НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність В. Ф. Дурдуківського

 1. Антонець Н. Б. Сторінка педагогічного грінченкознавства радянської доби / Наталія Борисівна Антонець // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 24–28.
 2. *Биковець М. Рецензія на книгу «З практики трудової школи» / М. Биковець // Червоний шлях. – 1924. –№ 1/2. – С. 241–242.
 3. Болабольченко А. «СВУ»: суд над переконаннями : [про судову розправу над організацією «Спілки визволення України»] / А. Болабольченко // Вітчизна. – 1989. – № 11. – С. 156–179.
 4. *Геймайзе О. Свято української школи: 25 років педагогічної діяльності Володимира Федоровича Дурдуківського / О. Геймайзе // Життя й революція. – 1926 – №  1.
 5. *Даниленко В. М. Він був «душею школи»: Володимир Дурдуківський / В. М. Даниленко //  Наук. зап. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35, ч. 4 : Пед. та іст. науки. – С. 179–193.
  Те саме // Освіта. – 1997. –3–10 груд. – С. 11.
 6. *Даниленко В. М. Володимир Дурдуківський – педагог, критик, громадський діяч (1874–1938) / В. М. Даниленко, А. А. Кравченко ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Ніка-Центр, 2000. – 72 с.
 7. Даниленко В. Володимир Дурдуківський – видатний педагог, публіцист, громадський діяч / Віктор Даниленко // Пам’ять століть. Планета. – 2009. – № 5/6. – С. 71–88.
 8. Даниленко В. М. Володимир Федорович Дурдуківський : [про укр. педагога] / В. М. Даниленко // Історія України. – 1999. – Груд. (№ 46). – С. 2–5.
 9. Даниленко В. М. Дурдуківський Володимир Федорович / В. М. Даниленко // Енциклопедія історії України / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2004. – Т. 2 : Г–Д. – С. 499.
 10. *Даниленко В. М. Один з 45-ти : В. Дурдуківський / В. М. Даниленко // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – 1998. – № 1/2 (6/7).
 11. Даниленко О. В. Дурдуківський Володимир Федорович. Педагог, публіцист, критик / О. В. Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О.  В. Даниленко, Л. В. Іваницька, В. Ф. Колесник [та ін.] ;за ред. А. П. Коцура, В. П. Коцура, Н. В. Терес. – Чернівці, 2010. – С. 188–190.
 12. *Даниленко C. В. В. Ф. Дурдуківський – директор першої української гімназії (1917–1921 рр.) / C. В. Даниленко // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : зб. наук. пр. звіт.-наук. конф. викладачів ун-ту за 2012 р., 9-10 лют. 2013 р. / уклад.: Г. І. Волинка, О. В. Уваркіна, О. П. Ємельянова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 208-210.
 13. *Дурдуківський Володимир Федорович (1874–1938): педагог, літературознавець, публіцистичний освітній діяч // Народжені Україною : мемор. альм. : у 2 т. – К., 2002. – Т. 1 : А–К. – С. 588–589. – (Золоті імена України).
 14. Іваниця Г. В. Ф. Дурдуковський : (з нагоди 25-х роковин його діяльності) / Г. Іваниця // Рад. освіта. – 1926. – № 3. – С. 54–57.
 15. Кравченко А. А. Педагогічна діяльність В. Ф. Дурдуківського / А. А. Кравченко // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол.: М. І. Шкіль (голова) та ін. – К. – Вип. 38. – С. 185–192.
 16. *Левитська Н. [Спогади про Дурдуківського] / Наталя Левитська // Зона. – 1998. – № 13
 17. Марочко В. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / Василь Марочко, Гьотц Хілліг. – К. : Наук. світ, 2003. – 302 с.
  Із змісту: 3. Тюремні записки педагога Володимира Дурдуківського: сповідь перед стратою. – С. 265–271.
 18. Михайлова Г. Спогади про школу Дурдуківського / Ганна Михайлова // 125 років київської української академічної традиції 1861–1986 : збірник / ред. М. Антонович ; Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Нью-Йорк, 1993. – С. 565–569.
  Те саме // Хроніка 2000 : український культурологічний альманах / редкол. Ю. Буряк та ін. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – Вип.72 : Україна освітня: історія, персоналії, поступ. – С. 493–296.
 19. Мостова Т. Драматичні стежки української педагогіки : до 130–річчя від дня народж. Володимира Дурдуківського : [про роботу круглого столу, що відбувся в Ін-ті педагогіки АПН України, присвяч. життєдіяльності укр. педагога] / Т. Мостова // Освіта України. – 2004. – 28 груд. (№ 101). – С. 5.
 20. Мушинка М. Що приховує в собі могила 20 ь-24-947 на Ольшанському цвинтарі у Празі? [стаття про Онисю Дурдуківську] / Микола Мушинка // Наше життя. –2000. –№ 6. –С. 8–10. . – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.unwla.org/ourlife/pdf/Our_Life_2000-06.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення: 12.08.14.
 21. Неживий О. Борець за рідну школу : [перша укр. гімназія (1917) та іі директор В. Дурдуківський] / О. Неживий // Рідна шк. – 2000. – № 2. – С. 10—11.
 22. *Пристайко В. Справа «Спілки визволення України» : невідомі факти і док. / В. Пристайко, Ю. Шаповал. – К., 1995.
 23. Приходько А. СВУ на шкільному фронті / А. Приходько // Шлях освіти. – 1930. – № 5/6. – С. 82–91.
 24. *Путро О. Про Дурдуківського : збірник / О. Путро // Хроніка 2000 : український культурологічний альманах / редкол. Ю. Буряк та ін. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. –Вип.72 : Україна освітня: історія, персоналії, поступ. – С. 359–367.
 25. Ревуцький В. Д. По обрію життя : спогади / В. Д. Ревуцький ; вступ. ст. В. Шевчука ; упоряд. і автор проекту Р. Корогодський  – К. : Час, 1998. – 344 с. – (сер. «Укр. модерна літ.»)
 26. Ревуцький В. Спомин про Шевченківську Школу / Валеріян Ревуцький // 125 років київської української академічної традиції 1861–1986 : збірник / ред. М. Антонович ; Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Нью-Йорк, 1993. – С. 571–580.
 27. Санівський О. В. Ф. Дурдуківський – видатний український педагог 20-х років ХХ століття / Олександр Санівський // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. Вип. 42. Ч. 2 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М. (заст. голов. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – С. 285-290.
 28. Сухомлинська О. Володимир Федорович Дурдуківський : (до 130-річчя від дня народження) / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2004. – № 4. – С. 32–37.
 29. Сухомлинська О. Дурдуківський Володимир Федорович / О. Сухомлинська // Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К.,2001. – С. 165.
 30. Сухомлинська О. В. Дурдуківський Володимир Федорович : [біографія] / О. В. Сухомлинська // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. С. 109–117.
 31. Сухомлинська О. В. Перша українська гімназія ім. Т. Шевченка – утілення мрій української інтелігенції / О. В. Сухомлинська // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-метод. посіб. / [О. В. Сухомлинська, В. С. Курило, Н. П. Дічек [та ін.] ; відп. ред. С. М. Лобода ; художнє оформ. О. О. Толокнова] ; НАПН України. Ін-т педагогіки, держ. закл. “Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка”. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. –С. 158–188.
 32. Сухомлинська О. Школа – моє життя : [Володимир Федорович Дурдуківський (1874–1938)] / О. Сухомлинська // Пед. газ. – 2004. – Листоп. (№ 11). – С. 6.
 33. Тараненко П. Шкільна практика українського фашизму / П. Тараненко // Комуніст. освіта. – 1932. – № 4–5. – С. 92–108.
 34. *Хорунжий Ю. Звинувачений у «справі СВУ» : [про укр. педагога В. Ф. Дурдуківського (1874–1938)] / Ю. Хорунжий // Уряд. кур’єр. – 2004. – 19 черв. (№ 114). – С. 6.
 35. Хорунжий Ю. Педагог Володимир Дурдуківський і його школа / Ю. Хорунжий // Хорунжий Ю. Мужі чину : іст. парсуни / Ю. Хорунжий. – К., 2005. – С. 232–250.
 36. *Чавдаров С. Шкідництво на педагогічному фронті : [критика педагогіки «Спілки визволення України», зокрема пед. поглядів В. Ф. Дурдуківського] / С. Чавдаров // Комуніст. освіта. – 1930. – № 5/6. – С. 40–48.
 37. Чавдаров С. Шкідництво на педагогічному фронті : підручникова продукція СВУ / С. Чавдаров // Комуніст. освіта. – 1931. – № 7/8. –С. 38–56.
 38. Шульгина-Іщук Н. До сторінок історії українського шкільництва (спогад) [про Першу Укр. Гімназію ім. Т. Шевченка в Києві] / Надія Шульгина-Іщук // 125 років київської української академічної традиції 1861–1986 : збірник / ред. М. Антонович ; Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Нью-Йорк, 1993. – С. 555–564.
 39. Шумило Н. М. Дурдуківський Володимир Федорович // Українська літературна енциклопедія / НАН України, Ін-т укр. л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1990. – Т. 2 : Д–К. – С. 127.
 40. Яковлєва (Подольська) Н. О. Процес над “Спілкою визволення України” 1930 р. [Електронний ресурс] / Наталія Олексіївна Яковлєва (Подольська) // 13 Сумцовські читання: Сучасний музейний заклад: проблеми вивчення, збереження та популяризації національної історико-культурної спадщини. – Харків, 2007. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2007/article.html?n=216

 

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського.

Знаком астерикс (*) – позначені видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України

імені В. О. Сухомлинського