НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Права дитини – найвища цінність

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПРАВА ДИТИНИ – НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ
Інформаційний бібліографічний список

Сьогодні діти – завтра народ
В. О. Сухомлинський
Упоряд. Литовченко О. В.,
науковий співробітник відділу
наукової інформаційно-
бібліографічної діяльності

Бібліогр. ред. Самчук Л. І.,
зав. відділу
наукової інформаційно-
бібліографічної діяльності

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану заходів з проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права” фахівцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського підготовлено інформаційний бібліографічний список до Всеукраїнського уроку „Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, який буде проведено 10 грудня 2012 р. в навчальних закладах.
Інформаційний бібліографічний список складається з трьох розділів:
1. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань захисту прав дитини.
2. Права дитини в сучасному суспільстві.
3. Сценарії виховних заходів, уроки, ігри, тренінги.
Матеріали розміщено за українським алфавітом. Список має наскрізну нумерацію.
Хронологічні рамки дібраного матеріалу – 2009-2012 рр.
Список призначений вчителям та організаторам виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

І. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

1. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листоп. 1989 р. та набула чинності 2 верес. 1990 р. ; ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лют. 1991 р. № 789ХІІ (78912) та набула чинності для України 27 верес. 1991 р. // Законодавство України. – Електрон. дані. – К., 2003. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. – Назва з екрана.
2. Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 року [Електронний ресурс] : затв. указом Президента України від 22 жовт. 2012 р. № 609 // Законодавство України. – Електрон. дані. – К., 2012. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/609/2012. – Назва з екрана.
Те саме // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 81. – Ст. 3255.
Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року затверджено з метою забезпечення реалізації кожною дитиною права на виховання в сім’ї, зростання в безпечному сімейному отченні, підвищення ефективності роботи державних органів та органів місцевого самоврядування із запобігання соціальному сирітству, вдосконалення системи надання соціальних послуг дітям і сім’ям з дітьми.

3. Нормативно-правові акти з питань захисту прав дитини [Електронний ресурс] // Президент України Віктор Янукович : офіц. інтернет-представництво. – К., 2012. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/content/upd_zakonodavstvo.html. – Назва з екрана.
4. Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини : указ Президента України від 11 серп. 2011 р. № 811 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 63. – Ст. 2494.

5. Права дитини : [покажч. нормат.-прав. актів з питань серед. освіти] // Освіта в Україні : нормат.-прав. регулювання : систем. вид. – 2011. – № 1. – Гл. 18. – С. 73-74.

6. Про внесення змін до пункту 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини : постанова Кабінету Міністрів України від 31 серп. 2011 р. № 913 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 67. – Ст. 2574.

7. Про затвердження плану заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня № 329 // Уряд. кур’єр. – 2012. – 25 лип. № 131. – С. 15.

8. Про затвердження плану заходів з проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серп. 2012 р. № 562 // Уряд. кур’єр. – 2012. – 22 серп. (№ 151). – С. 21.

9. Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні : указ Президента України від 16 груд. 2011 р. № 1163/2011 // Практика упр. закл. освіти. – 2012. – № 1. – С. 67-68.

10. Про проведення протягом 2011 року навчально-виховних заходів з нагоди 20-ї річниці ратифікації Україною Конвенції про права дитини : лист М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2011 № 1/9-422 // Практика упр. закл. освіти. – 2011. – № 8. – С. 78.

ІІ. ПРАВА ДИТИНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

11. Байталюк, О. М. Дитина в сімейних правовідносинах [Електронний ресурс] / Ольга Михайлівна Байталюк // Освітологічний дискурс : електрон. наук. фах. вид. – 2011. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/osdys/2011_1/11bomdsp.pdf. – Назва з екрана.

12. Бортнік, Р. Права дитини в Україні : ювенальна юстиція / Руслан Бортнік // Соц. педагог. – 2011. – Верес. (№ 9). – С. 18-20.

13. Бошняк, В. Деінституалізація та реформи у сфері захисту дітей – два боки однієї медалі : [інтерв’ю з міжнародним експертом у сфері реформи догляду за дітьми в Центральній та Східній Європі Весною Бошняк / переклад з англ. Оксани Швед] // Права дітей. – 2010. – № 1. – С. 7-8.

14. Гончаренко, О. М. Права жінки та права дитини: співвідносний аналіз [Електронний ресурс] / О. Гончаренко // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів та природокористування України. Сер. „Право” / Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – К, 2011. – Вип. 165, ч. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_pravo/2011_165_1/11gom.pdf. – Назва з екрана.

