НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Х. Д. Алчевської

 1. Абдулаєва Н. І. АлчевськаХристина Данилівна // Українські бібліографи: біографічні відомості, професійна діяльність, бібліографії / ред. В. О. Кононенко ; уклад. Н. І. Абдуллаєва ; М-во культури України, ДЗ «Нац. парлам. б-ка України». – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 5.
 2. Абрамов Я. В. Частная женская воскресная школа в Харькове и воскресные школы вообще / Я. В. Абрамов. – [3-е изд.]. – М. : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1896. – [2], 105 с.
 3. Алчевська Христина Данилівна// Укр. рад. енциклопедія : [в 12 т.]. – Вид. 2-ге. [голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.] – Київ, 1977. – Т. 1. – С. 146.
 4. Христина Даниловна Алчевская. Полувековой юбилей (1862–1912) : сб. [тексты поздравлений]. – М. : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1912. – [4], 244 с., 13 л. портр.
 5. Андрюшина, Л. Л. Етапи розвитку і педагогічної думки в Україні: методичні рекомендації/ Л. Л. Андрюшина // Вісник ЧНПУ. – 2010. – Вип. 81, Т.1. – С. 183 – 186.
 6. Беззуб, Ю. Борис Грінченко в боротьбі за українську школу: стосунки з Христиною Алчевською/ Ю. Беззуб // Українознавчий альманах. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 133–136.
 7. Бойко А. М. Х. Д. Алчевська– пропагандист кращих здобутків української демократичної літератури // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги / А. М. Бойко [та ін.]. – Київ, 2004. – С. 228–236.
 8. Бондар, Л. Педагогічна діяльність Христини Алчевської в контексті руху за освіту дорослих: (до 165-річчя від дня народж.) / Л. Бондар // Історико-педагогічний альманах. – Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 65–72.
 9. Бондаренко, С. К. «Читка»: свобода інтерпретації текстів у просвітницькій діяльності «Гуртку» Х. Алчевської (остання третина ХІХ ст.) /С. К. Бондаренко // Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні та прикладні аспекти біографістики. – Харків, 2017. – С. 31–33.
 10. Велика просвітителька народу : віртуальна книжкова виставка до 175-річчя від дня народження Христини Данилівни Алчевської [Електронний ресурс] //  Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Харків, 2016. – Режим доступу : http://library.kharkov.ua/source/exposition/?id=20 (дата звернення: 26.03.2021). – Назва з екрана
 11. Гарбар Л. В. Алчевська Христина Данилівна // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. слов. / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – С. 18–19.
 1. Головко, С. И.Библиографическое наследие Х. Д. Алчевской в историко-культурном контексте / С. И. Головко // Библиотека в контексте истории: материалы 7-й Междунар. науч. конф., М., 3–4 окт. 2007 г. – М. : Пашков дом, 2007. – С. 284–293.
 2. Головко, С.И. Библиографическая модель репертуара народного и детского чтения / С. И. Головко // Библиография. – 2009. – № 1. – С. 48–54.
 3. Гончаренко С. АлчевськаХристина Данилівна / С. Гончаренко // Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 23.
 4. Дроздовська О. Р. Алчевська Христина Данилівна / О. Р. Дроздовська // Енциклопедія Сучасної України : електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ : Ін–ут енциклопед. досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=43864
 5. Зелінська, В. О. Просвітителька народу : до 160-річчя від дня народження Х. Д. Алчевської / В. О. Зелінська // Календар знаменних і пам’ятних дат – 2001. ІІ кв. – Київ, 2001. – С. 33–36.
 6. Іващенко, В. Педагогічна діяльність Христини Алчевської та її роль у розвитку української освіти в документах із фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / В. Іващенко, P. Палійчук // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 7. – С. 40–43.
 7. Ільчук, Ю.Як українських селян вчили читати: читацькі експерименти Х. Д. Алчевської, Б. Д. Грінченка і С. Я. Ан-ського на межі XIX–XX століть / Ю. Ільчук // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень. – Харків, 2015. – Число 22 : Історія та культура читання. – С. 167–184.
 8. Карачурин, Ф. С.Вклад Христины Даниловны Алчевской в культуру, образование и литературу Украины / Ф. С. Карачурин // Рус. яз. и лит. в шк. Украины. – 2010. – № 7. – С. 38–48.
 9. Киричок, А. Христина Алчевська про проблеми формування професійної компетентності майбутнього педагога/ А. Киричок // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань, 2011. – № 4 (2). – С. 239–245.
 10. Киричок А. Христина Алчевська про моральне і професійне самовдосконалення педагога / А. Киричок // Наука і освіта. – 2010. – № 7. – С. 114–117.
 11. Кізченко В. І. Алчевська Христина Данилівна / В. І. Кізченко //Енциклопедія історії України : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 1: А–В. – С. 69.
 12. Корнєйчик, І. І. Історія української бібліографії. Дожовтневий період : нариси/ І. І. Корнєйчик. – Київ : Ред.-видав. від. Кн. палати УРСР, 1971. – 376 c.
  Зі змісту : [Про Х. Д. Алчевську]. – С. 188–192.
 1. Кутья, О. А. Просвітницько-педагогічна спадщина Христини Данилівни Алчевської/ О. А. Кутья // Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні та прикладні аспекти біографістики. – Харків, 2017. – C. 26–30.
 2. Лутовинова, В.Христина Алчевська та її внесок в теорію і методику вибіркового бібліографування / В. Лутовинова // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 2. – С. 30–33.
 3. Массовер, Г. Родина Алчевських на бібліотечній та видавничій ниві/ Г. Массовер // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 6. – С. 31–33.
 4. Машкова, М. В. История русской библиографии начала ХХ века (до октября. 1917 года) / М. В. Машкова. – М. : Книга, 1969. – 492 с.– Из содержани : Что читать народу? – С. 140–144.
 1. Миропольский, С. Школа и общество. Частная Харьковская женская воскресная школа / С. Миропольский. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1892. – [4], 107 с.
 2. Новальська, Т. Українські просвітяни про вивчення «читача з народу»/ Т. Новальська // Бібл. вісн. – 2004. – № 3. – С. 34-38.
 3. Олексієнко, О. Х. Д. Алчевська як носій національних освітніх ідей// Наук. зап. Вінницького держ. пед. ун–ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. 14. – С. 107–111.
 4. Орєхова, Л. І. Просвітницько-педагогічний досвід Х. Д. Алчевської у сучасному освітньому просторі/ Л. І. Орєхова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ ; Вінниця, 2012. – Вип. 31. – С. 58–63.
 5. Орєхова, Л. Своєрідність просвітницько-педагогічної діяльності Х.Д. Алчевської / Л. Орєхова // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань, 2012. – № 5(2). – С. 236–244.
 6. [Преварська М. І.] Алчевська Христина Данилівна (1841–1920) /М. І. Преварська // Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : довід. / ред. М. І. Преварська. – Київ, 2016. – С. 4–6.
 7. Рукасова, С.Проблема контролю навчальних досягнень учнів у поглядах П. Каптерєва та Х. Алчевської / С. Рукасова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. – Ялта, 2010. – Вип. 29, ч. 1. – С. 197–202.
 8. Салтыкова, М. О книге взрослых / М. Салтыкова. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1900. – 227 с.
 9. Сергієнко, Д. В. Меценатська діяльність Христини Данилівни Алчевської (1843 – 1920) / Д. В. Сергієнко // НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми історії України. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 38 (1147).– С. 95–103. Бібліогрф.: 20 назв.
 10. Соколова, Л.Христина Алчевська. Просвітителька народу / Л. Соколова // Зрослись душею, сплелись корінням / упоряд. М. Рубанець. – Київ, 2008. – С. 190–196.
 11. Солоіденко, Г. І.Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : монографія / Г. І. Солоіденко. – Київ : НБУВ, 2010. – 204 с.
  Зі змісту : Алчевська Христина. – С. 185
 12. Сухомлинська О. В. Алчевська Христина Данилівна /О. В. Сухомлинська // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ, 2008. – С. 20–21.
 13. Фрадкіна, Н. В. Культуротворча діяльність недільної школи Х. Д. Алчевської / Н. В. Фрадкіна // Вісн. нац. технічного ун–ту «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків, 2013. – № 6. – С. 89–93.
 14. Фридьева, Н. Я. Жизнь для просвещения народа: (о деятельности Х. Д. Алчевской). – М. : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1963. – 100 с., 1 л. портр.
 15. Чуркіна, В. Г. Дидактичні погляди на освіту для дорослих Христини Алчевської/ В. Г. Чуркіна, Н. А. Водолажченко // Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні та прикладні аспекти біографістики. – Харків, 2017. – С. 34–40.
 16. Шпак В. Дім на піскувидатної просвітительки : 175 років від дня народження Христини Алчевської / підгот. В. Шпак // Уряд. кур’єр. – 2016. – 9 квіт. – С. 9.
 17. Шарненкова, Т. Христина Алчевська та її внесок у розвиток освіти дорослих// Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 277–283.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали