НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Т. Ф. Бугайко

 1. ¹Стеценко, В. П. Тетяна Федорівна Бугайко – фундатор методики викладання української літератури : навч. посіб. для студентів вищ. закл. освіти / В. П. Стеценко. – Київ : Алерта, 2005. – 172 с. : портр. – Бібліогр.: с. 152–169.
 2. ¹Стеценко,В. П. Методическое наследие Т. Ф. Бугайко : автореф. дис. … канд. пед. наук : [специальность] 00.02 «Методика преподавания (украинской литературы)» / Стеценко Василий Павлович ; Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – Киев : [б. и.], 1991. – 23 с.
 3. Бондаренко,Ю. Пролегомени до вивчення літератури на філософсько‑історичних засадах (праці Т. Бугайко, Ф. Бугайка, В. Неділька, Є. Пасічника, Б. Степанишина) [Електронний ресурс] / Юрій Бондаренко // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. – Текст. дані. – Київ, 2008. – Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/652 (дата звернення: 13.11.18). – Назва з екрана.
 4. Бугайко Тетяна Федорівна : [біогр. відом.] // Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 1944–2009 : біобібліогр. довід. / Нац. пед. ун‑т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко ; за заг. ред. В. П. Андрущенка]. – 2‑ге вид., [допов. і перероб.]. – Київ, 2009. – С. 119–
 5. Відомий учений-методист: (до 95‑річчя з дня народж. Т. Ф. Бугайко) // Укр. мова і літ. в шк. –  – № 12. – С. 59–62. – Зміст: …І фундатор журналу / Євген Пасічник, Василь Стеценко ; У всьому була взірцем / Ніна Постоловська.
 6. Проценко,І. М. З любов’ю до людей : (до 80‑річчя з дня народж. Т. Ф. Бугайко) / І. М. Проценко // Там само. – 1978. – №  – С. 84–87.
 7. Стеценко,В. П. На шляху методичного поступу : (до 90‑річчя з дня народж. Т. Ф. Бугайко) / В. П. Стеценко // Там само. – 1988. – №  – С. 26–31. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 8. Стеценко,В. П. Ще раз про естетичне виховання : [ідеї естет. виховання учнів засобами літ. у спадщині Т. Ф. Бугайко] / В. П. Стеценко // Там само. – 1989. – №  – С. 29–33. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 9. Вітченко,А. О. Проблеми аналізу та інтерпретації художніх творів у науковій спадщині Т. Бугайко / Вітченко А. О. // Наук. зап. Психолого‑педагогічні науки / Ніжин. держ. ун‑т ім. Миколи Гоголя. – 2011. – №  – С. 47–51. – Бібліогр.: 13 назв.
 10. Вітченко,А. О. Теоретичне обґрунтування методики монографічного вивчення літератури в науковій спадщині Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків / Вітченко А. О., Вітченко А. Ю. // Там само. – 2012. – № 7. – С. 131–135. – Бібліогр.: 5 назв.
 11. Галушко, О. В. Формування образного мислення школярів засобами художньої літератури у науковій спадщині Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків / Галушко О. В. // Там само. – 2014. – № 3. – С. 140–143. – Бібліогр.: 3 назви.
 12. Гальонка, О. А. Т. Ф. Бугайко та Ф. Ф. Бугайко про розвиток мовлення учнів у процесі вивчення української літератури / Гальонка О. А. // Там само. – С. 144–147. – Бібліогр.: 7 назв.
 13. Гальонка, О. А. Розвиток писемного мовлення учнів у процесі вивчення української літератури як методична проблема (60–90‑ті рр. ХХ ст.): [погляди Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайка та ін. укр. методистів на проблему розвитку писем. мовлення учнів під час вивч. укр. літ. на уроках та в позакл. роботі, використання їх твор. спадщини в сучасній загальноосвіт. шк.] / Гальонка О. А. // Там само. – 2016. – № 4. – С. 142–146. – Бібліогр.: 8 назв.
 14. Голуб, Н. М. Проблема духовного розвитку особистості в педагогічній діяльності та методичній спадщині Т. Ф. Бугайко / Голуб Н. М., Проценко Л. І. // Там само. – 2014. – № 3. – С. 148–150. – Бібліогр.: 5 назв.
 15. Голуб,Н. М. Проблема формування морально‑етичних цінностей у методичній спадщині Т. Ф. Бугайко / Голуб Н. М., Проценко Л. І. // Там само. –  – № 1. – С. 41–45. – Бібліогр.: 11 назв.
 16. Голуб, Н. М. Шляхи формування професійної компетентності вчителя‑словесника в науковій спадщині Тетяни і Федора Бугайків / Голуб Н. М., Проценко Л. І. // Там само. – 2016. – № 4. – С.147–150. – Бібліогр.: 9 назв.
 17. Грона, Н. В. Педагогічні ідеї Т. Ф. та Ф. Ф. Бугайків у курсі викладання методики навчання української мови / Грона Н. В. // Там само. – 2014. – № 3. – С. 168–171. – Бібліогр.: 6 назв.
 18. Драчук, Л. І. Методичні ідеї Тетяни Федорівни та Федора Федоровича Бугайків /Драчук Л. І. // Там само. – 2009. – №  – С. 46–48. – Бібліогр.: 5 назв.
 19. Куцевол, О. М. Генеза проблеми методичної творчості вчителя літератури в науковій спадщині Тетяни Бугайко / Куцевол О. М. // Там само. – 2016. – № 4. – С. 151–– Бібліогр.: 13 назв.
 20. Логвіненко, Н. М. Організація пізнавальної діяльності учнів для з’ясування національних особливостей літературного твору в науково‑методичній спадщині Т. Ф. та Ф. Ф. Бугайків / Логвіненко Н. М. // Там само. – 2011. – № 5. – С. 86–89. – Бібліогр.: 9 назв.
 21. Матюшкіна, Т. П. Ідеї Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайка щодо вивчення української літератури у взаємозв’язку з суміжними й спорідненими дисциплінами / Матюшкіна Т. П. // Там само. – 2014. – № 3. – С. 193–198. – Бібліогр.: с. 196–197 (17 назв).
 22. Міхно, О. П. Особистий фонд Т. Ф. Бугайко у Педагогічному музеї НАПН України як джерело дослідження й науково‑методичної спадщини / Міхно О. П. // Там само. – 2011. – № 5. – С. 90–93. – Бібліогр.: 7 назв.
 23. Молочко, С. Р. Вивчення ліричних творів у взаємозв’язку з музичним мистецтвом у світлі ідей Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків / Молочко С. Р. // Там само. – 2014. – № 3. – С. 208–211. – Бібліогр.: 9 назв.
 24. Петрович, О. Б. Проблема організації позакласної роботи з української літератури в науково‑методичній спадщині Т. Ф. та Ф. Ф. Бугайків / Петрович О. Б. // Там само. – 2016. – № 4. – С. 158–161. – Бібліогр.: 3 назви.
 25. Романишина,Н. В. Вивчення поетики прозового опису портрета на методологічних засадах Т. Ф. Бугайко та Ф. Ф. Бугайко / Романишина Н. В. // Там само. –  – № 5. – С. 105–109. – Бібліогр.: 10 назв.
 26. Романишина, Н. В. Застосування методу case‑study у навчанні майбутніх учителів української літератури як прояв «Тенденції методики до життєвості викладання» (Т. Бугайко, Ф. Бугайко) / Романишина Н. В. // Там само. – 2016. – № 4. – С. 101–– Бібліогр.: 7 назв.
 27. Стеценко,В. П. На шляху методичних шукань : [про метод. спадщину Т. Ф. Бугайко] / Стеценко В. П. // Там само. –  – № 5. – С. 117–120. – Бібліогр.: 8 назв.
 28. Ткачук, М. А. Ідеї використання методів навчання української літератури у працях Т. Бугайко і О. Мазуркевича / Ткачук М. А. // Там само. – 2016. – № 4. – С. 162–165. – Бібліогр.: 9назв.
 29. Чайка, О. М. Генеза проблеми творчої самостійності майбутнього вчителя‑словесника в науковій спадщині методистів ХХ ст. [Т. і Ф. Бугайків та ін.] / Чайка О. М. // Там само. – С.166–169. – Бібліогр.: 7 назв.
 30. Шуляр,В. І. Методична спадщина Т. Ф. та Ф. Ф. Бугайків і сучасний урок літератури / Шуляр В. І. // Там само. – 2012. – № 7. – С. 193–197. – Бібліогр.: 18 назв.
 31. Яценко, Т. О. Наукова творчість П. К. Волинського, Т. Ф. Бугайко та Ф. Ф. Бугайка в контексті розвитку методики навчання української літератури 40–50‑х рр. ХХ ст. / Яценко Т. О. // Там само. – 2014. – № 3. – С. 235–240. – Бібліогр.: 6 назв.
 32. Гончаренко, С. Бугайко Тетяна Федорівна : [біогр. довідка] / Семен Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2‑ге, допов. й випр. – [Рівне], 2011. – С. 58.

         Те саме // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 45.

 1. Довгаль,В. А. Украинский литературовед‑методист : (к 80‑летию со дня рождения Т. Ф. Бугайко) / В. А. Довгаль, И. Ф. Шиманская // Лит. в шк. – 1978. – №  – С. 55–56.
 2. Жадько, В. Перша жінка‑професор в Україні : [про Т. Ф. Бугайко] / Віктор Жадько // Обрані педагогікою : худож.‑докум. нариси : у 2 кн. / Віктор Жадько. – Київ, 2014. – Кн. 1 : Просвітники‑педагоги. – С. 61–76.
 3. Ільченко,Ж. Бугайко Тетяна Федорівна : [біогр. довідка] / Ж. Ільченко // Педагогічний словник / АПН України, Ін‑т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д.]. – Київ, 2001. – С.
 4. Кирпач,А. І. Літературознавець, методист : [про життя та діяльність Т. Ф. Бугайко] / А. І. Кирпач // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. – 1994. – № 1. – С. 161–164.
 5. Кучер, Т. На її підручниках вчилися покоління : до 100‑річчя від дня народж. Тетяни Федорівни Бугайко / Т. Кучер //Пед. газ. –  – Серп. (№ 8). – С. 4.
 6. Шевело,Л. Назвати смію Вас – Мадонна : [вірш, присвяч. Т. Ф. Бугайко] / Лідія Шевело // Там само.
 7. Людина. Педагог. Учений: до 100‑річчя з дня народж. Т. Ф. Бугайко – першого ред. журн. «Дивослово» : (круглий стіл / розмову веде д‑р пед. наук, проф. Євген Пасічник) // Дивослово. – 1998. – №  – С. 50–54.
 8. Стеценко,В. Світлий твій шлях, учителю! : до 110‑ї річниці з дня народж. Тетяни Федорівни Бугайко / Василь Стеценко // Там само. – 2008. – №  – С. 28–30.
 9. Худаш,Л. С. Світлій пам’яті професора Бугайко Тетяни Федорівни : [вірш] / Лідія Сергіївна Худаш // Там само. – 1998. – №  – С. 54.
 10. Матюшкіна, Т. П. Методика цілісного аналізу художнього твору в сучасній шкільній практиці : [про алгоритм дій учителя під час цілісного аналізу худож. твору за методикою Бугайків] / Т. П. Матюшкіна // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2011. – № 2. – С. 2–4. – Бібліогр.: 11 назв.
 11. Міхно, О. Педагогічний календар. Червень 2018 / Олександр Міхно // Справи сімейні. – 2018. – № 6. – С. 24–27. – Із змісту: 120 років від дня народження Тетяни Бугайко (1898–1972) – українського педагога, методиста, літературознавця, першої в Україні жінки‑доктора педагогічних наук. – С. 25–26 : портр.
 12. Осипчук, Н. Меморіальна дошка вчительці : [про відкриття мемор. дошки пам’яті Т. Ф. Бугайко у гімназії № 59 м. Києва] / Наталя Осипчук // Освіта України. – 1999. – 27 січ. (№ 4). – С. 2.
 13. Шевело, Л. Провідна зоря : світлій пам’яті Т. Ф. Бугайко : [вірш] / Лідія Шевело // Там само. – 1998. – 26 серп. (№ 35).– С.
 14. Шиманська,І. Світлій пам’яті Тетяни Бугайко : [до 100‑річчя від дня народж.] / Ія Шиманська // Там само.
 15. ²Розман, І. І. Теоретико‑методологічні засади дослідження персоналії (на прикладі О. І. Маркуша та Т. Ф. Бугайко) / Розман Ірина Іллівна // Міжнар. наук. журн. «Інтернаука». – 2017. – № 18, т. 1. – С. 33–35. – Бібліогр.: 7 назв.
 16. Савенко,В. С. Т. Ф. Бугайко : (до 60‑річчя з дня народж.) / В. С. Савенко // Літ. в шк. – 1958. – №  – С. 89–90.
 17. СамоплавськаТ.О. Бугайко Тетяна Федорівна : [біогр. інформація] / Т. О. Самоплавська // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ, 2008. – С.
 18. Те саме // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн.2 : ХХ століття. – С. 388–
 19. Самоплавська, Т. З галереї співробітників Інституту педагогіки АПН України : Т. Ф. Бугайко / Тетяна Самоплавська //Укр. мова і літ. в шк. – 2002. – №  – С. 75–78. – Бібліогр. в кінці ст.
 20. Стеценко, В. П. Бугайко Тетяна Федорівна: [біогр. довідка] / В. П. Стеценко // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т‑во ім. Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3. – С. 510.
 21. ²Стеценко, В. П. Проблема писемного мовленнєвого розвитку учнів у методичній спадщині Т. Ф. Бугайко / Стеценко В. П. // Наук. часопис Нац. пед. ун‑ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 10, Проблеми граматики і лексикології української мови : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 241–244. – Бібліогр.: 8 назв.
 22. 120 років від дня народження Тетяни Федорівни Бугайко (1898–1972), української педагогині, методистки, літературознавчині, першої в Україні жінки‑докторки педагогічних наук [Електронний ресурс] : [матеріали] / підгот. Єфімова Валентина // Педагогічний музей України НАПН України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/120-років-від-дня-народження-тетяни-федо/ (дата звернення: 14.11.18). – Назва з екрана.
 23. ²Ткачук, М. А. Соціокультурна рецепція наукової спадщини Т. і Ф. Бугайко та О. Мазуркевича / Ткачук М. А. // Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. ст. / Переяслав‑Хмельниц. держ. пед. ун‑т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав‑Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 277–288. – Бібліогр.: 12 назв.
 24. Храброва, В. Є. Трансформація методичних ідей Т. Ф. Бугайко і Ф. Ф. Бугайко в процесі формування образної картини світу учнів засобами художньої літератури / Валерія Євгенівна Храброва // Горизонти освіти. Психологія. Педагогіка.– 2011. – №  – С. 135–137. – Бібліогр.: 5 назв.
 25. Хропко, П. Бугайко Тетяна Федорівна: [біогр. інформація та відом. про шевченкознав. праці] / Петро Хропко // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін‑т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2012. – Т. 1. – С. 522.
 26. Шуляр, В. Проблеми літературної освіти у спадщині Тетяни і Федора Бугайків, Ніли Волошиної, Олександри Бандури і сучасний урок / Василь Шуляр // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2015. – № 1. – С. 2–5. – Бібліогр.: 8 назв.
 27. Бугайки (Бугайко Тетяна Федорівна (1898–1972), Бугайко Федір Федорович (1899–1977)), українські літературознавці, педагоги‑методисти, [фонд] № 405, опис1; од. зб. 130; [1912–1972] рр. [Електронний ресурс] : [опис особистого архів. фонду педагогів у ЦДАМЛМ України] // Центральний державний архів‑музей літератури і мистецтва України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, [2018]. – Режим доступу: http://csam.archives.gov.ua/ukr/perelik_fondiv_5/ (дата звернення: 14.11.18). – Назва з екрана.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В. 
О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Наукової бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова

²Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

З працями, доступними в Інтернет‑мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями