НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Яна Петровича Ряппо

 1. Білик, В. М. Питання підготовки майбутнього вчителя у Вітчизняній педагогічній думці : 20–30-х рр. : [погляди Ряппо Я. П. на профосвіту] / В. М. Білик // Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. Сер. Педагогіка та психологія / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди – Харків : ОВС, 2002. – Вип. 23. – С. 46.
 2. *Виговський, М. Ян Ряппо : реформатор системи освіти в Україні 1920-х років / Микола Виговський // Пам’ять століть. – 2004. – № 2. – С. 79–89.
 3. Вища школа Української РСР за 50 років : у 2-х ч.: 1917–1967 рр., Ч. 1 : 1917–1945рр. – Київ : КДУ, 1967. – С. 68, 70, 83, 120.
 4. Гутянський, С. К. Народна шана діячу радянської культури : до 90-річчя від дня народження Я. П. Ряппо / С. К. Гутянський // Укр. іст. журн. – 1970. – № 4. – С. 12–17.
 5. *Донченко, Л. Внесок Я. П. Ряппо у розробку питань підготовки вітчизняних соціально-педагогічних кадрів : 20–30 -ті рр. ХХ ст. / Л. Донченко // Соціальна педагогика : теорія та практика. – 2006. – № 4. – С. 60–64.
 6. *Ігнатьєва А. Організаційна і громадсько-педагогічна діяльність Я.П. Ряппо: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – заг. пед. та іст. пед. / А. Ігнатьєва; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – 20 с.
 7. *Ігнатьєва А. Організаційна і громадсько-педагогічна діяльність Я.П. Ряппо : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – заг. пед. та іст. пед. / А. Ігнатьєва; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2012. – 208 с.
 8. *Ігнатьєва А. Організаційна і громадсько-педагогічна діяльність Я.П. Ряппо в Україні у 20–30-і роки ХХ століття : монографія / А. Ігнатьєва; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Вид. Іванченко І. С., 2014. – 166 с.
 9. *Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Унів. кн., 2005. – 266.
 10. *Лиллемяэ, В. 100 лет со дня рождения Я. Ряппо : партийный деятель УССР (1880–1958) / В. Лиллемяэ // Коммунист Эстонии. – 1980. – № 4. – С. 10–15.
 11. *Методичні рекомендації до спецсемінару з історії педагогіки на тему «Організаційна і громадсько-педагогічна діяльність Я. П. Ряппо в Україні у 20–30-і роки ХХ століття»: для студ. бакалаврату вищ. навч. закл. / ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; уклад.: А. І. Ігнатьєва, Н. М. Якушко, Н. Д. Янц. – Харків : ХНПУ, 2014. – 59 с.
 12. Нірк, Е. Естонський народний епос “Калевіпоег” : [про співпрацю подружжя Ряппо над пер. естон. епосу ” Калевіпоег” укр. мовою] / Ендель Нірк : // Калевіпоег. Естонський народний епос / пер. з естон. Анфіси Ряппо, [Яна Ряппо] – Київ, : Дніпро, 1981. – С. 234.
 13. Осовский,Е. Г.  Ряппо (Räppo) Ян (Яан) Петрович / Е. Г. Осовский // Российская пед. энцикл. : в 2-х т., Т. 2 / гл.ред. В. В. Давыдов. – М. : Большая рос. энцикл., 1999. – С. 302.
 14. Рега, О. Учитель у процесі реформування змісту освіти в Україні : 20 рр. ХХ ст. Гуманістичний аспект : [пед. погляди Ряппо Я. П.] / Олексій Рега // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Сер. Педагогіка та психологія / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Вип. 178. – С. 131.
 15. Я. Ряппо й розвиток національної системи освіти України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 6–7 груд. 1995р., м. Житомир. – Київ, 1995. – 112 с.
 16. Ряппо Ян Петрович // Українська радянська енцикл. : в 17 т., Т. 12. / гол. ред. М. П. Бажан. – Київ : Укр. рад. енцикл., 1963. – С. 463.
 17. Ряппо Яан Петрович // Педагогическая энцикл. : в 4-х т., Т. 3. – М. : Сов. энцикл., 1966. – С. 761–762.
 18. Ряппо Ян Петрович // Украинская советская энцикл. : в 12 -ти т., Т.9. / гл. ред. М. П. Бажан. – Київ : Укр. сов. энцикл., 1983. – С. 416.
 19. Ряппо Ян // Енциклопедія українознавства. – Т. 7 / гол. ред. В. Кубійович : [репринтне відтворення видання 1955 – 1984 рр.].– Львів : НТШ, 1998. – С. 2678.
 20. Ряппо (Räppo) Ян (Яан) Петрович // Педагогический энциклопед. словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. – М. : Большая Рос. энцикл., 2003. – С. 403.
 21. Ряппо Ян Петрович : [біограф. довідка] // Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – С. 293.
 22. Ряппо Яан Петрович : [біограф. довідка] // Педагогічний словник / АПН України, Інститут педагогіки ; за ред. М. Д. Ярмаченка. – Київ : Пед. думка, 2001. – С. 407.
 23. Ряппо Ян Петрович : [біограф. довідка, пед. діяльність] // Антология педагогической мысли Украинской ССР / сост. Н. П. Калениченко. – М. : Педагогика, 1988. – С. 28, 347–361, 489, 601–602, 611.
 24. Ряппо Ян Петрович : [про життя та пед. діяльність] // Історія педагогіки / за ред. М. С. Грищенка. – Київ : Вища шк., 1973. – С. 345.
 25. Ряппо Ян Петрович : [пед. погляди] // Сбруєва, А. А. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах / А. Л. Сбруєва. – Суми, 2000. – С. 144.
 26. Ряппо Ян Петрович : [життя та пед. діяльність] // Матвеєва, Л. Нариси з історії Всеукраїнської академії наук / Л. Матвеева. – Київ : ВД Стилос, 2003. – С. 106–107, 176–177, 224.
 27. Ряппо Ян Петрович : [наук. діяльність] // Інститут педагогіки : погляд через роки : [до 75-річчя від дня заснування Українського наук.-дослід. ін-ту педагогіки] / гол. ред. В. М. Мадзігон. – Київ : Пед. думка, 2002. – С. 51, 54 : портрет.
 28. Ряппо Ян Петрович : [наук. діяльність] // Інститут педагогіки АПН України 70 / редкол. М. Д. Ярмаченко та ін. – Київ : Пед. Думка, 1996. – С. 9, 12, 13 : портрет.
 29. Ряппо Ян Петрович : [про освітню, наук. діяльність] // Научно-исследовательский інститут педагогіки Украинской ССР (1926–1976) : [до ювілею УНДІПу]. – Київ : Вища шк., 1976. – С. 7, 39, 44, 56.
 30. Ряппо Ян Петрович : [пед. погляди на розвиток школи в Україні] //Гупан, Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М. Гупан. – Київ: “А. П. Н.”, 2002. – С. 51–52, 211.
 31. Ряппо Ян Петрович (1880–1958) : [життя і пед. діяльгість] // Нариси історії українського шкільництва 1905–1933 : навч. посібник / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Заповіт, 1996. – С. 87, 157, 186, 260, 263–265, 281, 300.
 32. Ряппо Ян Петрович : [керівник системи освіти в структурі УНДІПу] // Ничкало, Н. Г. Трансформація професійно-технічної освіти України / Н. Г. Ничкало. – Київ : Пед. думка, 2008. – С. 63.
 33. Ряппо Ян Петрович : [пед. і наук. діяльність в УНДІПі] // Рогова, П. І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ–20-ті роки ХХ ст.) / П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. О. С. Онищенко ; рецензенти: О. В. Сухомлинська, Л. А. Дубровина. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – С. 186, 231–232.
 34. Ряппо Ян Петрович : [погляди на підготовку пед. кадрів у системі освіти України] // Алексюк, А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія, теорія : підручник / А. М. Алексюк. – Київ : Либідь, 1998. – С. 173.
 35. Ряппо Ян Петрович : [погляди на заклади спеціального навчання] // Бондар, В. І.  Історія олігофренопедагогіки : підручник / В. І.Бондар, В. В. Золотоверх. – Київ : Знання, 2007. – С. 18.
