НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

2008 рік

Акива Товиевич Ашеров : к 70летию со дня рождения [Текст] : библиогр. указатель / УИПА. – Харьков, 2008. – 76 с.    Шифр зберігання: 016    А 98

Бібліографічний  покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (1993-2008 рр.) / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; [упоряд. Штома Л. Н.]. – Миколаїв : Вид-во МДГУ  ім. Петра Могили, 2008. – 411 с.          Шифр зберігання: 013    Б 59

Бочарова Светлана Петровна : к 80-летию со дня рождения [Текст] : библиогр. указатель / УИПА. – Харьков, 2008. – 51 с.    Шифр зберігання: 016   Б 86

Вища освіта України і Болонський процес [Текст] : реком. список. л-ри / Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека ; уклад. Туркало О. М. – [Львів], [2008]. – [3 с.].    Шифр зберігання: 378    В 55

Голобородько, Є. П. Учитель із народу : (до ювілею М. В. Бухтія) / Голобородько Є. П., Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В. ; Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Херсон : РІПО, 2008. – 19 с. : фотогр. – (Ювіляри Південноукраїнського регіонального інститутуту післядипломної освіти педагогічних кадрів ; вип. 9). – До ювілею канд. філол. наук, доцента каф. теорії і методики викладання гуманіт. дисциплін Південноукр. регіон. ін‑ту післядиплом. освіти пед. кадрів Миколи Володимировича Бухтія.      Шифр зберігання: 378   Г61

Гоцуляк Віктор Володимирович : [д-р іст. наук, проф. каф. історіографії, джерелознавства та спец. іст. дисциплін Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [за ред.: О. З. Медалієвої, Л. І. Синявської ; наук. ред.: Н. А. Тарасенкова ; авт. вступ. ст. В. М. Мельниченко]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 71 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького ; вип. 9).    Шифр зберігання 016    Г 74

Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за І квартал 2008 р. / Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека. – Львів, 2008. – 20 с.    Шифр зберігання: 016    І-74

Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за ІІ квартал 2008 р. [Текст] / Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека. – Львів, 2008. – 24 с.    Шифр зберігання: 016    І-74

Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за ІІІ квартал 2008 р. [Текст] / Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека. – Львів, 2008. – 21 с.    Шифр зберігання: 016    І-74

Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за ІV квартал 2008 р. [Текст] / Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека. – Львів, 2008. – 24 с.    Шифр зберігання: 016    І-74

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 28. Біологічні науки. (1821 – 1939 рр.) [Текст] : бібліогр. покажч. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 106 с.   Шифр зберігання: 017   К 29

Іван Мазепа та його доба [Текст] : на допомогу патріот. вихованню школярів : реком. покаж. л-ри / Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека. – Львів, 2008. – 22 с.    Шифр зберігання: 016    М-13

Наукові праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов [Текст] : бібліогр. покажч. за 2000-2005 рр. / Горлівський держ. пед. ін-т інозем. мов, Б-ка ; уклад. Н. О. Борисова, Н. О. Гриньова. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2008. – 104 с.    Шифр зберігання: 013    Н 34

Образотворче мистецтво України [Текст] : бібліогр. покажч. л-ри / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад.: Л. О. Пашнєва, Г. І. Погорєлова ; відп. за вип. І. Ф. Турко. – Харків : ХНПУ, 2008. – 25 с.

Освіта на сучасному етапі. Ч. 2. Інформаційні технології в світі [Текст] : бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад. Н. В. Казначеєва ; відп. за вип. І. Ф. Турко. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2008. – 37 с.

Освітні технології [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 6 / [уклад.: Пєхота О. М. , Дундук З. С.] ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Каф. освітніх технологій, Бібліотека. – Миколаїв : [б. в.], 2008. – 116 с.

Педагогічне мислення в контексті теоретично-методичної спадщини А. С. Макаренка і сучасної педагогіки [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. л-ри / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; уклад.: Мельникович М. П., Буравкова Л. М. – Рівне, 2008. – 90 с.

Професор Іван Тихонович Горбачук : біобібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня нарожд. та 55-річчя наук.-пед. діяльності / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. заг. фізики ; [упоряд. Ю. А. Мусієнко, Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко-Германчук]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 50 с., [10 арк. іл.] : кольор. фотогр. – (Серія “Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова”).    Шифр зберігання 016    П 84

Психологічна допомога особистості : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : бібліогр. покажчик / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, наук. б-ка РДГУ ; уклад.: Мельникович М. П., Марчук Н. В. – Рівне, 2008. – 54 с.

Репресії в Україні 1937 – 1938 роки [Текст] : реком. список л-ри / [Комунальний заклад Львів. облас. наук.-пед. бібліотека] ; підгот. О. Северин. – [Львів], [2008]. – [3] с.

Самойленко, Г. В. Из плеяды ученых-филологов Нежинской высшей школы. Нинель Николаевна Арват [Текст] / Г. В. Самойленко ; Нежин. гос. ун-т им. Николая Гоголя. – Нежин : [б. и.], 2008. – 43 с. – Бібліогр.: с. 43.    Шифр зберігання: 016   С 17

Соціальна педагогіка [Текст] : реком. бібліогр. покажчик л-ри / Чернігів. ДПУ ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – 59 с.    Шифр зберігання: 016    С 69

Валерій Скотний [Текст] : бібліогр. покажчик / Дрогобич. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад. М. Дмитрів]. – Дрогобич, 2008. – 50 с.    Шифр зберігання: 016    С 44

Українська педагогічна бібліографія  2004 : покажчик літератури. Вип. 15 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад. Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко ; ред. Л. В. Савенкова ; наук. ред. Л. П. Вовк]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008.- 470 с.    Шифр зберігання: 016    У 45

Українська педагогічна бібліографія, 1999 [Текст] : наук.-допом. покажч. л‑ри. Вип. 10. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад.: Тарасова Наталія Іванівна, Татарчук Ельга Володимирівна ; редкол.: З. І. Слєпкань, В. П. Стеценко, М. К. Шеремет ; наук. консультант: Л. П. Вовк]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 308 с.    Шифр зберігання: 016 ; 91.9    У 45

Фінанси України. Ч. 2. Кредитно-грошова система України [Текст]: бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. за вип. І.Ф. Турко. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2008. – 48 с.

Костянтин Михайлович Ячменіхін [Текст] : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. ДПУ ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2008. – 19 с.   Шифр зберігання: 016    Я 95


Анонси та оголошення

26.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГОРШКОВУ НАТАЛІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали