НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія про життя та діяльність Г.С. Костюка

 1. Григорій Силович Костюк (1899–1982) [Електронний ресурс] // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України. – Текст дані. – [Б. м., б. р.]. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційно-бібліографічні-ресурси/видатні-педагоги/9886-2/ (дата звернення: 04.11.2019). – Назва з екрана.
 2. Костюк Григорій Силович [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія. – Текст дані. – [Б. м., б. р.]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Костюк_Григорій_Силович (дата звернення: 04.11.2019). – Назва з екрана.
 3. Костюк Григорій Силович [Електронний ресурс] // Вісник психології і педагогіки. – Текст дані. – [Б. м., б р.]. – Режим доступу: https://www.psyh.kiev.ua/Костюк_Григорій_Силович_–_український_психолог,_доктор_психологічних_наук,_професор,_дійсний_член_Академії_педагогічних_наук_СРСР (дата звернення: 04.11.2019). – Назва з екрана.
 4. Костюк Григорій Силович (1899–1982) [Електронний ресурс] : психолог, педагог  : [авторитет. файл імен осіб] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Текст. дані. – [Б.м., б. р.]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHEC&P21DBN=ATHEC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ath_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ZPA=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0000002033 (дата звернення: 04.11.2019). – Назва з екрана.

1979

 1. Губко, О. Золоті жнива [до 80-річного ювілею проф. Г. С. Костюка] / О. Губко // Рад. освіта. – 1979. – 15 груд. (№100). – С. 2.

1982

 1. Григорий Силович Костюк: [некролог] // Вопр. психологии. – 1982. – № 2. – С. 166.

1985

 1. *Гебос, А. І. Питання програмованого навчання в працях Г. С. Костюка / А. І. Гебос //Психологія : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології УРСР ; [редкол.: Проколієнко Л. М. та ін.]. – Київ, 1985. – Вип.  – С. 91–96.
 2. *Губко, О. Т. Г.С. Костюк як організатор психологічної науки на Україні / О. Т. Губко // Психологія : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології УРСР ; [редкол.: Проколієнко Л. М. та ін.]. – Київ, 1985. – Вип.  – С. 113–119.
 3. *Моргун, В. Ф. Проблема періодизації розвитку особистості в творчості Г.С. Костюка : досягнення і перспективи / В. Ф. Моргун // Психологія : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології УРСР ; [редкол.: Проколієнко Л. М. та ін.]. – Київ, 1985. – Вип.  – С. 28–35.
 4. Проколиенко, Л. Н. Проблема активности развивающийся личности в исследованиях Г. С. Костюка / Л. Н. Проколиенко // Вопр. психологии. – 1985. – № 1. – С. 126–132.
 5. *Проколієнко, Л. М. Проблема співвідношення навчання, виховання і психічного розвитку в науковій спадщині Г.С. Костюка / Л. М. Проколієнко, Г. О. Балл // Психологія : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології УРСР ; [редкол.: Проколієнко Л. М. та ін.]. – Київ, 1985. – Вип.  – С. 3–11.
 6. *Роменець, В. А. Питання історії вітчизняної психології в працях Г.С. Костюка / В. А. Роменець // Психологія : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології УРСР ; [редкол.: Проколієнко Л. М. та ін.]. – Київ, 1985. – Вип.  – С. 106–112.
 7. *Ткаченко, О. М. Розробка принципу розвитку в психології / О. М. Ткаченко, В. М. Піскун //Психологія : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології УРСР ; [редкол.: Проколієнко Л. М. та ін.]. – Київ, 1985. – Вип.  – С. 12–19.

У статті проаналізовано діалектико-матеріалістичне розуміння психіки і квлад академіка Г. С. Костюка у дослідження означеної проблеми.

 1. **Францева Н. Життєдайна сила добра / Н. Францева // Київ. – 1985. – № 9. – C. 96–102.

1988

 1. Григорий Силович Костюк (1899–1982) // Антология педагогической мысли Украинской ССР / АПН СССР ; [редкол. тома: М. В. Фоменко, Ю. Ю. Кондуфор, Н. П. Калениченко и др.]. – Москва, 1988. – С. 514–515.
 2. Проколиенко, Л. Н. Г. С. Костюк и его вклад в психологическую науку / Л. Н. Проколиенко, Г. А. Балл // Костюк Г. С. Избранные психологические труды / Г. С. Костюк ; АПН СССР ; под ред. Л. Н. Проколиенко. – Москва, 1988. – С. 7–19.
 3. Проколієнко, Л. М. Вступ / [Л. М. Проколієнко, Г. О. Балл] // Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк ; за ред. Л. М. Проколієнко ; [упоряд. і авт. комент.: В. В. Андрієвська та ін.]. – Київ, 1989. – С. 3–13.