 36. Ряппо Ян Петрович : [погляди на систему освіти України] // Васькович, Г. Шкільництво в Україні (1905–1920) / Г. Васькович. – Київ, 1996. – С. 147, 150–151, 173, 248, 313, 358.
 37. Ряппо Ян Петрович : [погляди на проф. освіту] // Зябкин, В. Е. Педагогические журналы в становлении советской трудовой школы /В. Е. Зябкин. – Киев-Одесса : Вища шк., 1987. – С. 19–20.
 38. Ряппо Ян Петрович : [погляди на систему освіти України] // Розвиток народної освіти і педагогічної науки в Українській РСР : 1917–1957 : наук. зап., Т. VI. Серія педагогічна. – Київ : Рад. шк., 1957. – С. 159, 164.
 39. Ряппо Ян Петрович : [погляди на систему освіти України] // Кліцаков, І. О. Педагогічні кадри України (1917–1937 рр.). – Донецьк : Юго–Восток, 1997. – С. 111.
 40. Ряппо Ян Петрович : [погляди на побудову проф. шк.] // Курило, Е. С. Освіта та педагогічна думка східноукраїнського регіону у ХХ столітті / Е. С. Курило. – Луганськ : ЛДПУ, 2000. – С. 312.
 41. *Ряппо Ян Петрович : [погляди на систему освіти України] // Марков, В. И. Советская система народного образования УССР : материалы к истории развития системы народного образования УССР. – Саратов : [Б.в.], 1928. – С. 12, 25, 43.
 42. Ряппо Ян Петрович : [життя і пед. діяльність] // Марочко, В. Репресовані педагоги України : жертви політичного терору (1929–1941) / В. І. Марочко, Г. Хілліг. – Київ : Наук. світ, 2003. – С. 6–8, 80–81, 114–115, 151.
 43. Ряппо Ян Петрович : [спомини про нього] // Єфремов, С. О. Щоденники, 1923–1929 / С. О. Єфремов. – Київ : ЗАТ “Газета “РАДА”, 1997. – С. 40, 90, 151, 198, 236, 326, 330–331, 333–334, 362, 385, 418, 434, 503–505, 522, 593, 606, 824.
 44. Ряппо Ян Петрович : [погляди на реформування освіти України] // Березівська, Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті  : монографія / Л. Д. Березівська. – Київ : Богданова  А. М., 2008. – С. 163–164, 170–173, 175–177, 179–180, 187–188, 190, 194, 208, 374.
 45. Ряппо Ян Петрович : [погляди на шк. освіту України] // Березівська, Л. Розробка Наркомосом УССР системи шкільної освіти та її апробація в контексті соціально-економічних та суспільно-політичних детермінант (1920–1924) / Лариса Березівська // Історіко-педагогічний альманах. Вип. 1. – Київ : [Міленіум], 2007. – С. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
 46. Ян Ряппо (1880–1958) : [погляди на розвиток освіти в Україні] // Сисоєва, С. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посібник / С. Сисоєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – С. 256–258.
 47. Ряппо Ян Петрови : [погляди на підвищення кваліфікації вчителів] // Сігаєва, Л. Є. Становление і розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів в Україні / Л. Є. Сігаєва; за ред. Н. С. Ничкало. – Київ : ПП “Липень”, 2000. – С. 1, 137–138.
 48. Ряппо Ян Петрович : [життя і пед. діяльність] // Історико-педагогічний альманах. Вип. 1. – Київ : Міленіум, 2005. – С. 115.
 49. Ряппо Ян Петрович : [погляди на реформування освіти України] // Липинський, В. В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки : монографія / В. В. Липинський. – Донецьк : РВАДонДГУ, 2000. – С. 26, 31, 34–35, 38, 44.
 50. Ряппо Ян Петрович : [погляди на підготовку пед. кадрів] // Окса, М. М. Вивчення дисциплін загальнопедагогічної підготовки вчителя у педагогічних вузах України (1917–1991 рр.). – Київ : ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1997. – С. 90, 309.
 51. Ряппо Ян Петрович : [погляди на підготовку пед. кадрів] // Лавріненко, О. Педагогічна майстерність в історико-педагогічному вимірі : теорія, практика, поступ : монографія / Олександр Лавріненко. – Київ : Богданова, А. М., 2009. – С. 219.
 52. Ряппо Ян Петрович : [погляди на профосвіту] // Гайдукевич, В. Н. Деятельность молодежных организаций по профессиональной подготовке учащихся школ ФЗУ в 20-е годы на Украине : автореф. дис. … канд. пед. наук 13.00.01 / В. Н. Гайдукевич. – Київ, 1991. – С. 2, 4.
 53. *Ряппо Ян Петрович : [погляди на реформування освіти ] // Філоненко, С. До питання про концепцію національної школи в Україні в період 1917–1920 рр. // Відродження. – 1993. – № 2. – С. 10.
 54. Самоплавська, Т. О. Ряппо Ян Петрович : [про життя та діяльність] / Т. О. Самоплавська // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн., Кн. 2 : навч. посібник / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – С. 37–42.
 55. Самоплавська, Т. О. Ряппо Ян Петрович : [біограф. довідка] / Т. О. Самоплавська // Енциклопедія освіти / АПН України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – С. 793–794.
 56. Самоплавська, Т. Організатор системи освіти : до 125-річчя Я. П. Ряппо / Тетяна Самоплавська // Пед. газета. – 2005. – берез. (№ 3). – С. 7.
 57. Самоплавська, Т. Система соціального виховання України у творчому доробку Г. Гринька (1890–1938) : [погляди Ряппо Я. П.  на профосвіту] / Тетяна Самоплавська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Сер. Педагогіка та психологія / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Вип. 177. – С. 159.
 58. Супрун, М. О. Я. П. Ряппо і сучасні проблеми організації позанавчальної роботи спеціалізованого вузу МВС / М. О. Супрун // Я. Ряппо і розвиток національної системи освіти України : матеріали наук.-практ. конф., 6–7 груд. 1995 р., м. Житомир. – Київ, 1995. – С. 90–91.
 59. Усатенко, Т. П. Українська національна школа : минуле і майбутнє : українознавчий вимір / Т. П. Усатенко. – Київ : Наук. думка, 2003. – С. 110.
 60. Філоненко С. М. Ян Ряппо : [біографія] // Нариси історії українського шкільництва. 1905-1933 : навч. посіб. / О. В. Сухомлинська та ін.; за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 1996. – С. 263–265.
 61. Фурсенко, Л. І. Ряппо Я.П. : [держ. діяч, вчений, педагог, авт. пр. з іст. рад. шк. і педагогіки, 1880–1958] / Л. І. Фурсенко // Наша шк. – 2007. – № 5. – С. 2–5.
 62. Штефан, Л. А. Зміст підготовки фахівців з соціальної роботи в Україні на початку ХХ ст.: [погляди Ряппо Я. П.  на профосвіту] / Л. Штефан; // Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. Сер. Педагогіка та психологія / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди – Харків : ХДПУ, 2001. – Вип. 19, ч. 1. – С. 44.
Електронні ресурси
 1. Березівська Л. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: історіографія питання [про видання Я. Ряппо «Народна освіта на Україні за десять років революції», 1927]. Історико-педагогічний альманах / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Київ, 2009. № С. 15–28. URL: https://lib.iitta.gov.ua/706189/1/Ipa_2009_1_4.pdf (дата звернення: 20.03.2020).
 2. Василюк О.Д. Листування Агатангела Кримського другої половини 1920-х років [листування з Я. Ряппо]. 2012. URL: http: //shron1.chtyvo.org.ua/Vasyliuk_Oksana/Lystuvannia_Ahatanhela_Krymskoho_druhoi_polovyny_1920-kh_rokiv.pdf (дата звернення: 25.03.2020).
 3. Виговський М. Ян Ряппо : реформатор системи освіти в Україні 1920-х років Пам’ять століть. 2004. № С. 79–89. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12756/1/Vygovskyy.pdf (дата звернення: 23.03.2020).
 4. З історії освіти Харкова: Я. П. Ряппо. Історія Харкова у пам’ятних дошках. Фактографічні та бібліографічні відомості. URL: http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/2015/09/blog-posthtml (дата звернення: 24.03.2020).
 5. Зведений каталог бібліотек Харкова: Ряппо Ян Петрович. URL: http://95.164.172.68:2080/khportal/TopicDescription?topic_id=KhHDAK.Topic.134591. (дата звернення: 20.03.2020).
 6. Ігнат’єва А.І. Аналіз науково-публіцистичних праць Я.П. Ряппо. Теорія і практика управління соціальними системами. № 1. С.57–61. URL: https://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Tipuss/2012_1/Ignat.pdf (дата звернення: 20.03.2020).
 7. Ігнатьєва А. І. Чинники формування педагогічних поглядів Я.П. Ряппо. Наукові конференції. URL: http://intkonf.org/ ignateva-ai-chinniki-formuvannya-pedagogichnih-poglyadiv-yap-ryappo/ (дата звернення: 20.03.2020).
 8. Калініна Г. Інститут педагогіки НАПН України: 90-річна історія розвитку управлінського підрозділу [Я .Ряппо – завідувач секції системи освіти в УНДІП]. Директор школи. 2016. № 19–20, жовт. С.15–20. URL: https://lib.iitta.gov.ua/707288/1/dyg-2016-019-%D0%9A%D0% 90%D0%9BI%D0%9DI%D0%9D%D0%90-I%D0%9D% D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0% A2%20%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93I%D0%9A%D0%98.pdf. (дата звернення: 24.03.2020).
 9. Невідомі та забуті сторінки історії Національного університету біоресурсів і природокористування України [Я. Ряппо як організатор Київського сільськогосподарського інституту, 1926 р. (нині НУБіП)]. Національний університет біоресурсів і природокористування України: офіційний сайт. URL: https://nubip.edu.ua/node/18379 (дата звернення: 23.03.2020).
 10. Новицька О. Стан досліджень з історії педагогіки в Україні у ранній радянський період [про статтю Я. Ряппо «Наука и научное исследование на Украине», 1924]. Історико-педагогічний альманах / Уманський пед. ун-т ім. П. Тичини. 2011. № 1. URL: http://ipa.udpu.edu.ua/ article/view/15283 (дата звернення: 20.03.2020).
 11. Памятник супругам-переводчикам. [Відкриття пам’ятника подружжю Ряппо в Естонії, як перекладачам естонського епосу «Калевіпоег»]. URL: http://have-sale.xyz/26161-pamjatnik-suprugam-perevodchikam.html
 12. Педагогічний музей України: до 135-річчя Ряппо Яна Петровича – громадського та політичного діяча, педагога. URL: http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/riappo_135_rokiv/. (дата звернення: 25.03.2020).
 13. Про відкриття меморіальної дошки Я. П. Ряппо. URL: http://www.sq.com.ua/rus/news/obschestvo/19.05.2009/memorialnaya_doska_estoncu_ya_ryappo_otkryta_v_harkove. (дата звернення: 24.03.2020)
 14. Ряпо/Räpo. [Інформація та світлини про меморіальний камінь пам’яті подружжя Яана та Анфіси Ряппо в Естонії]. Мандрівницька мапа українців в історії Естонії: тривалість проєкту 2017-2018. С. 28–30. URL: https://mapauaest.files.wordpress.com/2019/02/buklet-all-a5.pdf (дата звернення: 25.03.2020).
 15. Ряпо/Räpo. Талановите естонсько-українське подружжя Ряппо. Мандрівницька мапа українців в історії Естонії = Ukrainlaste reisikaart Eesti ajaloos: офіційний портал. URL: https://mapauaest.wordpress.com/ rappo-%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%BF%D0%BE/ (дата звернення: 26.03.2020).
 16. Ряппо Ян Петрович. Українська педагогіка в персоналіях. ХХ століття: навч. посіб. у двох кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005, кн. 2., С. 37–42. Західно-Українська Асоціація «Спадщина України»: офіційний портал. URL: http://www.spadshina.com/programs/vidatni-ukrayintsi/ryappo-yan-petrovich-/?_offset%5b0%5d=0& (дата звернення: 26.03.2020).