НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Всеукраїнська конференція

Міністерство освіти і науки України

Бердянський державний педагогічний університет

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена

175 – річчю з дня народження М.О.Корфа

III ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОРФІВСЬКІ ЧИТАННЯ”

22-23 жовтня 2009 р.

 

Шановні колеги !

Бердянський державний педагогічний університет запрошує до участі в роботі Все­української науково-практичній конференції, присвяченій 175-річчю з дня народження М.О.Корфа „III ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОРФІВСЬКІ ЧИТАННЯ”, яка відбудеться 22-23 жовтня 2009 року.

 

Основні напрями роботи конференції:

1.                Педагогічна спадщина М.О.Корфа і сучас­ний освітній простір.

2.                Актуальність ідей М.О.Корфа у світлі про­фесійної підготовки майбутніх педагогів.

3.                Реалізація ідей М.О.Корфа в навчально-виховному процесі початкової школи.

4.                Роль музейної педагогіки у пропаганді творчості М.О.Корфа.

5.                Морально-релігійне виховання М.О.Корфа і стан викладання дисципліни «Основи хрис­тиянської етики» у сучасній школі.

 

Умови участі в конференції:

Для участі в конференції необхідно надіслати до оргкомітету до 25 вересня 2009 p.:

  • заявку на участь у конференції.(форма додається);
  • / текст статті (6-10 сторінок);
  • рецензію за підписом доктора або кандида­та наук;
  • ксерокопію документа про оплату за публі­кацію.

Статті з проблематики конференції плану­ється опублікувати у збірнику наукових праць, який включено до переліку видань ВАК Украї­ни і видається на засадах самофінансування.

Надається  один  примірник  збірника  на всіх авторів, якщо стаття в співавторстві. Для участі у роботі конференції необхідно зробити організаційний внесок в розмірі 50 грн.

Вимоги до змісту та оформлення статей відповідно до Постанови ВАК України від 15.01.2003 р.№ 7-05/1, п.З:

Наукова стаття обов’язково має включати такі елементи: постановка проблеми у загаль­ному вигляді та її зв’язок із важливими науко­вими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких запо­чатковано розв’язання проблеми і на які спира­ється автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуєть­ся означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основ­ного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль­татів; висновки з даного дослідження і перспе­ктиви подальших наукових пошуків.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Один примірник роздрукованого тексту у форматі Microsoft Word (*.doc) обсягом 6-10 сторінок формату А4 комп’ютерного тексту.

1.1.          Поля: ліве, зверху та знизу – 2,0 см, праве -1,5 см.

1.2.          Абзац:  1,0 см.

1.3.    Шрифт: Агіаl, розмір шрифту 14.

1.4.          Міжрядковий інтервал – 1,5.

1.5.          Мова – українська, російська.

2.   Стаття подається на дискеті 3,5 (А:) у форматі Microsoft Word (*.doc) формату А5 комп’ютерного тексту (14,8*21,0 – розмір ар­куша).

2.1.    Поля: ліве – 1,5 см, верхнє – 1,5 см, нижнє – 2,0 см, праве – 1,5 см.

2.2.    Абзац: 1,0 см.

2.3.    Шрифт: Агіаl, розмір шрифту 10.

2.4.    Міжрядковий інтервал – одинарний.

2.5.    Мови – українська, російська.

3. У лівому куті – шифр УДК. У правому – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, у дужках – навчальний заклад.
Через інтервал великими літерами напівжирним шрифтом по центру подається назва статті. Через інтервал – текст статті. Че­рез інтервал – по центру великими літерами та напівжирним шрифтом ЛІТЕРАТУРА.

4.  Список літератури (за вимогами ВАК 2009p.) подається в кінці статті (нумерувати дже­рела за абеткою). Кількість використаних джерел має бути не менше 6.

5.  У тексті статті посилання на літературу в тексті робляться в квадратних дужках.

6. Після статті обов’язково подаються ре­зюме та ключові слова українською, російською та англійською мовами на 4-5 рядків.

В українському та російському варіантах вказати в такому порядку повністю: прізвище, ім’я, по батькові та повну назву статті напівжирним шрифтом.

В англійському варіанті – ім’я, прізвище та повну назву статті напівжирним шрифтом.

7.    Рецензія на статтю за підписом доктора або кандидата наукОБОВ’ЯЗКОВО!

Сторінки статті не нумеруються. Матеріали, оформлені з порушенням зазна­чених вище вимог, не будуть прийняті до дру­ку.  Автор  несе відповідальність за зміст та літературну редакцію статті.

Вартість 1 сторінки статті 20 грн. Додатко­во автор сплачує 10 грн. за пересилання збірника. Строк подання матеріалів до 25 ве­ресня 2009 р.

 

Програма конференції

22.10.09

08.00 – 09.30 Заїзд учасників конференції, реєстрація.

10.00 – 12.00 Пленарне засідання.

12.00 – 13.00 Перерва.

13.00 – 17.00 Робота секцій.

18.00 – 20.00 Вечір відпочинку (культурна програма).

23.10.09

09.00 – 12.00 Робота секцій.

12.00 – 13.00 перерва.

13.00 – 15.00 Підсумкове пленарне засідання

Матеріали на конференцію надсилати:

  • в електронному вигляді за адресою: pedagogy bdpu @ mail. гu;
  • у друкованому вигляді за адресою: Чемоніна Лада В’ячеславівна, пл. І Бердянської Ради, 6.2, кв. 13, М.Бердянськ, 71118. З усіх питань звертатися в орг. комітет конференції за тел. (06153) 7-32-92 (кафедра педагогіки)

ДОДАТОК

Заявка на участь у роботі конференції

1.     Прізвище, ім’я, по батькові.

2.     Вчений ступінь, звання.

3.     Повна назва закладу, де працює заявник.

4.     Секція.

5.     Тема доповіді.

6.      Домашня адреса.

7.      Е- mail.

8.        Планую: виступити з доповіддю, тільки друк статті (необхідно підкреслити).

9.        Матеріали доповіді і перекази надіслані (ксеро­копії чеків).

10.     Дата.

11.     Підпис.


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали