НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність П. Д. Юркевича

 1. Арістова А. Памфіл Юркевич: аналіз матеріалізму як «історичної форми філософії» / Алла Арістова // Філос. і соц. думка. – 1993. – № 10. – С. 196-212.

 2. Бичко І. Кордоцентрична філософія в Україні і в західній Європі / Ігор Бичко // Укр. Світ. – 2002. – № 12. – С. 28-31.
 3. Білодід В.  Філософія «людини утаємничого серця» / Володимир Білодід // Укр. Світ. – 2002. – № 12. – С. 23-27.
 4. Бондар С. Історіософська концепція Памфіла Юркевича / Станіслав Бондар // Укр. Світ. – 2002. – № 12. – С. 7-10.
 5. Боровська Г. Постать Памфіла Юркевича / Г. Боровська // Дзвін. – 1998. – № 3(641). – С. 143-144. – Бібліогр. : 11 назв.
 6. Великая педагогическая выгода // Дух.-нравст. воспитание. – 2004. – № 2. – С. 43-53.
 7. Вільчинська С. Антропологічні розвідки П. Юркевича та С. К’єркегора: аналогії і паралелі / Світлана Вільчинська //  Філос. і соц. думка. – 1999. – № 1/2. – С. 161-187.
 8. Вільчинська С. П. Юркевич і З. Фрейд про свідоме (спроба порівняльного аналізу) / Світлана Вільчинська //  Філос. і соц. думка. – 1996. – № 3/4. – С. 72-87.
 9. Герасименко, Л. В. Розвиток педагогічних ідей П. Юркевича в дидактиці П. Каптерєва / Л. В. Герасименко // Постметодика. – 2012. − № 1. – С. 44-49. – Бібліогр. :  8 назв.
 10. Головко М. Б. Погляди П. Юркевича на духовно-моральне виховання особистості у контексті сучасних виховних завдань / М. Б. Головко, С. Г. Головко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської         молоді : зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 8, кн. ІІ. – С. 356-360. – Бібліогр. : 5 назв.
 11. Горбач, Н. Я. Філософія Памфіла Юркевича : [монографія] / Назар Горбач ; [ред. : Богдан Залізняк]. – Львів : Каменяр, 2007. – 183 с. – Бібліогр. : с. 181-182.
 12. Горський В. Актуальні питання  дослідження спадщини П. Юркевича / Вілен Горський // Укр. Світ. – 2002. – № 12. – С. 20-22.
 13. Горський В. С. Київська релігійна філософія. Памфіл Юркевич // Горський В. С. Історія української філософії: курс лекцій / В. С. Горський. – К., 1996. – С. 131-150.
 14. Громов М. Кардіогносія Памфіла Юркевича і традиції вітчизняної філософії / М. Громов // Філос. і соц. думка. – 1996. – № 3/4. – С. 16-28.
 15. Гуменюк Н. Погляди Памфіїла Юркевича на моральне виховання особистості / Наталія Гуменюк // Вихов. технології. Позашк. освіта. – 2004. – № 1. – С. 76-78. – Бібліогр. : 6 назв.
 16. Демковъ М. И.  П. Д. Юркевичъ / М. И. Демковъ // Демковъ М. И. Русская педагогіка в главньйших ея представителяхъ : опыт педагогической хрестоматии / М. И. Демковъ. – М., 1898. – С. 230-246.
 17. Демковъ М. И.  П. Д. Юркевичъ / М. И. Демковъ // Демковъ М. И. Старые и новые педагоги, ихъ жизнь, мысли и труды / М. И. Демковъ. – М., 1912. – С. 135-138.
 18. Єлістратов С. Серце як онтологічна передумова пізнання дійсності (за працею П. Юркевича «Ідея») / С. Єлістратов // Філос. і соц. думка. – 1995. – № 1/2. – С. 130-137.
 19. Ждан А. Н. Преподавание психологии в Московском университети / А. Н. Ждан // Вопросы психологии. – 1993. – № 4. – С. 80-93.
 20. Зайцева С. А. Памфил Данилович Юркевич о психологии обучения младших школьников / С. А. Зайцева // Нач. шк. – 2004. – № 2. – С. 7-11. – Библиогр. : С. 11.
 21. Закидальський Т. Поняття серця в українській філософській думці / Т. Закидальський // Філос. і соц. думка. – 1991. – № 8. – С. 133-136.
 22. Ильченко В. И. Памфил Юркевич – подвижник духовного единения православной Руси / В. И. Ильченко // Педагогика. – 2003. – № 5. –  С. 93-97.
 23. Ільїн В. Інтенції «позитивного» екзистенціалізму у філософській творчості П. Юркевича / Володимир Ільїн // Укр. Світ. – 2002. – № 12. – С. 32-35. – Бібліогр. : 4 назви.
 24. Ільїн В. Персоналістський вимір «філософії освіти» Памфіла Юркевича / Володимир Ільїн // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 24-30.
 25. Ільченко В. Зустріч з Памфілом Юркевичем на московській землі (спілкування через століття з видатним мислителем у тиші монастирського подвіря, у просторі скорботи, таємниці, вічності та надії)  / Валерій Ільченко // Укр. Світ. – 2002. – № 12. – С. 40-42. – Бібліогр. : 7 назв.
 26. Ільченко В. Памфіл Юркевич як символ духовного єднання поколінь / Валерій Ільченко //  Укр. Світ. – 2002. – № 12. – С. 36-39.
 27. Історичний урок однієї суперечки (П. Юркевич проти М. Чернишевського) // Філос. і соц. думка. – 1992. -№ 7. – С. 125-147.
 28. Карпенко Н. С. Юркевич Памфіл Данилович / Н. С. Карпенко // Українські мовознавці та письменники -мовознавці: довідник / за ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: НДІУ, 2008. – С. 331-333.
 29. Коваленко, О. Загадкова «філософія серця» / О. Коваленко // Освіта України : офіц. вид. М-ва освіти і науки України. – 2014. – № 29 (4 серпня). – С. 14.
 30. Кравченко, П. «Філософія серця» Памфіла Юркевича – виразник українського національного світогляду та специфіки української ментальності / П. Кравченко // Педагогічна україністика : наук. альманах / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2016. – Вип. 1. – С. 145-153. – Бібліогр. : с. 153 (7 назв).
 31. Кудрик Л. Памфіл Юркевич про вивчення мови в школі з погляду її значення для цілісної освіти духу / Л. Кудрик // Укр. мова та л-ра. – 1999. – Січ. – (Чис. 4(116)). – С. 1-3.
 32. Кудрик Л. Памфіл Юркевич про вивчення мови у школі / Ліліана Кудрик // Дивослово. – 2000. – № 7. – С. 31-34.
 33. Кузьмина С. Л. ХIХ век: наука и религия / С. Л. Кузьмина // Педагогика. – 1999. – № 2. – С. 76-81.
 34. Кузьміна С. Філософія виховання за П. Юркевичем / Світлана Кузьміна // Освіта та управління. – 1999. – т. 3. – С. 159-164.
 35. Кузьміна C. Філософсько-педагогічна концепція П. Д. Юркевича : моногр. / С. Кузьміна. – К.: Центр практ. філософії, 2002. – 164с.
 36. Летцев В. М. «Філософія серця» П. Д. Юркевича / В. М. Летцев // Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 6. – С. 38-40. – 3 назви.
 37. Летцев В. Філософія серця П. Юркевича та поглиблене розуміння особистості / В. Летцев // Психолог. – 2005. – № 2. – С. 13-14.
 38. Лисий І. Чи належить П. Юркевич українській філософській культурі? / Іван Лисий // Укр. Світ. – 2002. – № 12. – С. 11-15.
 39. Лук М. До питання про український контекст філософії П. Юркевича / Микола Лук // Укр. Світ. – 2002. – № 12. – С. 16-19. – Бібліогр. : 6 назв.
 40. Лук М. І. Філософія П. Юркевича / М. І. Лук // Історія української філософії : підруч. – К.: Академвидав, 2008. – С. 359-378. –  Бібліогр.: с. 381.
 41. Мойсеїв І. Філософська, богословська і педагогічна спадщина П. Д. Юркевича та її місце в історії вітчизняної культури / І. Мойсеїв // Філос. і соц. думка. – 1994. – № 5/6. – С. 248-249.
 42. Нечуй-Левицький І. Хмари. Над чорним морем : повісті / І. Нечуй-Левицький. – К. : Дніпро, 2004. – С. 5-335.
 43. Никольская А. А. Психолого-педагогические взгляды П. Д. Юркевича / А. А. Никольская // Педагогика. – 1993. – № 3. – С. 58-65.
 44. Педагогіка Істини, Краси і Добра (до 180-річчя від дня народження П. Д. Юркевича) //  Календар знам. і пам. дат. – 2006. – Кв. І. – С. 65-73. – Бібліогр. : с. 72-73.
 45. Пироженко Л. В. П. Д Юркевич про формування основ початкової школи / Л. В. Пироженко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. – К. : Наук. світ, 2002. – Вип. 2. – С. 32-37. – Бібліогр.: 9 назв.
 46. Пироженко Л. Педагогічний портрет у номері : Памфіл Юркевич / Лідія Пироженко // Директор шк. Україна. – 2006. – 6. – С. 46-51.
 47. Пироженко Л. Погляди Памфіїла Юркевича на освіту і виховання / Лідія Пироженко // Шлях освіти. – 2003. – № 1. – С. 43-46.
 48. Пироженко Л. Юркевич Памфіїл Данилович (1826-1874) / Л. Пироженко // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – С. 293-298. – Бібліогр. : С. 298.
 49. Пич Р. Критическое рассмотрение  П. Д. Юркевичем философии Канта / Р. Пич // Вопросы философии. – 2002. – № 7. – С. 107-115. – Библиогр. : 49 назв.
 50. Пітч Р. Найголовніші елементи філософії П. Д. Юркевича / Р. Пітч // Філос. і соц. думка. – 1992. – № 9. – С. 86-93. – Бібліогр. : С. 93.
 51. Плеханов А. В. П. Д. Юркевич – философ и педагог / А. В. Плеханов // Сов. педагогика. – 1991. – № 12. – С. 84-89.
 52. Радченко, Ю. Професійна підготовка вчителя у творчій спадщині П. Юркевича / Ю. Радченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий, 2011. – Вип. 37. – С. 285-289. – Бібліогр. : с. 289 (4 назви).
 53. Рега О. Гуманістичне виховання особистості в педагогічній концепції  П. Юркевича / О. Рега // Обрії. – 2002. – № 2(15). – С. 7-8. – Бібліогр. : 5 назв.
 54. Рождественський Ю. Т. Серце як принцип пізнання потаємного «я» людини (до історії формування в Україні підставових засад гуманістичної психології) / Ю. Т. Рождественський // Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психології : моногр. – К.: Пед. думка, 2008. – С. 155-205. – Бібліогр. : 55 назв.
 55. Сікорський П. І. Юркевич Памфіл Данилович (1826-1874) – видатний український мислитель, філософ і педагог / П. І. Сікорський // Сікорський П. І. Розвиток національної освіти і науки в Україні : навч. посіб. / П. І. Сікорський. – Л. : ФОП Корпан Б. І., 2009. – 326 с.
 56. Слободянюк Д. «Філософія серця» як методологічне підґрунтя ідейно-теоретичної спадщини Памфіла Юркевича / Д. Слободянюк // Філос. і соц. думка. – 2009. – № 22. – С. 30-43. – Бібліогр. : 7 назв.
 57. Слободянюк Д. Памфіл Юркевич: педагогічні ідеї як продовження і конкретизація філософсько-антропологічного вчення / Д. Слободянюк // Збірник наук. праць Полтав. держ. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. Серія : Пед. науки. – Полтава, 2007. – Вип. 5(57). – С. 196-202. – Бібліогр.: 7 назв.
 58. Стратій Я. Наукова конференція до 175-річчя від дня народження Памфіла Юркевича / Ярослава  Стратій // Укр. Світ. – 2002. – № 12. – С. 5-6.
 59. Твердохліб, Т. С. Вимоги до особистості вчителя в педагогічній спадщині П. Д. Юркевича / Т. С. Твердохліб // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2010. – Вип. 7 (60). – С. 309-314 (10 назв).
 60. Тихонов В. Н. Идеи П. Д. Юркевича о государстве и праве в контексте современности : моногр. / В. Н. Тихонов; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск : РИО ЛАВД, 2003. – 304 с. – Библиогр. : С. 289-302.
 61. Ткачук М. Рукописна спадщина Памфіла Юркевича / Марина Ткачук, Наталя Краснобока //  Філос. і соц. думка. – 1996. – № 3/4. – С. 29-37.
 62. Філософія Памфіла Юркевича // Історія філософії України : підруч.. – К., 1994. – С. 252-277.
 63. Філософська спадщина П. Юркевича: діалог століть : матеріали наук. конф., присвяч.180-річчю від дня народж. Памфіла Юркевича (7 – 8 груд. 2007 р.) / Нац. транспорт. ун-т ; [за заг. ред. С. В. Волобуєвої, С. Д. Уреньової]. – Київ : НТУ, 2008. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46-47.
 64. Хоменко, А. «Філософія серця» − концепція і теоретична основа змісту виховання в творчості П. Д. Юркевича / А. Хоменко // Педагогічна україністика : наук. альманах / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2016. – Вип. 1. – С. 154-161. – Бібліогр. : с. 160 (8 назв).
 65. Чиренко Н. Філософ серця Памфіл Данилович Юркевич (1826-1874) / Наталія Чиренко // Шкіл. світ. – 2008. – Лют.(№ 8(424)). – С. 17.
 66. Шендеровський В. Юркевич Памфіл / В. Шендеровський. // Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки / В. Шендеровський; за ред. Е. Бобчук- К., 2003. – С. 388-396.
 67. Шинкаренко О. Етичний потенціал  «Філософія серця» Памфіла Юркевича / О. Шинкаренко // Філос. і соц. думка. – 1996. – № 3/4. – С. 4-16.
 68. Шпетъ Г. Философское наслъдство П. Д. Юркевича (къ сорокальтію со дня смерти) / Г. Шпетъ // Вопросы философіи и психологіи. – 1914. – Кн. 125(V). – С. 653-727.
 69. Юрас І. Педагогіка Істини, Краси, Добра П. Юркевича / Ірина Юрас // Рідна шк.(США) – 2000. – Чис. 1(125). – С. 12-16. – Бібліогр. : 29 назв.
 70. Юрас І. Педагогіка істини, краси, добра Памфіла Юркевича (1826-1874) / І. Юрас // Постметодика. – 1998. – № 4. – С. 42-47.
 71. Юрас І. Педагогічна концепція Памфіла Юркевича / І. Юрас. – К. : «Правда Ярославичів», 1998. – 64 с.
 72. Юрас І. Родинне виховання як фактор формування особистості в педагогічній спадщині П. Юркевича / І. Юрас // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка. – Івано-Франківськ : «Плай», 2001. – Вип. VI. – С. 82-88. – Бібліогр. : 8 назв.
 73. Юркевич Памфіл (16.02.1826-04.10.1874) // Довідник з історії України / за ред. І. Підкови, Р. Шуста. – К. : Генеза, 1999. – т. 3. – С. 658.