НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Книжкова виставка “Науково-дослідна діяльність бібліотек”

Каталог виставки

 Бібліотекознавчі дослідження в сучасному світі

 1. Библиотеки и научное сообщество: взаимодействие и взаимовлияние. Международная научная конференция „Румянцевские чтения-2011” // Библиотековедение. – 2011. – № 5. – С. 14–23.
 2. Библиотечные исследования в системе постнеклассической науки : проблемно-ориентир. сб. / Рос. гос. б-ка ; [сост.: Е. В. Никонорова, М. И. Акилина ; науч. ред. Е. Н. Гусева]. – Москва : Пашков дом, 2008. – 270, [1] с.
 3. Ванеев, А. Н. Об объекте и предмете библиотековедческих исследований / А. Н. Ванеев, В. С. Крейденко // Библиосфера. – 2009. – № 3. – С. 3–6.
 4. Варганова, Г. В. Исследовательский кластер как средство совершенствования библиотечно-информационной деятельности в регионе / Г. В. Варганова // Библиосфера. – 2013. – № 2. – С. 7–11. – Бібліогр.: 10 назв.
 5. Котляров, И. Д. Новый метод оценки продуктивности научной деятельности / И. Д. Котляров // Библиосфера. – 2010. – № 2. – С. 60–66.
 6. Кунанець, Н. Е. Методологічні засади використання методів інформатики при дослідженні бібліотек / Н. Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С. 44–50. – Бібліогр.: 25 назв.
 7. Вергунов, В. А. Наукова діяльність бібліотек: чи може вона зашкодити інформатизації та культурі України? : (нотатки до урядового законопроекту 3077) / В. А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2009. – 59 с.
 8. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Бібліотечно інформаційна діяльність: наукове забезпечення / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Пед. думка, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 28–35. – Бібліогр.: с. 35.
 9. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук ; бібліогр. редагув. І. П. Антоненко] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 320–354.
 10. Слободяник, М. С. Бібліотечна наука в Україні: до підсумків десятирічного розвитку / М. С. Слободяник // Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності) / М. С. Слободяник. – Київ : Ліра-К, 2010. – С. 23-54. – Бібліогр.: 80 назв.
 11. Слободяник, М. С. Методологічні аспекти дослідження наукової бібліотеки / М. С. Слободяник // Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності) / М. С. Слободяник. – Київ : Ліра-К, 2010. – С. 11-21. – Бібліогр.: 13 назв.
 12. Слободяник, М. С. Історичні дослідження в сучасному українському бібліотекознавстві: тенденції і перспективи / М. С. Слободяник, С. Л. Зворський // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 3. – С. 13–19. – Бібліогр.: 26 назв.

Науково-дослідна діяльність провідних бібліотек України

 1. Українське бібліотекознавство (1991–2008) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад. М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. М. С. Слободяник ; бібліогр. ред. В. О. Кононенко ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна ; редагування  та комп’ютерне опрацювання Н. Нагаєвська]. – Київ : [б. в.], 2010. – 166 с.
 2. Любаренко, Л. Що маємо сьогодні… : (деякі пробл. наук.-дослід. діяльності б-к України) / Л. Любаренко, О. Мастіпан // Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2008. –  Вип. 33. – С. 15–23.
 3. Мастіпан, О. Підсумки наукової діяльності національних, державних бібліотек та ОУНБ України / О. Мастіпан // Бібіл. планета. – 2007. – № 2. – С. 15–20.
 4. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1991–1995 рр. / Нац. парлам. б-ка України ; [складачі: Л. М. Любаренко, О. О. Мастипан ; відп. ред. А. П. Корнієнко]. – Київ : [б. в.], 1998. – 135 с.
 5. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996–2000 рр. Ч. 1 / Нац. парлам. б-ка України ; [складачі: Т. Богуш та ін. ; відп. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2003. – 122 с.
 6. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996–2000 рр. Ч. 2 / Нац. парлам. б-ка України ; [складачі: Т. Богуш та ін. ; відп. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2004. – 115 с. – Бібліогр.: с. 86–112.
 7. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібіліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2001–2005 роки / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [авт. передм. М. Слободяник ; складачі: Т. Богуш та ін. ; відп. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2009. – 231 с. – Бібліогр. у кінці глав.
 8. Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 35 / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад.: Т. Богуш, О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2008. – 23 с.
 9. Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 36 / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад.: Т. Богуш, О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2010. – 35 с.
 10. Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 37 / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад.: Т. Богуш, О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2010. – 31 с.
 11. Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 38 / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад.: Т. Богуш, О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2011. – 39 с.
 12. Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 39 / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад.: Т. Богуш, О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2011. – 31 с.
 13. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Бібліотекознавчі дослідження в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народж. Л. Б. Хавкіної : за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці від. бібліотекознавства / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [редкол. В. Д. Ракитянська, І. Я. Лосієвський, В. В. Сєдих ; уклад. О. П. Куніч ; ред. Л. П. Незнамова]. – Харків : Фоліо, 2012. – С. 30–35.
 14. Дубас, Т. Видавнича діяльність як важлива складова науково-дослідної роботи НБУВ (2005–2010) / Т. Дубас // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 32. – C. 377–384. – Бібліогр.: 9назв.
 15. Устиновский, Д. В. Развитие историко-библиографических исследований в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского (1990–2010) / Д. В. Устиновский // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информац. центров. – Киев : [б. и.], 2010. – Вып. 8. – C. 356–368. – Библиогр.: 38 назв.
 16. Свобода, А. А. Научно-исследовательская работа – важная составляющая деятельности библиотек учреждений Национальной академии наук Украины / Свобода А. А. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информац. центров. – Киев : [б. и.], 2006. – Вып. 4. – С. 52–66. – Библиогр.: 10 назв.
 17. Любаренко, Л. Н. Научно-исследовательская деятельность Национальной парламентской библиотеки Украины (1969–2009) / Л. Н. Любаренко // Вестник Библ. Ассамблеи Евразии. – 2011. – № 1. – С. 29–35. – Библиогр.: 18 назв.
 18. Рогова, П. І. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського та її роль в інноваційному розвитку вітчизняної науки і освіти / Павла Іванівна Рогова // Бібл. форум України. – 2011. – № 1. – С. 55-60. – Бібліогр.: 13 назв.
 19. Рогова, П. І. Науково-дослідна та науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в контексті модернізації освіти в Україні / Павла Іванівна Рогова // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 12. – С. 32-36. – Бібліогр.: 29 назв.
 20. Вергунов, В. А. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України у галузевому інформаційному просторі ХХІ століття: завдання та шляхи інноваційного вирішення : наук. доповідь : [до 90-річчя ДНСГБ НААН] / В. А. Вергунов ; [бібліогр. редагув. Коваленко С. Д., ред. Ткач Л. Л.] ; Держ. наук. с.-г. б-ка НААН України. – [Київ] : [б. в.], [2012]. – 39 с.
 21. Вергунов, В. Наукова діяльність ДНСГБ УААН як форма бібліотечно-інформаційного обслуговування та інформаційно-аналітичний ресурс аграрного сктору України / Вергунов В. // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 19. – С.108–129. – Бібліогр.: 10 назв.
 22. Шалыганова, А. Конкурс научных работ к юбилею библиотеки [ХГНБ им. В. Г. Короленко] / А. Шалыганова // Бібл. форум України. – 2012. – № 3. – С. 47–51. – Бібліогр.: 3 назв.
 23. Постельжук, О. Інформаційно-аналітична продукція як результат дослідної роботи обласних універсальних наукових бібліотек України / Олена  Постельжук // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 14–18. – Бібліогр.: 19 назв.
 24. Душенчук, Н. Г. Науково-дослідна робота дитячих бібліотек України (1960–1975 рр.) / Душенчук Н. Г., Чачко С. О. – К., 2004. – 69 с.
 25. Науково-дослідна робота дитячих бібліотек України (1976–1991 рр.) / [авт. дослідж.: Н. Г. Душенчук, О. Б. Петренко ; наук. ред. Л. П. Каліберда ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко] ; Держ. закл. „Нац. б-ка України для дітей”. – Київ : [б. в.], 2009. – 32 с. – Бібліогр.: с. 25–27.

Дисертаційні дослідження з бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства

 1. Кушнаренко, Н. М. Методологічні засади книгознавчих, бібліотекознавчих і бібліографічних досліджень/ Н. М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2004. – Вип. 15. – С. 84–94. – Бібліогр.: 13 назв.
 2. Литвинова, Л. А. Дисертаційні дослідження з бібліотекознавства та бібліографознавства в Україні (2008-2011) / Л. А. Литвинова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 4. – С. 16–23. – Бібліогр.: 23 назв.
 3. Литвинова, Л.  Дисертація як інформаційне, наукознавче та документознавче джерело / Л. Литвинова // Бібл. вісн. – 2010. – № 4. – С. 59–62.
 4. Литвинова, Л. А. Дисертація як форма виявлення тенденції розвитку науки (на прикладі спеціальності 07.00.08 – „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство”) / Литвинова Л. А. // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2002. – Вип. 9. – С. 586–592.
 5. Литвинова, Л.А. Массив украинских диссертаций по книговеденню, библиотековедению и библиографоведению как фактор выявления основных направлений и тенденций развития научной дисциплины (1998–2007) / Л. А. Литвинова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ и теор. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информац. центров. – К., 2010. – Вып. 8. – C. 43–53. – Библиогр.: 5 назв.
 6. Литвинова, Л. А. Основні напрями дисертаційних досліджень з бібліотекознавства за спеціальністю 27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Л. А. Литвинова // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали третьої наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Львів, 29 верес. 2011 р. / Нац. ун-т “Львівська політехніка”, Наук.-техн. б-ка. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – С. 398–409. – Бібліогр.: с. 406–409.
 7. Романов, П. С. Анализ англоязычных диссертаций по библиотековедению (на основе электронной базы диссертаций 1903–2004 гг. ) / Петр Сергеевич Романов // Библиотековедение. – 2006. – № 3. – С. 116–121. – Библиогр.: 12 назв.

На допомогу молодому досліднику

 1. Чачко, А. Для сучасних досліджень з бібліотекознавства аспірантам необхідна глибша теоретична підготовка / Ада Чачко // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 7. – С. 22–24.
 2. Дубровіна, Л. А. Методологічні засади історичних досліджень в бібліотекознавстві та документознавстві: базові принципи і поняття : заняття № 1 / Л. А. Дубровіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 1. – С. 22–29. – (Школа молодого дослідника).
 3. Слободяник, М. С. Вибір і обґрунтування теми дисертаційного дослідження заняття № 2 / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 3. – С. 12–15. – (Школа молодого дослідника).
 4. Чепуренко, Я. О. Використання нормативно-правових актів у науковому дослідженні / Я. О. Чепуренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 79–88. – (Школа молодого дослідника. Заняття № 3).
 5. Кушнаренко, Н. М. Загальнонаукові методи документологічних досліджень / Н. М. Кушнаренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 3. – С. 72–80. – Бібліогр.: 13 назв. – (Школа молодого дослідника. Заняття № 4).
 6. Швецова-Водка, Г. М. Методи документознавства / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 81–85. – Бібліогр.: 7 назв. – (Школа молодого дослідника. Заняття № 4 (продовж.)).
 7. Танатар, Н. В. Контент-аналіз як дослідницький інструментарій / Н. В. Танатар, А. Г. Федорчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 2. – С. 75–80. – Бібліогр.: 9 назв. – (Школа молодого дослідника. Заняття № 5).
 8. Прокопенко, Л. С. Методика пошуку літератури / Л. С. Прокопенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 4. – С. 51–58. – Бібліогр.: 30 назв. – (Школа молодого дослідника).
 9. Христова, Н. М. Методика пошуку архівної інформації / Н. М. Христова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 4. – С. 58–61. – (Школа молодого дослідника).

Укладач А. І. Рубан


Анонси та оголошення

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі в засіданні круглого столу «Науково-методичні засади інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації освіти і педагогіки» (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України за допомогою онлайн сервісу Google Meet.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали