НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія М. І. Пирогова

М. І. Пирогов: сторінки біографії, педагогічна діяльність : бібліогр. список, 1887–2019 / упоряд. Є. Ф. Демида.

Микола Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і громадський діяч  : (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Бондар Л. С. ; наук. ред. Рогова П. І.]. – К. : Пед. думка, 2011. – 124 с. – (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 7).

Зміст:

Від упорядників………………………………………………………………………………..4

Бондар Л. С. Науково-педагогічна діяльність М. І. Пирогова……………..6

Основні дати життя та діяльності М. І. Пирогова…………………………….10

Розділ I. Твори М. І. Пирогова………………………………………………………15

1.1. Зібрання творів……………………………………………………………………….15

1.2. Вибрані твори…………………………………………………………………………15

1.3. Педагогічні праці……………………………………………………………………23

1.4. Циркуляри, доповідні записки, промови…………………………………..28

1.5. Епістолярна спадщина М. І. Пирогова……………………………………..31

Розділ II. Література про життя та діяльність М. І. Пирогова…………….33

2.1. Біографія М. І. Пирогова (статті, нариси, спогади, промови)………33

2.2. М. І. Пирогов і Україна……………………………………………………………47

2.3. М. І. Пирогов як мислитель і громадянин…………………………………57

Розділ III. Педагогічна спадщина М. І. Пирогова у дослідженнях вітчизняних учених……………………………………………………………………………..61

3.1. М. І. Пирогов про загальнолюдське виховання у розвідках учених………………………………………………………………………………………………..61

3.2. Науковці про погляди М. І. Пирогова на організацію освіти……….65

3.3. Дослідники про М. І. Пирогова як реформатора вищої школи…….79

Розділ IV. Втілення педагогічних ідей М. І. Пирогова в діяльності освітніх закладів………………………………………………………………………………….84

4.1. Дисертації та автореферати на здобуття наукового ступеня………..84

4.2. Матеріали науково-практичних конференцій, Пироговських читань, круглих столів………………………………………………………………………….86

Розділ V. Увічнення пам’яті М. І. Пирогова……………………………………94

5.1. Діяльність музеїв, організацій, установ…………………………………….94

5.2. М. І. Пирогов у літературі та мистецтві……………………………………96

Розділ VІ. Педагогічна спадщина М. І. Пирогова в електронних ресурсах…………………………………………………………………………………………….100

Розділ VII. Бібліографічні посібники…………………………………………….101

Науково-допоміжний апарат……………………………………………………….104

Алфавітний покажчик назв праць М. І. Пирогова……………………………104

Іменний покажчик………………………………………………………………………….111

Список скорочень………………………………………………………………………….121

Публікації про біобібліографічний покажчик:

Пономаренко, Л. Нове бібліографічне видання «Микола Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і громадський діяч» у серії «Видатні педагоги світу» / Лариса Пономаренко // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2012. – № 4. – С. 49–50.

Пономаренко, Л. О. Бібліографічне забезпечення досліджень науково-педагогічної діяльності М. І. Пирогова у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Л. О. Пономаренко // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 352–363. – Бібліогр.: 15 назв.

Пономаренко, Л. О. Біобібліографічне видання про життя й діяльність М. І. Пирогова в інформаційно-бібліографічному забезпеченні Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського наукових педагогічних пошуків / Л. О. Пономаренко // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : [зб. наук. пр.] / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 293–306. – Бібліогр.:16 назв.