НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія І. Федорова

Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

Аверьянова, Л. Н. „Приложи сердце твое к научению моему, понеже украсит тебе” : [об изд. „Азбуки” И. Федорова (1574, 1578 гг.) и „Азбуки” В. Бурцева (1634 г.)] / Л. Н. Аверьянова // Шк. б‑ка. – 2002. – № 7. – С. 68–71.

Аверьянова, Л. Н. Учебники рекордсмены, учебники-долгожители : [„Азбука” И. Федорова (XVI в.), „Арифметика” Л. Магницкого (XVIII в.), „Детский мир”, „Хрестоматия” и „Родное слово” К. Д. Ушинского (XIX в.)] / Л. Н. Аверьянова // Народ. образование в России. – Москва, 2000. – С. 306–310.

Андриевский, А. Первый русский книгопечатник, 1583 г. / сост. А. Андриевский ; изд. Киев. комис. народ. чтений. – Изд. 3‑е, без перемены. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 24 с.

*Андрійчук, М. Про дофедорівське книгодрукування в Україні / Микола Андрійчук // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 9. – С. 29–33. – Бібліогр.: 45 назв.

Балашова, Л. И. Букварю Ивана Федорова 400 лет / Л. И. Балашова // Нач. шк. – 1974. – № 5. – С. 26–27.

Балашова, Л. И. Первый русский учебник о научении и воспитании чад : [к 400-летию „Букваря” Федорова] / Л. И. Балашова // Семья и шк. – 1974. – № 11. – С. 29–30.

*Баренбаум, И. Е. История книги : [учебник] / И. Е. Баренбаум. – 2-е изд., перераб. – Москва : Книга, 1984. – 247 с. – О И. Федорове: с. 25, 26–32, 37.

Баренбаум, И. Е. К биографии Ивана Федорова / И. Е. Баренбаум // Вопр. истории. – 1988. – № 11. – С. 135–138.

Бас, И. Иван Федоров / И. Бас. – Москва : Молодая гвардия, 1940. – 207 с. – (Жизнь замечательных людей). – Текст видання представлено також в інтернеті: https://heritage.oa.edu.ua/assets/files/bas_ivan_fedorov.pdf.

Басин, Я. З. „Людям к доброму научению” : [об „Азбуке” Ивана Федорова] / Я. З. Басин // И творцы, и мастеровые / Басин Я. З. – Минск : Вышейшая шк., 1984. – С. 59–63.

Бахтиаров, А. А. Иван Федоров. Первый русский книгопечатник : исторический очерк / [соч.] А. Бахтиарова. – СПб. : Тип. Е. Евдокимова, 1895. – 31 с.

*Бахтияров, А. А. История книги на Руси / составил А. А. Бахтияров. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова, 1890 (Тип. и хромолитогр. А. Траншель). – II, 277 с. : со многими рис. в тексте.

Бендасюк, С. Ю. Общерусский первопечатник Иван Федоров и основанная им братская Ставропигийская печатня во Львове / С. Ю. Бендасюк ; Ставропигийский ин‑т. – Львов : Тип. Ставропигийского ин‑та в аренде З. М. Медыцкого, 1934. – 79, 1 с., 1 л. портр. – Текст видання представлено також в інтернеті: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=9557.

*Березов, П. Первопечатник Иван Федоров / П. Березов ; [общ. ред. и предисл. А. А. Сидорова]. – Москва : Моск. рабочий, 1952. – 230 с.

*Бондар, Н. Видання Апостола в українських та білоруських землях упродовж XVI–XVII ст. та їх примірники у зібранні НБУВ / Наталія Бондар // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 13–26.

*Бондар, Н.П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис / Наталія Петрівна Бондар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 311 с.: іл. – Текст видання представлено також в інтернеті: https://heritage.oa.edu.ua/assets/files/bondar_vydannia_fedorova_i_mstyslavtsia.pdf.
Пропонована робота є результатом дослідження та бібліографічного опрацювання примірників видань Івана Федорова та Петра Мстиславця, а також безвихідних анонімних видань із фондів НБУВ. Робота складається із текстової частини, опису 10 видань у 44 примірниках та супроводжується додатковими розділами, серед яких іменний покажчик осіб та установ, що згадуються в описах, схема міграції примірників та ін.

Бондар, Н. Іван Федорович та Андрій Курбський: гіпотетичні контакти книжників на оснві архівного документа 1575 р. / Н. Бондар // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 258–271.

*Бондар, Н. П. Історико-книгознавче дослідження видань І. Федорова та П. Мстиславця: філігранологічний аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук : 27.00.03 / Бондар Наталія Петрівна ; [наук. кер. Ковальчук Галина Іванівна] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13–14. – Текст автореферату представлено також в інтернеті: https://heritage.oa.edu.ua/assets/files/bondar_avtoreferat.pdf.

Бондар, Н. Філіграні видань Івана Федорова і Петра Мстиславця як джерело історико-книгознавчих досліджень // Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника: Історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28–30 жовт. 2010 р. – Львів, 2010. – С. 155–162. – Текст статті представлено також в інтернеті: https://heritage.oa.edu.ua/assets/files/bondar_filihrani_vydan_fedorova_i_mstyslavtsia.pdf.

*Бондар, Н.П. Філігранологічний аналіз примірників острозької Біблії 1581 р. як джерело історико-книгознавчих досліджень / Наталія Бондар // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 288–302. – Текст статті представлено також в інтернеті: https://heritage.oa.edu.ua/assets/files/bondar_folihrani_Biblii1581.pdf.

*Бондар, Н.П. Філігранологічний аналіз східнослов’янських кириличних стародруків другої половини ХVІ ст. як джерело книгознавчих досліджень / Н. П. Бондар // Рукописна та книжкова спадщина України / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 14. – С. 211–240. – Текст статті представлено також в інтернеті: https://heritage.oa.edu.ua/assets/files/bondar_filihranolohichnyi_analiz.pdf.

Босак, О. І. Друкарство на українських землях перед прибуттям Івана Федорова / О. І. Босак, Г. М. Савчук // Поліграфія і видавн. справа. – 2011. – № 3. – С. 3–10.

Ботвинник, М. Б. „Азбука” Ивана Федорова – источник просвещения восточнославянских народов в XVI–XVII вв. / М. Б. Ботвинник // Из истории книги, библиотечного дела и библиографии в Белоруссии. – Минск, 1970. – С. 150–167.

*Ботвинник, М. Азбука Ивана Федорова, 1574 / Марат Ботвинник // Откуда есть пошел Букварь / Марат Ботвинник. – Минск : Вышейшая шк., 1983. – С. 17–28 : ил.

*Ботвинник, М. Азбука Ивана Федорова, 1578 / Марат Ботвинник // Откуда есть пошел Букварь / Марат Ботвинник. – Минск : Вышейшая шк., 1983. – С. 29–41 : ил.

*Ботвинник, М. Иван Федоров / Марат Ботвинник // Откуда есть пошел Букварь / Марат Ботвинник. – Минск : Вышейшая шк., 1983. – С. 14–16.

Ботвинник, М. Б. Изучение Азбуки Ивана Федорова в СССР / М. Б. Ботвинник // Проблемы школьного учебника. – Москва : Просвещение, 1974. – Вып. 2. – С. 16–21.

Ботвинник, М. Б. Историография изучения „Азбуки” Ивана Федорова в СССР / М. Б. Ботвинник // Книга, библиотечное дело и библиография в Белоруссии. – Минск, 1974. – С. 93–114.

Булгак, О. В. Засновник книгодрукування в Україні : (до 420-річчя з дня смерті Івана Федорова) / О. В. Булгак // Календар знамен. і пам’ят. дат. – Київ, 2003. – ІV кв. – С. 62–67.

*Васьківська, О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у XVI–IX століттях / О. Васьківська // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 1. – С. 38–41. – Бібліогр.: 5 назв.

Видашенко, М. Б. Місцями Івана Федорова на Україні : путівник / М. Б. Видашенко, Я. Д. Ісаєвич, О. Я. Мацюк. – Львів : Каменяр, 1982. – 121 с.

*Глухов, А. Г. Приключения книг / А. Г. Глухов. – Москва : Совет. Россия, 1985. – 240 с.
Про Азбуку Івана Федорова : с. 128–150.

*Гнатенко, Л. Львівський Апостол 1574 р. в контексті староукраїнської конфесійної орфографії / Людмила Гнатенко // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 27–39. – Бібліогр.: 12 назв.

Граматика Івана Федорова / [відпов. за вип. М. В. Сидоренко]. – Київ : Дніпро, 1964. – 81 с.

*Грінченко, Б. Як ширилось у нас друкарство / Борис Грінченко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 2. – С. 40–41.

* Євтушенко, А. Про рідкісний примірник острозького видання Івана Федорова (з фонду Наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна) / Алла  Євтушенко // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 10. – С. 139–149. – Бібліогр.: 30 назв.

Жереневская, И. Ради скорого младенческого научения. 400 лет „Азбуки” Ивана Федорова / И. Жереневская // Наука и религия. – 1974. – № 9. – С. 73–75.

*Запаско, Я. П. Львівські стародруки: книгознавчий нарис / Я. П. Запаско, О. Я. Мацюк. – Львів: Каменяр, 1983. – 175 с.

*Запаско, Я. П. Мистецтво книги на Україні в XVI–XVII ст. / Я. П. Запаско ; відп. ред. П. М. Жолтовський ; худож. Г. В. Кучабський. – [Львів : Вид‑во Львів. ун‑ту, 1971. – 308 c. : іл.

*Запаско, Я. П. Мистецька спадщина Івана Федорова / Яким Запаско ; ред. В. Когут ; худож. В. Юрчишин. – Львів : Вища шк., 1974. – 224 c. : іл.

*Запаско, Я. П. Першодрукар Іван Федоров : нарис / Яким Запаско ; [ред. І. Деркач ; худож. Ю. Гапон]. – Львів : Каменяр, 1964. – 109, [2] с.

*Запаско, Я. П. Початки українського друкарства / Яким Запаско, Орест Мацюк, Володимир Стасенко ; Львів. акад. мистецтв, Укр. акад. друкарства. – Львів : Вид‑во „Центр Європи”, 2000. – 221 с.

Зуев, Д. Продолжатели дела Ивана Федорова. Букварю – 400 лет / Д. Зуев // Совет. культура. – 1974. – 3 сент.

*Зущик, Ю. Друкар, винахідник, просвітитель : 10–11 листоп. ц. р. Львів приймав Міжнар. наук. конф. до 500-літнього ювілею Івана Федорова / Юрій Зущик // Освіта України. – 2011. – 21 листоп. (№ 89/90). – С. 11.

*Иван Федоров первопечатник / Ин‑т кн., док., письма ; [ред. А. С. Орлов]. – Москва ; Ленинград : Изд‑во Акад. наук СССР, 1935. – 290 с.

Ісаєвич Я. Іван Федоров (Федорович) // Історія України в особах. Литовсько-польська доба. – Київ, 1997. – С. 106–113.

Ісаєвич, Я. Д. Літературна спадщина Івана Федорова / Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Вища шк., 1989. – 191 с.

*Ісаєвич, Я. Д. Першодрукар Іван Федоров на Україні / Я. Д. Ісаєвич. – Київ : Знання, 1964. – 35 с.

*Ісаєвич, Я. Д.   Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. – Вид. друге, перероб. і допов. / Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Вища шк., 1983. – 155 с.

*Ісаєвич, Я. Д.  Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми / Ярослав Ісаєвич ; Ін‑т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів : Ін‑т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. – 515 с.

*Каталог выставки славянских книг в память первопечатника Ивана Федорова : 1491–1708 гг. – Москва : Синодальная тип., 1909. – 39 с.

Ковальський, М. П. Джерела про початковий етап друкарства на Україні. (Діяльність першодрукаря Івана Федорова в 70-х – на поч. 80-х рр. ХVI ст.) : посібник для студентів / М. П. Ковальський. – Дніпропетровськ, 1972. – 83 c.

Ковальський, М.   Іван Федорович (Федоров) / Микола Ковальський // Острозькі просвітники ХVІ–ХХ ст. / Ун-т „Острозька академія”, Укр. іст. т‑во ; редкол.: І. Д. Пасічник, М. П. Ковальський, П. М. Кулаковський [та ін.]. – Острог : Острозька академія, 2000. – С. 24–43. – Бібліогр. наприкінці ст.

*Колосова, В. Післямова Івана Федорова до львівського Апостола 1574 р. в аспекті кирило-мефодіївської традиції (до проблеми: духовність українського народу) / Вікторія Колосова // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 113–123. – Бібліогр.: 23 назви.

Коляда, Г. І. До питання про українське друкарство перед Іваном Федоровим / Г. І. Коляда // Радян. літературознавство. – 1962. – № 6. – С. 85–91.

*Коляда, Г. І. Друкарський знак Івана Федорова / Г. І. Коляда // Українська книга / АН УРСР, Укр. поліграф. ін-т ім. І. Федорова ; [редкол.: І. М. Педанюк, І. К. Білодід, Д. І. Гнатюк, О. І. Дей та ін.]. – Київ ; Харків : Ред.-вид. від. Книжкової палати УРСР, 1965. – С. 185–193 : іл.

*Коць-Григорчук Л. М. Біля джерел кириличного книгодрукування / Л. М. Коць-Григорчук // Укр. мова. – 2008. – № 1. – С. 50–68. – Бібліогр. в кінці ст.
На основі графіко-орфографічних рис текстів візькошрифтового Четвероєвангелія висунуто гіпотезу щодо його етнічної належності. Наведено докази того, що в анонімній друкарні у Москві цю пам’ятку писемності лише передрукували з раніше вирізьблених (у Львові) дощок-кліше.

Кравецкий, А. Боевой первопечатник : неканонич. подробности из жизни Ивана Федорова / Александр Кравецкий // Коммерсант. Деньги. – 2015. – № 19 (18 мая). – С. 37. – Текст статьи представлен также в интернете: https://www.kommersant.ru/doc/2718666.

*Кривцова, Н. Іван Федоров – першодрукар : урок-досдідж. / Н. Кривцова // Сучас. шк. України. – 2010. – Верес. (№ 9). – С. 13–16 вклад.

Кто такой Иван Федоров (Федорович)? // День. – 2011. – 20 янв. (№ 9). – Доступно також: https://day.kyiv.ua/ru/article/kultura/kto-takoy-ivan-fedorov-fedorovich.

Кузнецов, П. С. Букварь Ивана Федорова / П. С. Кузнецов // Вопросы языкознания. – 1956. – № 2. – С. 91–97.

*Курас, І. Українські першодруки в дослідженнях вітчизняних учених / Іван Курас // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 5–12.

Кучерук, О. Походження, станова належність друкаря ранніх українських книг Івана Федоровича / О. Кучерук // Пам’ять століть. – 2004. – № 1. – С. 117–129.

Литвин, Т. Наукові розвідки Івана Крип’якевича про Івана Федорова / Тамара Литвин // Зап. Львів. нац. наук. б‑ки України ім. В. Стефаника / ЛНБ ім. В. Стефаника. – 2011. – Вип. 3. – С. 531–556. – Текст статті представлено також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2011_3_31.

Лукьяненко, В. И. Переиздания первопечатной азбуки Ивана Федорова / В. И. Лукьяненко // Книгопечатание и книжные собрания в России до середины XIX в. / БАН СССР. – Ленинград : Изд‑во БАН СССР, 1979. – С. 6–25.

*Люблинский, В. С. На заре книгопечатания : пособ. для учителей / В. С. Люблинский. – Ленинград : Госпедгиз, 1959. – 160 с.

Мацюк, О. Першопочатки українського книгодрукування / О. Мацюк // Наука і суспільство. – 1970. – № 9. – С. 49–52.

*Мацюк, О. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова? / О. Мацюк // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 1. – С. 28–33. – Бібліогр.: 72 назви. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_1_9
Те саме // Архіви України. – 1968. – № 2. – С. 3–14.

*Мельников, О. Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова: огляд публікацій останніх років / Олександр Мельников // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 4. – С. 10–13. – Бібліогр.: 7 назв.

*Микитась, В. Л. Видання Івана Федорова на Закарпатській Україні / В. Л. Микитась // Українська книга / АН УРСР, Укр. поліграф. ін-т ім. І. Федорова ; [редкол.: І. М. Педанюк, І. К. Білодід, Д. І. Гнатюк, О. І. Дей та ін.]. – Київ ; Харків : Ред.-вид. від. Книжкової палати УРСР, 1965. – С. 194–208.

Мицько, І. Іван Федоров: життя в еміграції / Ігор Мицько. – Острог: [Вид‑во Нац. ун‑ту „Острозька академія”], 2008. – 132 с.

Немировский, Е. Л. Иван Федоров и его Азбуки. Львовская Азбука 1574 г. / Е. Л. Немировский // Курсив: издат. высоты. – 2003. – № 2. – С. 56–59 ; № 3. – С. 58–61.

Немировский Е. Л. Иван Федоров и его Азбуки. Острожская Азбука 1578 г. / Е. Л. Немировский // Курсив: издат. высоты. – 2003. – № 4. – С. 60–63 ; № 5. – С. 76–79 ; № 6. – С. 58–61.

Немировский, Е. Л. Иван Федоров, около 1510–1583 / Е. Л. Немировский ; отв. ред. А. А. Чеканов. – Москва : Наука, 1985. – 318 с. – (Научно-биографическая серия).

Немировский, Е. Л. Иван Федоров. Начало книгопечатания на Руси: описание изданий и указатель литературы / Е. Л. Немировский. – Москва : Пашков дом, 2010. – 342 с.

Немировский, Е. Л. Мой Иван Федоров : (из воспоминаний книговеда) / Е.Л. Немировский // Библиотековедение. – 2000. – № 2. – С. 84.

*Немировский, Е. Л. Начало книгопечатания на Украине : Иван Федоров / Е. Л. Немировский ; [ред. Э. Б. Кузьмина ; худож. Н. И. Карандашов]. – Москва : Книга, 1974. – 223, [1] с.

Немировский, Е. Л. Педагогические взгляды Ивана Федорова / Е. Л. Немировский // Совет. педагогика. – 1985. – № 12. – С. 100–105.

*Немировский, Е. Л. Путешествие к истокам русского книгопечатания : кн. для учащихся / Е.Л. Немировский. – Москва : Просвещение, 1991. – 223 с : ил.

*Немировский, Е. Л. Рождение книги / Е. Немировский, Б. Горбачевский. – Москва : Совет. Россия, 1957. – 227 с.

*Немировский, Е. Л. С книгой через века и страны / Е. Немировский, Б. Горбачевский. – Москва : Книга, 1964. – 377 с.

*Немировский, Е. Л. Федоров Иван / Е. Л. Немировский // Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б‑ка ; [редкол.: Ю. А. Гриханов и др.]. – Москва : Пашков дом, 2007. – С. 1088–1090.

*Немировский, Е. Л. Федоров Иван / Е. Л. Немировский // Книга : энциклопедия / Гос. ком. Рос. Федерации по печати, Науч. изд‑во „Большая российская энциклопедия”, Всерос. Кн. палата ; глав. ред. В. М. Жарков. – Москва, 1999. – С. 665–667.

*Низовий, М. А. Кому належить друкарська спадщина Івана Федорова (Федоровича) / М. А. Низовий // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 54–61. – Бібліогр.: 21 назва.

Низовий М. Хто такий Iван Федоров (Федорович)? / Микола Низовий // День. – 2011. – 21 січ. – Текст статті представлено також в інтернеті: http://incognita.day.kyiv.ua/xto-takij-ivan-fedorov-fedorovich.html.

*Низовий, М. А. „Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова?” : (хто ставить це запитання і як на нього відповідають) / Микола Низовий // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 9. – С. 32–37. – Бібліогр.: 21 назва.

*Овсянников, Ю. Ради братий своих… : Иван Федоров : ист. повесть / Юрий Овсянников. – Москва : Молод. гвардія, 1975. – 141, [3] с. : ил.

*Овчінніков, В. Початок книгодрукування на споконвічних українських землях і книговидавнича діяльність Івана Федорова в Україні / Володимир Овчінніков // Історія книги : еволюція книжк. структури : [навч. посіб.] / Володимир Овчінніков. – Львів : Вид‑во „Світ”, 2005. – С. 344–371.

*Огієнко, І. Іван Хведорович, фундатор постійного друкарства на українській землі / Іван Огієнко // Історія українського друкарства / Іван Огієнко. – Київ :  Либідь, 1994. – [Розділ] VII. – С. 68–105.

*Омельченко, М. Особливості паперу львівського Апостола Івана Федорова / Микола Омельченко // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 194–199. – Бібліогр.: 11 назв.

Осадча, Ю. Апостольське служіння диякона Івана, сина Федора [Електронний ресурс] : (до 445‑річчя першої укр. друк. кн. „Апостол”) / Юлія Осадча // Б‑ка у форматі Д° : [електрон. журн.] / Нац. б‑ка України для дітей, Укр. асоц. працівників б‑к для дітей. – Електрон. дані. – Київ, 2019. – № 1. – С. 52–53. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/116#page/14/mode/1up, вільний (дата звернення: 11.03.20). – Назва з екрану.

Осетров, Е. Книг невиданных создатель // Рус. язык за рубежом. – 1984. – № 2. – С. 95.

*Осипов, К. Русский первопечатник Иван Федоров : пособие для учащихся / К. Осипов. – Москва : Госпедгиз, 1955. – 72 с.

От азбуки Ивана Федорова до современного букваря : [1574–1974 : книга-альбом] / авт. текста В. Г. Горецкий, Г. В. Карпюк ; сост.: В. П. Богданов, Г. В Карпюк. – Москва : Просвещение, 1974. – 239 с., ил.

*Панченко, Є. Життя, віддане книзі : [до 440-річчя заснування Іваном Федоровим друкарні у Львові] / Євгенія Панченко // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 1. – С. 48–49.

*Пасинецький, С. З. Іван Федоров – друкар календарних творів / С. З. Пасинецький // Укр. іст. журн. – 1974. – Вип. 6. – С. 112–116.

Первопечатник Иван Федоров : комплект открыток  / сост. Е. Немировский ; фото С. Булавского [и др.] – Москва : Планета, 1983. – 12 цв. открыток.

Первопечатные отечественные издания в харьковских коллекциях : свод. кат. : [в 2 ч.]. Ч. 1 : Описание анонимного памятника печати, изданий Ивана Федорова и Петра Мстиславца / Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко ; [сост. И.Я. Лосиевский]. – Харьков : ХГНБ, 1987. – 54 с.

*Перша надрукована в Україні книжка. Мовою джерел: Іван Федоров та львівський „Апостол” : (матеріали до уроків з теми: „Культура України в другій половині XVI ст.”) : метод. матеріал // Історія в шк. України. – 2008. – № 2. – С. 21–22.

*Перший надрукований в Україні буквар. Мовою джерел: Іван Федоров та львівський „Буквар” : (матеріали до уроків з теми: „Культура України в другій половині XVI ст.”) // Історія в шк. України. – 2008. – № 2. – С. 22.

Першадрукар Іван Фёдараў нарадзіўся на Вілейшчыне // Рэгіянал. газ. – 2011. – 21 мар. – Текст статті представлено також в інтернеті: https://rh.by/ru/2011/03/21/pershadrukar-ivan-fyodarau-naradziusya-na-vilejshchyne/.

*Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (ХVI – перша половина XVII ст.) : зб. док. / Голов. архів. упр.при Раді Міністрів УРСР, Центр. держ. іст. архів УРСР у Львові ; [упоряд.: Я. Д. Ісаєвич та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1975. – 342 с.

Поздняков, В. Заблудовское имение первопечатника Ивана Федоровича / В. Поздняков // Latopisy Akademii Supraskiej. – Białystok, 2016. – Vol. 7. – S. 107–112.

Прибитков, В. С.   Іван Федоров : роман / В. С. Прибитков ; пер. з рос. І. Щербини та М. Видиша. – Київ : Дніпро, 1974. – 238 с.

*Радул, О. Історія педагогіки України X–XVII століть: персоналії : навч. вид. / Ольга Радул . – Київ : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2005. – 238 с. – Бібліогр.: с. 233–238.

*Рева, Л. Апостол Івана Федорова як первісток українського друкарства / Леся Рева // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 236–240. – Бібліогр.: 10 назв.

*Розумна, Л. Дослідження стародруків Івана Федорова у процесі їх реставрації / Л. Розумна, Л. Льода // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 170–177. – Бібліогр.: 4 назви.

Романовський, В. Друкар Іван Федорович, життя його та діяльність / В. Романовський // Українська книга ХVI–XVII–ХVIII ст. – Київ, 1926. – С. 1–55. https://heritage.oa.edu.ua/assets/files/romanovs’kyi_drukar.pdf

Румянцов, В. Е. Иван Федорович. Первый русский книгопечатник : очерк из истории русского просвещения / В. Е. Румянцов. – Москва : В Синодальной типографии, на Никольской улице, 1871. – 61 с. https://dlib.rsl.ru/viewer/01006599096#?page=1 

Савчук, Г. Постать Івана Федорова в контексті московської еміграції у Литву другої половини XVI століття / Григорій Савчук // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Іст. ф-т. – 2012–2013. – Вип. 13/14. – С. 17–31. –  Доступно також: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzif_2012-2013_13-14_4.

Самвелян, Н. „…Воскресения из мертвых чаю…”. К 400-летию со дня выхода в свет „Букваря” И. Федорова / Н. Самвелян // Звезда. – 1974. – № 12. – С. 175–180.

Сетин, Ф. Начало стихотворства для детей : [о первой печатной книге для детей – азбуке Ивана Федорова (1574), азбуке Василия Бурцева (1637) и др.] / Ф. Сетин // Дет. лит. – 1975. – № 6. – С. 26–27.

Сетин, Ф. „Ради скорого младенческого научения” : [к 400-летию букваря Ивана Федорова] / Ф. Сетин // Дет. лит. – 1974. – № 3. – С. 20–21.

*Смідович, А.Д. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова? / А.Д. Смідович // Укр. іст. журн. – 1972. – № 3. – С. 65–69.

*Сокуров-Величко, С. Про першість взагалі і зокрема : [Іван Федоров – першодрукар?] / Сергій Сокуров-Величко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 1. – С. 25–27.

*Солонська, Н. Міжнародна наукова конференція „Львівському Апостолу – 425” / Наталія Солонська, Галина Ковальчук, Ольга Баркова // Бібл. вісн. – 1999. – № 4. – C. 44–51. – Текст статті представлено також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1999_4_14

*Супрун, Є. Федоров Іван (Федорович, Феодорович…) / Є. Супрун // Українська видавнича справа у персоналіях (ХVІ ст. – середина ХХ ст.) : бібліограф. слов.-довід. : до 100-річчя Дніпропетр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара / [редкол.: Губа Л. О. та ін.]. – [Дніпропетровськ : Ліра, 2016]. – С. 194–198.

*Тимошик, М. Історія видавничої справи : [підручник] / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 495 с.

Тимошик, М. Перший український друкар Степан Дропан, а не Іван Федорович / Микола Тимошик // Укр. інформ. простір. – 2019. – Число 4. – С. 24–62. – Бібліогр.: 39 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/186775.

*Тимошик, М. С. Раннє українське друкарство (XV–XVII століття) : текст лекції для студентів Ін‑ту журналістики з курсу „Історія видавничої справи” / М. С. Тимошик ; Київ. нац. ун‑т ім. Тараса Шевченка, Ін‑т журналістики. – Київ : [б. в.], 2002. – 33 с.

Тихомиров, М. Н. Первый русский букварь / М. Н. Тихомиров // Новый мир. – 1956. – № 5. – С. 268–272.
Про публікацію в США факсиміле букваря Івана Федорова 1574 р.,  що зберігається в бібліотеці Гарвардського університету.

Туб-в, Н. Федоров (или Федорович) / Н. Туб‑в // Русский биографический словарь : Яблоновский–Фомин / издаваемый Императорским Русским Историческим Обществом. – С.‑Петербург : Тип. Глав. Упр. Уделов, 1913. – С. 221–223. – Библиогр.: с. 223.

Федоренко, Д. Національна святиня : „Буквар” Івана Федорова в Україні та за її межами / Д. Федоренко // Освіта. – 1998. – 25 листоп./2 груд. – С. 4.

*Федоровские чтения. 1978 / Акад. наук СССР, Науч. совет по истории мировой культуры АН СССР, Гос. б‑ка СССР им. В. И. Ленина ; [редкол.: Т. Б. Князевская и др.]. – Москва : Наука, 1981. – 293 с.

*Федоровские чтения. 1980 / Акад. наук СССР, Науч. совет по истории мировой культуры АН СССР, Гос. б‑ка СССР им. В. И. Ленина, Всесоюз. Кн. палата ; отв. ред. Е. Л. Немировский. – Москва : Наука, 1984. – 263 с.

*Федоровские чтения. 1982 / Акад. наук СССР, Науч. совет по истории мировой культуры АН СССР, Всесоюз. Кн. палата, Гос. б‑ка СССР им. В. И. Ленина ; отв. ред. Е. Л. Немировский. – Москва : Наука, 1987. – 223 с.

 *Харківська, Н. І. Готуємось до ЗНО – 2012. Персоналії : спецвипуск / Н. І. Харківська, О. О. Івакін // Історія та правознавство. – 2012. – № 7. – С. 3–39.
Представлено в т. ч. інформацію про Івана Федорова.

*Чабайовська, М. З історії українського книгодрукування / Марія Чабайовська // Початк. шк. – 2017. – № 11. – С. 4–7. – Бібліогр.: 12 назв.
У статті висвітлено окремі аспекти проблеми виникнення та розвитку книгодрукування на українських землях, а також подано методичні вказівки щодо застосування наведених матеріалів у ВПНЗ ІІ–ІV рівнів акредитації в процесі засвоєння курсу „Методика навчання письма” та у початковій школі.

*Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова? : хто ставить це запитання і як на нього відповідають / [Мельников О., Низовий М., Сокуров-Величко С., Тимошик М., Ісаєвич Я.]. – Київ : [УДУЕФ], 2010. – 48 с. – Бібліогр. у кінці ст.

*Шерстюк, В. Діяльність Івана Федорова в контексті тисячоліття літописання та книжкової справи в Україні / Валентин Шерстюк // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 190–193. – Бібліогр.: 7 назв.

*Ярошенко, Р. Роль острозьких першодруків у історії розвитку видавничої справи / Роман Ярошенко // Історія в рід. шк. – 2014. – № 3. – С. 44–46. – Бібліогр.: 19 назв.

*  *  *

Основная литература о жизни и деятельности Ивана Федорова (сост. Е. Л. Немировский)

Іван Огієнко. Бібліографія Івана Федорова (із «Історії українського друкарства»)

Б. ІВАН ХВЕДОРОВИЧ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Ще на початку XIX століття, цебто на світанку поважних літературних та історичних студій, відразу виринула й велична постать бідолашного московського друкаря — Івана Хведорова чи Хведоровича. Про самий початок московського друкарства знали в той час дуже мало, а тому Хведоровича відразу ще тоді охрестили «першим московським друкарем», а пізніше — «першим руським друкарем», і з цими епітетами Хведорович лишився серед широкого громадянства аж до сьогодні.

Про Хведоровича писано (головно мовою російською) дуже багато, але переважно — принагідно; всі дослідники звичайно підкреслювали великі заслуги його на ниві «руської» культури, але спеціальних дослідів життя та праці цього справді великого мужа не появлялося; навіть поважніші вчені часто обмежувалися пишномовними похвалами, але до справжнього наукового досліду першого друкаря нічого не додавали. Це перша доба у вивченні нашого друкаря, доба, що тяглася аж до 1863 р., цебто аж до 300-ліття з дня початку друкування т. зв. первопечатного «Апостола» 1564 р. в Москві.

1. Початкова література

Головніша література за цей час така.

Про початок московської друкарні добре оповідає сам Хведорів в післямові до «Апостола» 1564 р. л. 260 — 261 та до «Апостола» 1574 р.

Гейдеке. Ueber die Einführung und den Fortgang der Buchdruckerkunst in Russland. Рига, 1808.

Року 1813 минуло рівно 250 років з початку друкування першої московської книжки Хведоровича — «Апостола» 1564 р. і це дало перший привід ближче зазнайомитися з великим друкарем.

Досліди над життям Хведоровича розпочав славний вчений свого часу, Митрополит Євгеній, що вмістив 1813 р. в ч. 70 «Вестника Европы» свою статтю: «О славянорусских типографіях». Цього ж року К. Калайдович видрукував в ч. 71 № 18 с. 93 і далі «Вестника Европы» ширшу статтю про нашого друкаря: «Іоанн Федоров, первый московскій типографщик», і подав тут досить багато, як для свого часу, відомостей про Хведоровича. В тім же році вийшов «Опыт россійской библіографіи» В. С. Сопикова, ч. І — і тут було дано найважніші відомості про початок московського друкарства і про друкарні. Року 1818 вийшла відома праця Митр. Євгенія: «Словарь историческій о бывших в Россіи писателях духовного чина», і тут, на с. 273 — 302, автор подав з незначними доповненнями свою першу статтю: «О славянорусских типографіях», де коротко розказано про історію московського друкарства і про Івана Хведоровича. В польській літературі замітки про Хведоровича (Teodorowicz) подав чи не перший С. Лінде 1816 р. Див.: Pamiętnik Warszawski. T. IV. C. 290 — 292, 295 — 296. Ось цими працями й було розпочато дослідження життя та праці першого друкаря. З упливом часу література про Хведоровича все збільшувалася, але нове припливало дуже поволі.

Калайдович . Записка об Йване Федорове // Вестник Европы. 1822. Ч. 123. № 11. С. 294 і далі. Тут вже є мова про друкарство до Хведоровича. А до № 14 «Вестника Европы» за цей рік додано доброго знімка з надгробного каміня на могилі Хведоровича.

Кеппен П. И. О памятнике Ивану Федорову // Список русских памятников. М., 1822. С. 38.

Bandtkie J. Historya drukarń w Królestwie Polskiem. Краків, 1826. T. 1. C. 381 — 383.

Zubrzycki D. Historyczne badania o drukarniach Rusko-słowiańskich w Galicyi. Львів, 1836. Ha c. 7 — 12 дано про друкарню Івана Хведоровича у Львові, а на с. 12 — 13 Зубрицький (за Бандтке) підносить думку про друкарство у Львові й до Хведоровича. Працю Зубрицького передрукував 1912 р. Ставроп. інститут у Львові. Цю ж працю в злім скороченні див.: Ж. М. Н. Пр. 1838. Ч. 19. Кн. 9. С. 560 — 585.

Buchdrucker Fedorow in Lemberg. Львів, 1836. (Див.: Finkel. Bibliografia. №20175).

Сахаров И. П. Первые русскіе типографщики//Сборник на 1838 год А. Воейкова. Спб. C. l — 10.

Тромонин К. Достопамятности Москвы. М., 1844. Тут на с. 17 — 24 стаття: «О начале книгопечатанія в Россіи», з малюнками з «Апостола» 1564 р.

Боричевскій. Историческій взгляд на исторію книгопечатанія в Россіи//Ж. М. Н. Пр. 1849. Ч. 61.

Wiszniewski M. Historya literatury polskiej. 1851. T. VIII. C. 416 — 417 про життя Хведоровича у Львові, на с. 415 автор підкреслює, що у Львові була друкарня ще до Хведоровича, до 1573 р.

Максимович М. Сочиненія. Т. III. С. 677 — 678 про Друкарню Хведоровича у Львові (стаття ще з 1849 — 1850 рр.).

C(негирев) И. Трехсотлетіе духовной типографіи в Москве//Моск. Ведом. 1852. № 147.

Михайлов M. O начатках типографского искусства. О книгопечатаніи вообще и о первых русских печатниках и о невзгодах типографов//Библіотека для чтенія. 1854. № 6. Стаття «Старыя книги».

Соловьев С. М. Исторія Россіи c древнейших времен; в новім 6 томовім виданні про Хведорова в т. II, с. 533 і др.

Макарій Митр. Исторія русской церкви, по 2 вид.: Спб., 1900. Т. IX. С. 470 — 474: Загальні відомості про Хведорова.

Уланов В . Книгопечатаніе в Москве. Див.: Москва в ее прошлом и настоящем. Вид. «Образованіе». Вип. 6,

Головацкій Я. Начало и действованіе Ставропигійскаго братства // Зоря Галицкая на 1860 р. Львів; тут про Хведоровича (з помилками) с. 471 — 473; на с. 472 опис плити з могили Хведоровича.

2. Оживлення вивчення діяльності Хведоровича у зв’язку з 300-літньою річницею друкарства на Москві

Року 1863 минуло 300 років з дня початку функціонування в Москві друкарні Хведорова. Разом з цим помічаємо — правда, не велике — оживлення дослідів життя та праці першого друкаря. Взагалі про Хведоровича треба сказати, що ним звичайно цікавилися тільки на час ювілею, — минав ювілей, і величну постать друкаря знову забували до чергового свята.

З цеї другої доби зазначу такі праці:

Поруденскій. Трехсотлетіе московского книгопечатанія // Современная Летопись. 1864. № 9.

Стасов В. В. Разбор рукописного сочиненія Ровинского: «Русскіе граверы и их произведенія с 1564 г.». 1864. Див.: Сочиненія. Т. II. С. 165 — 169. Розказано про початок друкарства в Москві, а також про графіку московських видань Хведоровича. Про те ж саме пізніше знаходимо у Ровинського. Див.: Русскіе граверы и их произведенія с 1564 г. Спб., 1870. С. 9 — 10.

Филарет Арх. О книгопечатаніи в Россіи до патріарха Никона//Черниг. Епарх. Ведом. 1867. № 8 — 9.

Трехсотлетняя годовщина введенія книгопечатанія в Россіи // Моск. Ведом. 1870. № 5.

Гатцук А. Очерк исторіи книгопечатного дела в Россіи//Русскій Вестник. 1879. Кн. V. Т. 99.

Румянцов В. Е. Сборник памятников, относящихся до книгопечатанія в Россіи. Вип. І. М., 1872. Видання Моск. Синод. Типографії. Тут цікаві відомості про Хведорова.

Устинов М. Памяти первого русского типографа// Неделя. 1876. №41.

Dziedzicki L. Lwów//Słownik Geograficzny. 1884. T. V. C. 521.

В цей же час уже науково було піднесено думку, що ще до Хведорова друковано в Москві книжки цебто — що Хведорів може не єсть найперший друкар московський, а його «Апостол» 1564 р. не єсть найпершою надрукованою в Москві книжкою. Зробив це першим А. Е. Викторов своїм докладом на III археологічнім з’їзді в Києві 1874 р.: «Не было ли в Москве опытов книгопечатанія прежде первопечатного «Апостола» 1564 года?» (Див. «Труди» цього з’їзду. К., 1878. Т. II. С. 211 — 220).

Чистович И. Очерк исторіи западно-русской церкви. Спб., 1882. Ч. І. С. 212 — 213.

3. Література про Хведоровича, викликана 300-літньою річницею з дня його смерті

Трьохсотлітня річниця з дня смерті Івана Хведоровича (1583 — 1883 рр.) викликала велике оживлення в дослідах життя Хведоровича. Написано було на цей час багато різних праць, як окремих, так і по різних журналах. Але наукова вартість всеї цеї значної розміром літератури не дуже велика — більшість праць були компілятивні, і тільки деякі з них подавали нові думки. А все це тому, що про Хведоровича не було ніяких нових архівних матеріалів, і дослідники в двадцятий раз один по одному повторювали на різний лад старе та давно відоме. Проте знайшовся дослідник — був це С. Л. Пташицький, — що добре відчув брак нових матеріалів і почав шукати їх там, де їх найперше й найлегше можна було роздобути, — по львівських архівах. Праця С. Пташицького дала дуже багато нового, Доти невідомого матеріалу, і стала переломовою в дослідах Життя та діяльності Івана Хведоровича.

Тут треба підкреслити, що ціла Росія (а за нею й слов’янський світ) святкувала 300-ліття 5 грудня, може, замість 6-го; коли вірити могильній плиті (а не вірити їй, здається, нема поважних підстав), Хведорович помер 6-го грудня (див. с. 82).

Ця ювілейна література за 1883 — 1884 рр. така (порядок азбучний):

Baranowski B. Pierwszy drukarz lwowski // Gazeta Lwowska. 1883. № 86.

Борсаковскій. Московскій книгопечатник XVI в. Иван Федоров. Одеса. 1884.

Дмитревскій А. Діакон Йван Федоров, первый русскій книгопечатник//Православнеє Обозрение. 1883. № 11.

К(аченовcький) В. Заметка. По поводу юбилея первого русского печатника Йвана Федорова // Вестник Европы. 1884. Кн. 3. С. 413 — 419. Автор справедливо підніс думку, що тільки Фр. Скорина з Полоцька може зватися «первопечатником русским», а його віленська друкарня, що 1525 р. випустила «Апостола» — першою друкарнею на «руській» землі. Друга давня друкарня — в Несвіжу (Слуцький повіт на Мінщині), де Симон Будний ще 1562 р. видрукував свій «Катехизис». Таким чином Іван Хведорович може зватися тільки «первым печатником из великоруссов» (с. 414).

Коялович M. K трехсотлетію смерти русского первопечатника // Новое Время. 1882. Грудень. Те ж передруковано в «Волынских Епархиальных Ведомостях» за грудень 1882 р.

В газеті «Kraj» за 1883 р. № 50. Львів, уміщено статтю про Хведоровича.

Ляхницкій. Начало книгопечатанія в Россіи. K 300-летнему юбилею Ивана Федорова. Спб., 1883.

НовыйПролом. Львів, 1883; в № 62, 92 і 94 замітки про будуче Хведорівське свято: в № 94 — передовиця про Хведоровича: автор підносить заслугу Хведоровича в тім, що він скрізь писав одною мовою і що він відмовив Ходкевича видавати «Учительне Євангеліє» народньою мовою; в № 95: Торжества в честь Ив. Федорова; № 96: Музыкально-литературный вечер в честь памяти Федорова. Газета ця вважає, що вона перша піднесла справу святкуваня 300-ліття Хведоровича.

Петрушевич А. С. Иван Федоров, Русскій Первопечатник. Историческо-библіографическое разсужденіе. Львів, 1883. С. 1 — 38. На c. l новий більш відповідний заголовок: «О начале книгопечатанія на Руси вообще, а в городе Львове в особенности». Див.: «Временник Ставропигійскаго Института» за 1884 р. Коротенький переказ праці О. Петрушевича подала «Зоря» львівська за 1884 р. під назвою: «Перша руська друкарня у Львові», ч. I, с. 7, ч. II, с. 14 — 15 і ч. III, с. 24; ще коротший переказ подало й «Діло» в ч. 136 за 1883 р. в розділі «Новинки» на с. 3. — Рец. в «Кіевской Старине» 1883 р. кн, 12, т. 7, с. 671 — 675, а також «Przewodnik Bibliograficzny» 1884 p., c. 35. Працю свою Петрушевич збудував головним чином на основі передмов та післямов у виданнях Хведоровича; всього того, що було написане в цій справі до 1883 р., Петрушевич не використав; проте його праця для свого часу була кращою від інших.

П(лощанскій) В. М. Речь в честь Йвана Федорова 5(17) дек. 1883 г.//Слово. Львів, 1883. № 140. Значення Хведорова і його коротка біографія.

Plug A. Jan Fedorowicz, uważany za pierwszego drukarza lwowskiego//Kłosy. Варшава, 1884. №979. C. 218. Тут же на с. 224 дано знімка з могильної плити на Хведоровичі, — знімок з того малюнка, що його зробив ще 1817 р. О. М. Гриневецький.

Полевой П. Н. Очерк жизни и деятельности первого русского печатника Йвана Федорова. Спб., 1883. 16 с. з малюнками. Цю книжечку видала Комісія для влаштування свята 300-літньої річниці смерті Хведорова.

Празднованіе 300-летней годовщины смерти Йвана Федорова, первого русского книгопечатника, во Львове // Слово. Львів, 1883. № 139. С. 3. Львів. Святкували 5(17) грудня 1883 р. Опис свята подало також і «Діло» в ч. 139, с. 3 за 1883 р.

Пташицкій С. Л. Иван Федоров, московскій первопечатник. Пребываніе его во Львове. 1573 — 1883 г. Очерк по архивным материалам // Русск. Стар. 1884. № 41. Кн. 3 (март). С. 461 — 478. Цю статтю з 5.1.1884 р. через два роки з деякими доповненнями передруковано в Кракові:

Ptaszycki St. Iwan Fedorowicz, drukarz ruski we Lwowie, z końca XVI wieku. Ustęp z dziejów drukarstwa w Polsce// Rozprawy i sprowazdania z posiedzeń wydziału filologicznego Akademii Umiejętności. Краків. 1886. T. XI. C. 1 — 43. Тут на с. 21 — 43 надруковано ті матеріали, що їх знайшов Пташицький по львівських архівах, а на с. І — 20 сам дослід про Хведоровича (що перед тим був видрукуваний в «Русск. Стар». за 1884 р., але тут з досить значними змінами). Праця Пташицького дуже цінна через ті документи, які до неї додано; але треба підкреслити, що Пташицький не використав всього з своїх документів, часом зрозумів їх не точно, а тому не зробив всіх потрібних висновків; йому дуже бракувало доброго знання всього життя та діяльності Хведоровича. — Рец. Брухнальського в «Kwartalnik Historyczny». T. I, 51 — 52. Див. також «Przegląd Powszechny». 1884. Кн. IV.

Руслав. Трехсотная годовщина кончины Ивана Федорова, первого русского книгопечатника. Львів. Слово.

 1. № 132. Коротенька стаття про значення Хведоровича для галичан, у яких намагалися вирвати навіть саму азбуку їхню, що нею друкував Хведорович.

Странник. 1883. Кн. XII. Ювілейна стаття про Хведоровича.

Трехсотлетіе первого друкаря на Руси Йвана Федорова, 1853 — 1883. Юбилейное изданіе журнала печатного дела «Обзор Графических Искусств», з ілюстраціями, знімками з стародруків, портретами і з окремим додатком — проект пам’ятника Івану Хведоровичу. Спб., 1883. 24 с. Це збірник, що складається з 17 статтів, — витягів з раніше відомих праць, а також з багатьох нових статтів. Рец. «Przewodnik Bibliograficzny». 1884. C. 100. З 17 уміщених тут статтів зазначу такі, що безпосередньо оповідають про Хведоровича:

Волков Л. М. Старейшая русская типографія. 5 с. Це коротка історія московської друкарні, з давнім малюнком.

Соловьев С. Введеніе книгопечатанія в Россіи. 4 с.

Полевой П. Царь-основатель печатного дела. 4 с. Через що цар Грозний розпочав друкування; вплив на нього Максима Грека в цій справі.

Тарнавскій. Иван Федоров, первый книгопечатник на Руси. Життєпис Хведоровича.

Феликсов C. kто был первым книгопечатником на Руси. 5 с. Автор доказує, що ним був Хведорович.

Погодин М. Гоненіе первопечатников. 6 с. Головним чином тут розказано про «Повісті» з післямови при «Апостолі» 1574 р.

Песковскій М. Что празднуєм мы. 1 с. Пояснення свята 5 грудня 1883 р.

Глинскій Г. Величіе и заслуги Федорова. 4 с.

Я(стребов) В. K трехсотлетнему юбилею Йвана Федорова, первого московского типографа // Кіев. Стар. 1883. Т. 7. С. 693 — 696. Це коротенька замітка про Хведоровича та про його значення для України.

На честь Хведоровича вибито було також особливу медаль з таким написом: «Первый русскій печатник. 1583 — 1883. 5 декабря. Иван Федоров», з малюнком друкарів за друкарським станком на обороті. Крім цього, вибито було й другу медаль, — з одного боку Хведорів, з другого — Гутенберг.

4. Дальша література

Зацікавлення Хведоровичем, викликане 300-літнім ювілеєм, проте скоро минулося і дальші дослідники, що писали про нього чи то принагідно, чи спеціально, майже нічого нового не додали.

Селецкій А. К. Острожская типографія и ее изданія. Почаїв, 1885. Про Хведоровича с. 118 — 126; багато помилок.

Булгаков Ф. И. Иллюстрированная исторія книгопечатанія. Спб., 1889. Про Хведоровича с. 214 — 238, багато знімків, але в цім розділі праця компілятивна.

Бахтіаров А. А. Исторія книги на Руси. Спб., 1890. 277 с.; розділ 5 про Хведоровича.

Иван Федоров // Новый Галичанин. 1890. С. 27§ — 281, 294 — 296. Короткий огляд праці Хведоровича на українських землях; уміщено «Повість» з «Апостола» 1574 р.

Мончаловській О. А. Краткій обзор исторіи книгопечатанія на Руси // Беседа. Львів, 1892. С. 142 — 145. Короткі відомості про Хведоровича, з добрими знімками герба його з «Апостола» 1574 р.

Снегирев Л. Первинка русского книгопечатанія // Библіографіч. Записки. 1892. № 1. С. 57 — 58. Про «Апостола» 1564 р., із знімком з післямови Хведорова.

Бахтіаров А. Иван Федоров, первый русскій книгопечатник. Историческій очерк. Спб., 1895. С. 31. Добре складена популярна брошура.

Божерянов И. Н. Историческій очерк русского книгопечатного дела. Спб., 1895. Про Хведоровича с. 8 — 12.

Голубинский Е. Е. К вопросу о начале книгопечатанія в москве // богословскій Вестник, 1895. Кн. II.

Słownik Geograficzny. 1895. T. 14. C. 191. Під словом Zabludów — невелика замітка про Хведоровича, з багатьма помилками.

Ровинскій Д. Подробный словарь русских граверов. Спб, 1895. С. 145 — 147.

Bostel F. Z dziejów malarstwa lwowskiego // Sprawozdanie komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. Краків, 1896. T. V. Тут на с. 158 — 159, під № 15 подано відомості про учня Хведоровича — Гриня Івановича, подано й умову Гриня з Хведоровичем; все це, власне, нового проти матеріалів Пташицького (№ 14. С. 30 — 33 і № 13. С. 30) нічого не дає.

Харлампович К. Западнорусскіе православные школы. Казань, 1898. Про Хведоровича с. 239 — 240.

Папков А. Братства. 1900. Про Хведоровича с. 8.

Полевой П. H. Исторія русской словесности. Спб., 1900. T. I. C. 192 — 206. Короткий, але змістовний нарис життя й праці (з помилками) Хведоровича, з розкішними знімками з його видань.

Kapcкій Є. Ф. Очерк славянской кирилловской палеографіи. Варшава, 1901. С. 331 — 332.

Записка, изданная Московским Имп. Археологическим Обществом по случаю сбора пожертвованій на сооруженіе памятника Федорову. М., 1901. Тут і промова І. Е. Забілина про Хведоровича.

Соловьев А. Государев печатний двор и Синодальная Типографія в Москве. М., 1902.

Пташицкій С. Иван Федоров. Изданія Острожской Библіи в связи c новыми данными о последних годах его жизни//Печатное Искусство. 1903. Кн. VII — VIII. Освітлено Остріжську добу і кінець життя Хведоровича.

Грушевський М. Історія України-Руси. 1907. Т. VI; про Хведоровича с. 437 — 441.

Крип’якевич І. Іван Федоров, перший руський друкар//Письмо з Просвіти. 1909. С. 194 — 197.

Грінченко Б. Про книги. Як їх вигадано друкувати. К., 1908; в розд. VI єсть про Хведоровича; вид. 2. Черкаси, 1917.

Каталог выставки славянских книг в память первопечатника Йвана Федорова, 1491 — 1708 г. М., 1909. 41 с.; перераховано 264 стародрукованих книжки; виставку цю було уряджено з нагоди свята постановки пам’ятника Хведоровичу в Москві.

Lewiekі І. Bibliographie des Fedorowiczs. Львів, 1910. Автор зібрав відомості про всіх Хведоровичів, разом з тим і про нашого друкаря, с. 74 — 77, але матеріал тут подається некритично, ненауково; користати з цього покажчика треба дуже обережно. Правда, це приватне видання, і в продаж воно не поступало.

Tуб-в Н. Федоров Иван. Див.: Русскій біографическій словарь. Спб., 1913. Я — Ф. С. 221 — 223. Добрий стислий оггляд життя та праці Хведоровича.

Каталог виставки стародрукованих книг на Хведорівській виставці 1914 р. в Києві.

Голубець М. Про Гриня Івановича, учня Хведоровича. Див.: Збірник Львівської Ставропигії. Львів, 1921. Т. І. С. 256 — 257.

Tитов Ф. И. Типографія Кіево-Печерской Лавры. К.,

 1. Ч. І; на с. 47 — 55 про Хведоровича, але тут тільки компіляція загально відомого.

Leger L. Fédorov (Ivan Fedorovitch) // La grande encyklopédie. T. XVII. C. 119.

 5. Українське зацікавлення Хведоровичем

Покинувши свою рідну землю, Хведорович перебрався на Україну, тут довго працював, тут і помер. Року 1924 минуло рівно 350 літ з дня виходу в світ Хведоровичевого «Апостола» 1574 р. — першої друкованої книжки вже на українській землі, у Львові, і це свято української культури відсвятковано урочисто скрізь на українській землі. З приводу цього свята написано:

Возняк М. Перед ювілеєм української книги // Громадський Вістник. Львів, 1923. № 8 — 9 за 12 — 13 січня. Розказавши коротко про Хведоровича, шановний дослідник перший звернув увагу українського громадянства на всеукраїнське значення 350-літньої річниці «Апостола» 1574 р.

Возняк М. Батько українського друкарства (Іван Федорів); див.: Календар Просвіти на 1924 р. Львів. Т. II. С. 90 — 94; це витяги з відомої «Історії української літератури» автора; з малюнками.

Огієнко Іван. Друкарська трійця — Фіоль, Скорина і Хведорович; ч. III: Перший друкар на українській землі — Іван Хведорович // Літопис. Берлін, 1924. Ч. 14 — 15 й окремо.

Огієнко Іван . Свято української культури; нарис з історії початків українського друкарства//Наш Світ. Варшава, 1924. Ч. 2 і 3, а також окремий додаток до № 6 цього журналу. Про Хведоровича, його життя та працю, c. l — 35.

Огієнко Іван. Іван Хведорович. Огляд його життя та праці. Історично-літературна монографія, з додатком всіх архівних документів про Івана Хведоровича.

Огієнко І. Іван Хведорович, фундатор постійного друкарства на Україні. Життя і діяльність. З «Старої України». Ч. II — V.

Огієнко Іван. Хронологічна канва до життя друкаря Івана Хведоровича; літопис життя першого друкаря на українській землі.

Огієнко Іван. Іван Хведорович. Крашанка на могилу фундатора постійного українського друкарства. Це — рецензія на «Стару Україну». Ч. II — V // Діло, 1924. № 10186. С. 13.

Львівський місячник «Стара Україна» присвятив пам’яті Хведоровича спеціальний дуже цікавий випуск, ч. II — V за 1924 рік; тут надруковано:

(Кревецький Ів.) 1574 — 1924. В 350-ліття друкарства на Україні.

Свєнціцький Іл. Пам’яті першого друкаря України.

Огієнко І. Іван Хведорович, фундатор постійного Друкарства на Україні. Життя і діяльність.

Кревецький Ів. Спомини Івана Хведоровича про початки друкарства на Україні.

Дорошенко В. Перша книжка надрукована на Україні: Апостол Ів. Хведоровича. Львів, 1574. Бібліографічний опис.

Голубець М . Графіка друків Ів. Хведоровича.

Крип’якевич Ів. Папір друків Ів. Хведоровича.

Возняк М. Доля друкарні Ів. Хведоровича.

Кревецький Ів. Доля надгробного каміня Ів. Хведоровича.

Михайлович Б. Наукове зацікавлення надгробним камінем Ів. Хведоровича.

Михайлович Б. Надгробний камінь сина Ів. Федоровича — Івана Переплетника.

Miscellanea Fedorovyčiana: 1) Львів чи Заблудів, нап. Ів. Зілинcький; 2) Як Львів поминав Ів. Хведоровича в 300-ті роковини його смерти. 1883. Подав Гр. Галабурда.

Хроніка: Свято 350-ліття друкарства на Україні: а) Київ; б) Львів; в) Вінниця; г) Прага.

Огієнко Ів . Іван Хведорович в науковій літературі. Бібліографічний огляд.

Галабурда Гр . Іван Федорович, життє і діяльність//Літературно-Науковий Вістник. 1924. Кн. V. С. 46 — 48. Студентський реферат з багатьма помилками.

Січинський Володимир . Гравюри українського перводруку. До ювілею українського друкарства//Там само. Кн. VI.

Щурат В . Пісня друкарів. В 350-ті роковини Івана Федорова//Наш Прапор. Львів, 1924. 16 травня.

Щурат В . Пом’яніть діла батьків! З нагоди 350-ліття української книжки//Там само. 1924. 19 травня. Про святкування львівськими друкарями 350-ої річниці української книжки.

Святочна Академія, уладжена українськими друкарськими робітниками у Львові дня 18 травня 1924 р. в пам’ять 350-ліття появи першої надрукованої у Львові української книжки Івана Федоровича. Артистично виконана програма святкування.

6. Іван Хведорович у Львові

Десь в кінці 1572 р., по довгій та дошкульній дорозі, перетерпівши «вся злая і злих зліє», прибув наш друкарнепосіда «до богоспасаємого града, нарицаємого Львова». З собою привіз він багато книжок і частину друкарні з Заблудова.

Чи було друкарство у Львові до Хведоровича — трудно сказати щось певне; важко думати, щоби в місті, де знайшовся різьбар для «руських» літер друкарських (Лаврін Пилипович), не було спроб друкувати ще до Хведоровича. Але реальної друкованої до Хведоровича книжки ще не знайдено, а тому всі наші міркування в цій справі будуть хиткими. Правда, часом покликуються на відомий напис на могильній плиті Хведоровича: «Іоан Феодорович, друкарь москвитин, которыйсвоим тщаниєм друкованіє занедбалоє обнови л». Але цей напис стосується до праці цілого життя Хведоровича: автор напису добре знав, що вже до Хведоровича працювали і Фіоль, і Скорина, і гурток у Несвіжу, а тому Москвитин не був першим «руським» друкарем, — він лише занедбале по перших друкарях друкарство відновив. Д. Зубри ць кий (Historyczne badania о drukarniach Rusko-slowianskich w Galicyi. Львів, 1836. C. 12 — 13), за Бандтке, підніс думку про львівське друкарство до Хведоровича, але цю думку я вважаю поки що безпредметовою.

Про побут Хведоровича у Львові пишуть всі дослідники його життя. Див. про це літературу вище. Зазначу тут лише:

Zubrzycki D. Historyczne badania. 1836. C. 7 — 14.

Buchdrucker Fedorow in Lemberg. Львів, 1836.

Сахаров И. П. Первые русскіе типографщики. Спб., 1838.

Максимович М. Типографія Йвана Федорова во Львове, 1849. Сочиненія. T. III. C. 677 — 678.

Wiszniewski M. Historya Literatury polskiej. 1851. T. VIII. C. 416 — 417.

Макарій Митр. Исторія русской церкви. По 2-му вид. Спб., 1900. Т. IX. С. 470 — 471.

Петрушевич А. С. Иван Федоров. Львів. 1883. С. 5 — 12, 20 — 23.

Пташицкій С. Л. Иван Федоров, московскій первопечатник. Пребываніе его во Львове. 1884.

Булгаков Ф. Иллюстрированная исторія книгопечатанія. Спб., 1889. С. 232 — 238.

Папков А. Братства. 1900. С. 8.

Грушевський М. Історія України-Руси. 1907. Т. VI. С. 439.

Tитов Ф. И. Типографія Кіево-Печерской лавры. K., 1918. T. I, C. 52 — 54.

Кревецький Ів. Спомини Ів. Федоровича про початки друкарства на Україні//Стара Україна. 1924. Ч. II — V. С. 35 — 37. Тут дано повний переклад на укр. мову «Повісті» Ів. Хведоровича з «Апостола» 1574 р.

У Львові 15 лютого (а по новому стилю 25) 1574 р. вийшла в світ нова — п’ята з ряду — праця Хведоровича «Апостол»; і цей «Апостол» вважаємо первопечатною книжкою не тільки львівською, але й для цілої України (лишаючи в стороні заблудівські друки — 1569 — 1570 рр. — бо Заблудів знаходиться на тепер мішаній українсько-білоруській землі). Про «Апостола» 1574 р. ще нема окремої солідної статті, але література про нього дуже велика, — дослідники, пишучи про Хведоровича, звичайно згадують і про львівського «Апостола». Але наукова вартість всіх цих праць про «Апостола» дуже невелика; звичайно повторюється давно відоме, нового подається мало.

Сопиков В. Опыт Россійской библіографіи. Спб., 1813. Ч. I. С. XL — XLIV, XCIV і № 74.

Kалайдович К. Іоанн Федоров//Вестник Европы. 1813. № 18. С. 105 — 112.

Кеппен П. Библіогр. листы. 1825. Кол. 295. №238.

Евгеній Митр. Словар Историческій о писателях духовнаго чина. 1827. Ч. І. С. 267.

Kарамзин. Исторія Государства Россійскаго. Т. IX. Примітка 90.

Строев П. Описаніе книг гр. Толстова. 1829. № 18.

Реэстр старопечатных книг Ширяева. М., 1833. № 7.

Строев П. Описаніе книг И. Царского. М., 1836. № 19.

Чертков А. Всеобщая Библіотека Россіи. 1838. С. 434. №4.

Роспись книг и рукописей Росс. Академій. 1840. № 23. С. 2.

Сахаров И. Русскіе древніе памятники. 1842. С. 22. №40.

Строев П. Библіотека Общества Исторіи и Древностей России. 1845. С. 151. №8.

Ундольскій В. Каталог книг А. Кастерина. М., 1848. № 23.

Сахаров И. Обозреніе славяно-русской библіографіи. Спб., 1849. № 55.

Ундольскій В. Очерк библіографіи. М., 1871. №64.

Каратаев И. Описаніе славяио-русских книг. Спб.,

 1. С. 181 — 187. №84. Тут і детальна література з Описів стародруків.

Будилович Ал. Апостол львовской первопечати Йвана Федорова Москвитина (1573 — 1574 гг.)//Памятники Русской Старины в зап. губ. Спб., 1885. Т. VII. С. 113 — 123. Автор дає опис одного примірника з Холмського Музею, і описує: І. Зовнішній вигляд с. 114 — 115, II. Зміст книжки 115 — 118, і III. Минула доля 118 — 123. Стаття маловарта. До неї мав бути знімок з першої сторінки «Діяній».

Архангельскій А. Очерки из исторіи западно-русской литературы XVI — XVII в. М., 1888. С. 55 — 56.

Миловидов А. И. Описаніе старопечатных книг Виленской Публичной Библіотеки. Вильна, 1908. № 8. С. 16 — 17.

Дорошенко Вол. Перша книжка, надрукована на Україні, «Апостол» 1547 р. Бібліографічний опис//Стара Україна, 1924. Ч. II — V. С. 38 — 41. Докладний і старанний опис «Апостола» 1574 р.

Крип’якевич Ів. Папір українських друків Ів. Федоровича//Стара Україна, 1924. Ч. II — V. С. 45 — 46. Коротенька замітка про водяні знаки «Апостола» 1574 р.

Про графіку «Апостола» 1574 р. див.: Д. Ровинскій. Подробный словарь русских граверов. 1895. С. 18. Про те ж див.: В. Стасов. Сочиненія. Т. II. С. 171 — 173. Див. ще статті: Січинського. С. 66 і Голубця. С. 65.

7. Знімки з друків Хведоровича

Цікавлячись друками Хведоровича, або тими чи іншими його виданнями, дослідники часто подають також і знімки з різних його видань. Але, на жаль, ми ще не маємо окремого спеціально Хведорівського альбому — збірника знімків із всіх восьмох друків Хведоровича. Такий збірник дуже потрібний, — він наочно показав би, що саме приніс на Вкраїну Хведорович в друкарськім мистецтві і який був його вплив тут на дальніше наше друкарство.

Знімки з друків Хведоровича розкидано по найрізніших виданнях. Подаю тут головніше (порядок хронологічний):

П. M. Cтpoєв , у додатку до свого відомого «Обстоятельнаго описанія старопечатных книг Ф. Толстова» 1828 р., подав: Палеографическіе снимки шрифтов с XV века по XVIII; ось тут чи не вперше були подані знімки з друків Хведорівських: 1) табл. VI, №11 — facsimile з післямови «Апостола» 1564 р.; 2) табл. VII, №12 — заголовний лист «Учит. Єв.» 1569 р.; 3) табл. VIII, № 13 – початковий лист (260-й) післямови «Апостола» 1574 р.; і 4) табл, VIII, № 15 — знімок з Остр. Біблії 1581 р.

Тромонин K. O начале книгопечатанія в Россіи// Див.: Достопамятности Москвы. М., 1844. Подає знімки: Євангеліста Луки з «Апостола» 1564 р., вихідний лист цеї ж книжки, знімки з водяних знаків паперу її та герб царя Грозного.

Румянцов В. Е. Сборник памятников, относящихся до книгопечатанія в Россіи. М., 1872. Вип. І. Тут 51 знімок з Хведорівських видань. Це найкраща збірка знімків з друків Хведоровича.

Будилович А. в «Памятниках Русской Старины» (T. VII. Спб., 1885) дає (?) знімок з першої сторінки Діяній «Апостола» 1574 р.

Батюшков П. Волынь. (Спб., 1888) дає знімки з Остріжських видань — Новий Завіт 1580 р., а також з Біблії 1581 р., 5 знімків.

Булгаков Ф. Иллюстрированная исторія книгопечатанія (Спб., 1889) подає дуже багато добрих (але зменшених) знімків з різних Хведорівських друків.

Снегирев Л. в «Библіогр. Записках» (1892. Кн. І. С. 57) дає знімок з Післямови «Апостола» 1564 р.

Мончаловскій О. А. в львівськім двотижневику «Беседа» (1892. С. 144) подав доброго знімка — герб Івана Хведоровича з «Апостола» 1574 р.; те ж саме подав він і в «Временнику Ставропигійскаго Института» на 1907 р. (с. 177). Те ж саме в «Новый Галичанин» за 1890 р. (с. 280).

Пташицкій С. Л. Сборник снимков с славянорусских старопечатных изданій. Спб., 1895. Ч. І. Дає знімки з «Апостола» 1564 р. № 16 і 2 знімки з Остр. Біблії 1581 р. № 19 — 20.

Ровинскій Д. А. Подробній словарь русских граверов. Спб., 1895. — Єсть знімки з Хведорівських друків.

Полевой П. Н. Исторія Русской Словесности. Спб., 1900. Т. І. Багато розкішних знімків з Хведорівських видань.

Пташицкій С. Л. Иван Федоров. Изданія Острожской Біблій. Спб., 1903. Тут 15 знімків з Остр. Біблії.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. К., 1911. Також: Культурно-національний рух на Україні. 1912. Дають знімки з різних Хведорівських друків.

Либрович С. Исторія книги в Россіи. Спб., 1913. Багато знімків.

Титов Ф. И. Типографія Кіево-Печерской Лавры. К., 1918. Т. І. Єсть знімки з Хведорівських друків.

Возняк М. Історія української літератури. Львів, 1921. Т. II. Подав знімки: початок «Апостола» 1574 р. і заголовний лист Остр. Біблії 1581 р. Ці ж знімки подано і в календарі львівської «Просвіти» на 1924 р. (С. 90 — 94) при статті «Батько українського друкарства, Іван Федорів». Стара Україна // 1924. Львів. Ч. II — V; тут 40 знімків з Хведорівських видань.

8. Плита на могилі Хведоровича

По смерті Хведоровича (6 грудня 1583 р. у Львові, як каже Уварівський надгробок), мабуть, син його, Переплетник Іван, може, разом з львівським Ставропигійським Братством, на могилі Хведоровича поставили скромного надгробка з дуже важним для нас написом. Плита ця 1883 р. зникла з львівської св. Онуфріївської церкви, де вона була в великім непошануванні, — лежала в підлозі і люди довгі роки топтали її чобітьми… Офіційно стверджено, буцім плиту цю розбив несвідомий каменяр; тепер ніби знайдено сліди, де плита ця переховується.

Напис на плиті надзвичайно цінний, але ми певно не знаємо його змісту; думаю, що старі знімки з плити робили люди, що в той час ще мало знали палеографії, і тому відчитали напис не ввесь. Палеографічне звірення знімку о. Гриневецького 1817 р. і гр. Уварова 1875 р. приводить мене до переконання, що о. Гриневецький не відчитав неясного напису на плиті, але гр. Уваров, не злий палеограф, відчитав його вірно. Підкреслю тут, що Уварівська плита не дає підстав вважати 5 грудня за день смерті Хведоровича — на плиті зазначено 6 грудня. У Булгакова (Иллюстр. Исторія) на с. 238 дано третього знімка з плити (з «Вестника Европы», 1822 р.), не похожого на перші два.

Про плиту цю говорять дослідники в тих працях, які я вище перерахував. Наведу тут тільки важніші, особливо львів’ян, що могли самі бачити цього надгробка.

В Бібліотеці Оссолинських у Львові переховується рукопис № 2086: Annales Leop. monasterii s. Basilii 1763 — 1771. Тут знаходимо звістку, що Хведоровича поховано при св. Онуфріївській церкві у Львові.

Калайдович К. в «Вестнике Европы» 1822 р. № 14 подав (але звідки?) знімка з надгробного каміня. В «Pamiętniku Warszawskim». 1823 p., №4, c. 212 — 215 передруковано статтю Калайдовича.

Bandtkie J. Historya drukarń w Król. Polsk. 1826. T. I. C. 381 — 383.

Zubrzycki D. Historyczne badania… Львів, 1836, C. 12.

Lwowianin. 1837. C. 71 — 72.

Зоря Галицкая. 1854. № 29 — 30.

Łobeski F . Додаток до «Gazety Lwowskiej» 1854. 4. 27 — 30.

Головацький Я. Зоря Галицкая яко Альбум на год 1860. С. 472, примітка: «Я осматривал право уже забытый тот памятник (Хведоровича). Он лежит по правой стороне входя в Церковь св. Онуфрія под лавками, на нем стоящими вставленный в каменный пол». Частину напису Головацький прочитав, «прочеє вытерто или вытоптано ногами. Камень розломаный на середине».

Румянцов В. Е. Сборник памятников, относящихся до книгопечатанія. М., 1872. С. 49. Вип. І.

Петрушевич А. Сводная галицко-русская летопись c 1600 по 1700 год. Львів, 1874. С. 556, — автор читає на плиті: «преставися року 1583 декабря 6».

Року 1875 гр. Уваров зробив з цеї плити гіпсового знім.ка, і вже по тому цього надгробка звичайно друкують по-новому. Лише на цім знімкові зазначено, що Хведорович помер 6 грудня 1583 р.; на всіх інших знімках дати нема.

Токмаков И. Надгробный камень Федорова. Див.: Ювіл. збірник «Трехсотлетіе перваго друкаря на Руси». Спб., 1883. С. 1.

«Слово» львівське. 1883. Ч. 130 і 140.

Pług А. подав в варшавських «Kłosach» 1884 р. №979 на с. 224 знімка надгробка Хведоровича, що зробив його ще 1817 р. о. Гриневецький.

Петрушевич А. С. Иван Федоров. Львів, 1883. С. 21, 25 — 26: «Надгробный камень находится в притворе близ главных дверей, с правой стороны под стеною, закрыт теперь скамейками. Камень сей находился некогда извне церкви, и сюда позднее употреблен был для вымощенія пола во притворе».

Голубев С. Т. Объяснительные параграфы по исторіи западнорусской церкви//Кіев. Епарх. Ведом. 1893. — В кінці § 1-го говориться про напис на плиті.

Кравецький Ів. Доля надгробного каміня Ів. Федоровича//Стара Україна. 1924. Ч. II — V. С. 48 — 51. Цікава стаття головне про теперішній стан справи надгрібка Хведоровичевого.

Михайлович Б. Наукове зацікавлення надгробним камінем Ів. Федоровича//Стара Україна. 1924, Ч. II — V. С. 51 — 54.

 1. H II 3312 А. А. Бахтиаров. История книги на Руси. Санкт-Петербург, 1890
 2. 52/54437 А. А. Бахтиаров. История книги на Руси. М, 2010
 3. 61/33128 В. С. Люблянский. На заре книгопечатания. Спб, 2006
 4. 8/9177 Е. А. Немировский. История славянского кирилловского книгопечатания XV – начала XVII в. М, 2003
 5. 61/22285 Общество и книга: от Гуттенберга до Интернета. М, 2000
 6. 7/53481 Л. В. Столярова. С. М. Каштанов. Книга в Древней Руси. М, 2010
 7. 7/57533 Ю. Я. Герчук. Искусство печатной книги в России XVI – XXI веков. Спб, 2014
 8. 61/45168 Книжные центры Древней Руси. СПб, 2014
 9. 61/30949 Книга в России. М, 2006
 10. 7/7692 Е. Немировский. Возникновение книгопечатания в Москве. М, 1964
 11. 51/52130 Е. Л. Немировский. М, 1983
 12. 51/24033 Е. Л. Немировский. И. Федоров в Белоруссии. М, 1979
 13. 6/54501 Начало книгопечатания в Москве и на Украине. М, 1975
 14. 52/26636 Русский первопечатник: «Азбука» Ивана Федорова. М, 2000
 15. 4/38615 Острожская азбука И. Федорова. М, 1983
 16. H I 3285 И. Бас. Иван Федоров. М, 1940
 17. 51/62446 Е. Л. Немировский. И. Федоров. М, 1985
 18. 2/11144 Е. И. Кацпржак. Первопечатник Иван Федоров. М, 1964
 19. H II 6478 В. Прибытков. Иван Федоров. М, 1964
 20. 6/57600 Федоровские чтения. М, 1978
 21. A III 459 Иван Федоров. Издания Острожской библии в связи с новыми данными о последних годах его жизни. Санкт-Петербург, 1903


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали