НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Серія “Видатні педагоги світу”

1

Завантажити: Сергій Якович Батишев (до 100-річчя від дня народження)
: біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Кирій С. В., Павленко Т. С., Прохоренко О. М. ; наук. консультант Березівська Л. Д. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. - Київ, 2015. - 223 с. - (Cер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 11).
Завантажено: 130, размер: 3.6 MB, дата: 11.Лют.2017

Одинадцятий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» присвячено Сергію Яковичу Батишеву, радянському та російському педагогу, доктору педагогічних наук, академіку з професійно-технічної освіти, Герою Радянського Союзу, фундатору наукової дисципліни «Виробнича педагогіка», автору близько 500 наукових праць, серед яких монографії, посібники, методичні рекомендації, навчальні програми та наукові статті. У покажчику представлено бібліографію праць С. Я. Батишева, а також досліджень, присвячених життю та діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж 1955–2015 рр. (усього 327 бібліографічних записів). Біобібліографічний покажчик адресовано вченим, докторантам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам і всім, хто цікавиться науково-педагогічною спадщиною С.Я.Батишева.

4
Завантажити: Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878–1942)
: до 125-річчя з дня народж.: Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко, С. В. Іщук, С. В. Петровська; Наук. ред.: П. І. Рогова, Т. Ф. Букшина ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; авт. проекту та відп. за вип. Н. А. Палащина;  ред.: Р. С. Жданова, Н. Г. Богун; Рецензент М. Б. Євтух. – К., 2003. – 132 с. – (Сер. Видататні педагоги світу; Вип. 2).
Завантажено: 168, размер: 974.7 KB, дата: 13.Вер.2016
Даний покажчик присвячений 125-річчю з дня народження польського педагога Януша Корчака. У покажчику подано бібліографію творів великого гуманіста, літературу про його життя і діяльність, матеріали про увічнення його пам’яті, перелік бібліографічних видань. Окремо подані цитати з педагогічних творів Януша Корчака та висловлювання відомих педагогів про нього. У посібнику вміщені додатки з переліком літературних творів педагога, виданих у Польщі за його життя, та переліком електронних адрес з інформацією про Януша Корчака в мережі Інтернет.
Покажчик може бути використаний фахівцями в галузі педагогіки та освіти в науково-дослідній, науково-методичній, науково-педагогічній та науково-виховній діяльності.

Рец.: Бабич Є. Цінний внесок у духовну скарбницю України: (Про біобібліогр. покажч., присвяч. пол. педагогу, лікарю, письм. Янушу Корчаку) / Є. Бабич // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 33-34; Новий покажчик науково-педагогічної бібліотеки присвячено Янушу Корчаку // Освіта України – 2004 – 13 лип. (№ 54/55). – С. 11; Ткаченко Л. Новий покажчик науково-педагогічної бібліотеки – Янушу Корчаку / Л. Ткаченко // Пед. газ. – 2004. – Верес. (№ 9). – С. 7.

9
Завантажити: Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991–2008 рр.
: до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; упоряд.: І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. А. В. Ткаченка ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; наук. консультант І. А. Зязюн ; рецензенти: Л. О. Хомич, М. В. Гриньова. – К., 2008. – 185 с. – (Сер. “Видатні педагоги світу” ; Вип. 4).
Завантажено: 143, размер: 0, дата: 13.Вер.2016

Даний біобібліографічний покажчик із серії “Видатні педагоги світу” присвячено життю і педагогічній діяльності Антона Семеновича Макаренка (1888–1939) – видатного педагога-гуманіста, класика світової педагогіки ХХ століття, письменника, організатора і керівника колонії для неповнолітніх правопорушників й безпритульних, творця нової методики виховної роботи з дитячим колективом.

У покажчику представлено бібліографію праць А. С. Макаренка, що видані з 80-х років ХХ століття до 2008 року та дослідження вітчизняних і зарубіжних учених про життя й діяльність великого педагога-новатора, його педагогічну спадщину, що вийшли на традиційних та електроних носіях впродовж 1991–2008 рр. в Україні та світі.

Біобібліографічний покажчик рекомендовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя та педагогічні погляди А. С. Макаренка.

5
Завантажити: Микола Іванович Пирогов - видатний хірург, педагог і громадський діяч
: (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Бондар Л. С. ; наук. ред. Рогова П. І.]. - К. : Пед. думка, 2011. - 124 с. - (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 7).
Завантажено: 332, размер: 1.0 MB, дата: 13.Вер.2016
 

Сьомий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» присвячений науково-педагогічній, адміністративній та громадській діяльності Миколи Івановича Пирогова (1810–1881) – всесвітньо відомого хірурга, патологоанатома, педагога, просвітителя-демократа, громадського діяча, професора, члена-кореспондента Російської АН, основоположника воєнно-польової хірургії та хірургічної анатомії, професора й керівника Інституту практичної анатомії Петербурзької медико-хірургічної академії, учасника Севастопольської оборони 1854–1855 років, діяча народної освіти в Російській імперії, зокрема на українських землях, одного з реформаторів системи освіти.
У покажчику представлено бібліографію праць М. І. Пирогова, які були опубліковані впродовж 1856–2010 рр., а також дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж зазначеного періоду.
Покажчик адресовано вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково–педагогічною спадщиною М. І. Пирогова.

6
Завантажити: Софія Русова - педагог, державний діяч, просвітитель
: до 155-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя; упоряд.: А. М. Доркену, Т. В. Лога; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену; наук. консультант, авт.вступ. ст. Є. І. Коваленко. – К., 2010. – 175 с. – (Сер. "Видатні педагоги світу"; Вип. 6).
Завантажено: 109, размер: 2.9 MB, дата: 16.Січ.2018

Шостий випуск біобібліографічного покажчика із серії „Видатні педагоги світу” присвячений життю і діяльності Софії Федорівни Русової (1856–1940) – видатного українського педагога в галузі дошкільного виховання, громадсько-освітнього діяча, письменниці, історика, етнографа, мистецтвознавця, літературного критика, визначного представника української культури, однієї з організаторів жіночого руху.
У покажчику представлено бібліографію праць С. Ф. Русової, що видані з початку 80-х років ХІХ ст. до 2010 року в Україні та світі, а також дослідження вчених, присвячені життю і творчій діяльності педагога, її поглядам на зміст виховання й навчання, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж зазначеного вище періоду.
Біобібліогрфічний покажчик рекомендовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя, освітня діяльність й педагогічні погляди Софії Русової.

Sukhomlynskyy_pokazhchyk_2018
Завантажити: Василь Олександрович Сухомлинський : до 100-річчя від дня народження
: біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ Україниім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська та ін. ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. Л. Д. Березівська ; бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 c. − (Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 12).
Завантажено: 271, размер: 1.8 MB, дата: 27.Чер.2018

Дванадцятий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» приурочений до ювілею Василя Олександровича Сухомлинського – видатного українського педагога-гуманіста. У виданні представлено бібліографію його праць та дослідження, присвячені науково-практичній діяльності вченого та її творчому використанню, що опубліковані впродовж 1945–2017 рр.

Покажчик адресовано вченим, педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, бібліотечним фахівцям, усім, хто вивчає і кого цікавить творча спадщина В. О. Сухомлинського.

 2

Завантажити: В. О. Сухомлинський. Біобібліографія : 2008-2013 рр.
 : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. - Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. - 255 с. - (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 10).
Завантажено: 83, размер: 2.0 MB, дата: 13.Вер.2016
 

Десятий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» присвячений Василю Олександровичу Сухомлинському, видатному українському педагогу-гуманісту. У виданні представлено бібліографію праць В. О. Сухомлинського та дослідження, присвячені життю й діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж 2008–2013 рр.

Покажчик адресовано науково-педагогічним та педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, хто вивчає, кого цікавить життя та педагогічні погляди В. О. Сухомлинського.

8
Завантажити: В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001 - 2008 рр.
: бібліогр. покажчик /АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. М. Заліток; наук. консул. О. В. Сухомлинська; наук. ред. П. І. Рогова. - К., 2008. - 307 с. - (Сер. "Видатні педагогі світу"; Вип. 3).
Завантажено: 92, размер: 1.4 MB, дата: 13.Вер.2016
 

Біобліографічний покажчик продовжує серію видань, що випускає ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського “Видатні педагоги світу”. У третьому випуску представлено бібліографію праць Василя Олександровича Сухомлинського, видатного українського педагога-гуманіста та документів про нього, що вийшли впродовж 2001–2008 рр.

Покажчик адресовано науково-педагогічним та педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, хто вивчає, кого цікавить життя та педагогічні погляди В. О. Сухомлинського.

7
Завантажити: В. О. Сухомлинський
: Біобібліографія, 1987-2000 рр. / АПН України, Укр. асоц. В.Сухомлинського ; уклад. Г.І.Сухомлинська, О.В.Сухомлинська ; за ред. Н.О.Гажаман, Л.І.Ніколюк. - К. : КНЕУ, 2001. - 128 с. : портр.
Завантажено: 90, размер: 683.9 KB, дата: 13.Вер.2016

В посібнику в хронологічній послідовності представлені педагогічні та художні твори В.О. Сухомлинського, що вийшли в Україні, країнах близького та далекого зарубіжжя за період з 1987 по 2000 роки. Включено також літературу про життя та діяльність видатного українського педагога та вченого, творче використання його педагогічної спадщини в сучасних умовах.

Рец.: Дзигало І. Бібліографічне видання про Василя Сухомлинського / І. Дзигало // Освіта України. – 2001. – 23 листоп. (№ 58). – С. 4; Дзигало І. Бібліографічне видання про видатного педагога / І. Дзигало // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 2. – С. 10-11

3
Завантажити: Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки та освіти
: 1991–2009 рр. (до 185-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [уклад.: Доркену А. М., Іванова І. О., Лога Т. В. ; вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред.: Рогова П. І., Доркену А. М. ; бібліогр. ред. Іванова І. О. ; наук. консультанти: Сухомлинська О. В, Чебикін О. Я. ; рец.: Березівська Л. Д., Яценко О. М.]. – О. : [б. в.], 2010. – 123 с. – (Сер. „Видатні педагоги світу” ; вип. 5).
Завантажено: 151, размер: 7.1 MB, дата: 13.Вер.2016
 
teachers_40 
Завантажити: Сава Христофорович Чавдаров
: до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; авт. вступ. ст.: Березівська Л. Д., Бондар Л. С. ; наук. консультант Березівська Л. Д. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 128, [2] с. - (Сер. „Видатні педагоги світу" ; вип. 8).
Завантажено: 209, размер: 3.8 MB, дата: 13.Вер.2016

Восьмий випуск біобібліографічного покажчика у серії «Видатні педагоги світу» присвячено С. Х. Чавдарову, українському вченому, педагогу, дидакту, методисту початкової та середньої освіти, члену-кореспонденту АПН РРФСР, заслуженому діячу науки УРСР, учителю української та російської мов у школах Київщини, викладачу педагогіки, історії педагогіки, методики української та російської мов ВНЗ Києва, професору і завідувачу кафедри педагогіки Київського державного університету ім. Т. Шевченка, директору Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), автору понад 200 наукових праць, у т. ч. досліджень з історії педагогічної думки в Україні, підручників із педагогіки, методичних посібників і підручників з української мови для початкової та середньої шкіл тощо.

У покажчику представлено бібліографію праць С. Х. Чавдарова, а також дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на паперових та електронних носіях упродовж 1927–2012 рр. (усього 507 бібліографічних записів).

Покажчик адресовано вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково-педагогічною спадщиною С. Х. Чавдарова.

11
Завантажити: Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, психолог, громадський діяч
: біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лисиця Н. В., Айвазова Л. М., Бублик Н. М., Стельмах Н. А. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред.: Рогова П. І., Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 135, [8] с. – (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 9).
Завантажено: 149, размер: 11.6 MB, дата: 13.Вер.2016
 

Дев’ятий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» присвячено Якову Феофановичу Чепізі (Зеленкевичу), українському вченому, педагогу, психологу, громадському діячу, фундатору української національної школи, талановитому методисту, автору понад 150 наукових праць, у т.ч. підручників для дітей і дорослих, методичних посібників.

У покажчику представлено бібліографію праць Я. Ф. Чепіги (Зеленкевича), а також досліджень, присвячених життю й діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж 1909–2013 рр. (усього 566 бібліографічних записів).

Покажчик адресовано вченим, докторантам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково-педагогічною спадщиною Я. Ф. Чепіги (Зеленкевича).