15. Градецька, Н. М. Міжнародне співробітництво в галузі охорони прав дітей та запобігання злочинності неповнолітніх [Електронний ресурс] / Н. М. Градецька // Держава та регіони. Сер.: Держ. право. – 2012. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_pravo/2012_1/files/LA112_30.pdf. – Назва з екрана.

16. Гузь, Л. Є. Захист прав та інтересів дітей : (правовий акспект) / Леонід Євдокимович Гузь. – Х. : Фактор, 2011. – 464 с.

17. Дотримання прав дитини в освітній установі // Підруч. для директора. – 2011. – № 7/8. – С. 12-14.

18. Завійська, М. Європейський Союз покращує якість життя дітей в регіонах України / Мар’яна Завійська // Права дітей. – 2010. – № 1. – С. 20-21.
Про знайомство з „першими ластівками” – вітчизняними ініціативами коаліцій громадських організацій, підтриманими за проектом Європейського Союзу „Посилення ролі громадянського суспільства в захисті прав дітей”.

19. Калошин, В. Ф. Поверніть дітям їх права : [про права дитини] / В. Ф. Калошин // Вихов. робота в шк. – 2009. – № 4. – С. 49-51.

20. Китайка, О. Генезис конституційно-правового статусу дитини в Україні [Електронний ресурс] / О. Китайка // Юрид. вісн. – 2012. – № 2. – С. 138-144. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2012_2/Kitayka.pdf. – Назва з екрана.

21. Корнєєв, В. І. Забезпечення прав дитини в умовах НВК / В. І. Корнєєв // Джерело пед. майстерності. – 2010. – Вип. 1. – С. 43-52.

22. Короденко, М . Василь Кремень: Сучасна дитина має право на сучасну освіту / Максим Короденко // Освіта України. – 2010. – 1 черв. (№ 41/42). – С. 2.

23. Корпачова, Н. Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової під час представлення у Верховній Раді України Спеціальної доповіді „Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні” до 20-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини 22 грудня 2010 року / [Ніна Корпачова] // Голос України. – 2011. – 1 черв. (№ 98). – С. 6-7.

24. Костіна, Е. В. Сутність основних детермінантів адміністративно-правового захисту прав дитини [Електронний ресурс] / Е. В. Костіна // Митна справа – 2012. – № 1, ч. 2, кн. 1. – С. 116-121. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ms/2012_1_2/116.pdf. – Назва з екрана.

25. Крестовська, Н. М. Сучасне розуміння прав дитини [Електронний ресурс] / Н. Крестовська // Форум права : електрон. наук. фах. вид. – 2011. – № 3. – С. 409-413. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11knmrpd.pdf. – Назва з екрана.

26. Криварчук, Л. Концептуальні основи формування та реалізації державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей [Електронний ресурс] / Людмила Криварчук // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Д., 2012. – Вип. 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2012_2/12klfpzd.pdf. – Назва з екрана.

27. Купчик, І. І. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей [Електронний ресурс] / І. І. Купчик // Наше право. – 2011. – № 1, ч. 1. – С. 119-121. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nashp/2011_1_1/Kupchyk.pdf. – Назва з екрана.

28. Левченко, В. О. Місце Уповноваженого з прав дитини в адміністративно-ювенальній системі [Електронний ресурс] / Вікторія Олексіївна Левченко // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. – 2010. – № 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvknuvs/2010_3/levchenko.htm. – Назва з екрана.

29. Максименко, О. В. Цінність прав дитини в сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / О. В. Максименко // Філософ. та методол. пробл. права. – 2012. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Fmpp/2012_1/maksim.htm. – Назва з екрана.

30. Мясковська-Дашкевич К. Структурна позиція і компетенція уповноваженого з прав дитини у Польщі [Електронний ресурс] / К. Мясковська-Дашкевич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юридична / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2009. – Вип. 49. – С. 82-85. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_yu/2009_49/082con49.pdf. – Назва з екрана.

31. Негода, О. А. Самозахист прав та інтересів дитини за цивільним та сімейним правом [Електронний ресурс] / О. А. Негода // Держава і право : зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2009. – Вип. 46. – С. 389-393. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dip/2009_46/5-15.pdf. – Назва з екрана.

32. Опольська, Н. М. Принципи правового захисту дитини [Електронний ресурс] / Н. М. Опольська // Держава і право : зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 40-45. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/dip/2011_51/01_06.pdf. – Назва з екрана.

33. Павленко, Ю. „В Україні порушують кожне з прав, передбачених Конвенцією ООН про права дитини” : які завдання ставить перед собою новостворений інститут дитячого омбудсманм : [розмова з Уповноваженим Президента України з прав дитини Юрієм Павленком / записала Оксана Миколюк] // День. – 2011. – 5 жовт. (№ 178). – С. 6.

34. Павленко, Ю. „Кожна дитина має право бути почутою” : [розмова з Уповноваженим Президента України з прав дитини Юрієм Павленком про захист прав дітей / записала Любомира Коваль] // Уряд. кур’єр. – 2011. – 12 жовт. (№ 188). – С. 6.

35. Петрочко, Ж. В. Дитина в складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав : монографія / Жанна Василівна Петрочко ; М-во освіти і науки України, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Рівне : Зень О., 2010. – 367 с. – Бібліогр.: с. 330-367.

36. Петрочко, Ж. В. Конвенція ООН про права дитини як стратегія й тактика дій в інтересах дітей / Жанна Василівна Петрочко // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 4. – С. 4-11.

37. Петрочко, Ж. В. Потреби дитини у контексті її прав / Жанна Василівна Петрочко // ПостМетодика. – 2009. – № 2. – С. 29-31. – Бібліогр.: 7 назв.

38. Петрочко, Ж. В. Теоретико-концептуальні основи соціально-педагогічного забезпечення прав дітей [Електронний ресурс] / Ж. В. Петрочко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. пр. / Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011. – № 1. – С. 314-321. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apdup/2011_1/1-4-50.pdf. – Назва з екрана.

39. Питання забезпечення прав дитини в проекті нового Кримінального процесуального кодексу України / Ін-т законодавства Верховної ради України // Голос України. – 2012. – 21 квіт. (№ 73/74). – С. 6.
Про роботу 12-го засідання Консультативної ради з питань ювенальної юстиції, тамою якого було кримінальне провадження щодо дітей у світлі проекту нового Кимінального процесуального кодексу України.

40. Плахотнік, О. В. Правовий захист дитинства: міжнародні та українські виміри [Електронний ресурс] / О. В. Плахотнік // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Пед. науки / Запоріз. нац. ун-т. – 2011. – № 2. – С. 85-89. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/ped/2011_2/085-89.pdf. – Назва з екрана.

41. Права людини в закладах соціальної реабілітації системи освіти України : звіт за результатами моніторингу / Всеукр. Фундація „Захист Прав Дітей” ; [редкол. Сергій Буров та ін. ; редакц. обробка та корегування: Олександр Надтока ; відп. за вип. Голос Ф. А. ]. – К. : Надтока О. Ф., 2009. – 96 с. – Назва на обкл.: Права людини в школах соціальної реабілітації системи освіти України.

42. Проект Європейського Союзу „Посилення ролі громадянського суспільства в захисті прав дітей” [Електронний ресурс] // Ресурсний центр Гурт : інформуємо громадянське суспільство України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.dity.gurt.org.ua/. – Назва з екрана.

43. Русін, В. Реалізація прав дитини у школі / В. Русін // Відкритий урок. – 2010. – № 2. – С. 24-25.

44. Сніжко, М. Як захищені права дітей в Україні / М. Сніжко // Соц. педагог. – 2009. – Груд. (№ 12). – С. 21-29.

45. Табачник, Д. Права дитини в Україні / Дмитро Табачник // Освіта України. – 2010. – 28 груд. (№ 96). – С. 4.

46. Тарусова, Л. Забезпечення прав підростаючого покоління / Людмила Тарусова // Профтехосвіта. – 2009. – № 5. – С. 10-15.

47. Тукач, І. До проблеми формування в дошкільників ціннісного ставлення до своїх базових прав у сім’ї / Ірина Тукач // Вісн. Ін-ту розвитку дитини : зб. наук. пр. Сер.: Філософія. Педагогіка. Психологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т розвитку дитини. – К., 2011. – Вип. 19. – С. 114-119. – Бібліогр.: с. 118 (9 назв).

48. Шахтина, И. М. Конвенция о правах ребенка – детям / И. М. Шахтина // Профил. шк. – 2010. – № 3. – С. 43-45. – Библиогр.: 8 назв.

49. Шульц, О. А. „Права дитини” як категорія сучасного конституційного права [Електронний ресурс] / О. А. Шульц // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2009. – № 3. – С. 91-96. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2009_3/CHAS09_91.pdf. – Назва з екрана.

50. Шульц, О. А. Становлення прав дитини в Україні як об’єкта конституційно-правового регулювання [Електронний ресурс] / О. А. Шульц // Бюл. М-ва юстиції України. – 2009. – № 3. – С. 103-109. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bmyuu/2009_3/13_3-2009.pdf. – Назва з екрана.

51. Януш Корчак про права дитини / підгот.: Світлана Петровська, Олеся Найдюк // Меридіан. – 2012. – Листоп. (№ 11). – С. 5.

ІІІ. СЦЕНАРІЇ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ, УРОКИ, ІГРИ, ТРЕНІНГИ

52. Абдулфайзова, В. С. Урок в початковій школі на тему „Великі права маленької дитини” [Електронний ресурс] / Абдулфайзова Валентина Сергіївна // Учительський журнал. – Електрон. дані. – Х., 2012. – Режим доступу: http://teacherjournal.com.ua/home/6283-urok-vpochatkovj-shkol-na-temu-qvelik-prava-malenko-ditiniqq.html. – Назва з екрана.

53. Баранкевич, О. „Я – людина, а, отже, маю права” [Електронний ресурс] : сцен. позаклас. заходу / Олександра Баранкевич // Думати демократично : права людини в навчальних програмах. – Електрон. дані. – 2012. – Режим доступу: http://www.demoinmind.com/uk/methods/?articleid=19. – Назва з екрана.

54. Бондар, Л. Стежками наших прав : вихов. захід для 7-х кл. / Леся Бондар // Історія України. – 2012. – Лют. (№ 8). – С. 17-22.
Виховний захід присвячено знайомств учнів із правами дитини, закріпленими в Конвенції ООН про права дитини.

55. Виховний захід на тему „Світова книга прав дитини” [Електронний ресурс] // Вчитель вчителю, учням та батькам. – Електрон. дані. – К., 2012. – Режим доступу: http://teacher.at.ua/publ/svitova_kniga_prav_ditini/20-1-0-11587. – Назва з екрана.

56. Воловодюк, Н. В. Загальношкільна лінійка „Права дитини” / Н. В. Воловодюк // Вихов. робота в шк. – 2012. – № 3. – С. 46-47.

57. Горбенко, І. В. Де можуть працювати підлітки. Правознавство. 9 клас / І. В. Горбенко // Історія та правознавство. – 2012. – № 1. – С. 24-27. – Бібліогр.: 8 назв.
Мета уроку – ознайомити учнів з передбаченими законом шляхами захисту своїх прав, застосовувати положення трудового законодавства про права неповнолітніх у трудових відносинах.

58. Гушуляк, С. Права та обов’язки батьків та дітей. Правознавство. 9 клас / Світлана Гушуляк // Історія України. – 2012. – Берез. (№ 12). – С. 11-17.
Розробка уроку-засвоєння нових знань, умінь і навичок.

59. Данилова, З. І. Конвенція ООН про права дитини : (конкурсно-ігрова програма, 5-9 кл.) / З. І. Данилова // Вихов. робота в шк. – 2012. – № 5. – С. 30-33.

60. Джекова, О. В. Права в житті дитини : інформ.-дослідн. проект до Дня захисту дітей (2-й клас) / О. В. Джекова // Почат. навчання та виховання. – 2012. – № 13. – С. 6-9.

61. Жидкова, Н. М. Основні права, свободи і обов’язки громадян України. Основи правознавства. 10 клас / Н. М. Жидкова // Історія та правознавство. – 2011. – N 25. – С. 19-21.

62. Іванова, Т. Д. Проект у 2 класі „Про права дитини” : [використ. методу проекту на уроках правознавства] / Т. Д. Іванова // Почат. навчання та виховання. – 2009. – № 29. – С. 11-12.

63. Колодій, Т. А. „Знай свої права, дитино!” : інтегрований урок-телепередача (курс „Я і Україна”, читання) / Т. А. Колодій // Почат. навчання та виховання. – 2010. – № 33. – С. 28-30.

64. Кресан, А. О. Розробка уроків за темою „Ти – людина, значить, маєш права”. Практичне право. 9 клас / А. О. Кресан // Історія та правознавство. – 2012. – № 16/17/18. – С. 28-37.

65. Лінниченко, Т. А. Знай свої права, дитино! : виховний захід / Т. А. Лінниченко // Почат. навчання та виховання. – 2012. – № 30. – С. 31-35.

66. Ліпінський, І. І. Подорож в країну прав людини : розробка гри-тренінгу / І. І. Ліпінський // Пед. вісн. – 2010. – № 2. – С. 52-55. – Бібліогр.: 5 назв.

67. Лой, О. І. Урок громадянської освіти у 4 класі з елементами інтерактивних технологій / О. І. Лой // Почат. навчання та виховання. – 2009. – № 29. – С. 9-10.
Розробка уроку з використанням інтерактивних технологій на тему: „Декларація прав дитини. Основний закон держави, обов’язки батьків і дітей”.

68. Лукаш, Н. А. Нестандартний урок з курсу „Я і Україна” в 2 класі / Н. А. Лукаш // Почат. навчання та виховання. – 2009. – № 29. – С. 2-4.
Розробка уроку за темою: „ Ніхто не має права ображати людину. Декларація прав дитини. Судові справи”.

69. Майстренко, Л. Кожна дитина має право… : [сцен. вихов. заходу, 5-8 кл.] / Л. Майстренко // Сучас. шк. України. – 2009. – № 12. – С. 69-72. – Бібілогр.: 7 назв.

70. Массалітіна, А. М. Знай закон змолоду : сцен. заходу / А. М. Массалітіна // Вихов. робота в шк. – 2011. – № 11. – С. 33-37.
Захід розроблений з метою формувати основи правових знань учнів, ознайомити їх з окремими статтями Конвенції про права дитини, підтвердити відповідними статтями Конституції України та положеннями програми „Діти України”; виховувати у дітей переконання у важливості сумлінного ставлення до своїх прав та обов’язків; сприяти вихованню патріотичних почуттів, прагненню внести свій внесок у розвиток України як держави демократичної та правової.

71. Мовчун, А. І. Кожна дитина має право : вихов. заняття : за кн. С. Гавриша „Маленкі історії про великі істини. [Права та свободи дитини]” / А. І. Мовчун ; [відп. за вип. Н. В. Заблоцька ; ред. Т. О. Попова]. – 3-тє вид. – К. : Генеза, 2010. – 158 с.

72. Постульга, Т. Г. Права людини очима дітей : (вихов. година, 3-4 кл.) / Т. Г. Постульга // Вихов. робота в шк. – 2012. – № 3. – С. 33-34.

73. Права дитини : навч. прогр. для 1-4 кл. / [уклад. прогр.: А. І. Мовчун, Л. І. Харсіка ; за ред. С. Б. Гавриш] ; М-во освіти і науки України. – К. : Генеза, 2010. – 16 с.

74. Права дитини в сім’ї та суспільстві [Електронний ресурс] : розробка уроку // Вчитель вчителю, учням та батькам. – Електрон. дані. – К., 2012. – Режим доступу: http://teacher.at.ua/publ/prava_ditini_v_sim_ji_ta_suspilstvi/21-1-0-11584. – Назва з екрана.

75. Ремез, Д. В. Азбука прав ребёнка : час общения с использованием мультимедийных технологий / Д. В. Ремез // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2011. – Пілотний вип. – С. 33-34.

76. Романюк, В. М. Декларація прав людини – права та обов’язки кожного : (година спілкування, 9-11 кл.) / В. М. Романюк // Вихов. робота в шк. – 2012. – № 3. – С. 35-36.

77. Тимофєєва, Н. Ти – людина, громадянин, отже, маєш права. Правознавство. 9 клас / Наталія Тимофєєва // Історія України. – 2012. – Верес. (№ 36). – С. 13-19. – Бібліогр.: 5 назв.

78. Ткаченко, Н. М. Закони в житті твоєї сім’ї. Практичне право. 9 клас / Н. М. Ткаченко // Історія та правознавство. – 2011. – № 25. – С. 26-29.

79. Федоренко, Г. В. День захисту прав дитини : [розробка уроку] / Г. В. Федоренко // Історія та правознавство. – 2011. – № 1. – С. 22-23.

80. Ширяєва, Н. Маю право : [розробка шкіл. заходу, мета якого – формув. уявлення про права дитини] / Н. Ширяєва // Шкіл. світ. – 2009. – Жовт. (№ 38). – С. 4.


Анонси та оголошення

26.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГОРШКОВУ НАТАЛІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали