НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій, присвячених Івану Титовичу Калиновичу

Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

 • Андрійчук, М. Т. Історія українського книговидання в рукописній спадщині Івана Калиновича : (за матеріалами фондів від. рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника) / М. Т. Андрійчук // Поліграфія і видавн. справа : наук.-техн. зб. / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 1 (57). – С. 3–9. – Бібліогр.: с. 8–9 (24 назв.).
 • Білокінь, С. Калинович Іван Титович / С. І. Білокінь // Довідник з історії України : (А–Я) : [посібник для серед. загальноосв. навч. закл.] / Ін-т істор. досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; за заг. ред. І. З. Підкови, Р. М. Шуста. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – К. : Генеза, 2001. – С. 280.
 • * Білокінь, С. І. Калинович Іван Титович / С. І. Калинович // Енциклопедія історії України / НАН України, Ін-т історії України. — К. : Наук. думка, 2007. — Т.4 : Ка-Ком. — С. 32.
 • * Блажкевич, А. Дослідження розвитку краєзнавчої бібліографії Галичини як об’єкт генезису регіонального наукознавчого руху наукової молоді / А. Блажкевич // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – Вип. 27. – С. 371–383. – Бібліогр.: 19 назв.
 • * Блажкевич, А. Л. Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення та розвиток (ХІХ ст. — 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 19 с.
 • Вальо, М. Журналістика і видавнича діяльність Івана Калиновича // Зб. пр. Наук.-дослід. центру періодики. – Л., 2003. – Вип. 11. – С. 780–791.
 • Вальо, М. Іван Калинович: життя і діяльність / Марія Вальо // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2003. — Том CCXLVI. Праці Філологічної секції. — С. 509-522.
 • Вальо, М.  Листи Ю. Меженка до львів’ян / Марія Вальо // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів : [Б. в.], 1998. – Вип. 6. – С. 59–70. – На с. 61 автор зазначає, що розшуків вимагають листи Ю. Меженка до І. Калиновича, В. Січинського, Ф. Максименка та інших львівських вчених, з якими Ю. Меженко «підтримував взаємини, залучаючи їх в орбіту своїх наукових ідей, зацікавлень і планів».
 • * Ващекина, З. Г. Украинский библиограф И.Т. Калинович / З. Г.Ващекина, Е. М. Лазеба // Совет. библиогр. : сб. ст. и материалов. – М. : Изд-во Всесоюз. 1958. – Вып. 51. – С. 68–73. – Библиогр.: 8 назв.
 • Годкевич, М. І. Калинович / М. Годкевич // Культура і побут. – 1927. – N 2. – С. 7.
 • Гуменюк, М.П. Бібліографічна діяльність І. Калиновича // Біля джерел української радянської бібліографії / Гуменюк М. П. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 66–74.
 • Гуменюк, М. Бібліографічна діяльність Івана Калиновича / М. Гуменюк // Жовтень. – 1960. – № 6. – С. 152–157.
 • Гуменюк, М. Видатний книгознавець [І.Т. Калинович] / М. Гуменюк // Літ. Україна. – 1966. – 29 листоп.
 • Гуменюк, М. Іван Калинович : (книгознавець високої проби) / М. Гуменюк // Тернопіль. – 1994. – №56. – С. 8–9.
 • Гуменюк, М. П. І. Калинович як бібліограф / М. Гуменюк // Арх. України. – 1965. – No 6. – С. 52–55.
 • * Гуменюк, М. П. Калинович Іван Титович / М. П. Гуменюк // Укр. літ. енциклопедія. — К. : «Українська радянська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1990. — Т. 2. — С. 380.
 • Гуменюк, М. Трудівник на ниві української бібліографії [І. Т. Калинович] // Жовтень. – 1970. – No 9. – С. 110–112.
 • Дорошенко, В. Пам’яти згаслих: Іван Калинович // Бібліол. вісті. – 1927. – № 4. – С. 99–104.
 • Дорошенко, В. Пам’яті українських бібліографів : (Д. Дорошенко, І. Калинович, М. Комаров, І. Кревецький, 3. Кузеля, І. Левицький) // Наук. зб. УВАН / Укр. Вільна Акад. Наук у США ; pед. M. Ветухів. – [Нью-Йорк], 1953. – Т. 2. – С. 175–184.
 • * Дубровіна, Л.  Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20 – 30-х роках ХХ ст. / Л. Дубровіна // Бібл. вісн. – 2009. – №  2. – С. 3-13. – Бібліогр.: 55 назв. – Про І. Калиновича: с. 4.
 • * Зуляк, І. С. Іван Калинович – бібліограф культурно-просвітнього руху в Західній Україні міжвоєнного періоду / Іван Степанович Зуляк // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біограф. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: Т. І. Ківшар (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 9. – С. 187–196. – Бібліогр.: 19 назв.
 • Іван Калинович // Книголюб. – 1927. – No 3. – С. 54–55.
 • Іван Калинович // Літопис укр. друку. – 1927. – №50. – С. 957–958.
 • Ігнатієнко, В. [Огляд праць І. Калиновича] / В. Ігнатієнко // Бібліол. вісті. – 1926. – № 4. – С. 10–12.
 • Ільницька, Л. Спогади дочки І. Калиновича про батька : з публ. листа Надії Калинович до М.П. Гуменюка / Л. Ільницька // Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушельницької / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Л., 1998. – С. 309–314.
 • Інвентарний опис особистого архіву Івана Калиновича / Львів. наук. б-ка НАН України ім. В. Стефаника ; опрац. Є. Гуменюк та ін. ; відп. ред.: Л. І. Крушельницька – Львів, 1998. – 211 с.
 • * Калинець, І. Упорядкування документальних матеріалів особистого фонду І. Калиновича / І. Калинець, О. Кущ // Архіви України. — 1971. — № 1. — С. 52–58.
 • Калинович И.Т. // Книговедение : энцикл. слов. – М. : Совет. энцикл., 1982. – C. 232.
 • * Калинович Іван Титович // Укр. рад. енцикл. / голов. редкол.: Антонов О. К. та [ін.] – Вид. друге. – К., 1979. – Т. 4. – С. 514.
 • Калинович Іван Титович // Енциклопедія для видавця та журналіста / Бондар Ю.В., Головатий М.Ф., Сенченко М.І. – К., 2010. – С. 146.
 • Калинович Іван Титович // «Просвіта» і Українська Державність (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / О. Малюта– К., 2008. – С. 432– 433.
 • * Королевич, Н.Ф. Іван Калинович (1884–1927) / Н. Ф. Королевич // Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н. Ф. Королевич. – К. : Книж. палата України, 1998. – С. 91–110. – Бібліогр.: с. 106–110.
 • * Кубів, Н. Книжково-ілюстративна виставка: Іван Калинович (1884–1927) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2005. – Вип. 13. – С. 502–504.
 • * Кущ, О.П. Упорядкування документальних матеріалів особистого фонду І.Т. Калиновича // Арх. України. – 1971. – №1. – С. 52–58.
 • * Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945-1969) / Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України ; [упоряд.: Роман Дзюбан та ін. ; упоряд. ілл.: Роман Дзюбан та ін. ; наук. ред. Ярослав Дашкевич ; худож. оформл. Тараса Стефанишина]. – Львів : [Б. в.], 2009. – 371, [1] с. – Про І. Т. Калиновича: с. 98, 100, 340, 341.
 • Первак, Т. Капітан Книжкового моря [Електронний ресурс] : (до 135‑річчя з дня народження укр. бібліографа, видавця, перекладача,  громад. діяча Івана Титовича Калиновича (1884–1927) / Т. Первак // Б‑ка у форматі Д° : [електрон. журн.] / Нац. б‑ка України для дітей, Укр. асоц. працівників б‑к для дітей. – Електрон. дані. – Київ, 2019. – № 4. – С. 55–56. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/119#page/55/mode/1up, вільний (дата звернення: 11.11.22). – Назва з екрана.
 • * Подвижницька праця на бібліографічній ниві : до 125-річчя від дня народження І. Т. Калиновича (1885–1927) / авт.-уклад. В. В. Патока // Календар знамен. і пам‘ят. дат : довід. вид. – 2010. –№ 4. – С. 104–112 : фото.
 • * Промська, О. Перші кроки української метабібліографії / О. Промська // Бібл. вісн. – 2010. – №  1. – С. 32-36. – Бібліогр.: 27 назв.
 • * Рева, Л. Іван Калинович та його «Всеукраїнська бібліографія ХХ століття» / Л. Рева // Вісн. Кн. палати. — 2004. — № 6. — С. 35–36.
 • * Рибчинська, Н. Видавнича діяльність Бібліографічної комісії НТШ у галузі ретроспективної українознавчої бібліографії (1909 – 1939) / Н. Рибчинська  // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Л., 2004. – Вип. 12. – С. 141-164. – Бібліогр.: 78 назв. – Про роботу І. Т. Калиновича над «Бібліографією українознавства за 1914–1923 рр.)»: с. 153–157.
 • * Сарана, Ф.К. Калинович І.Т. // Укр. рад. енцикл. – К., 1961. – Т. 6. – С. 85.
 • Сенник, Я. П. Бібліографія періодики в архіві Івана Калиновича / Я.П. Сенник // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики : доп. та повідомл. наук. конф., Львів, 25–26 серп. 1995р. / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Л., 1996.– С. 452–461.
 • Сенник, Я. Калинович Іван Титович / Я. Сенник // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; за ред. М.М. Романюка ; передм. В.А.Качкана — Львів : [Б. в.], 1994. – Вип. 1. — С. 85 – 87.
 • * Смогоржевська, І. Бібліограф української історії / Ірина Смогоржевська // Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 36-40. – Бібліогр.: 20 назв.
 • * Солонська, Н. Бібліограф і видавець Іван Калинович / Наталія Солонська // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт. 1997 р. / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України. – К. : [б. в.], 1997. – С. 139–140.
 • * Федотова, О. Справа українського бібліографа Івана Калиновича / О.Федотова // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 1. – С. 34–36.
 •  Ясинський, М. Іван Титович Калинович : некролог // Зоря. – 1927. – № 12. – С. 21.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали