НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Література про життя, громадську та наукову діяльність В.Н. Каразіна

 1. *Абрамов Я. В. В. Н. Каразин (основатель Харьковского университета), его жизнь и общественная деятельность: Биогр. очерк / Я. В. Обрамов. – СПб.: Обществ. польза, 1891. – 96 с.
 2. Багалей, Д. И. Очерки из русской истории [Текст]. Т. 1. Статьи по истории просвещения / Д. И. Багалей. – Х. : Печатное дело, 1911. – ІІІ, 624 с.
 3. Василій Назаровичъ Каразинъ: основаніе Харьковскаго университета, 1802–1804 / воспитанникъ Харьковскаго университета 1820-хъ годовъ // Русская Старина. – 1875. – Т.12, февр. – С. 329–338; Т. 14, сент. – С. 185–200, окт. С. 268–279, нояб. С. 470–477.
 4. *Багалей Д. И. Заметки и материалы по истории Харьковского университета. Новые данные для биографии В. Н. Каразина / Д. И. Багалей. – Х.: Тип. и литогр. М. Зильберберга, 1905. – 84 с.
 5. *Багалей Д. И. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) / Д. И. Багалей, Н. Ф. Сумцов, В. П. Бузескул. – Х.: Тип. Дарре, 1906. – 329 с.
 6. Багалей Д. И. Просветительская деятельность В. Н. Каразина / Д. И. Багалей // Очерки из русской истории. – Х., 1911. Т.1. – С. 81–112.
 7. *Багалей, Д. И. Каразин В, Н. // Энцикл. словарь / изд. :Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон.– СПб., 1895. – Т. 14. – С. 424-425.
 8. Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 1 (1802–1815 гг.). / Д. И. Багалей. – Х.: Тип. и литогр. Зильберберга, 1893–1898. – 1204 с.
 9. Березюк, Н. М. Библиотека Харьковского национального университета  имени В. Н. Каразина за 200 лет (1805 – 2005). / Н. М. Березюк, И. Г. Левченко, Р. П. Чигренова. – Х. : Тимченко, 2006. – 390 с.
 10. *Березюк, Н. М. В. Н. Каразин – основатель первой университетской библиотеки Украины / Н. М. Березюк // Панорама. – 1998. – № 14. – С. 14.
 11. *Болебрух А. Г. До характеристики світогляду В. Н. Каразіна / А. Г. Болебрух // УІЖ. – 1987. – № 8. – С. 85–95.
 12. Бублик, С. «… Був людиною всесвітньою» / С. Бублик, О. Шматко // Світ. – 1998. – Трав. (№ 19). – С. 6.
 13. Василий Каразин : [краткая биограф. справка] // Биобиогр. словарь деятелей естествознания и техники: в 2 т.  / Ин-т истории естествознания и техники АН СССР ; отв. ред.  А. А. Зворыкин. – М., 1953. – Т 1. – С. 396.
 14. Василь Каразін : [коротка біограф. довідка] // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / редкол.: І. О. Дзеверін, Г. Д. Вервес, О. П. Гончар [та ін.]. – К.: Укр. рад. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2. – С. 408.
 15. Василь Каразін: [коротка біограф. довідка] // Золота книга української еліти : інформ.-імідж. альм. : в 6 т. / ред. рада: Ю. Богуцький, Я. Губерський, М. Демченко [та ін.]. – К.: Євроімідж, 2001. – Т. 2. – С. 16–17.
 16. Василь Каразін: [коротка біограф. довідка] // Народжені Україною. Меморіальний альманах : у 2 т. – К.: Євроімідж, 2002. – Т. 1. – С. 694–695.
 17. Василь Каразін: [коротка біограф. довідка] // Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко, Ф. Г. Бурчак, М. П. Зяблюк [та ін.]. – К.: Укр. енцикл., 2001. – Т. 3. – С. 45.
 18. *Василь Назарович Каразін – видатний громадський діяч, просвітитель, науковець : зб. наук. пр. / Миколаїв. держ. гуманіт. ін-т ім. П. Могили та ін. ; [голов. ред. Л.П.Клименко]. – Миколаїв, 2005. – 170, [2] с. – Бібліогр.: С. 21–45.
 19. Василий Назарович Каразин: О подписке на сооружение ему памятника // Русская старина.– 1889. – № 1. – С. 207–208.
 20. Видатні просвітителі України // Харків – моя мала Батьківщина : навч. посіб. з народознавства / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; за ред. І. Ф. Прокопенка. – вид. 2-е, виправ. і доп. – Х., 2003. – С. 65–67, 139–142.
 21. Вступ : [про ідею створення в Харкові ун-ту і пед. ін-ту Каразіним] // Розвиток народної освіти і педагогічної науки на Харківщині / редкол.: І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов, В. В. Корнілов [та ін.] . – Х. , 1992. – С. 8.
 22. Герцен А. И. Император Александр I и В.Н.Каразин // А. И. Герцен Собрание сочинений. В 30-ти т. – М., 1959. – Т. 16. –  С.38–77.
 23. Данилевський, В. В. Про деякі особливості творчості новаторів техніки в дореволюційній Росії / В. В. Данилевський // З історії вітчизняної техніки : дослідження та матеріали / за ред. В. В. Данилевського. – К.: Держ. вид-во. техн. л-ри, 1951. – С. 24.
 24. *Данилевский, Г. П. Василий Назарович Каразин (1773-1842). – 8-е изд. / Г. П. Данилевский. // Сочинения в 24 т. – СПб., 1901. – Т. 21.– С. 95–145.
 25. *Дешко, Л. О. Каразінська каплиця : історія, фотогр., док. : [про В. Н. Каразіна] / Л. О. Дешко ; [передм. В. М. Грами]. – К.: Андрощук П. С., 2009. – 81, [2] с.
 26. Долапчі, А. Ю. Педагогічна діяльність М. О. Лавровського в Харківському університеті / А. Ю. Долапчі // Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – Х., 2003. – Вип. 24. – С. 68.
 27. Зеленська, Л. Д. Громадська та просвітницька діяльність Г. П. Данилевського на Харківщині / Л. Д. Зеленська // Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – Х.: ОВС, 2002. – Вип. 21. – С. 46.
 28. *Иванов Е. М. К биографии В. Н. Каразина (высылка его из Москвы в Кручик и подневольное пребывание на родине) : 1831–1837 гг. / Е. М. Иванов. – Х.: Тип. “Печ. дело”, 1909. – 16 с.
 29. Иконников, В. С. [Список литературы о В. Н. Каразине] / В. С. Иконников // Иконников В. С. Опыт русской историографии / В. С. Иконников. – К., 1891. – Т. 1, кн. 1. – С. 803.
 30. Каразин Василий Назарович (1773-1842) // БСЭ. – 1-е изд. – М., 1937. – Т. 31 (Камбоджа–кауфана). – С. 433.
 31. Каразин Василий Назарович // БСЭ.– 3-е изд. – М., 1973.– Т. 11 (Италия–кваркуш). – С. 379.
 32. Каразін і початки українського національного відродження // І. Лисяк-Рудницький. Історичні есе : в 2 т. / пер. з англ. М. Бадік, У. Гавришкін, Я. Грицак [та ін.]. – К.: Основа, 1994. – Т. 1. – С. 203–220.
 33. Класичні університети України періоду нової та новітньої історії // Алексюк, А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підруч. для студ., асп. та мол. викл. вузів / А. М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – С. 101.
 34. *Ключевский, В. О. Курс русской истории / В. О. Ключевский // Сочинения в 9-ти т. – М., 1989. – Т. 5. – С. 185–186, С. 194.
 35. Куделко, С. Василь Каразін: людина, яка заснувала Харківський університет / С. Куделко, Л. Змій // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 23–25.
 36. *Лавровский Н. А. Василий Назарьевич Каразин и открытие Харьковского университета / Н. А.Лавровский  // Журнал Министерства народного просвещения. – Ч. CLIX. Отд. 2. 1872. – С. 197–247. –Оттиск.
 37. Лавріненко, О. А. Педагогічна майстерність в освітньо-виховній системі Харківського імператорського університету / О. А. Лавріненко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : наук.-практ. журн. – 2010. – № 1. – С. 15–22.
 38. Майструк О. Просвітницько-педагогічна діяльність В. Н. Каразіна / О. Майструк // Іст.-пед. альм. – 2011. – № 2. – С. 31–34.
 39. Мірошниченко, С. В. Початок становлення та розвитку періодичної преси на Слобожанщині : перша чверть ХІХ ст. / С. В. Мірошниченко // Зб. наук. пр. : Сер. : Історія та географія / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; редкол. : Л. М. Плиско, В. Я. Білоцерківський, Є. О. Бондарєв [та ін.]. – Х.: Майдан, 2003. – Вип. 14/15. – С. 133.
 40. Микитюк, О. М. Університети як центри науково-дослідної роботи / О. М. Микитюк // Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – Х.: ХДПУ, 2001. – Вип. 18, Ч. 2. – С. 5.
 41. *На ниві науки: [відкриття геральдичної мемор. дошки на честь засновника ХНУ В. Н. Каразіна] // Слобід. край. – 2002. – 21 берез. – С. 1: фото.
 42. *Ніколаєнко, Н. О. Громадсько-політична діяльність та державницькі ідеї В. Н. Каразіна: Дис. … канд. політ. наук: 23.00.01 / Н. О. Ніколаєнко ; Миколаїв. держ. гуман. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2004. – 207 с.
 43. *Ніколаєнко, Н. О. Громадсько-політична діяльність та державницькі ідеї В. Н. Каразіна: автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.01 / Н. О. Ніколаєнко ; Миколаїв. держ. гуман. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2004. – 19 с.
 44. Освіта та освітні заклади // Рідний край : навч. посіб. з народознавства / за ред. І. Ф. Прокопенка. – вид. 2-е, випр. і доп. – Х.: ХДПУ, 1999. – С. 379–380, 501.
 45. Передмова : [про засновника Харків. ун-ту – Василя Каразіна] // Головінов, В. П. Професійно-технічна освіта Слобожанщини : документ. нарис / В. П. Головінов. – Х. : Прапор, 1998. – С. 6–7.
 46. Перші навчальні заклади // Головінов, В. П. Духовні джерела Слобожанщини : навч. посіб. / В. П. Головінов, П. Л. Гомон. – Х. : Прапор, 1998. – С. 151, 152, 154, 155.
 47. Пироженко, Л. В. Каразін Василь Назарович / Л. В. Пироженко // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – С. 225–230.
 48. *Піонер української науки: [В. Н. Каразін (1773-1842)] // Знання та праця. – I960. – № 12. – С. 8–9.
 49. Радіонова, Н. В. Бібліотека Харківського університету ХІХ ст. як світ об’єктивованого знання : до проблеми формування інтелектуального простору / Н. В. Радіонова // Наук. вісн. : Сер. : Філософія / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; ред. кол. : М. Д. Култаєва, О. П. Єфімець, К. О. Байрачний [та ін.]. – Х. : ОВС, 2004. – Вип. 17. – С. 74–81.
 50. Радіонова, Н. В. Вища школа на Слобожанщині у ХІХ ст. : до проблеми національного виховання / Н. В. Радіонова // Наук. вісник : Сер. : Філософія / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; ред. кол. : М. Д. Култаєва, О. П. Єфімець, К. О. Байрачний [та ін.]. – Х. : ОВС, 2004. – Вип. 15. – С. 19.
 51. Радіонова, Н. В. Проблема філософського спілкування в педагогічних концепціях Слобожанщини / Н. В. Радіонова // Наук. вісн. : сер. : Філософія / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; ред. кол. : М. Д. Култаєва, О. П. Єфімець, К. О. Байрачний [та ін.]. – Х. : ОВС, 2002. – Вип. 10. – С. 127–131.
 52. Радіонова, Н. В. Харківський колегіум : до проблеми витоків філософського спілкування на Слобожанщині / Н. В. Радіонова // Наук. вісник : Сер. : Філософія / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; ред. кол.: М. Д. Култаєва, О. П. Єфімець, К. О. Байрачний [та ін.]. – Х. : ОВС, 2002. – Вип. 11. – С. 50.
 53. Радул, О. С. Історія педагогіки України : [навч. посіб.] / О. С. Радул. – [Вид. 3-тє, допов. і переробл.]. – Кіровоград : [Імекс ЛТД], 2008. – 53 с.
 54. Развитие образования и педагогической мысли на Украине // Антология педагогической мысли Украинской ССР / сост. Н. П. Калениченко. – М.: Педагогика, 1988. – С. 18.
 55. Романек, Л. В. Выдающиеся люди Украины : учеб.-метод. пособ. по рус. яз. для иностр. студ. / Л. В. Романек, И. И. Снегурова, Т. А. Снегурова ; М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т “ХПИ”. – Харьков : НТУ ХПИ, 2007. – С. 25–30.
 56. Салімонович Л. Ентузіаст, романтик, “гаряча голова” : Виповнилося 240 років від дня народження Василя Каразіна – засновника першого університету на українських землях, що входили до складу Російської імперії / Лариса Салімонович // Україна молода. – 2013. – 7 лют. (№ 20). – С. 14
 57. Сікорський, П. І. Збірник наукових праць. Т. 3. (Професійно-технічна освіта) / П. І. Сікорський. – [Львів] : [Б. в.], 2009. – С. 330.
 58. Сікорський, П. І. Збірник наукових праць. Т. 2. (Середня освіта) / Сікорський П. І. – [Львів] : [Б. в.], 2009. – С. 223–224.
 59. Сікорський, П. І. Розвиток національної освіти і науки в Україні / П. І. Сікорський; [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України]. – Львів : [Б. в.], 2009. – С. 112–113.
 60. Сірополко, С. [В. Н. Каразін – засновник Харківського університету] // С. Сірополко. Історія освіти в Україні. – К. : Наук. думка, 2001. – Розд. VII: Освіта на Наддніпрянській Україні в ХІХ ст. – С. 234–237.
 61. Слобожанський побут // Багалій, Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. – Х. : Дельта, 1993. – С. 167, 194, 195, 208, 216.
 62. Слюсарский, А. Г. Василий Назарович Каразин / А. Г. Слюсарский ; ред. Д. Ф. Острянин. – Х. : Кн.-газ. изд-во, 1952. – 68 с.
 63. *Слюсарський А. Г. Суспільно-економічні погляди В. Н. Каразіна / А. Г. Слюсарський // Нариси з історії економічної думки на Україні. – К., 1956. – С. 117–133.
 64. Соціологічна думка України : навч. посіб. / [авт.: М. В. Захарченко та ін.] ; Міжнар. фонд “Відродження”. – Київ : Заповіт, 1996. – С. 190-197.
 65. *Срезневский, В. И. Каразин Василий Назарьевич: [библиогр.] / В. И. Срезневский // Русский биографический словарь..: ИБАК – Ключарев.– СПб., 1897.– С. 486-499.
 66. Стрельцов, С. О. Роль приватного колекціонування у процесі організації музеїв Харкова та формування їх фондів:ХІХ–поч. ХХ ст. / С. О. Стрельцов // Зб. наук. праць : Сер. : Історія та географія / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; ред. кол. : Л. М. Плиско, В. Я. Білоцерківський, Є. О. Бондарєв [та ін.]. – Х. : ОВС, 2002. – Вип. 9. – С. 59.
 67. Сургай, О. Український Ломоносов / О. Сургай // Гуманіт. науки : наук.-практ. журн. – 2009. – № 2. – С. 180–184.
 68. Таньшина, А. Український Ломоносов / А. Таньшина // Світ. – 2005. – Лют. (№ 7/8). – С. 4.
 69. *Тихий Н. И. В. Н. Каразин: Его жизнь и общественная деятельность / Н. И .Тихий. – К.: Тип. Император. ун-та Св. Владимира, 1905. – 302 с.
 70. *Узбек Е. Василий Каразин из рода Караджи. / Е. Узбек — Харків: ООО «Майдан». — 2002. — 132 с.
 71. *Украинский Ломоносов: [К 100-летию со дня открытия памятника В. Н. Каразину] // Город. газ.– 1997.– 12-19 июня.– С. 25.
 72. Хорунжий, Ю. М. Мужічину : іст. парсуни / Ю. Хорунжий. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – С. 22–31.
 73. *Хрідочкін, А. В. Життя і діяльність В. Н. Каразіна / А. В. Хрідочкін // Гуманіт. журн. – 2000. – № 3–4 (7-8). – С. 110-115.
 74. *Хрідочкін, А. В. Суспільно-політичні погляди В.Н.Каразіна [Текст] : автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / А. В. Хрідочкін; Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2001. – 17 с.
 75. Центр города: Университетская горка // Дьяченко, Н. Т. Улицы и площади Харькова : очерк / Н. Т. Дьяченко. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Х. : Прапор, 1977. – С. 26.
 76. Шаров, І. Ф. Вчені України: 100 видатних імен / І. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – 149-152, [6] с.
 77. Шендеровський, В. Нехай не гасне світ науки / В. Шендеровський. – Київ : Рада, 2003. – 409, [1] с.
 78. *Шип, Н. А. Розвиток науки / Н. А. Шип // Історія України : у 2 кн. – К., 1991.– Кн. 1.– С.428-431.
 79. Школа і педагогіка Росії в першій половині ХІХ ст. // Історія педагогіки : навч. посіб. для пед. ін-тів / за ред. М. С. Гриценка. – К. : Вища шк. , 1973. – С.149–150.
 80. Школа и педагогическая мысль России первой половины ХІХ в. :до реформ 60-х гг. // Антология педагогической мысли России первой половины ХІХ века : до реформ 60-х гг. / сост. П. А. Лебедев. – М. : Педагогика, 1987. – С. 13.
 81. Шматко, О. В. Каразін: «…Вільний спосіб думок моїх міг бути вже злочином» / О. Шматко // Хімія (ШС). – 2006. – Лют. (№ 4). – С. 3–5.
 82. Шматко, О. Людина всесвітня / О. Шматко // Україна молода. – 2005. – 10 лют. (№ 25). – С. 13.
 83. Щербініна, О. П. Д. І. Багалій як будівничий харківських бібліотек та бібліограф-краєзнавець / О. П. Щербініна // Зб. наук. праць : Іст. науки : наук. вісн. ХДПУ / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; ред. кол. : Л. М. Плиско, В. Я. Білоцерківський, Є. О. Бондарєв [та ін.]. – Х. : Основа, 1998. – Вип. 1. – С. 73.
 84. *Ярославский В. И. Еще о В. Н. Каразине (из воспоминаний) / В. И. Ярославский // Харьковский сборник. – 1887.– Вып. 1. – С. 65–69.

______________________

 

Астериском відмічені документи, які відсутні у фонді бібліотеки.