НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Фр. В. Фребеля

 1. Анісімова О. Використання можливостей віртуального музею у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів : [про освітній центр Фребеля] [Електронний ресурс] /Олена Анісімова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2014. – Вип. 50. – Режим доступу : http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/50/1.pdf. (дата звернення: 01.03.2022). – Назва з екрана.
 2. ⁎Анісімова О. Е. Використання ідей Фрідріха Фрьобеля у напрямку ознайомлення дітей із оточуючим світом через працю у природі / О. Е. Анісімова // Пед. науки : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 58. – С. 38–42. – Бібліогр.: 5 назв.
 3. Анісімова О. Е. Забезпечення якісної підготовки фахівців дошкільної освіти в контексті викладання спецкурсу за вибором «Фребельпедагогіка» [Електронний ресурс] / О. Е. Анісімова // Зб. наук. пр. Херсон. держ. ун-ту. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 65. – С. 269–273. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_53 (дата звернення: 01.03.2022). – Назва з екрана.
 4. Анісімова О. Е. Ідеї Ф.Фрьобеля в науковій думці України ХХІ століття / О. Е. Анісімова // Пед. альманах : зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО, 2012. – Випуск 13. – С. 278–282.
 5. Анісімова О. Е. Методологічні основи педагогічної системи Ф. Фребеля / О. Е. Анісімова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / за ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 37. – С. 424–427.
 6. Анісімова О. Педагогічні погляди Ф. Фребеля у практиці роботи сучасного дитсадка / Олена Анісімова, Агафія Ковальчук // Дошк. виховання. – 2017. – № 9. – С. 22–25.
 7. Анісімова О. Е. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до впровадження педагогічних ідей Ф. Фребеля : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти / Анісімова Олена Едуардівна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2013. – 21 c.
 1. Анісімова О. Е. Погляди Фрідріха Фрьобеля на роль гри у вихованні дитини дошкільного віку / О. Е. Анісімова // Проблеми сучасної педагогічної освіти / РВНЗ «Крим. гуманіт. ун-т». – Ялта : РВВ КГУ, 2012. Серія: Педагогіка і психологія. Вип. 35. – С. 37–41. – Бібліогр.: с. 41 (6 назв).
 2. Анісімова О. Е. Реалізація принципу природовіповідності у педагогічних ідеях Фрідріха Фрьобеля / О. Е. Анісімова // Оновлення змісту, форм та методів навчання та виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Наук. записки Рівн. держ. гуманіст. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2011. – Випуск 1(44) – С. 3 – 4.
 3. Анісімова О. Е. Специфіка впровадження у практику педагогічних ідей Фрідріха Фрьобеля: констатуючий етап експеримент [Електронний ресурс] / О. Е. Анісімова. – 2012. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN20/123aoekee.pdf (дата звернення: 01.03.2022). – Назва з екрана.
 4. Анісімова О. Термінологічне поле фребельпедагогіки [Електронний ресурс] / О. Анісімова // Наук. вісн. Кременец. обл. гуманіст.-пед. ін-ту ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. – 2014. – Вип. 3. – С. 3–10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2014_3_3 (дата звернення: 01.03.2022). – Назва з екрана.
 5. Анісімова О. Е. Формування особистості дитини з особливими потребами засобами фребельпедагогіки [Електронний ресурс] / О. Е. Анісімова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. –2014. – Вип. 10. – С. 33–36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2014_10_12 (дата звернення: 01.03.2022). – Назва з екрана.
 6. Бєлєнька Г. Підготовка студентів до використання педагогічної спадщини Фрідріха Фребеля в практиці роботи сучасного дитячого садка / Ганна Бєлєнька. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки : реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип.8. – С. 188–191.
 7. Бобровская С. Л. Сущность системы Фребеля и применение ее в некоторых детских садах Германии : (из путевых заметок) / С. Л. Бобровской. – М. : Изд. Москов. детской и пед. б-ки, 1872 (Тип. Грачева и К°). – 92 с.
 8. Богініч О. Л. Впровадження ідей Фребелівського педагогічного інституту щодо професійно-практичного спрямування фахової підготовки майбутніх вихователів ДНЗ / О. Л. Богініч. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Пед. науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. / укл. Машовець М. А. – Вип. 8. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – С. 132 – 139.
 9. Большаков Н. Первый раз в детский сад [Электронный ресурс] / Николай Большаков // Дилетант: юрид. журн. для всех. – 2016. – 28 авг. – Режим доступа: http://diletant.media/articles/30595729/ (дата обращения: 01.03.2022). – Загл. с экрана.
 10. Борисова З. Фрідріх Фребель – засновник ідеї дитячого садка : (220 років від дня народж. та 150 років від дня смерті) / Зоя Борисова // Дошк. виховання. – 2002. – Груд. (№ 12). – С. 5–7.
 11. Брушневська І. (2017). Використання ідей Ф. Фребеля в корекційній роботі з дітьми дошкільного віку / І. Брушневська // Doswiadcztnia I propozycje naukowo-metodyczne /: мonografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI Pedagogika Froebla / NiS 2017/1, Nr 61 / С. 155–164.
 12. Василенко Т. А. Гра у системі суспільного дошкільного виховання Фр. Фребеля / Т. А. Василенко // Нові технології навчання. – 2006. – Вип. 43. – С. 62–67.
 13. Вихрущ В. О. Педагогічне вчення Фрідріха Фребеля / В. О. Вихрущ, Л. І. Ковальчук, А. А. Пушинська, Л. Г. Решетуха // Історія педагогіки : навч. посіб. – Тернопіль : [Тайп], 2011. – С. 158–159.
 14. Вільчковський Е. Життєвий шлях та педагогічна спадщина Фрідріха Фребеля / Едуард Вільчковський, Анастасія Вільчковська // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 3–6.
 15. Водовозова Е. Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста : кн. для воспитателей / Е. Н. Водовозова. – 7-е перераб. и доп. изд. – СПб. : Фототипия и тип. А. Ф. Дресслера, 1913.– Система Фребеля : гл. XIII. – С. 254–266.
 16. Волкова, В. Філософські основи пропедевтичного курсу геометрії Ф. Фребеля / В. Волкова, О. Добрєва, І. Калюжна. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 206–209.
 17. Гавриш, Н. Ідеї Фребеля в сучасній дошкільній освіті / Н. Гавриш, Л. Нестеренко. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 192–194.
 18. Голубева А. Дидактические материалы Ф. Фребеля для развития детей раннего возраста [Электронный ресурс] / А. А. Голубева // Социальная сеть работников образования nsportal.ru. – 2016. – Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2016/05/21/didakticheskie-materialy-f-frebelya-dlya-razvitiya-detey-rannego (дата обращения: 01.03.2022). – Загл. с экрана.
 19. Грама Г. Ідеї Ф. Фребеля і сучасне моделювання у процесі набування початкових математичних уявлень дітьми дошкільного віку / Г. Грама. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип.8. –.С. 227–231.
 20. Дараган, А. Метода Фребеля. Игры-занятия, развивающие духовные и физические силы детей от 4 до 10 лет / сост. по руководству детских садов Анною Дараган. – СПб. : Изд. книгопродавца и типографа М. О. Вольфа, 1862 (в тип книгопродавца М. О. Вольфа). – ІІІ, 155, 14 с.
 21. Дары Фребеля: первые дидактические материалы для детей дошкольного возраста // Родная тропинка : проф. блог о развитии ребенка от рождения до школы. – Режим доступа: http://rodnaya-tropinka.ru/dary-frebelya/ (дата обращения: 01.03.2022). – Загл. с экрана.
 22. Дедюлина, Е. С. Основные положения системы воспитания Фридриха Фребеля / Е. С. Дедюлина // Очерки по истории педагогических учений : с портретами в тексте / сост. В. В. Успенский [и др.]. – М. : Книгоиздательство «Польза» В. Антик и К°, 1911 (Т-во Скоропеч. А. А. Левенсон). – С. 171–189.
 23. Дем’яненко Н. М. Фребелівський педінститут у Києві / Н. М. Дем’яненко // Початкова шк. – 1995. – № 7. – С. 53–55.
 24. Дем’яненко Н. Феномен Фребелівського педагогічного руху : історико-компаративний контекст / Н. Дем’яненко. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 6–12.
 25. Демидова, Ю. Ідеї ф. Фребеля про формування конструктивних навичок у дітей / Ю. Демидова. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 216–220.
 26. Денисенко, Н. Г. Фребель-педагогіка в дії: теорія і практика / Н. Г. Денисенко // Virtus : scientific journal. –2020. – Iss. 47. – С. 58–61. – Бібліогр.: с. 60–61.
 27. Денисенко Н. Інноваційна педагогіка Ф. Фребеля через онлайн-сервіс «Prezi» / Н. Денисенко, Т. Бортнюк, Н. Найт, Д. Стасюк // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 11. Т. 2. / Рівн. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2020. – С. 109–119.
 28. Домашнее воспитание : руководство для родителей и воспитателей к воспитанию и обучению детей: с приложением руководства к Фребелевским образовательным играм / сост. по сочинениям Ушинского, Водовозова и других педагогов. – СПб. : Тип. придворного книгопр. К. К. Ретгера, 1883. – [6], 232 с.
 29. Єськова Т. Ідеї Ф. Фребеля про виховання працелюбності в історії вітчизняної дошкільної педагогіки / Т. Єськова. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 45–49.
 30. Жданов С. А. Педагогическая деятельность и теория Фридриха Фребеля. [Электронный ресурс] / С. А. Жданов. – Режим доступа : http://www.gala-d.ru/parts/1086-part5.html (дата обращения: 01.03.2022). – Загл. с экрана.
 31. Зайченко І. В. Дидактичне вчення Ф. В. Фребеля / І. В. Зайченко // Історія педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. – Київ : Слово, 2010. – Кн. 1 : Історія зарубіжної педагогіки. – С. 459–466.
 32. Інтегрування педагогічних ідей Фрідріха Фребеля: від класики до інновації : метод. аспекти підгот. фахівців дошк. освіти / Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін. [та ін. ; уклад.: Н. Іванова та ін.]. – Київ : Слово, 2020. – 162 с. : іл., табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 91–94.
 33. Калашникова Е. Н. Фребелевские занятия с отсталыми детьми / Е. Н. Калашникова // Ненормальные дети в семье и школе : очерки по детской психопатологии и патологической педагогике / [А. С. Грибоедов, Н. П. Гравировский, В. Ф. Стасюкова [и др.] ; под ред. А. С. Грибоедова. – М. : Книгоиздательство «Польза» В. Антик и К°, 1914 (Тип. и цинк. т./д. «Мысль» Н. П. Меснянкин и К°). – С. 113–131.
 34. Каташинська І. Концепція гри у педагогічній системі Ф. Фрьобеля / Іванна Каташинська // Рідна шк. – 2004. – № 7/8. – С. 62–65.
 35. Кергомар П. Дошкольное воспитание и детские сады во Франции: (материнские школы) / Полина Кергомар ; пер. (с четвертого изд.) слушательниц Киевского Фребелевского института: Л. Товстоног, А. Цветковой и З. Веселкиной под ред. Н. В. Чехова. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – XVI, 208 с.
 36. Киевское Фребелевское Общество: отчет о летних общеобразовательных курсах, устроенных Киевским Фребелевским Обществом для народных учителей в г. Киеве в 1911 г. / Киев. Фребел. О‑во. – Киев : Тип. В. Бондаренко и П. Гнездовского, 1913. – 71 с.
 37. Клюшнікова Т. Методика використання «дарунків» Фр. Фребеля для формування елементів математики у дошкільників / Тетяна Клюшнікова // StattiOnline: бібліотека наукових статей. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/15369-metodika-vikoristannya-darunkiv-fr-frebelya-dlya-formuvannya-elementiv-matematiki-u-doshkilnikiv.html (дата звернення: 01.03.2022). – Назва з екрана.
 38. Клюшнікова Т. А. Особливості виховання дітей дошкільного віку у Фребелівському сирітському будинку швейцарського міста Бургдорф / Т. А. Клюшнікова // Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф. Фрьобеля : зб. матеріалів міжн. наук.-прак. семінару (Херсон, 22 березня 2012 р.). – Херсон, 2012. – С. 24–28.
 39. Коваленко О. Шість заборонених дарів Фребеля : засновник системи дошкільного виховання пропонував дітям іграшки, а не ікони і молитовник / О. Коваленко // Освіта України. – 2013. – 28 січ. – С. 15.
 40. Коломієць Ю. Використання дарів Ф. Фребеля у формуванні логіко-математичних уявлень дітей старшого дошкільного віку / Ю. Коломієць. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип. 8. – С. 238–240.
 41. Кот Н. Використання ідей Ф. Фребеля в методиці ознайомлення дітей з природою / Н. Кот // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. –. С. 195–197.
 42. Лавриненко-Мищенко М. Д. Школа нянь фребеличек за 1914 и 1915 годы / М. Д. Лавриненко-Мищенко. // Отчет Киевского Общества народных детских садов за 1914 и 1915 годы. – Киев : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1916. – С. 23–31.
 43. Летние площадки для детских игр // Отчеты руководительниц-фребеличек Киевского фребелевского педагогического института и доклад преподавательницы института Е. А. Толмачевской ; с предисл. В. А. Флерова. – Киев : Изд. В. А. Флерова, 1913 (Тип. 1-й Киевской Артели Печатного Дела). – 65 с.
 44. Литвин Л. В. Виникнення освіти вихователів для дітей дошкільного віку в Німеччині (ХІХ ст.) / Л. В. Литвин // Неперерв. проф. освіта : теорія і практика. – 2012. – № 3/4. – С. 94–100. – Бібліогр.: 7 назв.
 45. Лубенец Н. Фребелевские занятия : выкладывание палочек / Н. Лубенец. – Киев : Изд. Киев. о-ва нар. детских садов, 1908 (Тип. С. В. Кульженко). – 3 с.
 46. Лубенец Н. Фребелевские занятия : переплетание лучин / Н. Лубенец. – Киев : Изд. Киев. о-ва нар. детских садов, 1908 (Тип. С. В. Кульженко). – 4 с.
 47. Лубенец Н. Фребелевские занятия : постройки из кубиков и кирпичиков / Н. Лубенец. – Киев : Изд. Киев. о-ва нар. детских садов, 1908 (Тип. С. В. Кульженко). – 7 с.
 48. Луценко І. Розвиток мовленнєвого спілкування як особливої дитячої діяльності в світлі ідей Ф. Фребеля і сучасних підходів / І. Луценко // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 198–203.
 49. Машкіна Л. Методологічні засади педагогічної системи Фрідріха Фребеля / Л. Машкіна // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Пед. науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. / уклад. М. А. Машовець – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 8. – С. 36–40.
 50. Начальное воспитание и учение и начальная народная школа в 19 ст. Песталоцци. Фребель. Дистервег : А. Исторический очерк // Вессель Н. Руководство к преподаванию общеобразовательных предметов. Т. 1. Общая часть. – Первый отдел. Исторический очерк общеобразовательных училищ и Психологические основания общего образования. / сост. Н. Вессель. – СПб : Тип. В. С. Балашева, 1873. – С.206–324.
 51. Немолодышев С. А. Из истории педагогических теорий А. Коменский, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, Базедов, Г. Песталоцци, Фр. Фребель : доклад, читанный в заседании Педагогического Отдела, состоящего при Императорском Харьковском Университете Историко-Филологического Общества, 6-е февр. 1898 г. / С. А. Немолодышев. – Харьков : Типо-Литогр. «Печатное Дело», кн. К. Н. Гагарина, 1899. – 15 с.
 52. Ніколенко Д. Дарунки Фрідріха Фребеля : [пед. спадщина видат. нім. педагога] / Д. Ніколенко // Дошк. виховання. – 1991. – № 9 (верес.). – С. 10–12 : іл.
 53. Новая система воспитания и обучения. Игры по методе Фребеля. – Харьков : Изд. Скалона и Нертовского, 1868 (Тип. К. Счасни). – [51] с.
 54. Отчет Совета С. Петербургского Фребелевского общества для содействия первоначальному воспитанию за 1899–1900 год. – СПб. : Тип. и переплетная Ю. А. Мансфельд, 1901. – 72, 7 с.
 55. Отчет Совета С. Петербургского Фребелевского общества для содействия первоначальному воспитанию за 1898–1899 год. – СПб. : Типо-литогр. и переплетная Ю. А. Мансфельд, 1900. – 78 с.
 56. Отчет Совета С. Петербургского Фребелевского общества для содействия первоначальному воспитанию за 1900–1901 год. – СПб. : Типо-литогр. и переплетная Ю. А. Мансфельд, 1902. – 74 с.
 57. Отчет Совета С. Петербургского Фребелевского общества для содействия первоначальному воспитанию за 1901–1902 год. – СПб. : Типо-литогр. и переплетная Ю. А. Мансфельд, 1903. – 64, 7с.
 58. Отчет Совета С.-Петербургского Фребелевского общества : 1871– [Вып.] 25. – СПб. : Тип. Училища Глухонемых, 1897. – 82 с.
 59. Отчет совета С.-Петербургского Фребелевского Общества : 1871–– СПб. : Тип. Училища Глухонемых, 1897. – 82 с.
 60. Отчет Совета С.-Петербургского Фребелевского общества для содействия первоначальному воспитанию : за 1895–1897 год. – СПб. : Тип. Ю. Мансфельд, 1897. – 111 с.
 61. Отчет Совета С.-Петербургского Фребелевского общества для содействия первоначальному воспитанию : за 1897–1898 год. – СПб. : Типо-литогр и переплетная Ю. А. Мансфельд, 1898. – 93 с.
 62. Петрова Ж. Роль науково-педагогічної діяльності Фрідріха Фребеля у становленні педагогізації батьків дітей дошкільного віку / Ж. Петрова // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 213–216.
 63. Петухова Л. Є. Фребельпедагогіка : хрестоматія : практикум / Л. Є. Петухова, О. Е. Анісімова. – Херсон : Айлант, 2014. – 275 с.
 64. Петухова Л. Є. Фрьобельпедагогіка – шлях до інтеграції освітніх систем України та Німеччини / Л. Є. Петухова, О. Б. Полєвікова. // Європейські інтеграційні процеси в Україні: стан, проблеми та перспективи [матеріали Всеукр. практ. конф. (Херсон, 11 жовтня 2011 р.)] – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – С. 24 – 25.
 65. Писарева Л. Пути развития системы дошкольного образования в Германии / Л. Писарева // Дошк. воспитание. – 2011. – № 10. – С. 107–111. – Библиогр.: 4 назв.
 66. Плеханов А. Основоположник дошкольной педагогики (Ф. Фребель) / А. Плеханов // Дошк. воспитание. – 1983. – № 8. – С. 32.
 67. Полєвікова О. Б. Педагогічна система Фрідріха Фрьобеля в контексті міжнародної діяльності Херсонського державного університету / О. Б. Полєвікова, С. М. Микитюк // Формування професійної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах глобалізації : матеріали V Міжн. педагог. читань (Херсон, 22 квіт. 2009 р). – Херсон, ХДУ, 2009. – С. 18 – 22.
 68. Полєвікова О. Б. Ф. Фрьобель: обґрунтування необхідності суспільного дошкільного виховання / О. Б. Полєвікова. // Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф.Фрьобеля: зб. матеріалів міжн. наук.-прак. семінару, Херсон, 22 берез. 2012 р. – Херсон, 2012. – С. 112–114.
 69. Поліщук К. Втілення ідей Ф. Фребеля про підготовку дитини до школи в умовах сьогодення / К. Поліщук. // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 236–238.
 70. Помелов В. Б. Основоположник дошкольного воспитания / В. Б. Помелов // Педагогика. – 2012. – № 9. – С. 93– 100. – Библиогр.: 5 назв.
 71. Проніков О. К. Педагогічне вчення Ф. Фребеля / О. К. Проніков // Історія педагогіки : курс лекцій / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Слово, 2015. – С. 95–96.
 72. Проскура О. Гуманістичні традиції Будинку Песталоцці-Фребеля / Олена Проскура // Дошк. виховання. – 2013. – № 6. – С. 7–9.
 73. Проскура О. Друге століття освітнього закладу в Берліні – Будинку Песталоцці-Фребеля / Олена Проскура // Шлях освіти. – 2010. – № 3. – С. 17–21. – Бібліогр.: 6 назв.
 74. Прудченко І. І. Філософські засади освітньо-виховної системи Фрідріха Фребеля (1782–1852) / І. І. Прудченко // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія. – 2009. – С. 127–130.
 75. Прудченко І. Київський Фребелівський педагогічний інститут як центр навчально-виховного, науково-педагогічного комплексу / І. Прудченко // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. – С. 40–45.
 76. Расписание занятий Фребелевского отделения : ч. ІІ // Грачева Е. Руководство по занятию с отсталыми детьми и идиотами / Е. Грачева. – СПб. : Изд. Братства во имя Царицы Небесной, 1907 (Типо-литогр. М.П. Фроловой). – С. 3–4.
 77. Смирнова Е. Фридрих Фребель: система дидактических игр / Е. Смирнова // Дошк. воспитание. – 2006. – № 3. – С. 79.
 78. Стасюк Д. О. Підготовка майбутніх вихователів до використання дарунків Ф.  Фребеля в інклюзивному освітньому середовищі / Д. О. Стасюк // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 73. Т. 2. Серія 5. : Пед. науки : реалії та перспективи. – Київ, 2020. – С. 78–81.
 79. Стасюк Д. (2019). Дарунки Ф. Фребеля як альтернативна логопедична технологія у подоланні мовленнєвих розладів у дітей дошкільного віку / Д. Стасюк // Вектор пошуку у сучасному освітньому простор : зб. матеріалів VІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2019. – С.78–80.
 80. Сухорукова Г. Ф. Фребель про творчий розвиток дитини дошкільного віку в образотворчій діяльності / Г. Сухорукова. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. Серія 5. Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. з.], 2007. – Вип.8. –С. 203–206.
 81. Улюкаєва І. Г. Педагогічна діяльність та ідеї Фрідріха Фребеля / І. Г. Улюкаєва // Історія дошкільної педагогіки : підруч. – Київ : Слово, 2016. – С. 133–145.
 82. Умственное воспитание. Первоначальное умственное развитие. Развитие речи и внимания. Дары Фребеля. Материнская школа. Детский сад. Воспитание в отрочестве. Воспитание юношества : гл. IX // Демков М. И. Курс педагогики : для учительских институтов, высших женских курсов и педагогических классов женских гимназий. Ч. 2. Теория и практика воспитания (с приложением указателя литературы по философии, психологии, этике, педагогике, истории педагогики, школьной гигиене и методике отдельных предметов.) / сост. М. И. Демков. – М. : Склад издания в книжном магазине В. В. Думнова, под фирмою «Наследники бр. Салаевых», 1908 (Тип. Г. Лисснера и Д. Собко) – С. 123–140.
 83. Уолш Д. А. Фридрих Вильгельм Фрёбель (1782–1852) : [немецкий педагог] / Д. А. Уолш, Ш. Чунг, А. Туфекчи // Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании : от Конфуция до Дьюи / пер. с англ. Н. Мироновой. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – С. 160–168.
 84. Федяєва, Валентина. Наукова спадщина Фрідріха Фребеля (1782-1852) у сучасному прочитанні сімейної педагогіки / В. Федяєва // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 9. – С. 51–57. – Бібліогр.: с. 56 (7 назв).
 85. Фребель и детские сады : гл. XXIV // Ге Ф. История образования и воспитания / Франсуа Ге ; пер. П. Д. Первова. – М. : Книгоиздательство К. И. Тихомирова, 1912 (Тип. Русского Товарищества). – С. 427–455.
 86. Фридрих Фребель (1783–1852) // Квик Р. Реформаторы воспитания : [соч.] / Р. Квик ; пер. и местами переделка с англ. З. Перцовой. – М. : Тип. М. Г. Волчанинова, Б. Черныш, 1893. – С. 214–229.
 87. Фридрих Фребель // Вентцель К. Н. Борьба за свободную школу / сост. К. Н. Вентцель. – М. : Тип. торг. дома А. П. Печковский, А. П. Буланже и К°, 1906. – С. 180–187.
 88. Фридрих Фребель : отд. І. Педагогика западно-европейская // Демков М. И. Педагогика Западно-Европейская и Русская : Педагогическая хрестоматия : для учительских институтов и семинарий, педагогических классов женских гимназий и институтов, педагогических курсов при городских училищах и для народных учителей / М. И. Демков. – М. : Тип. Т‑ва И. Д. Сытина, 1911. – С. 162–173.
 89. Фребельпедагогіка // Інформ. зб. для директора шк. та завідувача дитячого садка. – 2019. – № 1. – С. 55–93.
 90. Фребельпедагогіка. Хрестоматія. Практикум : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл., навч. закл. системи післядиплом. освіти / [уклад.] : Л. Є. Петухова, О. Е. Анісімова. – Херсон : Айлант, 2014. – 275 с.
 91. Фунтикова, О. А. Актуализация философских идей в дошкольной дидактике Ф. Фребеля / О. А. Фунтикова // Личность в едином образовательном пространстве : сб. науч. ст. 1 Междунар. образоват. форума (г. Запорожье, 5–7 мая 2010 г.). Ч. 2. Конференции «Детство в современном мире: первые 7 лет и вся жизнь», «Информационно-коммуникативное пространство как новая среда личности» / Коммунал. учреждение «Запорож. обл. ин-т последиплом. пед. образования». – Запорожье : ЛІПС, 2010. – С.214– – Библиогр.: с. 216.
 92. Фунтикова, Ольга. Место философских идей в дошкольной дидактике Ф. Фребеля / Ольга Фунтикова // Дошк. освіта. – 2010. – № 3. – С. 24–28. – Бібліогр.: 4 назв
 93. Школа нянь фребеличек за 1914 и 1915 годы. М. Д. Лавриненко-Мищенко // Отчет Киевского Общества народных детских садов за 1914 и 1915 годы / В. Белинович, Ю. Донцова, Н. Згутницкая [и др.]. – Киев : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1916. – С. 23–31.
 94. Delon, Exercices et Travaux pour les Enfants selon la Méthode et les Procédés de Pestalozzi et de Frœbel : méthode intuitive. Pt. 2 / par C. Delon. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1892 (Paris). – 265, [3] p.
 95. Delon, Exercices et Travaux pour les Enfants selon la Méthode et les Procédés de Pestalozzi et de Frœbel : méthode intuitive. Pt. 1 / par Mme Fanny Ch. Delon, M. Ch. Delon. – 5ème ed. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1897 (Paris). – 231, [1] p.
 96. Garcin, L’Éducation des petits enfants par la méthode Frœbélienne : vie de Frœbel, sa méthode d’Éducation, les dons de Frœbel / par F. Garcin. – Paris : Librairie Classique Fernand Nathan, 1913. – XIII, 287, [1] p.
 З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

⁎ Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

З працями, доступними в Інтернет-мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями.


Анонси та оголошення

12.09.2023

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо взяти участь у засіданні круглого столу «Висвітлення творчого шляху Василя Сухомлинського та інших педагогів у віртуальному просторі – від відтворення образу до творення міфу».

Захід відбудеться 23 жовтня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі (онлайн і офлайн). Початок роботи о 14:00. Інформаційний лист

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали