребель-педагогіка в дії: теорія і практика / Н. Г. Денисенко // Virtus : scientific journal. –2020. – Iss. 47. – С. 58–61. – Бібліогр.: с. 60–61.
 27. Денисенко Н. Інноваційна педагогіка Ф. Фребеля через онлайн-сервіс «Prezi» / Н. Денисенко, Т. Бортнюк, Н. Найт, Д. Стасюк // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 11. Т. 2. / Рівн. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2020. – С. 109–119.
 28. Домашнее воспитание : руководство для родителей и воспитателей к воспитанию и обучению детей: с приложением руководства к Фребелевским образовательным играм / сост. по сочинениям Ушинского, Водовозова и других педагогов. – СПб. : Тип. придворного книгопр. К. К. Ретгера, 1883. – [6], 232 с.
 29. Єськова Т. Ідеї Ф. Фребеля про виховання працелюбності в історії вітчизняної дошкільної педагогіки / Т. Єськова. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 45–49.
 30. Жданов С. А. Педагогическая деятельность и теория Фридриха Фребеля. [Электронный ресурс] / С. А. Жданов. – Режим доступа : http://www.gala-d.ru/parts/1086-part5.html (дата обращения: 01.03.2022). – Загл. с экрана.
 31. Зайченко І. В. Дидактичне вчення Ф. В. Фребеля / І. В. Зайченко // Історія педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. – Київ : Слово, 2010. – Кн. 1 : Історія зарубіжної педагогіки. – С. 459–466.
 32. Інтегрування педагогічних ідей Фрідріха Фребеля: від класики до інновації : метод. аспекти підгот. фахівців дошк. освіти / Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін. [та ін. ; уклад.: Н. Іванова та ін.]. – Київ : Слово, 2020. – 162 с. : іл., табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 91–94.
 33. Калашникова Е. Н. Фребелевские занятия с отсталыми детьми / Е. Н. Калашникова // Ненормальные дети в семье и школе : очерки по детской психопатологии и патологической педагогике / [А. С. Грибоедов, Н. П. Гравировский, В. Ф. Стасюкова [и др.] ; под ред. А. С. Грибоедова. – М. : Книгоиздательство «Польза» В. Антик и К°, 1914 (Тип. и цинк. т./д. «Мысль» Н. П. Меснянкин и К°). – С. 113–131.
 34. Каташинська І. Концепція гри у педагогічній системі Ф. Фрьобеля / Іванна Каташинська // Рідна шк. – 2004. – № 7/8. – С. 62–65.
 35. Кергомар П. Дошкольное воспитание и детские сады во Франции: (материнские школы) / Полина Кергомар ; пер. (с четвертого изд.) слушательниц Киевского Фребелевского института: Л. Товстоног, А. Цветковой и З. Веселкиной под ред. Н. В. Чехова. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – XVI, 208 с.
 36. Киевское Фребелевское Общество: отчет о летних общеобразовательных курсах, устроенных Киевским Фребелевским Обществом для народных учителей в г. Киеве в 1911 г. / Киев. Фребел. О‑во. – Киев : Тип. В. Бондаренко и П. Гнездовского, 1913. – 71 с.
 37. Клюшнікова Т. Методика використання «дарунків» Фр. Фребеля для формування елементів математики у дошкільників / Тетяна Клюшнікова // StattiOnline: бібліотека наукових статей. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/15369-metodika-vikoristannya-darunkiv-fr-frebelya-dlya-formuvannya-elementiv-matematiki-u-doshkilnikiv.html (дата звернення: 01.03.2022). – Назва з екрана.
 38. Клюшнікова Т. А. Особливості виховання дітей дошкільного віку у Фребелівському сирітському будинку швейцарського міста Бургдорф / Т. А. Клюшнікова // Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф. Фрьобеля : зб. матеріалів міжн. наук.-прак. семінару (Херсон, 22 березня 2012 р.). – Херсон, 2012. – С. 24–28.
 39. Коваленко О. Шість заборонених дарів Фребеля : засновник системи дошкільного виховання пропонував дітям іграшки, а не ікони і молитовник / О. Коваленко // Освіта України. – 2013. – 28 січ. – С. 15.
 40. Коломієць Ю. Використання дарів Ф. Фребеля у формуванні логіко-математичних уявлень дітей старшого дошкільного віку / Ю. Коломієць. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип. 8. – С. 238–240.
 41. Кот Н. Використання ідей Ф. Фребеля в методиці ознайомлення дітей з природою / Н. Кот // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. –. С. 195–197.
 42. Лавриненко-Мищенко М. Д. Школа нянь фребеличек за 1914 и 1915 годы / М. Д. Лавриненко-Мищенко. // Отчет Киевского Общества народных детских садов за 1914 и 1915 годы. – Киев : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1916. – С. 23–31.
 43. Летние площадки для детских игр // Отчеты руководительниц-фребеличек Киевского фребелевского педагогического института и доклад преподавательницы института Е. А. Толмачевской ; с предисл. В. А. Флерова. – Киев : Изд. В. А. Флерова, 1913 (Тип. 1-й Киевской Артели Печатного Дела). – 65 с.
 44. Литвин Л. В. Виникнення освіти вихователів для дітей дошкільного віку в Німеччині (ХІХ ст.) / Л. В. Литвин // Неперерв. проф. освіта : теорія і практика. – 2012. – № 3/4. – С. 94–100. – Бібліогр.: 7 назв.
 45. Лубенец Н. Фребелевские занятия : выкладывание палочек / Н. Лубенец. – Киев : Изд. Киев. о-ва нар. детских садов, 1908 (Тип. С. В. Кульженко). – 3 с.
 46. Лубенец Н. Фребелевские занятия : переплетание лучин / Н. Лубенец. – Киев : Изд. Киев. о-ва нар. детских садов, 1908 (Тип. С. В. Кульженко). – 4 с.
 47. Лубенец Н. Фребелевские занятия : постройки из кубиков и кирпичиков / Н. Лубенец. – Киев : Изд. Киев. о-ва нар. детских садов, 1908 (Тип. С. В. Кульженко). – 7 с.
 48. Луценко І. Розвиток мовленнєвого спілкування як особливої дитячої діяльності в світлі ідей Ф. Фребеля і сучасних підходів / І. Луценко // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 198–203.
 49. Машкіна Л. Методологічні засади педагогічної системи Фрідріха Фребеля / Л. Машкіна // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Пед. науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. / уклад. М. А. Машовець – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 8. – С. 36–40.
 50. Начальное воспитание и учение и начальная народная школа в 19 ст. Песталоцци. Фребель. Дистервег : А. Исторический очерк // Вессель Н. Руководство к преподаванию общеобразовательных предметов. Т. 1. Общая часть. – Первый отдел. Исторический очерк общеобразовательных училищ и Психологические основания общего образования. / сост. Н. Вессель. – СПб : Тип. В. С. Балашева, 1873. – С.206–324.
 51. Немолодышев С. А. Из истории педагогических теорий А. Коменский, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, Базедов, Г. Песталоцци, Фр. Фребель : доклад, читанный в заседании Педагогического Отдела, состоящего при Императорском Харьковском Университете Историко-Филологического Общества, 6-е февр. 1898 г. / С. А. Немолодышев. – Харьков : Типо-Литогр. «Печатное Дело», кн. К. Н. Гагарина, 1899. – 15 с.
 52. Ніколенко Д. Дарунки Фрідріха Фребеля : [пед. спадщина видат. нім. педагога] / Д. Ніколенко // Дошк. виховання. – 1991. – № 9 (верес.). – С. 10–12 : іл.
 53. Новая система воспитания и обучения. Игры по методе Фребеля. – Харьков : Изд. Скалона и Нертовского, 1868 (Тип. К. Счасни). – [51] с.
 54. Отчет Совета С. Петербургского Фребелевского общества для содействия первоначальному воспитанию за 1899–1900 год. – СПб. : Тип. и переплетная Ю. А. Мансфельд, 1901. – 72, 7 с.
 55. Отчет Совета С. Петербургского Фребелевского общества для содействия первоначальному воспитанию за 1898–1899 год. – СПб. : Типо-литогр. и переплетная Ю. А. Мансфельд, 1900. – 78 с.
 56. Отчет Совета С. Петербургского Фребелевского общества для содействия первоначальному воспитанию за 1900–1901 год. – СПб. : Типо-литогр. и переплетная Ю. А. Мансфельд, 1902. – 74 с.
 57. Отчет Совета С. Петербургского Фребелевского общества для содействия первоначальному воспитанию за 1901–1902 год. – СПб. : Типо-литогр. и переплетная Ю. А. Мансфельд, 1903. – 64, 7с.
 58. Отчет Совета С.-Петербургского Фребелевского общества : 1871– [Вып.] 25. – СПб. : Тип. Училища Глухонемых, 1897. – 82 с.
 59. Отчет совета С.-Петербургского Фребелевского Общества : 1871–– СПб. : Тип. Училища Глухонемых, 1897. – 82 с.
 60. Отчет Совета С.-Петербургского Фребелевского общества для содействия первоначальному воспитанию : за 1895–1897 год. – СПб. : Тип. Ю. Мансфельд, 1897. – 111 с.
 61. Отчет Совета С.-Петербургского Фребелевского общества для содействия первоначальному воспитанию : за 1897–1898 год. – СПб. : Типо-литогр и переплетная Ю. А. Мансфельд, 1898. – 93 с.
 62. Петрова Ж. Роль науково-педагогічної діяльності Фрідріха Фребеля у становленні педагогізації батьків дітей дошкільного віку / Ж. Петрова // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 213–216.
 63. Петухова Л. Є. Фребельпедагогіка : хрестоматія : практикум / Л. Є. Петухова, О. Е. Анісімова. – Херсон : Айлант, 2014. – 275 с.
 64. Петухова Л. Є. Фрьобельпедагогіка – шлях до інтеграції освітніх систем України та Німеччини / Л. Є. Петухова, О. Б. Полєвікова. // Європейські інтеграційні процеси в Україні: стан, проблеми та перспективи [матеріали Всеукр. практ. конф. (Херсон, 11 жовтня 2011 р.)] – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – С. 24 – 25.
 65. Писарева Л. Пути развития системы дошкольного образования в Германии / Л. Писарева // Дошк. воспитание. – 2011. – № 10. – С. 107–111. – Библиогр.: 4 назв.
 66. Плеханов А. Основоположник дошкольной педагогики (Ф. Фребель) / А. Плеханов // Дошк. воспитание. – 1983. – № 8. – С. 32.
 67. Полєвікова О. Б. Педагогічна система Фрідріха Фрьобеля в контексті міжнародної діяльності Херсонського державного університету / О. Б. Полєвікова, С. М. Микитюк // Формування професійної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах глобалізації : матеріали V Міжн. педагог. читань (Херсон, 22 квіт. 2009 р). – Херсон, ХДУ, 2009. – С. 18 – 22.
 68. Полєвікова О. Б. Ф. Фрьобель: обґрунтування необхідності суспільного дошкільного виховання / О. Б. Полєвікова. // Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф.Фрьобеля: зб. матеріалів міжн. наук.-прак. семінару, Херсон, 22 берез. 2012 р. – Херсон, 2012. – С. 112–114.
 69. Поліщук К. Втілення ідей Ф. Фребеля про підготовку дитини до школи в умовах сьогодення / К. Поліщук. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 236–238.
 70. Помелов В. Б. Основоположник дошкольного воспитания / В. Б. Помелов // Педагогика. – 2012. – № 9. – С. 93– 100. – Библиогр.: 5 назв.
 71. Проніков О. К. Педагогічне вчення Ф. Фребеля / О. К. Проніков // Історія педагогіки : курс лекцій / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Слово, 2015. – С. 95–96.
 72. Проскура О. Гуманістичні традиції Будинку Песталоцці-Фребеля / Олена Проскура // Дошк. виховання. – 2013. – № 6. – С. 7–9.
 73. Проскура О. Друге століття освітнього закладу в Берліні – Будинку Песталоцці-Фребеля / Олена Проскура // Шлях освіти. – 2010. – № 3. – С. 17–21. – Бібліогр.: 6 назв.
 74. Прудченко І. І. Філософські засади освітньо-виховної системи Фрідріха Фребеля (1782–1852) / І. І. Прудченко // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія. – 2009. – С. 127–130.
 75. Прудченко І. Київський Фребелівський педагогічний інститут як центр навчально-виховного, науково-педагогічного комплексу / І. Прудченко // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 40–45.
 76. Расписание занятий Фребелевского отделения : ч. ІІ // Грачева Е. Руководство по занятию с отсталыми детьми и идиотами / Е. Грачева. – СПб. : Изд. Братства во имя Царицы Небесной, 1907 (Типо-литогр. М.П. Фроловой). – С. 3–4.
 77. Смирнова Е. Фридрих Фребель: система дидактических игр / Е. Смирнова // Дошк. воспитание. – 2006. – № 3. – С. 79.
 78. Стасюк Д. О. Підготовка майбутніх вихователів до використання дарунків Ф.  Фребеля в інклюзивному освітньому середовищі / Д. О. Стасюк // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 73. Т. 2. Серія 5. : Пед. науки : реалії та перспективи. – Київ, 2020. – С. 78–81.
 79. Стасюк Д. (2019). Дарунки Ф. Фребеля як альтернативна логопедична технологія у подоланні мовленнєвих розладів у дітей дошкільного віку / Д. Стасюк // Вектор пошуку у сучасному освітньому простор : зб. матеріалів VІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2019. – С.78–80.
 80. Сухорукова Г. Ф. Фребель про творчий розвиток дитини дошкільного віку в образотворчій діяльності / Г. Сухорукова. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. –С. 203–206.
 81. Улюкаєва І. Г. Педагогічна діяльність та ідеї Фрідріха Фребеля / І. Г. Улюкаєва // Історія дошкільної педагогіки : підруч. – Київ : Слово, 2016. – С. 133–145.
