НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МАРІЇ МОНТЕССОРІ

1. Авраменко, О. О. Проблема соціалізації особистості в педагогічній системі Марії Монтессорі / О. О. Авраменко // Зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т. – Умань, 2007. – Ч. 2. – С. 7-11.

2. Антология гуманной педагогики : Монтессори / cост., авт. вступ. ст. : М. В. Богуславский, Г. Б. Корнегов. – М. : Изд. дом Шалвы Амонашвили, 1999. – 219 с. – Библиогр.: с. 216-217.

3. Андрианов, Н. О развитии методики М. Монтессори : [дошк. воспитание по системе Марии Монтессори. Из опыта работы] / Н. Андрианов, М. Евтишенко // Дошк. воспитание. – 1998. – № 2. – С. 117-119.

4. *Бойд, У. Система Монтессори : историко-критический анализ системы / У. Бойд. – М., 1925. 179 с.

5. Борисова, Н. Д. Педагогіка Марії Монтессорі в роботі з дітьми дитячого садка / Н. Д. Борисова // Проблеми переходу початкової школи на нову структуру і зміст навчання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 2-3 листоп. 2000р.). – Донецьк, 2000. – С. 235-237.

6. Борисова, З. Мета – самовиховання : дидакт. матеріал Марії Монтессорі і сенсор. розв. дитини / З. Борисова, Р. Семерникова // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 10. – С. 20-21.

7. Бондарев, М. Незабываемая сказка : шк.-сад от Монтессори / М. Бондарев // Учит. газ. – 2002. – 20 авг. (№ 34). – С. 11.

8. *Бондар, В. І. Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М. Монтессорі : навч. посіб. / В. І. Бондар, А. М. Ільченко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2009. – 252 с. – Бібліогр.: с. 233-251.

9. Валеологический подход к изучению естественно научных дисциплин в школе Монтессори I и ІІ ступени / В. К. Штибен, И. Г. Штибен, О. И. Спиридонова, В. В. Филипченко // Нач. шк. – 2000. – № 10. – С. 34-37.

10. Вісник Монтессорі : ювіл. вип. / Всеукр. Асоц. Монтессорі-вчителів ; [упоряд. : В. З. Горюнова, Т. П. Михальчук, Н. В. Прибильська] ; за заг. ред. Б. М. Жебровського. – 2007. – 169 с.

11. Вместе с мамой, вместе с папой : [опыт раннего развития дошкольников по системе Монтессори, дет. сад № 235, г. Ижевск (Россия)] // Дошк. образование. – 2007. – 1-15 июня (№ 11). – С. 23.

12. Гармоническая атмосфера Монтессори : [подборка ст. о внедрении пед. идей М. Монтессори в практику работы дет. садов России] // Дошк. воспитание. – 2000. – № 11. – С. 47-51. – Содерж.: Лечебное воздействие / И. Костюк. – С. 47-48 ; Космическое воспитание / А. Поборежникова. – С. 48-49 ; О формах и организации работы по развитию речи / Г. Любина. – С. 49-51.

13. Гальченко, М. Педагогика Монтессори : [об альтернат. виде дошк. педагогики] / М. Гальченко // Мир семьи. – 2004. – № 5. – С. 42-44.

14. *Горюнова, В. Школа Монтессорі: перша в Україні / В. Гронова, Т. Михальчук. – К. : Урожай, 1997. – 12 с. : іл.

15. Гуз, С. Методика Марії Монтессорі у початковому шкільному навчанні / С. Гуз // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1997. – № 3/4. – Ч. 2. – С. 84-89. – Спец. вип.

16. Даниленко, В. Коштовна спадщина Марії Монтессорі / В. Даниленко // Зарубіж. л-ра в навч. закл. – 2002. – № 6. – С. 59-61. – Бібліогр.: 8 назв.

17. Джус, О. Виховний потенціал творчої спадщини видатних представників методико-біологічної науки / О. Джус, І. Павлишин // Обрії. – 2007. – № 1. – С. 3-6. – Бібліогр.: 24 назв. – Про пед. діяльн. М. Монтессорі на с. 6.

18. Деменчук, Л. Без крику і примусу : [про втілення пед. ідей М. Монтессорі в практику діяльн. дит. садків м. Рівне] / Л. Деменчук // Дит. садок. – 2002. – Берез. (№ 10). – С. 8.

19. Дичківська, І. М. Проблема гуманістичної особистості педагога в системі М. Монтессорі / І. М. Дичківська // Актуальні проблеми дошкільного виховання : міжвуз. зб. наук. пр. – Рівне, 1997. – С. 29-33.

20. Дичківська, І. Розвивальна роль Монтессорі-матеріалу : [про теорію індивід. виховання за М. Монтессорі] / І. Дичківська // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 4. – С. 20-21.

21. Дичківська, І. Через свободу і самостійність : розвиток індивідуальності дитини в теорії і практиці М. Монтессорі / І. Дичківська // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 5. – С. 6-7, 17.

22. *Дичківська, І. М. Вправи у соціальній поведінці дітей за системою М. Монтессорі : навч. посіб. для студ. спец. «Педагогіка і психологія (дошкільна)» / І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська ; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1999. – 57 с.

23. *Дичківська, І. М. Індивідуальне виховання дітей дошкільного віку в педагогічній спадщині М. Монтессорі : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / І. М. Дичківська. – О., 1996. – 24 с.

24. Дробот, О. Свобода родительского выбора: выбираем ли мы свободу детей? : [воспитание по методу М.  Монтессори] / О. Дробот // Семья и шк. – 1999. – № 7/8. – С. 2-7.

25. Жебровський, Б. Українська модель школи Марії Монтессорі / Б. Жебровський // Почат. шк. – 2005. – № 5. – С. 42-44. – Бібліогр.: 5 назв.

26. Зязюн, І. Філософія «Школа свободи»: розвиток та саморозвиток творчих засад особистості : [філос. ідеї щодо вільного розв. особистості та їх реалізація в педагогіці і навч. закл. М. Монтессорі, Р. Штайнера, Л. Толстого] / І. Зязюн // Рід. шк. – 2007. – № 5. – С. 25-29. – Бібліогр.: 19 назв.

27. *Ільченко, А М. Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.03 / А. М. Ільченко. – К., 2007. – 20 с.

28. Ільченко, А. М. Ідеї раннього і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / А. М. Ільченко. – К., 2007. – 227 с.

29. Ільченко, А. Педагогічна технологія М. Монтессорі в процесі соціалізації особистості / А. Ільченко // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 7/8. – С. 103-104. – Бібіліогр.: 7 назв.

30. Ільченко, А. М. Сенсомоторне виховання дітей з порушенням інтелекту у педагогічній системі М. Монтессорі / А. М. Ільченко // Дефектологія. – 2008. – № 4. – С. 9-12.

31. Ільченко, А. Становлення особистості Марії Монтессорі як гуманіста / А. Ільченко // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С. 41-43. – Бібліогр.: 12 назв.

32. Каташинський, І. В. Трансформація людей альтернативної освіти : (на прикл. шк. М. Монтессорі) / І. В. Каташинський // Наук. зап. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – Ч. 1 : Педагогічні та історичні науки. – С. 32-43.

33. Краснодубова, А. Вызывать любопытство, доверять и никогда не выносить приговор: записки учителя о Монтессори-педагогике : [основные идеи и принципы педагогики М. Монтессори] / А. Краснодубова // Первое сент. – 2007. – 27 янв. (№ 2). – С. 17.

34. Короденко, М. Здоров’я дитини – передусім : [про Всеукр. нараду-семінар «Збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей дошкільного віку», що відбувалася в Київ. ДНЗ «Монтессорі-сад»] / М. Короденко // Освіта України. – 2008. – 4 лип. (№ 48/50). – С. 4.

35. Крюкова, С. Во саду ли … : [советы по программе пед. идей М. Монтессори] / С. Крюкова // Учит. газ. – 2003. – 12 авг. (№ 33). – С. 15 ; 2 сент. (№ 36). – С. 15 ; 9 сент. (№ 37). – С. 14.

36. Куліш, Т. Наталія Лубенець про погляди Ф. Фребеля та М. Монтессорі на виховання дітей [дошкільного віку] / Т. Куліш // Шлях освіти. – 2007. – № 2. – С. 43-47.

37. Куркин Е. Б. Школа для детей: [два рзділи присвячені: “Учебное время”, “Неудачное  начало”, присвячені аналізу пед. системи М. Монтессорі] / Е. Б. Куркин // Нар. образование. – 2010. – № 1. – С. 24-31.

38. Кос, Л. Ідеї М. Монтессорі про виховання дітей в дошкільному закладі / Л. Кос // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. – Чернівці, 2001. – Вип. 122 : Педагогіка та психологія. – С. 57-60.

39. Лисенко Н. В. Педагогіка Марії Монтессорі / Н. В. Лисенко // Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. «Дошкільне виховання» : у 2 ч. / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – К. : Вища шк., 2006. – Ч. 1. – С. 113-135.

40. Литвяк, О. Ідея школи Монтессорі / О. Литвяк // Завуч. – 2001. – Берез. (№ 9). – С. 5-7.

41. Любина, Г. Вербальные и невербальные средства коммуникации в Монтессори группе / Г. Любина // Дошк. воспитание. – 1998. – № 7. – С. 7-13.

42. Марія Монтессорі : (31.08.1870-06.05.1952) // Дайджест пед. ідей та технологій: шк.-парк. – 2002. – № 1. – С. 152-154.

43. *Малишко, М. В. Монтессорі – ключ до світу : метод. посіб. для працівників дошкіл. закл., вчителів почат. кл. / М. В. Малишко. – Тернопіль : Мальва-ОСО, 1998. – 48 с. – (Бібліотечка вчителя).

44. Мета – самовиховання : дидакт. матеріал Марії Монтессорі і сенсор. розв. дитини / упоряд. : З. Борисова, Р. Семенова // Дошкіл. виховання – 1998. – № 10. – С. 20-21.

45. *Метод научной педагогики Марии Монтессори. – К. : Ділова Україна, 1993 – 132 с.

46. Михальчук, Т. Пророк від педагогіки : [педагогіка Марії Монтессорі] / Т. Михальчук // Дитина. – 2001. – № 11/12. – С. 13.

47. Мостова, Т. Українська модель школи Монтессорі / Т. Мостова // Сіл. шк. – 2005. – 20 лип. (№ 27/28). – С. 6.

48. Наумова, А. В. Использование Монтессори-терапии в сенсорном развитии дошкольников со сложной структурой нарушения : [воспитание дошкольников с ДЦП] / А. В. Наумова // Дошк. педагогика. – 2002. – № 2. – С. 38-42.

49. Ніколенко, Д. Система Монтессорі : [про систему сенсор. виховання дошкільників М. Монтессорі] / Д. Ніколенко // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 10. – С. 24-25.

50. Онищенко, Э. О судьбе метода М. Монтессори в системе образования США / Э. Онищенко, А. Никольская // Альма Матер. Вестн. высш. шк. – 2006. – № 11. – С. 45-47.

51. Попова, К. Навички практичного життя в системі Марії Монтессорі : [значення курсу для дитини 2-3 роки] /  К. Попова, А. Січкар // Дит. садок. – 2009. – січ. (№ 2). – С. 21-22.

52. Прибильська, Н. Нормалізація дитини засобами Монтессорі-педагогіки як необхідна передумова розумного виховання / Н. Прибильська // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2006. – № 5. – С. 200-216. – Бібліогр.: 6 назв.

53. *Перша в Україні Школа Монтессорі=Montessori School the First in Ukraine : [проспект]. – К., 2007. – 19 с. : іл. – Текст укр. та англ. мовами.

54. Растригіна, А. Втілення принципів педагогіки свободи в школах Монтессорі Англії / А. Растригіна // Наук. зап. Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Сер. : Педагогічні науки. – Кіровоград, 2002. – Вип. 46. — С. 173-175.

55. Сабанина, О. Ребенок играет: Монтессори-педагогика / О. Сабанина // Домаш. воспитание. – 2003. – № 3. – С. 23-24.

56. Салтишева, В. Школа Монтессорі – ключ до дитячих сердець / В. Салтишева // Нова пед. думка. – 2004. – № 1. – С. 16-18.

57. Самаріна, В. Особистість починається з вибору : [про досвід впровадж. системи М. Монтессорі в дошкіл. навч. закл. № 31 «Незабудка», м. Біла Церква, Київ. обл.] / В. Самаріна // Дит. садок. – 2004. – Груд. (№ 45/46). – С. 9.

58. Сисоєва, С. Марія Монтесорі (1870-1952) / С. Сисоєва, І. Соколова // Сисоєва С. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Сисоєва, І. Соколова. – К., 2003. – С. 177-180.

59. Смирнова, Е. Мария Монтессори [(1870-1952)] : система дошк. воспитания / Е. Смирнова // Дошк. воспитание. – 2007. – № 2. – С. 110-114.

60. Сорокова, М. Монтессори-педагогика : вопросы теории и игры / М. Сорокова // Дошк. воспитание. – 2001. – № 10. – С. 70-77.

61. Семенова, В. 90 лет Монтессори-педагогике в России : [о первом в России дет. саде, работавшем в системе М. Монтессори, под руководством Ю. Фаусек] / В. Семенова // Дошк. образование. – 2008. – 16-31 мая (№ 10). – С. 19.

62. Стрюк, К. Система Марії Монтессорі – нове чи старе? / К. Стрюк // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 3. – С. 10-11.

63. Сумнительный, К. Воспитание для жизни : [Монтессори-педагогика] / К. Сумнительный // Нар. образование. – 2002. – № 8. – С. 158-166.

64. Сумнительный, К. Е. Идея космического воспитания в педагогике М. Монтессори / К. Е. Сумнительный // Актуальні проблеми дошкільного виховання : міжвуз. зб. наук. пр. – Рівне, 1997. – С. 33-36.

65. Сумнительный, К. Мария Монтессори : сто лет назад она создала развивающую педагогику / К. Сумнительный // Лидеры образования. – 2001. – № 5. – С. 80-83.

66. Тимошенко, О. Розвивальне середовище за Монтессорі-системою : [з досвіду роботи дит. садка] / О. Тимошенко // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 5. – С. 14-15.

67. Таубман, В. Теория и практика детского сада Монтессори / В. Таубман, Ю. Фаусек. – Петроград ; М. : Мысль, 1923. – 133 с.

68. Українська освіта. Чому Марія Монтессорі? / Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка ; [упоряд. і літ. ред. Н. Б. Марченко] ; за заг. ред. Б. М. Жебровського. – К., 2003. – 132 с.

69. Фаусек, Ю. М. Грамматика у маленьких детей по Монтессори / Ю. М. Фаусек. – М. ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 76 с. – (Библиотека педагога).

70. Фаусек, Ю. И. Детский сад Монтессори : опыты и наблюдения в течение двенадцатилет. работы в дет. садах по системе Монтессори / Ю. И. Фаусек. – Изд. 2-е испр. – М. ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 224 с. – (Библиотека педагога).

71. Фаусек, Ю. Месяц в Риме в «Домах Детей» Марии Монтессори / Ю. Фаусек. – Петроград, 1915. – 189 с.

72. Фаусек, Ю. Метод Монтессори в России / Ю. Фаусек. – Петроград : Время, 1924. – 83 с.

73. Фаусек, Ю. Значение рисования в школе Монтессори : опыты и наблюдения / Ю. Фаусек. – Петербург : Время, 1923. – 62 с.

74. *Фаусек, Ю. И. Детский сад Монтессори / Ю. И. Фаусек. – Берлин, 1923. – 215 с.

75. Фаусек, Ю. О внимании у маленьких детей : (по Монтессори) / Ю. Фаусек. – Петроград : Начатки знаний, 1922. – 16 с.

76. Фаусек, Ю. Обучение грамоте и развитие речи по системе Монтессори : с 12 рис. в тексте / Ю. Фаусек. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 115 с.

77. Фаусек, Ю. Обучение грамоте и развитие речи по системе Монтессори : с 12 рис. в тексте / Ю. Фаусек. – М. : Госиздат, 1922. – 107 с.

78. *Фаусек, Ю. И. Обучение счету по системе Монтессори / Ю. И. Фаусек. – Ленинград, 1924. – 120 с.

79. Фаусек, Ю. Обучение счету по системе Монтессори / Ю. Фаусек. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 120 с. – (Учебники и учебные пособия для трудовых школ).

80. Фаусек, Ю. Развитие интеллекта у маленьких детей : (по Монтессори) / Ю. Фаусек. – Петроград : Начатки знаний, 1922. – 23 с. – (Педагогическая библиотека, № 10).

81. Фаусек, Ю. Школьный материал Монтессори : грамота и счет / Ю. Фаусек. – М. ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 115 с. – (Библиотека педагога).

82. Філімонова, Т. В. Марія Монтессорі / Т. В. Філімонова// Енциклопедія освіти. – К., 2008. – С. 522-523.

83. Хілтунен, О. Про педагогіку Марії Монтессорі / О. Хілтунен // Відкрит. урок. Плеяди. – 2007. – № 2/3. – Відкрита пед. шк. – С. 48-51.

84. Хилтунен, Е. Уроки на карточках : [о воспитании детей в духе педагогики М. Монтессори] / Е. Хилтунен // Дайджест пед. ідей та технологій: шк.-парк. – 2005. – № 3/4. – С. 51-64.

85. Хилтунен, Е. Как школа Монтессори решает социально-экономические задачи общества : [история и современность] / Е. Хилтунен // Нар.образование. – 2007. – № 10. – С. 247-251.

86. Хилтунен, Е. Школа для белых ворон : [система самообразования: Монтессори-педагогика] / Е. Хилтунен // Первое сент. – 2001. – 11 авг. (№ 55). – С. 4-5.

87. Хилтунен, Е. Художественное творчество детей в педагогической системе Монтессори / Е. Хилтунен // Искусство в шк. – 1999. – № 3. – С. 10-15.

88. Штибне, В. Монтессори-педагогика в Соликамске : [пед. система] / В. Штибне, И. Самойлюк // Нач. шк. – 2000. – № 10. – С. 31-33.

89. Шулікін, Д. Педагогіка, яка підкорила весь світ : [про міжнар. конф. Всеукр. асоц. Монтессорі-вчителів, що відбувалась у Київ. будинку вчителя] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2007. – 23 листоп. (№ 37). – С. 1, 9.

90. Школа саморазвития : [Монтессори-педагогика в России] // Первое сент. – 2002. – 1 сент. (№ 58). – Биография новой школы. – С. 12.

91. Ярма, Л. Малі діти – цікаві клопоти : [з досвіду Монтессорі-садка] / Л. Ярма, Н. Швець // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 5. – С. 21-22.

 

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України

імені В. О. Сухомлинського

 

 

Видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)