1990

 1. Антонова, А. Г. Вклад Г. С. Костюка в разработку проблемы психологии переживания / А. Г. Антонова // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 1 : [Личность и ее становление]. – С. 14–15.
 2. Балл, Г. А. Обсуждение доклада Г. С. Костюка «О роли наследственности, среды и воспитания в психологическом развитии ребенка» / Г. А. Балл // Вопр. психологии. – 1990. – № 1. – С. 125–130.
 3. Воропаєва, Т. С. Значение идей Г. С. Костюка для психологического обоснования проблемы формирования гражданской позиции личности / Т. С. Воропаєва // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 1 : [Личность и ее становление]. – С. 38–39.
 4. Воропаєва, Т. С. Проблема развития музыкальных способностей у детей в исследованиях Г. С. Костюка / Т. С. Воропаєва // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 3: [Способности, труд, творчество]. – С. 18–19.
 5. Гончар, П. С. Принцип развития в советской психологии и научное гаследие Г. С. Костюка / П. С. Гончар // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 2 : [Познавательные процессы, обучение и психическое развитие]. – С. 33–34.
 6. Горностай, П. П. Проблема саморазвития личности в трудах Г. С. Костюка / П. П. Горностай // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 1 : [Личность и ее становление]. – С. 49–50.
 7. Дмитриева, С. М. использование наследия Г. С. Костюка в психологической подготовке будущих учителей / С. М. Дмитриева // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 3: [Способности, труд, творчество]. – С. 29–30.
 8. Дьяконов, Г. В. О системности концепции понимания Г. С. Костюка / Г. В. Дьяконов // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 2 : [Познавательные процессы, обучение и психическое развитие]. – С. 3–40.
 9. Ильюк, Б. А. Типология лингвистических задач в свете концепции задачного подхода Г. С. Костюка к развитию мышления / Б. А. Ильюк, В. М. Лопушанский // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 2 : [Познавательные процессы, обучение и психическое развитие]. – С. 49–50.
 10. Карпенко, З. Е. Идея саморазвития в трудах и теоретическое моделирование процесса самоопределение личности / З. Е. Карпенко // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 1 : [Личность и ее становление]. – С. 76–77.
 11. Коваленко, А. Б. Г. С. Костюк о проблеме понимания / А. Б. Коваленко // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 2 : [Познавательные процессы, обучение и психическое развитие]. – С. 60–61.
 12. Кузь, В. Г. Проюлема индивидуализации обучения в трудах Г. С. Костюка / В. Г. Кузь // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 2 : [Познавательные процессы, обучение и психическое развитие]. – С. 75–76.
 13. Кузьменко, Н. М. Г. С. Костюк о роли деятельности в усвоении детьми понятия числа / Н. М. Кузьменко, Л. П. Шкуленда, Н. М. Шкуленда // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 2 : [Познавательные процессы, обучение и психическое развитие]. – С. 76–77.
 14. Левченко, В. Б. Г. С. Костюк как организатор украинского отделения общества психологов СССР / В. Б. Левченко, Т. В. Левченко// Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 3: [Способности, труд, творчество]. – С. 60–61.
 15. Максимова, Н. Ю. Перестройка процесса воспитания в русле концепции Г. С. Костюка о закономерностях развития личности / Н. Ю. Максимова, В. М. Пискун // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 1 : [Личность и ее становление]. – С. 110–111.
 16. Моргун, В. Ф. Г. С. Костюк и психологические типы личности / В. Ф. Моргун // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 1 : [Личность и ее становление]. – С. 120–121.
 17. Музычко, Л. В. Разработка проблем взаимосвязи обучения и психического развития ребенка в трудах Костюка Г. С. – современной педагогике /Л. В. Музычко // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 1 : [Личность и ее становление]. – С. 98–99.
 18. Николенко, Д. Ф. Личность Григория Силовича Костюка / Д. Ф. Николенко // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тезисы науч. сообщений Всесоюз. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 1 : [Личность и ее становление]. – С. 3–5.
 19. Сапон, Л. В. Научное наследие Г. С. Костюка и проблема гуманизации воспитательно-профилактической работы / Л. В. Сапон // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 1 : [Личность и ее становление]. – С. 149–150.
 20. Хомич, Г. А. Г. С. Костюк о проблемах эмоционального отношения школьников к учению / Г. А. Хомич // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 1 : [Личность и ее становление]. – С. 176–177.
 21. Чебыкин, А. Я. Расширение понятия Г. С. Костюка о проблемных ситуациях в концепии эмоциональной регуляции учебной деятельности / А. Я. Чебыкин // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 2 : [Познавательные процессы, обучение и психическое развитие]. – С. 143–144.
 22. Цурковский, Я. И. О нашем благородном сотрудничестве с Григорием Силовичем Костюком / Я. И. Цурковский // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 1 : [Личность и ее становление]. – С. 5–7.
 23. Шкоруп, М. М. Г. С. Костюк о проблемах мышления в советской психологии / М. М. Шкоруп // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 2 : [Познавательные процессы, обучение и психическое развитие]. – С. 149–150.
 24. Шкуленда, Л. П. Г. С. Костюк о роли наглядности в психическом развитии школьника / Л. П. Шкуленда, Н. М. Шкуленда // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 2 : [Познавательные процессы, обучение и психическое развитие]. – С. 150–151.
 25. Юрченко, В. Гуманістична психологія Григорія Костюка : до 100-річчя від дня народж. видат. вченого / Віктор Юрченко // Рід. шк. – 1999. – № 12. – С. 25–27.
 26. Яровой, И. Н. Взгляды Г. С. Костюка на профнссиональное самоопределение учащихся / И. Н. Яровой // Психологическая наука: проблемы и перспективы : тез. Всесоюз. конф. посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии УССР [и др.]. – Киев, 1990. – Ч. 3: [Способности, труд, творчество]. – С. 135–136.

1991

 1. Балл, Г. А. Научное наследие Г. С. Костюка и основные направления деятельности НИИ психологии УССР / Г. А. Балл, В. А. Моляко, В. А. Татенко // Психологическая наука: проблемы и перспективы : докл. Всесоюз. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка. – Киев, 1991. – Т. 1. – С. 21–28.
 2. Корниенко, А. А. Гуманизм концепции Г. С. Костюка / А. А. Корниенко // Психологическая наука: проблемы и перспективы : докл. Всесоюз. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка. – Киев, 1991. – Т. 1. – С. 132–1388.
 3. Лысенко, В. П. Г. С. Костюк – организатор психологического института на Украине / В. П. Лысенко // Психологическая наука: проблемы и перспективы : докл. Всесоюз. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии М-ва нар. образования УССР [и др.]. – Киев, 1991. – Т. 2. – С. 206–207.
 4. Лысенко, В. П. Развитие Г. С. Костюком основ педагогической психологии (на материале работ 20–40-х годов) : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / Лысенко Валентина Петровна ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 20 с.
 5. Николенко, Д. Ф. Личность Григория Силовича Костюка // Д. Ф. Николенко // Психологическая наука: проблемы и перспективы : докл. Всесоюз. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии М-ва нар. образования УССР [и др.]. – Киев, 1991. – Т. 2. – С. 40–45.
 6. Цурковський, Я. И. Об отношении Г. С. Костюка к контролографии и теории психической контрольности / Я. И. Цурковский // Психологическая наука: проблемы и перспективы : докл. Всесоюз. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения действит. чл. АПН СССР Г. С. Костюка / Науч.-исслед. ин-т психологии М-ва нар. образования УССР [и др.]. – Киев, 1991. – Т. 2. – С. 190–193.

1996

 1. *Балл, Г. О. Він зберіг і розвинув психологічну науку (згадаймо добрим словом Григорія Силовича Костюка ) / Г. О. Балл // Трибуна. – 1996. – № 11–12. –C. 34–35.
 2. Балл, Г. О. Наукова школа Г. С. Костюка: методологічні здобутки і настанови / Г. О. Балл // Українська психологія: сучасний потенціал : матеріали Четвертих Костюківських читань, 25 верес. 1996 р. / Т-во психологів України.– 1996. – Т. 1. – С. 49–56.
 3. Таглін, С. О. Теоретична спадщина Г. С. Костюка і деякі проблеми сучасної зоопсихології / С. О. Таглін // Українська психологія: сучасний потенціал : матеріали Четвертих Костюківських читань, 25 верес. 1996 р. / Т-во психологів України.– 1996. – Т. 3. – С. 178–184.
 4. Татенко, В. А. Г. С. Костюк о детерминации психического развития: ретроспективный анализ перспективних начинаний / В. А. Татенко // Українська психологія: сучасний потенціал : матеріали Четвертих Костюківських читань, 25 верес. 1996 р. / Т-во психологів України. – 1996. – Т. 3. – С. 185–197.

1997

 1. Зелінська, Я. Ц. Психологічні аспекти професійної орієнтації в науковій спадщині Г. С. Костюка : автореф. дис… канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Зелінська Ярослава Цезарівна ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 1997. – 18 с.
 2. Зелінська, Я. Ц. Психологічні аспекти професійної орієнтації у науковій спадщині Г. С. Костюка : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Зелінська Ярослава Цезарівна ; наук. керівник Федоришин Борис Олексійович ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 1997. – 165 с.
 3. Костюк Григорій Силович / С. Гончаренко // Український педагогічний словник. – Київ, 1997. – С. 179.

1998

 1. *Балл, Г. О. Григорій Силович Костюк / Г. О. Балл // Українська родина : наук.-метод. посіб. – Київ, 1998. – С. 1223–1238.
 2. Роменець, В. А. Психологія у власних межах. Роль субʼєктивності у провідній діяльності. Г. С. Костюк (1899–1982) / В. А. Роменець, І. П. Маноха // Історія психології ХХ століття : навч. посіб. для студентів вищ. закл. освіти, що навчаються за спец. «Психологія» / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – Київ, 1998. – Розд. 17 : Кінець ідеї інтеріоризації. Психологія, ідеологія, культура. – С. 356–366.

1999

 1. Балл, Г. А. Григорій Костюк– видатний психолог України : (до 100-річчя з дня народж.) / Георгій Балл // Освіта і управління. – 1999. – Т. 3, число 3. – С. 218–224.
 2. Максименко, С. Д. Г. С. Костюк і генетична психологія / С. Д. Максименко // Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 8. – С. 6–8.
 3. Юрченко, В. Гуманістична психологія Григорія Костюка : до 100-річчя від дня народж. видат. вченого / Віктор Юрченко // Рід. шк. – – № 12. – С. 25–27.

2000

 1. *Алексєєва, М. І. Г. С. Костюк – наш редактор / М. І. Алексєєва // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 235.
 2. *Андрієвська, В. В. 20 років у школі людяності / В. В. Андрієвська // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 280–285.
 3. Балл, Г. А. Г. С. Костюк и методологические уроки / Г. А. Балл // Психол. журн. – 2000. – Т. 21, № 3. – С. 112–116.
 4. *Балл, Г. А. Особиста думка / Г. А. Балл // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 262–263.
 5. *Болотнікова, І. В. Розвиток Г. С. Костюком теорії та практики педологічної науки / І. В. Болотнікова // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 24–25.
 6. *Бондаровська, М. Про Г. С. Костюка / М. Бондаровська // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 285–287.
 7. *Боришевський, М. Й. Все створене Г. С. Костюком – невичерпно актуальне, життєдайне / М. Й. Боришевський // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 279–280.
 8. *Ботіна, Л. Й. Г. С. Костюк про навчання і психологічний розвиток учнів / Л. Й. Ботіна // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 28.
 9. *Булах, В. С. Г.С. Костюк про значущість виховання духовної самостійності підростаючої особистості / В. С. Булах // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 30–31.
 10. *Васильєва, О. С. Зачарування інтелектом / О. С. Васильєва, В. І. Бутовська // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 250–251.
 11. *Василькевич, Х. М. Костюк про здібності / Х. М. Василькевич // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – Київ, 2000. – Вип. 20 : Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях, ч. 1. – С. 68–73.
 12. Власова, О. І. Підхід до формування професійного мислення спеціалістів психологів у контексті переосмислення науково-педагогічної спадщини Г. С. Костюка / О. І. Власова // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 40.
 13. *Вовчик-Блакитна, М. В. Як добре, що він був, що він залишається / М. В. Вовчик-Блакитна // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 232–235.
 14. *Гродська, Н. Перші сзустрічі / Н. Гродська // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 248–249.
 15. Губко, О. Визнаний діяч на ниві науки і народної освіти України : (до 100-річчя від дня народж. Г. С. Костюка) / О. Губко // Нар. творчість та етнографія. –2000. – № 1. – С. 120–122.
 16. *Губко, О. Психолог століття / О. Губко // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 226–231.
 17. Губко, О. Психолог століття : до 100-річчя від дня народж. Г. С. Костюка / О. Губко // Освіта. – 2000. – 23 лют.–1 берез. (№ 12). – С. 3.
 18. *Гурлєва, Т. С. Відхилення у психічному розвитку дитини у вченні Г. С. Костюка / Т. С. Гурлєва // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 52–53.
 19. *Денисюк, А. Краса мудрості // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 245–246.
 20. *Долінський, Г. Особистість, Вчитель / Г. Долінський // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 301–302.
 21. *Дригус, М. Т. Гуманістична спрямованість ідей Г. С. Костюка та особистісна детермінація учіння / М. Т. Дригіс // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 57.
 22. *Дригус, М. Т. Проблема детермінації особистісного розвитку в творчій спадщини Г. С. Костюка / М. Т. Дригус // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – Київ, 2000. – Вип. 20 : Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях, ч. 1. – С. 145–153.
 23. Г. С. Костюк– особистість, учений, громадянин : (добірка спогадів) // Шк. світ. – 2000. – Жовт. (№ 20). – Психологічна наука – практичним психологам : інформ. бюл. Т-ва психологів України. – С. 5–7. – Зміст: Про мого батька / П. Г. Костюк. – С. 5–7 ; Спогади про вчителя / Н. В. Чепелєва. – С. 6 ; Краса мудрості / А. Денисюк. – С. 6–7.
 24. *Заброцький, М. М. Г. С. Костюк та актуальні проблеми педагогічної психології / В. М. Заброцький // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 63.
 25. *Ілляшенко, Т. Д. Таким я його пам’ятаю / Т. Д. Ілляшенко // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 287.
 26. *Карпиловская, С. Я. Наставник / С. Я. Карпиловская // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 298.
 27. *Кісарчук, З. Г. Людина, яку пам’ятаю і люблю / З. Г. Кісарчук // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 294–295.
 28. *Клименко, В. В. Феномен Г. С. Костюка і активність механізмів творчості // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 80–81.
 29. *Клименко, В. В. Феномен Г. С. Костюка і процеси творчості / В. В. Клименко // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – Київ, 2000. – Вип. 20 : Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях, ч. 1. – С. 195–208.
 30. *Копистянська, Х. Р. Апостол правди і науки / Х. Р. Копистянська // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 289–294.
 31. *Костюк, П. Г. Про мого батька / П. Г. Костюк // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 222–224.
 32. *Котлярова, Л. В. «Ловити місячне світло…» / Л. В. Котлярова // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 247–248.
 33. *Крюкова, Д. Ф. Г. С. Костюк о проблеме развития личности ученика в обучении / Д. Ф. Крюкова // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 98–99.
 34. *Литвиненко, С. А. Г. С. Костюк про виховання та розвиток особистості / С. А. Литвиненко // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 108–109.
 35. *Литовський, В. Ф. Уявлення Г. С. Костюка про генезис числа у дітей та побудова навчальних проблем з математики початкової школи / В. Ф. Литовський, Т. О. Ємайкіна // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 110.
 36. *Максименко, С. Д. Г. С. Костюк і генетична психологія / С. Д Максименко // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 115–116.
 37. *Максименко, С. Д. Г. С. Костюк і проблеми генетичної психології / С. Д. Максименко // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – Київ, 2000. – Вип. 20 : Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях, ч. 1. – С. 7–23.
 38. *Максимова, Н. Ю. Погляди Г. С. Костюка про роль виховання в психічному розвиткові дитини і її дезадаптація / Н. Ю Максимова // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 116–117.
 39. *Машбиць, Ю. І. Григорій Силович яким я його знав / Ю. І. Машбиць // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 255–262.
 40. *Міхновська, К. Г. Погляд зблизька : (спогади племіниці) / К. Г. Міхновська // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 224–226.
 41. *Моляко, В. А. Г. С. Костюк – эскизы к психологическому портрету / В. А. Моляко // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 275–276.
 42. *Москаленко, В. В. Ігрова підліткова група як форма входждення особистості в культуру суспільства на підлітковій стадії соціалізації (в світлі ідей Г. С. Костюка) /  В. В. Москаленко // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – Київ, 2000. – Вип. 20 : Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях, ч. 2. – С. 82–92.
 43. *Мрачко, І. В. Використання положень індивідуального підходу Г.С. Костюка в процесі ресоціалізпції підлітків з відхиленням у поведінці / Мрачко І. В. // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 128–129.
 44. *Мусатов, С. О. Останні зустрічі / С. О. Мусатов // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 296–298.
 45. Ничкало, Н. Г. Наукова спадщина Г. С. Костюка і професійна педагогіка / Н. Г. Ничкало // Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 4. – С. 38–42.
 46. *Ничкало, Н. Г. Проблеми професійної педагогіки у спадщині Г. С. Костюка / Н. Г. Никало // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 129–130.
 47. *Обухівська, А. Г. Я – остання секретарка Григорія Силовича / А. Г. Обухівська // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 268–269.
 48. *Панок, В. Г. Творча спадщина Г. С. Костюк і практична психологія / В. Г. Панок // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 134–135.
 49. *Панченко, В. І. Г. С. Костюк про професійне самовизначення учнівської молоді / В. І. Панченко // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 135–136.
 50. *Перепелиця, П. С. Г. С. Костюк про трудову підготовку учнів за професійним профілем / П. С. Переплиця // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 143–144.
 51. *Перепелиця, П. С. Трудова і професійна підготовка у турботах Г. С. Костюка / П. С. Перепелиця // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 265–267.
 52. *Пискун, В. М. Г. С. Костюк – основоположник історії української психології ХХ століття / В. М. Пискун // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 146–147.
 53. *Полякова, Г. С. Соціальний талант Г. С. Костюка / Г. С. Полякова // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 271–275.
 54. *Проскура, О. В. Вчитель / О. В. Проскура // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 276–278.
 55. *Проскура, О. В. Проблема розумового розвитку дитини в працях Г. Костюка, Л. Виготського, Ж. П’яже / О. В. Проскура // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 153–154.
 56. *Рибалка, В. В. Г. С. Костюк як наставник аспірантської молоді НДІ психології / В. В. Рибалка // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 302–303.
 57. *Рибалка, В. В. Концепція особистості у працях Г. С. Костюка / В. В. Рибалка // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 155–156.
 58. *Сверстюк, Є. О. У затишному ніституті професора Г. С. Костюка // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 241–245.
 59. *Семенова-Пономарьова, Р. О. Дослідження психологічних механізмів обдарованості у світлі ідей Г. С. Костюка / Р. О. Семенова-Пономарьова // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – Київ, 2000. – Вип. 20 : Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях, ч. 2. – С. 141–153.
 60. *Сиволоцька, Л. П. Концепція Г.С. Костюка про детермінанти розвитку особистості і дослідження механізми психологічного захисту у підлітків / Л. П. Сиволоцька // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 164–165.
 61. *Сіткар, В. І. Г. С. Костюк про «саморухи» як умову пізнання процесів світу / В. І. Сіткар // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 167–168.
 62. *Скрипченко, О. В. Із спогадів про Григорія Силовича Костюка / О. В. Скрипченко // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 235–240.
 63. *Смульсон, М. Л. Творчий імпульс на все життя / М. Л. Смульсон // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 299–301.
 64. *Стадненко, Н. М. Григорій Силович у моєму житті / Н. М. Стадненко // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 267–268.
 65. *Тищенко, С. П. Радісна «подорож в психологію» / С. П. Тищенко // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 263–265.
 66. *Ткаченко, В. Г. Кращі роки життя / В. Г. Ткаченко // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 240.
 67. *Турбан, В. В. Внутрішні суперечності за Г. С. Костюком і феномен психологічної невизначеності / В. В. Турбан // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 191–192.
 68. *Чепа, М.-Л. А. Проблеми загальної психології: шляхи розвитку ідей Г. С. Костюка // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – Київ, 2000. – Вип. 20 : Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях, ч. 2. – С. 194–202.
 69. *Чепелєв, В. Мої зустрічі з Г. С. Костюком / В. Чепелєв // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 251–254.
 70. *Чепелєва, Н. В. Спогади про вчителя / Н. В.Чепелєва // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 298–299.
 71. *Чмут, Т. К. Перш за все людина / Т. К. Чмут // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 288.
 72. *Шинкарюк, А. І. Погляди Г. С. Костюка на проблему свободи волі в контексті формування нових психомоторних можливостей / А. І. Шинкарюк // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 212.
 73. *Юрченко, В. І. Ідеї гуманістичної педагогіки в психологічній спадщині Г. С. Костюка / В. І. Юрченко // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 216–217.
 74. *Ямницький, В. М. Феномен «здібності» у психологічній спадщині Г. С. Костюка // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 1 : Тези наукових доповідей. – С. 218–219.
 75. *Ярмоленко, П. Я. Грудневий цвіт : [вірш] / П. Я. Ярмоленко // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 304–305.
 76. *Яцишин, О. О. Будівничий храму української психологічної науки /О. О. Яцишин // Творча спадщина Г. С. Костюка та сучасна психологія : до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка : матеріали ІІІ-го з’їзду Т-ва психологів України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка [та ін.]. – Київ, 2000. – Розд. 2 : Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. – С. 269–271.

2001

 1. Костюк Григорій Силович // Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – Київ, 2001. – С. 267–268.

2002

 1. Аврахов, Г. Григорій Силович Костюк у портретуваннях звіддалеку / Г. Аврахов // Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 9/10. – С. 97–99.
 2. Андрієвська, В. В. Пам’ятаємо Вас, Григорію Силовичу : (до 100-річчя від дня народж. акад. Г. С. Костюка) / В. В. Андрієвська // Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 3. – С. 29–31.
 3. *Крутько, С. В. Г. С. Костюк – фундатор української психології та психологічної служби / С. В. Крутько // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2002. – Т. 1 : Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія, ч. 8. – C. 94–96.

2003

 1. Балл, Г. Наукова спадщина академіка Григорія Костюка і актуальні проблеми психологічної епістемології / Геогрій Балл // Освіта і управління. – 2003. –Т. 6, число 3. – С. 49–56.
 2. Казімка, Л. О. Проблеми теорії та історії психології в працях Г. С. Костюка / Л. О. Казімка // Наука та наукознавство. – 2003. – № 1. – С. 121–125.
 3. Полякова, Г. Г. Костюк як лідер і організатор : до 104-ої річниці з дня народж. / Г. Полякова // Психолог. – 2003. – Груд. (№ 48). – С. 3–4.
 4. *Роменець, В. А. Психологія у власних межах. Роль субʼєктивності у провідній діяльності. Г. С. Костюк (1899–1982) / В. А. Роменець, І. П. Маноха // Історія психології ХХ століття : навч. посіб. для студентів вищ. закл. освіти, що навчаються за спец. «Психологія» / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – 2-ге вид., стереотип. – Київ, 1998. – Розд. 17 : Кінець ідеї інтеріоризації. Психологія, ідеологія, культура. – С. 356–366.

2004

 1. Григорій Силович Костюк (1899–1982) // 22видатних українських педагоги : персоналії в історії нац. педагогіки : підручник / М-во освіти і науки України ; під заг. ред. А. М. Бойко. – Київ, 2004. – С. 530–541.
 2. Максименко, С. Взаємозв’язок навчання і розвитку /С. Максименко // Психолог. – 2004. – Січ. (№ 1). – С. 2–5.

2005

 1. Сердюк, Л. З. Костюк Григорій Силович (1899–1982) /Сердюк Л. З. // Психологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. З. Сердюк, О. М. Кочубейник ; за наук. ред. В. Т. Циби ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ, 2005. – С. 209. – (Мережа дистанційного навчання).

2006

 1. Болотова, Г. В. Григорій Костюк і «Школа академіків» / Г. В. Болотова // Наук. зап. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименко. – Київ, 2006. – Вип. 25 : Інституту психології ім. Г. С. Костюка – 60 років. – С. 514–525.
 2. Рибалка, В. В. Теорія особистості у працях Г.С. Костюка / Рибалка В. В. // Теорії особистості у вітчизняній психології : навч. посіб. / В. В. Рибалка ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Київ, 2006. – С. 221–228.
 3. Талановитий розумом і серцем… Григорій Силович Костюк // Психолог. – 2006. – Берез. (№ 10). – С. 3–4.

2007

 1. Балл, Г. А. Научная школа Г. С. Костюка: методологические уроки / Г. А. Балл // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 4. – С. 1–4.
 2. Григорій Силович Костюк // Соц. педагог.– 2007. – Верес. (№ 9). – С. 57–60.

2008

 1. Григорій Силович Костюк – корифей української психологічної школи // Психолог. – 2008. – Січ. (№ 3). – С. 12–15.
 2. Дічек, Н. Костюк Григорій Силович / Н. Дічек // Відкрит. урок. Плеяди. – 2008. – № 3/4. – С. 58–63.
 3. Костюк Григорій Силович // Енциклопедія освіти / під ред. В. Г. Кременя. – Київ, 2008. – С. 430.

2009

 1. Гуманістична психологія Григорія Костюка : (до 110-річчя від дня народж.) : [анонс виставки, яка експонувалася з грудня 2009 р. по лютий 2010 р. у приміщенні Педагогічного музею України] //Шлях освіти. – 2009. – №  – 3-я с. обкл.
 2. Костюк, Г. С. (1988–1982) //Жуков С. М. Історія психології : навч. посіб. – 2-ге вид., допов., випр. та перероб. / С. М. Жуков, Т. В. Жукова ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2009. – С. 79–80.
 3. Рибалка, В. В. Теорія особистості у творах Г.С. Костюка // Рибалка В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навч. посіб. / Рибалка В. В. ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Одеса, 2009. – С. 227–231.
 4. Сікорський, П. І. Костюк Григорій Силович (1899–1982)– видатний учений-психолог, педагог, засновник української психологічної школи / Петро Іванович Сікорський // Розвиток національної освіти і науки в Україні / Петро Іванович Сікорський ; [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України]. – Львів, 2009. – С. 178–179.
 5. Сікорський, П. І. Костюк Григорій Силович (1899–1982) / П. І. Сікорський // Зб. наук. пр. / П. І. Сікорський. – [Львів], 2009. – Т. 2 : (Середня освіта). – С. 315–316.
 6. Сікорський, П. І. Костюк Григорій Силович (1899–1982) / П. І. Сікорський // Зб. наук. пр. / П. І. Сікорський. – [Львів], 2009. – Т. 3 : (Професійно-технічна освіта). – С. 250–251.
 7. Фундатор вітчизняної психологічної науки : до 110-річчя від дня народж. Г. С. Костюка (1899–1982) // Календар знам. і пам’ят. дат. – 2009. – № 4. – С. 75–84.
 8. Хоменко, В. Гуманістична психологія Григорія Костюка : до 110-річчя від дня народж. / В. Хоменко // Освіта України. – 2009. – 25 груд. (№ 96). –С. 7.

2010

 1. Гуманістична психологія Григорія Костюка : до 110-річчя від дня народж. // Пед. газета. – 2010. – Січ. (№ 1). – С. 6.
 2. Г. С. Костюк– особистість, вчений, громадянин. До 110-ї річниці від дня народження / за ред. С. Д. Максименка ; упоряд. В. В. Андрієвська. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 216 с. – Текст доступний в інтернеті: http://lib.iitta.gov.ua/6256/1/Kostyuk.indd.pdf (дата звернення: 04.11.2019).
 3. Проскура, О. Учитель. Цікаві факти про життя і діяльність видатного вченого-психолога Григорія Костюка / О. Проскура // Пед. газета. – 2010. – Квіт. (№ 4). – С. 8.
 4. Чепелєва, Н. В. Про ІІ Всеукраїнський психологічний конгрес, присвячений 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка / Н. В. Чепелєва, Г. В. Гуменюк // Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 12. – С. 77–80.

2011

 1. Д’яконов, Г. В. Діяльнісно-генетичні передумови і засади розвитку діалогічного підходу в роботах видатних українських психологів Г. С. Костюка і С. Д. Максименка / Г. В. Д’яконов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 12. – С. 1–4.
 2. Скляр, П. П. Спадщина Г. С. Костюка як гуманістичний орієнтир розвитку у вітчизняному освітньому просторі / П. П. Скляр // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2011. – Вип. 6. – С. 91–101. – Бібліогр.: 17 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2011_6_13 (дата зверенення: 27.09.2019).

2013

 1. Дригус, М. Т. Проблема особистісного становлення у контексті наукової спадщини Г. С. Костюка / [М. Т. Дригус] // Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі : монографія / [авт. кол.: Г. О. Балл, М. Т. Дригус, Мусіяка Н. І. та ін.] ; за ред. М. Т. Дригус ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ ; [Кіровоград], 2013. – Розд. 2 : Проблема становлення особистості школяра в освітньому середовищі в історичному контексті, [підрозд.] 2.3. – С. 30–34.
 2. Тищенко, С. П. Моя Лада : пам’яті Рими Миколаївни Губенко (до 30-річчя з дня смерті) : [у статті вміщено спогади про співробітників Н.-д. ін-ту психології УРСР, зокрема про його директора Г. С. Костюка] / С. П. Тищенко // Практ. психологія та соц. робота. – 2013. – № 7. – С. 76–77.

2014

 1. Горболіс, Л. М. Україноцентризм життєтворчості Григорія Костюка / Л. М. Горболіс // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. – 2014. – Вип. 4.13. – С. 49–55. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.13_11 (дата зверення: 27.09.2019).
 2. Дічек, Н. П. Питання здібностей школярів як галузь в українській педагогічній психології 1960-х рр. / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the NAPS of Ukraine. – 2014. – № 3. – С. 79–91. – Бібліогр.: с. 87–91.
 3. Жадько, В. Найвидатніший український психолог ХХ століття /Віктор Жадько // Обрані педагогікою : до 180-річчя від дня заснування Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова : худож.-док. нариси. У 2 кн. / Віктор Жадько ; [ред. рада: Шпак Віктор та ін.]. – Київ, 2014. – Кн. 1 : Просвітники-педагоги. – С.183–194.
 4. Костюк Григорій Силович [Електронний ресурс] //ЕСУ : Енциклопедія сучасної України = Encyclopedia of modern Ukraine. – Текст. дані. – [Київ, 2014]. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=6133 (дата звернення: 04.11.2019). – Назва з екрана.
 5. Харченко, Н. А. Проблема особистості учня як провідна тенденція у системі психологічних поглядів Г. С. Костюка / Н. А. Харченко // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – Вип. 45. – С. 213–219. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2014_45_34 (дата зверенення: 27.09.2019).
 6. Чумак, Л. В. Професійна майстерність вчителя світової літератури: використання закономірностей розумового розвитку підлітка (за творчою спадщиною Костюка Г. С.) / Чумак Л. В. // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. пр. / Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2014. – Вип. 2. – С. 94–97. – Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2014_2_34 (дата зверення: 27.09.2019).

2015

 1. Максименко, С. Д. Теорія специфічних рушіїв розвитку Г. С. Костюка / С. Д. Максименко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 27. – С. 7–19. – Бібліогр.: 4 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2015_27_3 (дата зверення: 27.09.2019).
 2. Міхно, О. П. Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як складова диференціації навчально-виховного процесу вітчизняної школи (40–80-ті рр. XX ст.) /О. П. Міхно // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the NAPS of Ukraine. – 2015. – № 3. – С. 64–74. – Бібліогр.: с. 72–74 (22 назви).
 3. Поклад, І. М. Творчий доробок наукової спадщини Г. С. Костюка в контексті сучасної психології / Поклад І. М. // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ. – 2015. – Т. 6, вип. 10. – С. 108–122. – Бібліогр.: 17 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_6_10_14 (дата звернення: 04.11.2019).
 4. Харченко, Н. А. Формування поглядів Г. С. Костюка як передумова його професійного становлення на теренах психологічної думки України / Н. А. Харченко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки : зб. наук. пр. / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – № 2. – С. 162–167. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2015_2_30 (дата звернення: 04.11.2019).

2016

 1. Дригус, М. Т. Проблема особистісної ефективності у контексті наукової спадщини Г. С. Костюка / М. Т. Дригус // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Т. 33. – С. 148–161. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_33_15 (дата звернення: 04.11.2019).
 2. Калініченко, Л. Внесок Г. Костюка у дослідження проблеми формування творчого мислення учнів початкової школи (1950–1960-ті роки) / Людмила Калініченко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2-2016), ч. 2. – С. 185–190. – Бібліогр.: с. 189–190 (19 назв).
 3. Моляко, В. О. Поліфонічна трансформація наукової школи Г. С. Костюка / В. О. Моляко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – Київ, 2016. – Т. 12 : Психологія творчості, вип. 22. – С. 6–13. – Бібліогр.: с. 12 (4 назви).
 4. Мушегов, О. М. До проблеми психологічної детермінації самоефективності працівників освітніх організацій у теоретико-методологічній парадигмі [Електрорнний ресурс] / О. М. Мушегов // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Т. 33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_33_32 (дата звернення: 04.11.2019).

В контексті теоретико-експериментальногоослідження психологічних детермінант самоефективності працівників освітніх організацій проаналізовано ключову для розуміння детермінації самоефективності концепцію онтогенезу людської психіки, розроблену фундатором сучасної вітчизняної психології Г. С. Костюком.

 1. Харченко, Н. А. Постать Г. С. Костюка як центральний аспект досліджень провідних вчених сьогодення / Н. А. Харченко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 43–47. – Бібліогр.: 15 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2016_1_12 (дата звернення: 04.11.2019).

2017

 1. Калініченко, Л. М. Формування творчого мислення молодших школярів: генеза ідей українських психологів і педагогів: навч. посіб. / Л. М. Калініченко ; [наук. ред. Дічек Н. П. ; фото Г. Костюка та ін. ; керівник проекту Зарицький В. І.]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 95 с.
 2. Роменець, В. А. Г.С. Костюк: історія психології та історія людської культури у зв’язку з пояснювальним принципом детермінізму / В. А. Роменець, І. П. Маноха // Історія психології ХХ століття : навч. посіб. для студентів вищ. закл. / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – Вид. 3-є. – Київ, 2017. – Розд. 41 : Історико-психологічні дослідження ХХ століття: містерія пошуків, знахідок, сподівань. – С. 964–965.
 3. Роменець, В. А. Психологія у власних межах. Роль субʼєктивності у провідній діяльності. Г. С. Костюк (1899–1982) / В. А. Роменець, І. П. Маноха // Історія психології ХХ століття : навч. посіб. для студентів вищ. закл. / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – Вид. 3-є. – Київ, 2017. – Розд. 17 : Кінець ідеї інтеріоризації. Психологія, ідеологія, культура. – С. 371–382.
 4. Харченко, Н. А. Вікові особливості учнів як предмет педагогічної психології у науковій спадщині Г.С. Костюка : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Харченко Надія Анатоліївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – 23 с.
 5. Харченко, Н. А. Вікові особливості учнів як предмет педагогічної психології у науковій спадщині Г.С. Костюка : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Надія Анатоліївна Харченко ; наук. керівник Тетяна Дмитрівна Перепелюк ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – 23 с.

2019

 1. Дригус, М. Характеристика самоефективності у просторі самодетермінації особистості / Марія Дригус // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Т. 45. – С. 152–177. – Бібліогр.: с. 169–175. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2019_45_9 (дата звернення: 04.11.2019).

Видання, позначені астериском (*), знаходяться у фонді Бібліотеки імені А. Ф. Залевської Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.