 82. Умственное воспитание. Первоначальное умственное развитие. Развитие речи и внимания. Дары Фребеля. Материнская школа. Детский сад. Воспитание в отрочестве. Воспитание юношества : гл. IX // Демков М. И. Курс педагогики : для учительских институтов, высших женских курсов и педагогических классов женских гимназий. Ч. 2. Теория и практика воспитания (с приложением указателя литературы по философии, психологии, этике, педагогике, истории педагогики, школьной гигиене и методике отдельных предметов.) / сост. М. И. Демков. – М. : Склад издания в книжном магазине В. В. Думнова, под фирмою «Наследники бр. Салаевых», 1908 (Тип. Г. Лисснера и Д. Собко) – С. 123–140.
 83. Уолш Д. А. Фридрих Вильгельм Фрёбель (1782–1852) : [немецкий педагог] / Д. А. Уолш, Ш. Чунг, А. Туфекчи // Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании : от Конфуция до Дьюи / пер. с англ. Н. Мироновой. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – С. 160–168.
 84. Федяєва, Валентина. Наукова спадщина Фрідріха Фребеля (1782-1852) у сучасному прочитанні сімейної педагогіки / В. Федяєва // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 9. – С. 51–57. – Бібліогр.: с. 56 (7 назв).
 85. Фребель и детские сады : гл. XXIV // Ге Ф. История образования и воспитания / Франсуа Ге ; пер. П. Д. Первова. – М. : Книгоиздательство К. И. Тихомирова, 1912 (Тип. Русского Товарищества). – С. 427–455.
 86. Фридрих Фребель (1783–1852) // Квик Р. Реформаторы воспитания : [соч.] / Р. Квик ; пер. и местами переделка с англ. З. Перцовой. – М. : Тип. М. Г. Волчанинова, Б. Черныш, 1893. – С. 214–229.
 87. Фридрих Фребель // Вентцель К. Н. Борьба за свободную школу / сост. К. Н. Вентцель. – М. : Тип. торг. дома А. П. Печковский, А. П. Буланже и К°, 1906. – С. 180–187.
 88. Фридрих Фребель : отд. І. Педагогика западно-европейская // Демков М. И. Педагогика Западно-Европейская и Русская : Педагогическая хрестоматия : для учительских институтов и семинарий, педагогических классов женских гимназий и институтов, педагогических курсов при городских училищах и для народных учителей / М. И. Демков. – М. : Тип. Т‑ва И. Д. Сытина, 1911. – С. 162–173.
 89. Фребельпедагогіка // Інформ. зб. для директора шк. та завідувача дитячого садка. – 2019. – № 1. – С. 55–93.
 90. Фребельпедагогіка. Хрестоматія. Практикум : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл., навч. закл. системи післядиплом. освіти / [уклад.] : Л. Є. Петухова, О. Е. Анісімова. – Херсон : Айлант, 2014. – 275 с.
 91. Фунтикова, О. А. Актуализация философских идей в дошкольной дидактике Ф. Фребеля / О. А. Фунтикова // Личность в едином образовательном пространстве : сб. науч. ст. 1 Междунар. образоват. форума (г. Запорожье, 5–7 мая 2010 г.). Ч. 2. Конференции «Детство в современном мире: первые 7 лет и вся жизнь», «Информационно-коммуникативное пространство как новая среда личности» / Коммунал. учреждение «Запорож. обл. ин-т последиплом. пед. образования». – Запорожье : ЛІПС, 2010. – С.214– – Библиогр.: с. 216.
 92. Фунтикова, Ольга. Место философских идей в дошкольной дидактике Ф. Фребеля / Ольга Фунтикова // Дошк. освіта. – 2010. – № 3. – С. 24–28. – Бібліогр.: 4 назв
 93. Школа нянь фребеличек за 1914 и 1915 годы. М. Д. Лавриненко-Мищенко // Отчет Киевского Общества народных детских садов за 1914 и 1915 годы / В. Белинович, Ю. Донцова, Н. Згутницкая [и др.]. – Киев : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1916. – С. 23–31.
 94. Delon, Exercices et Travaux pour les Enfants selon la Méthode et les Procédés de Pestalozzi et de Frœbel : méthode intuitive. Pt. 2 / par C. Delon. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1892 (Paris). – 265, [3] p.
 95. Delon, Exercices et Travaux pour les Enfants selon la Méthode et les Procédés de Pestalozzi et de Frœbel : méthode intuitive. Pt. 1 / par Mme Fanny Ch. Delon, M. Ch. Delon. – 5ème ed. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1897 (Paris). – 231, [1] p.
 96. Garcin, L’Éducation des petits enfants par la méthode Frœbélienne : vie de Frœbel, sa méthode d’Éducation, les dons de Frœbel / par F. Garcin. – Paris : Librairie Classique Fernand Nathan, 1913. – XIII, 287, [1] p.
 З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

⁎ Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

З працями, доступними в Інтернет-мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали