НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Х. Д. Алчевської

 1. Абдулаєва Н. І. АлчевськаХристина Данилівна // Українські бібліографи: біографічні відомості, професійна діяльність, бібліографії / ред. В. О. Кононенко ; уклад. Н. І. Абдуллаєва ; М-во культури України, ДЗ «Нац. парлам. б-ка України». – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 5.
 2. Абрамов Я. В. Частная женская воскресная школа в Харькове и воскресные школы вообще / Я. В. Абрамов. – [3-е изд.]. – М. : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1896. – [2], 105 с.
 3. Алчевська Христина Данилівна// Укр. рад. енциклопедія : [в 12 т.]. – Вид. 2-ге. [голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.] – Київ, 1977. – Т. 1. – С. 146.
 4. Христина Даниловна Алчевская. Полувековой юбилей (1862–1912) : сб. [тексты поздравлений]. – М. : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1912. – [4], 244 с., 13 л. портр.
 5. Андрюшина, Л. Л. Етапи розвитку і педагогічної думки в Україні: методичні рекомендації/ Л. Л. Андрюшина // Вісник ЧНПУ. – 2010. – Вип. 81, Т.1. – С. 183 – 186.
 6. Беззуб, Ю. Борис Грінченко в боротьбі за українську школу: стосунки з Христиною Алчевською/ Ю. Беззуб // Українознавчий альманах. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 133–136.
 7. Бойко А. М. Х. Д. Алчевська– пропагандист кращих здобутків української демократичної літератури // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги / А. М. Бойко [та ін.]. – Київ, 2004. – С. 228–236.
 8. Бондар, Л. Педагогічна діяльність Христини Алчевської в контексті руху за освіту дорослих: (до 165-річчя від дня народж.) / Л. Бондар // Історико-педагогічний альманах. – Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 65–72.
 9. Бондаренко, С. К. «Читка»: свобода інтерпретації текстів у просвітницькій діяльності «Гуртку» Х. Алчевської (остання третина ХІХ ст.) /С. К. Бондаренко // Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні та прикладні аспекти біографістики. – Харків, 2017. – С. 31–33.
 10. Велика просвітителька народу : віртуальна книжкова виставка до 175-річчя від дня народження Христини Данилівни Алчевської [Електронний ресурс] //  Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Харків, 2016. – Режим доступу : http://library.kharkov.ua/source/exposition/?id=20 (дата звернення: 26.03.2021). – Назва з екрана
 11. Гарбар Л. В. Алчевська Христина Данилівна // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. слов. / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – С. 18–19.
 1. Головко, С. И.Библиографическое наследие Х. Д. Алчевской в историко-культурном контексте / С. И. Головко // Библиотека в контексте истории: материалы 7-й Междунар. науч. конф., М., 3–4 окт. 2007 г. – М. : Пашков дом, 2007. – С. 284–293.
 2. Головко, С.И. Библиографическая модель репертуара народного и детского чтения / С. И. Головко // Библиография. – 2009. – № 1. – С. 48–54.
 3. Гончаренко С. АлчевськаХристина Данилівна / С. Гончаренко // Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 23.
 4. Дроздовська О. Р. Алчевська Христина Данилівна / О. Р. Дроздовська // Енциклопедія Сучасної України : електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ : Ін–ут енциклопед. досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=43864
 5. Зелінська, В. О. Просвітителька народу : до 160-річчя від дня народження Х. Д. Алчевської / В. О. Зелінська // Календар знаменних і пам’ятних дат – 2001. ІІ кв. – Київ, 2001. – С. 33–36.
 6. Іващенко, В. Педагогічна діяльність Христини Алчевської та її роль у розвитку української освіти в документах із фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / В. Іващенко, P. Палійчук // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 7. – С. 40–43.
 7. Ільчук, Ю.Як українських селян вчили читати: читацькі експерименти Х. Д. Алчевської, Б. Д. Грінченка і С. Я. Ан-ського на межі XIX–XX століть / Ю. Ільчук // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень. – Харків, 2015. – Число 22 : Історія та культура читання. – С. 167–184.
 8. Карачурин, Ф. С.Вклад Христины Даниловны Алчевской в культуру, образование и литературу Украины / Ф. С. Карачурин // Рус. яз. и лит. в шк. Украины. – 2010. – № 7. – С. 38–48.
 9. Киричок, А. Христина Алчевська про проблеми формування професійної компетентності майбутнього педагога/ А. Киричок // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань, 2011. – № 4 (2). – С. 239–245.
 10. Киричок А. Христина Алчевська про моральне і професійне самовдосконалення педагога / А. Киричок // Наука і освіта. – 2010. – № 7. – С. 114–117.
 11. Кізченко В. І. Алчевська Христина Данилівна / В. І. Кізченко //Енциклопедія історії України : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 1: А–В. – С. 69.
 12. Корнєйчик, І. І. Історія української бібліографії. Дожовтневий період : нариси/ І. І. Корнєйчик. – Київ : Ред.-видав. від. Кн. палати УРСР, 1971. – 376 c.
  Зі змісту : [Про Х. Д. Алчевську]. – С. 188–192.
 1. Кутья, О. А. Просвітницько-педагогічна спадщина Христини Данилівни Алчевської/ О. А. Кутья // Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні та прикладні аспекти біографістики. – Харків, 2017. – C. 26–30.
 2. Лутовинова, В.Христина Алчевська та її внесок в теорію і методику вибіркового бібліографування / В. Лутовинова // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 2. – С. 30–33.
 3. Массовер, Г. Родина Алчевських на бібліотечній та видавничій ниві/ Г. Массовер // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 6. – С. 31–33.
 4. Машкова, М. В. История русской библиографии начала ХХ века (до октября. 1917 года) / М. В. Машкова. – М. : Книга, 1969. – 492 с.– Из содержани : Что читать народу? – С. 140–144.
 1. Миропольский, С. Школа и общество. Частная Харьковская женская воскресная школа / С. Миропольский. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1892. – [4], 107 с.
 2. Новальська, Т. Українські просвітяни про вивчення «читача з народу»/ Т. Новальська // Бібл. вісн. – 2004. – № 3. – С. 34-38.
 3. Олексієнко, О. Х. Д. Алчевська як носій національних освітніх ідей// Наук. зап. Вінницького держ. пед. ун–ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. 14. – С. 107–111.
 4. Орєхова, Л. І. Просвітницько-педагогічний досвід Х. Д. Алчевської у сучасному освітньому просторі/ Л. І. Орєхова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ ; Вінниця, 2012. – Вип. 31. – С. 58–63.
 5. Орєхова, Л. Своєрідність просвітницько-педагогічної діяльності Х.Д. Алчевської / Л. Орєхова // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань, 2012. – № 5(2). – С. 236–244.
 6. [Преварська М. І.] Алчевська Христина Данилівна (1841–1920) /М. І. Преварська // Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : довід. / ред. М. І. Преварська. – Київ, 2016. – С. 4–6.
 7. Рукасова, С.Проблема контролю навчальних досягнень учнів у поглядах П. Каптерєва та Х. Алчевської / С. Рукасова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. – Ялта, 2010. – Вип. 29, ч. 1. – С. 197–202.
 8. Салтыкова, М. О книге взрослых / М. Салтыкова. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1900. – 227 с.
 9. Сергієнко, Д. В. Меценатська діяльність Христини Данилівни Алчевської (1843 – 1920) / Д. В. Сергієнко // НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми історії України. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 38 (1147).– С. 95–103. Бібліогрф.: 20 назв.
 10. Соколова, Л.Христина Алчевська. Просвітителька народу / Л. Соколова // Зрослись душею, сплелись корінням / упоряд. М. Рубанець. – Київ, 2008. – С. 190–196.
 11. Солоіденко, Г. І.Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : монографія / Г. І. Солоіденко. – Київ : НБУВ, 2010. – 204 с.
  Зі змісту : Алчевська Христина. – С. 185
 12. Сухомлинська О. В. Алчевська Христина Данилівна /О. В. Сухомлинська // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ, 2008. – С. 20–21.
 13. Фрадкіна, Н. В. Культуротворча діяльність недільної школи Х. Д. Алчевської / Н. В. Фрадкіна // Вісн. нац. технічного ун–ту «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків, 2013. – № 6. – С. 89–93.
 14. Фридьева, Н. Я. Жизнь для просвещения народа: (о деятельности Х. Д. Алчевской). – М. : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1963. – 100 с., 1 л. портр.
 15. Чуркіна, В. Г. Дидактичні погляди на освіту для дорослих Христини Алчевської/ В. Г. Чуркіна, Н. А. Водолажченко // Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні та прикладні аспекти біографістики. – Харків, 2017. – С. 34–40.
 16. Шпак В. Дім на піскувидатної просвітительки : 175 років від дня народження Христини Алчевської / підгот. В. Шпак // Уряд. кур’єр. – 2016. – 9 квіт. – С. 9.
 17. Шарненкова, Т. Христина Алчевська та її внесок у розвиток освіти дорослих// Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 277–283.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали