НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність О. Ф. Музиченка

 

 

 1. Антология педагогической мысли Украинской ССР / АПН СССР ; редкол.: М. В. Фоменко (отв. ред.) [и др.]. – М. : Педагогика, 1988. – 635, [5] с. – Из содерж.: Александр Федорович Музыченко (1875–1940). – С. 391–393. – Об А. Ф. Музыченко также: с. 6, 22, 25, 604.
 2. Бабенко, А. Л. Ідеї інтеграції у спадщині українських учених-педагогів 20-х років ХХ століття / Бабенко Андрій Леонідович // Наук. зап. Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 120–124. – Бібліогр.: 10 назв.
 3. Балашова, С. П. Педагогічна спадщина О.Музиченка / Балашова С. П. // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студент. наук. конф., 25–26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвяч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47–52. – Бібліогр.: 7 назв.
 4. Березівська, Л. Диференціація навчання як форма індивідуального підходу до дитини у працях українських педагогів (1917–1920 роки) / Лариса Березівська // Рідна шк. – 2011. – № 8/9. – С. 75–80. – Бібліогр.: 18 назв.
 5. Березівська, Л. Д. До 100-річчя журналу «Вільна українська школа» (1917–1920): історія освіти крізь призму джерелознавства / Л. Д. Березівська // Наук.-пед. студії. – 2018. – Вип. 1. – С. 19–27. – Бібліогр.: 32 назви.
 6. Березівська, Л. Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Березівська Лариса Дмитрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 43 с.
 7. Березівська,Л. Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) : [монографія] / Л. Д. Березівська. – Київ : Молодь, 1999. – 191 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 23, 45, 74, 102, 105, 109.
 8. Березівська, Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Богданова А. М., 2008. – 405 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 10, 74, 75, 82, 93, 96, 105, 120, 148, 158, 161, 162, 187, 207.
 9. Бондаренко, В. До 140-річчя від дня народження Олександра Музиченка [Електронний ресурс] / Бондаренко Вікторія // Педагогічний музей України Національної академії педагогічних наук України : [сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/140_rokiv_oleksandr_muzichenko/ (дата звернення: 28.06.2020). – Назва з екрана.
 10. Вара,А. Внесок Я. Чепіги й О. Музиченка в розвиток педагогічної освіти в Київському університеті / Вара А. // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студент. наук. конф., 25–26 квіт. 2014 р. : 180‑річчю Київ. ун-ту присвяч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 123–129. – Бібліогр.: 6 назв.
 11. Гончаренко, С. Музиченко Олександр Федорович / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 218.

Те саме // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 297.

 1. Готалов-Готлиб, А.Г. Предисловие / А. Г. Готалов-Готлиб // Современные педагогические течения / А. Гергет, А. Готалов-Готлиб. – Херсон, 1925. – С. [III]–VIII. – Об очерке А. Ф. Музыченка «Современные педагогические течения в Западной Европе и Америке» (1913): с. [III]–IV.
 2. Гранатович, Л. В. Музиченко Олександр Федорович (1875–1940) / Гранатович Л. В. // Викладачі Ніжинської вищої школи: біобібліогр. покажч. / Гранатович Л. В. ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя, Фундам. б-ка, Центр гоголезнав. дослідж. – Вид. 2-ге, перероб., допов. – Ніжин, 2001. – Ч. 1 : 1820–1920. – С. 129–130.
 3. ²Дринов, М.С. Этнографические наблюдения А. Ф. Музыченка над болгарскими колонистами Феодосийского уезда : доклад : [прил. к протоколу 21-го заседания предвар. ком. по устройству XII археол. съезда в Харькове, 18 февр. 1902 г.] / М. С. Дринов // Записки Императорского Харьковского университета. – Харьков, 1903. – Кн. 1. – С. 34–40 (Прил.: Протоколы заседаний предварительного комитета по устройству XII археологического съезда в Харькове).
 4. Журбицький, К. О. Ф. Музиченко: [до 25-річ. ювілею пед. діяльності] / К. Журбицький // Нар. учитель. – 1925. – 22 груд.
 5. Зайченко, І. В. Історія педагогіки: у 2 кн. Кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні : навч. посіб. / І. В. Зайченко. – Київ : Слово, 2010. – 1030, [1] с. – Із змісту: Олександр Федорович Музиченко. – С. 601–606.
 6. Замашкіна, О. О. Ф. Музиченко: педагогічна діяльність в контексті руху за національну освіту (20–30-і рр. ХХ ст.) / Ольга Замашкіна // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – Вип. 451 : Педагогіка та психологія. – С. 90–99. – Бібліогр.: 15 назв.
 7. Іващенко,В. Праці Олександра Музиченка у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Віра Іващенко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – №  – С. 38–41. – Бібліогр.: 11 назв.
 8. ¹Історія Київського університету / [відп. ред. О. З. Жмудський]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 627 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 561–563.
 9. Історія педагогіки: навч. посіб. / Білецька С. В. [та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Троцко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2008. – 543 с. – Із змісту: Боротьба О. Ф. Музиченка за створення єдиної української школи. – С. 412–414.
 10. Кемінь,Г. Теорія і практика «нового виховання» у західноєвропейській педагогіці (кінець XIX – середина XX століття) : [монографія] / Галина Кемінь. – Дрогобич : Коло, 2004. – 123 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 91, 93, 97.
 11. ¹Киричок,І. Виховання особистості у поглядах викладачів Ніжинського історико-філологічного інституту (1875–1917) / Інна Киричок // Вісн. Львів. ун-ту. Серія педагогічна. – 2006. – Вип. 21, ч.  – С. 324–331. – Бібліогр.: 10 назв.
 12. Киричок,І. Науково-педагогічна діяльність О. Ф. Музиченка (1875–1940) / Інна Киричок // Рідна шк. – 2005. – №  – С. 74–76. – Бібліогр.: 10 назв.
 13. ⁵Коваленко,Є. І. З історії розвитку народної освіти кінця ХІХ, початку ХХ століття: О. Ф. Музиченко (1875–1940) / Є. І. Коваленко, Л. О. Сахненко // Актуальні проблеми педагогіки і психології : зб. наук. пр. / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 1995. – С. 86–90.
 14. Коваленко, Є. І. Розвиток педагогічної освіти і науки у Ніжинській вищій школі / Коваленко Є. І. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2017. – № 3. – С. 7–16. – Бібліогр.: 7 назв.
 15. Коваленко,О. Педагог-імпресіоніст [О. Ф. Музиченко] / Ольга Коваленко // Освіта України. – 2014. – 18 серп. (№ 31). – С. 14.
 16. Ковальчук,Г. П. О. Музиченко про трудову школу як провідну ланку освітньої системи в Україні / Г. П. Ковальчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип.  – С. 74–81. – Бібліогр.: 12 назв.
 17. Ковальчук,Л. І. Дидактики розвивального навчання в працях Олександра Музиченка / Л. І. Ковальчук // Пед. вісн. – Кіровоград, 2015. – № 2/3. – С. 9–12. – Бібліогр.: 4 назви.
 18. Ковальчук,Л. І. Олександр Музиченко як основоположник дидактики розвивального навчання / Ковальчук Л. І. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16, Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 71–74. – Бібліогр.: 4 назви.
 19. Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки: навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 447 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 295.
 20. Мартиненко,Л. О. До витоків педагогічних поглядів О. Ф. Музиченка / Мартиненко Л. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – [№ 1]. – С. 55–58. – Бібліогр. в кінці ст.
 21. Мартиненко,Л. О. Ніжинський період у житті професора О. Ф. Музиченка / Мартиненко Л. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2000. – [№ 1]. – С. 171–174. – Бібліогр.: 7 назв.
 22. ¹Мосіяшенко,В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закл. / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Унів. кн., 2005. – 266 с. – Із змісту: Представники педагогічної думки 1918–1939 рр. – С. 196–241.
 23. Музиченко Олександр // Енциклопедія українознавства / Наук. т-во ім. Шевченка ; голов. ред. Володимир Кубійович. – Перевид. в Україні, [репр. відтворення вид. 1955–1984 рр.]. – Львів, 1996. – Т. 5. – С. 1662.
 24. Олександр Музиченко (1875–1940) //Нариси історії українського шкільництва (1905–1933) : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 1996. – С. 287–291.
 25. Музиченко Олександр Федорович [Електронний ресурс] : // Знамениті, великі, геніальні люди. Найцікавіше про них! : [сайт]. – Текст. дані. – [Україна, б. р.]. – Режим доступу: http://100v.com.ua/uk/Muzichenko-Oleksandr-Fedorovich-person (дата звернення: 17.06.2020). – Назва з екрана.
 26. ¹Музиченко Олександр Федорович // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ, 2003. – С. 495–496.
 27. Музиченко Олександр Федорович // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. – Київ, 1967. – Т. 2. – С. 557.
 28. ³Назаренко, О. В. Науково-педагогічна спадщина вчених Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (20–50-ті роки ХХ століття): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Назаренко Олена Василівна ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 24 с.
 29. Непомнящий,А. До історії етнографічних досліджень Криму: Олександр Федорович Музиченко / Андрій Непомнящий // Народна творчість та етнографія. – 2007. – №  – С. 19–22. – Бібліогр. в кінці ст.
 30. ¹Непомнящий,А. Олександр Федорович Музиченко: кримські сторінки біографії знаного ніжинця / Андрій Непомнящий // Ніжинська старовина : [зб. наук. пр.] / Центр пам’яткознавства НАН України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури. − Ніжин, 2007. − Вип. 3 : Ніжинознавчі студії, № 3 : наук. іст.-культурол. зб. – С. 124–129. – Бібліогр. в кінці ст.
 31. Непомнящий,А. А. Етнограф і педагог Олександр Федорович Музиченко: діяльність у контексті кримознавчих студій / А. А. Непомнящий // Історія, етнографія та народна творчість кримських болгар : [збірник] / Олександр Музиченко ; [голов. ред. В. Н. Станко] ; Крим. респ. універс. наук. б-ка ім. Івана Франка. – Сімферополь, 2004. – С. 12–28.
 32. ⁵Непомнящий, А. А. К истории этнографических исследований в Крыму: А. Ф. Музыченко / А. А. Непомнящий // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. История. – Симферополь, 2003. – Т. 16, № 1. – С. 30–38.
 33. ¹Непомнящий, А. А. Малоизвестный исследователь крымских болгар: Александр Музыченко / А. А. Непомнящий // Подвижники крымоведения / А. А. Непомнящий ; Респ. ком. АР Крым по охране культур. наследия [и др.]. – Симферополь, 2006. – Т. 1. – С. 128–132. – (Биобиблиография крымоведения ; вып. 7).
 34. Непомнящий, А.А. «Праці» Археологічних з’їздів (1869–1911) як джерело для складання біобібліографії істориків-кримознавців / А. А. Непомнящий // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [збірник]. – Київ, 2003. – Вип.  – С. 230–247. – Бібліогр.: 77 назв.
 35. ¹Непомнящий,А. А. «Труды» Археологических съездов как источник изучения развития исторического краеведения Крыма / А. А. Непомнящий // Проблеми історії та археології України : зб. доп. Міжнар. наук. конф. до 100-річчя XII Археол. з’їзду в м. Харкові, 25–26 жовт. 2002 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2003. – С. 8–11.
 36. Новгородський, Р.Г. Проблема соціалізації особистості в педагогічній теорії і практиці України в 20-ті роки ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Новгородський Руслан Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 20 с.
 37. Новгородський, Р. Г. Соціалізація особистості: історико-теоретичний аспект (20-ті рр. ХХ ст.) : навч. посіб. / Р. Г. Новгородський ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 273 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 6, 7, 22, 56, 58, 77–79, 89, 106, 139, 141, 170, 171, 185.
 38. ¹Носкова,І. А. Історія, етнографія та лінгвістичні особливості мови кримських болгар в публікаціях Олександра Музиченка / Носкова І. А. // Записки історичного факультету : [зб. наук. пр.] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2002. – Вип.  – С. 142–148. – Бібліогр. в кінці ст.
 39. ¹Носкова, І. А. Кримські болгари в ХІХ – на початку ХХ століття: історія та культура: автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Носкова Інна Аркадіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2003. – 17 с.
 40. Прищак,М. Д. Поняття духовності в педагогічній спадщині О. Ф. Музиченка / М. Д. Прищак // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 19–21 верес. 2006 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. – [Вінниця], 2006. – С. 113–115. – Бібліогр.: 4 назви.
 41. ¹Проценко,Л. Київський некрополь : путівник-довідник / Людмила Проценко. – Київ : Укр. письменник, 1994. – 334 с. – Про місце поховання О. Ф. Музиченка: с. 230.
 42. ¹Сахненко,Л. О. О. Ф. Музиченко – випускник ніжинської вищої школи / Л. О. Сахненко // Література та культура Полісся : [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. В. Гоголя. – Ніжин, 1997. – Вип. 8 : Особливості розвитку культури Полісся XVIII–XX ст. та видатні її діячі. – С. 98–101.
 43. Сбруєва,А. А. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. А. Сбруєва. – 2-ге вид., стер. – Суми : Унів. кн., 2005. – 319 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 16, 22.
 44. Сидоренко, В. Формування педагогічного світогляду О. Ф. Музиченка (1875–1940 рр.) / Валентина Сидоренко //Іст.-пед. студії / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2008. – Вип. 2. – С. 78–85. – Бібліогр.: 7 назв. – На обкл.: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Історико-педагогічні студії.
 45. Сисоєва, С. Олександр Музиченко (1875–1940) / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова ; МОН України. – Київ, 2003. – С. 239–243.
 46. Сисоєва, С. Основи педагогічної творчості: підруч. для студентів вищ. пед. навч. закл. / Світлана Сисоєва ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Київ : Міленіум, 2006. – 345 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 62.
 47. Сухомлинська,О. Учений i практик / О. Сухомлинська // Рад. освіта. – 1987. – 9 жовт. (№ 81). – С. 
 48. Сухомлинська,О. В. Музиченко Олександр Федорович (1875–1940) / [О. В. Сухомлинська] // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 196–203.
 49. Сухомлинська,О. В. Українські вчені про зарубіжний педагогічний рух (1920–1929) / О. В. Сухомлинська // Педагогіка : наук.-метод. зб. / М-во освіти України, Ін-т систем. дослідж. освіти. – Київ, 1993. – Вип. 32. – С. 106–114. – Бібліогр.: 8 назв.
 50. Тригубенко,В. Згадуємо з вдячністю : [до 120-річчя від дня народж. О. Ф. Музиченка] / Вадим Тригубенко // Пед. газ. – 1999. – Верес. (№ 9). – С. 
 51. Тринус,О. Активізація методів навчання в контексті розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині О. Ф. Музиченка / Олена Тринус // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2009. – №  – С. 161–170. – Бібліогр.: 8 назв.
 52. ¹Тринус,О. О. Музиченко про головні принципи навчання / О. Тринус // Витоки пед. майстерності. Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава,  – Вип. 9. – С. 299–303. – Бібліогр.: 11 назв.
 53. Тринус,О. О. Ф. Музиченко про сутність ціннісних орієнтирів української педагогічної думки / Олена Тринус // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2009. – №  – С. 124–132. – Бібліогр.: 5 назв.
 54. Тринус, О. Розвиток педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині О. Музиченка (1875–1937 рр.): монографія / Олена Тринус ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [за наук. ред. О. А. Лавріненка]. – Київ : ДКС Центр, 2018. – 216 с.
 55. Тринус, О. Розвиток творчої особистості учня в педагогічній спадщині О. Ф. Музиченка / Олена Тринус // Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей: матеріали звіт. наук. конф. Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих НАПН України за 2009 р. – Вінниця, 2010. – С. 243–244.
 56. ¹Тринус, О. Сутність педагогічних технологій у творчості О. Музиченка /Олена Тринус // Освіта впродовж життя: вимоги часу : зб. матеріалів IV Всеукр. пед. читань пам’яті видат. вченого-педагога О. С. Дубинчук, 19 квіт. 2012 р., м. Київ / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. андрагогіки. – Київ, 2012. – С. 260–263. – Бібліогр.: 7 назв.
 57. Тринус,О. В. Ідеї розвивального навчання в педагогічній спадщині О. Ф. Музиченка / Тринус О. В. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / НАПН України [та ін.]. – Київ ; Вінниця, 2010. – Вип.  – С. 101–105. – Бібліогр.: 6 назв.
 58. Тринус,О. В. Ідеї розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині О. Музиченка (1875–1937 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Тринус Олена Володимирівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2013. – 20 с.
 59. Тринус,О. В. Освітня діяльність Олександра Музиченка : метод. рек. / Тринус Олена Володимирівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Житомир : [б. в.], 2012. – 48 с.
 60. Тринус,О. В. Педагогічна майстерність як освітня технологія в спадщині О. Музиченка / О. В. Тринус // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 12–14 листоп. 2012 р. / М-во надзвичайн. ситуацій України [та ін.]. – Київ ; Львів, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 67–70. – Бібліогр.: 14 назв.
 61. Тринус,О. В. Погляди О. Музиченка на сутність педагогічної майстерності вчителя / [О. В. Тринус] // Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : монографія / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ ; Бердянськ, 2013. – [Підрозд.] 2.4. – С. 246–256. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 62. Тринус, О. В. Становлення професійної майстерності майбутніх вчителів у творчій спадщині О. Музиченка / О. В. Тринус // Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : зб. наук. пр. : у 2 ч. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний інститут» ; за наук. ред. Л. О. Хомич, О. М. Ігнатович. – Харків, 2012. – Ч. 2. – С. 199–206. – Бібліогр.: 3 назви.
 63. Тринус, О. В. Формування О. Музиченка як учителя в Ніжинському історико-філологічному інституті князя О. Безбородька / [О. В. Тринус] // Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства: монографія / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012. – Розд. 12. – С. 351–368. – Бібліогр. в кінці розд.
 64. Тринус, О. В. Художнє виховання у творчій спадщині О. Ф. Музиченка / О. В. Тринус // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів VІІ пед.-мист. читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. пед. естетики та етики ; [за ред. О. М. Отич]. – Чернівці, 2010. – С. 119–120.
 65. Черненко, Г. Особливості побудови змісту підручників для початкової школи в Україні (1920–1933 роки) / Галина Черненко // Рідна шк. – 2010. – № 12. – С. 62–66. – Бібліогр.: 20 назв.
 66. Черненко, О. Науково-педагогічна діяльність О. Музиченка / ЧерненкоО. // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студент. наук. конф., 25–26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвяч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 341–348. – Бібліогр.: 11 назв.
 67. Ярмак,Н. Погляди О. Ф. Музиченка на проблему комплексного навчання та виховання школярів в умовах національної школи у 20-30-х роках ХХ століття / Ярмак Н. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. –  – № 3. – С. 123–125. – Бібліогр.: 8 назв.
 68. Ярмак,Н. О. Вплив поглядів Й. Песталоцці на педагогічне становлення О. Ф. Музиченка та подальший розвиток національної школи / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2007. – №  – С. 129–130. – Бібліогр.: 7 назв.
 69. Ярмак,Н. О. Вплив поглядів К. Д. Ушинського на формування педагогічних ідей О. Ф. Музиченка / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. –  – № 3. – С. 134–137. – Бібліогр. в кінці ст.
 70. Ярмак,Н. О. До питання становлення національної системи освіти. Історичний аспект: О. Ф. Музиченко / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2005. – № 3. – С. 216–219. – Бібліогр.: 13 назв.
 71. ³Ярмак,Н. О. Життя та діяльність О. Ф. Музиченка / Н. О. Ярмак // З історії наукових студій викладачів НПУ імені М. П. Драгоманова : (до 180-річчя Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова) : збірник / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 219–222.
 72. Ярмак,Н. О. О. Ф. Музиченко. Маловідомі сторінки біографії / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2006. – № 4. – С. 106–107. – Бібліогр. в кінці ст.
 73. Ярмак,Н. О. О. Ф. Музиченко про фактор впливу на гармонійний розвиток дитини / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2011. – № 5. – С. 205–207. – Бібліогр.: 8 назв.
 74. Ярмак,Н. О. О. Ф. Музиченко про фактори впливу на гармонійний розвиток дитини / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2009. – № 5. – С. 208–210. – Бібліогр. в кінці ст.
 75. Ярмак,Н. О. О. Ф. Музиченко про формування у школярів здорового способу життя / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2008. – № 2. – С. 156–157. – Бібліогр. в кінці ст.
 76. Ярмак,Н. О. О. Ф. Музиченко. Сторінки біографії / Н. О. Ярмак // Література та культура Полісся : [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – Ніжин, 2007. – С. 170–175. – Бібліогр. в кінці ст.
 77. ¹Ярмак, Н. О. Науково-педагогічна діяльність Олександра Федоровича Музиченка (1875–1937 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ярмак Наталія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2016. – 19 с.
 78. Ярмак,Н. О. Ніжинський період у педагогічній діяльності Олександра Музиченка (1908–1910-ті рр.) / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2013. – № 4. – С. 226–228. – Бібліогр.: 6 назв.
 79. Ярмак,Н. О. Освітня діяльність і педагогічні погляди О. Ф. Музиченка / Ярмак Н. О. – Ніжин : Міланік, 2007. – 191 с.
 80. Ярмак,Н. О. Погляди О. Ф. Музиченка на підготовку вчителя початкової школи / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2007. – № 4. – С. 186–188. – Бібліогр. в кінці ст.
 81. Ярмак,Н. О. Погляди С. Русової та О. Музиченка на формування особистості дитини / Н. О. Ярмак // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39 : Серія: Педагогічні науки. – С. 183–185.
 82. Ярмак,Н. О. Софія Русова та Олександр Музиченко: співставлення поглядів на підготовку вчителя початкової школи / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2011. – №  – С. 190–193. – Бібліогр.: 8 назв.
 83. Ярмаченко,М. Музиченко Олександр Федорович (1878–1940) / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / за ред. Ярмаченка М. Д. ; АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2001. – С. 329.
 84. Ярмаченко,М. Д. Музиченко Олександр Федорович (1878–1940) / М. Д. Ярмаченко // Українська радянська енциклопедія. – Вид. 2-ге. – Київ, 1982. – Т. 7. – С. 163.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В.
 О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

³Праці з фонду Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

⁴Праці з фонду Наукової бібліотеки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

⁵Праці з фонду Бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

⁶Праці з Електронної бібліотеки НАПН України

З працями, тексти яких викладені в інтернет-мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

14.07.2024

Щиро вітаємо

АСТАХОВА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали