НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій


Бібліографія публікацій про життя та діяльність О. М. Астряба

 

1. Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 170-й річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народж. професора О. М. Астряба, 70-й річниці фіз.-мат. ф-ту : тези доп., 6 жовт. 2004 р. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 213 с.
2. Антоненко, М. І. Використання ідей О. М. Астряба у викладанні курсу „Методика навчання математики” для студентів фізико-математичних факультетів педуніверситетів : (з досвіду роботи) / М. І. Антоненко // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 7-8.
3. Астряб Олександр Матвійович // Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : біобліогр. довід. 1944-2009 рр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко ; за заг. ред. В. П. Андрущенка ; ред. рада : В. П. Андрущенко, В. П. Бех та ін.]. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К., 2009. – С. 85-86. – (Серія „Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”). – До 175-річного ювілею.
4. Астряб Олександр Матвійович : [про життя та діяльність вченого] // Бевз, В. Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів : монографія / В. Г. Бевз. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – С. 300-303.
5. Астряб Александр Матвеевич // Педагогический словарь : в 2 т. / АПН РСФСР ; глав. ред. И. А. Каирова. – М., 1960. – Т. 1. – С. 68.
6. Астряб Олександр Матвійович // Українська радянська енциклопедія : [у 17-ті т.] / Акад. наук УРСР. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1959. – Т. 1. – С. 347.
7. Астряб Олександр Матвійович // Енциклопедія Сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. досліджень НАН України ; голов. ред. колегія: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський [та ін.]. – К. : Поліграфкнига, 2001. – Т. 1 : А. – С. 774.
8. Астряб Олександр Матвійович // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. – К. : Євроімідж, 2002. – Т. 1. – С. 112-113.
9. Астряб Олександер (1879) // Енциклопедія Українознавства : словн. частина : [у 7 т.] / Наук. Т-во ім. Шевченка ; голов. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. – Париж ; Нью-Йорк : Вид-во „Молоде життя”, 1955. – Т. 1. – С. 75.
10. Астряб Олександер (1879) // Енциклопедія Українознавства : перевид. в Україні : [у 9 т.] / Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові ; репринт. відтворення видання 1955-1984 рр. ; голов. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. – Л., 1993. – Т. 1. – С. 75.
11. Астряб Олександр Матвійович // Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Пед. думка, 2001. – С. 36-37.
12. Астряб Александр Матвеевич : [про життя та діяльність вченого] // Антология педагогической мысли Украинской ССР / сост. Н. П. Калениченко. – М. : Педагогика, 1988. – С. 427-429.
13. Астряб Олександр Матвійович (1879-1962) : до 130-річчя від дня народж. : сп. л-ри / Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва ; [упоряд. Шутяк Л. В.]. – Миколаїв, 2009. – 2 с. – (Ювілейні дати 2009).
14. Олександр Астряб – педагог, учений, математик-методист : (до 130-річчя від дня народження) : [про відкриття у Пед. музеї України ювілейної виставки, присвяч. видатному вченому] // Шлях освіти. – 2009. – № 3. – 3-тя с. обкл.
15. О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – 119 с.
16. *Бевз, В. Г. Олександр Матвійович Астряб – засновник школи з методики математики в Україні / В. Г. Бевз, Г. Ф. Олійник, В. О. Швець // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народж. проф. О. М. Астряба, 70-й річниці фіз.-мат. ф-ту : тези доп., 6 жовт. 2004 р. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – С. 3-11.
17. Бевз, В. Олександр Матвійович Астряб – засновник школи з методики математики в Україні / В. Бевз, Г. Олійник, В. Швець // Математика в шк. – 2004. – № 8. – С. 51-55 ; Математика. – 2004. – Жовт. (№ 37). – С. 9-13.
18. *Бевз, В. Г. Олександр Матвійович Астряб – засновник школи з методики математики в Україні / В. Г. Бевз, Г. Ф. Олійник, В. О. Швець // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 3: Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 19-23.
19. Бевз, В. Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів : монографія : [зокрема про діяльність О. Астряба] / В. Г. Бевз; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2005. – С. 300-303.
20. Белый, Б. М. Александр Матвеевич Астряб / Б. М. Белый // Математика в шк. – 1954. – № 5. – С. 73-75.
21. Бережна, Е. П. Олександр Матвійович Астряб : (до 90-річчя від дня народження) / Е. П. Бережна // Рад. шк. – 1969. – № 9. – С. 106-107.
22. Бережная, Э. П. Александр Матвеевич Астряб / Э. П. Бережная // Математика в шк. – 1969. – № 5. – С. 83-84.
23. Болотна, Н. М. О. М. Астряб про методику доведення ознак рівності трикутників / Н. М. Болотна, О. М. Ланько // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 9-13.
24. Бублик, Н. В. Діяльність О. М. Астряба у роки Великої Вітчизняної війни і в післявоєнний період / Н. В. Бублик // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 14-16.
25. Бурда, М. І. Спадщина О. М. Астряба і сучасна шкільна геометрична освіта / М. І. Бурда // Математика. – 2004. – Лют. (№ 41). – С. 3-4.
26. Гончаренко, С. Олександр Матвійович Астряб / С. Гончаренко // Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – С. 32.
27. Гриневич, Г. Д. Славний шлях : [про життя та діяльність О. М. Астряба] / Г. Д. Гриневич // Слово про радянського вчителя : [зб. нарисів]. – К. : Рад. шк., 1957. – С. 110-112.
28. *Джурович, Д. Отзывы о книгах : [отзыв на кн. А. М. Астряба, В. Н. Володкевича „Наглядная геометрия: нач. курс геометрии для трёх мл. кл. сред. учеб. заведений и для город. училищ”] / Дм. Джурович // Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. – СПб. : Сенат. типография, 1909. – Ч. 22 (июль). – С. 207-223.
29. Дичек, Н. П. Проблемы школьного математического образования в педагогическом наследии А. М. Астряба : дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 / Дичек Наталия Петровна ; НИИ Педагогики Украины. – К., 1985. – 172 с.
30. Дічек, Н. П. Астряб Олександр Матвійович / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : у 2-х кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2: ХХ ст. – С. 437-448.
31. Дічек, Н. П. Виховні аспекти навчання математики в педагогічній спадщині О. М. Астряба / Н. П. Дічек // Методика викладання математики і фізики : республ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР, Наук.-дослід. ін-т педагогіки. – К., 1987. – Вип. 4. – С. 8-10.
32. Дічек, Н. П. Новаторська педагогічна діяльність О. М. Астряба у Київському приватному жіночому комерційному училищі / Н. П. Дічек // Рідна шк. – 2004. – № 9. – С. 64-66.
33. Дічек, Н. П. Питання підготовки вчительських кадрів у педагогічній спадщині О. М. Астряба / Н. П. Дічек // Рідна шк. – 1985. – № 9. – С. 85-86.
34. Дічек, Н. П. Підручники О. М. Астряба з математики / Н. П. Дічек // Почат шк. – 1984. – № 7. – С. 61-63.
35. До 75-річчя проф. О. М. Астряба : [про урочистості, присвяч. ювілею видатного педагога] / Рад. шк. – 1954. – № 11. – С. 64.
36. Журавльова, Т. В. О. М. Астряб про деякі труднощі розв’язування стереометричних задач / Т. В. Журавльова // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 16-21.
37. Заворотинський, А. В. О. М. Астряб про деякі питання удосконалення методики викладання математики і значення цього досвіду для сьогодення / А. В. Заворотинський, Л. О. Соколенко // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 21-25.
38. Зайченко, І. В. О. М. Астряб як один з засновників методико-математичної науки в Україні / І. В. Зайченко // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 5-6.
39. Зайченко, І. В. Дослідження педагогічних персоналій – як один з найважливіших напрямів розвитку сучасної історико-педагогічної науки / І. В. Зайченко // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 26-29.
40. Калюжна, І. Ф. Методика використання О. М. Астрябом наочності при розв’язуванні арифметичних задач / І. Ф. Калюжна // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 30-33.
41. Кафедра математики та методики викладання математики : [про діяльн. О. М. Астряба – першого зав. каф. математики та методики викладання математики] // Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова : іст. нарис, 1920-2000 / укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко. – К. : Четверта хвиля, 2000. – С. 115-116.
42. Кафедра математики та методики викладання математики : [про діяльн. О. М. Астряба – першого зав. каф. математики та методики викладання математики] // Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова : 1834-2004. Історія. Сьогодення. Перспективи / В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова. – К. : Навч. кн, 2005. – С. 129-130.
43. Кашпур, К. С. О. М. Астряб про зв’язок між розв’язуванням задач на побудову на уроках геометрії та креслення / К. С. Кашпур // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 34-38.
44. Колівошко, О. В. Про навчання учнів використанню алгебраїчної символіки на перших уроках алгебри за методикою О. М. Астряба / О. В. Колівошко // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 39-43.
45. Кондратенко, О. В. Навчання учнів доведенню теорем за посібником О. М. Астряба „Як викладати геометрію в середній школі” / О. В. Кондратенко // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 43-45.
46. Кузьомко, Л. П. Підручники з математики для початкової школи О. М. Астряба / Л. П. Кузьомко // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 46-48.
47. Курган, Т. Є. О. М. Астряб про типізацію та систематизацію арифметичних задач / Т. Є. Курган // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 48-50.
48. Лук’янова, С. М. Про використання ідей О. М. Астряба в сучасній основній школі під час розв’язування текстових задач / С. М. Лук’янова // Тези Міжнародної науко-практичної конференції „Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє”, 16-18 жовтня 2007 р., м. Київ / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – С. 352-353.
49. Лук’янова, С. М. Текстові задачі, що розв’язуються арифметичним способом, в історії розвитку шкільного курсу і методики математики : [про методику викладання математики за О. М. Астрябом] / С. М. Лук’янова // Наук. зап. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Педагогічні та історичні науки / Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова ; [укл. П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко]. – К., 2001. – Вип. 44. – С. 108-113.
50. *Мокляк, В. Принципи навчання в працях О. М. Астряба / В. Мокляк // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Сер.: Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 6. – С. 251-256.
51. Слєпкань З. І. Методика навчання математики як наука і як навчальна дисципліна у вищому педагогічному навчальному закладі : [зокрема про наук. й викладацьку діяльн. О. М. Астряба] / З. І. Слєпкань // Методика навчання математики : підручник / З. І.Слєпкань ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Вища шк., 2006. – С. 8-10.
52. Музиченко, С. В. Внесок О. М. Астряба у розробку навчальних планів початкового курсу математики в Україні / С. В. Музиченко, І. О. Єрмоленко // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 50-54.
53. Музиченко, С. В. О. М. Астряб про вивчення понять початкового курсу математики / С. В. Музиченко, І. В. Носенко // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 54-59.
54. Мурач, М. М. Математичні образи реального світу : [до 125-річчя від дня народження О. М. Астряба] / М. М. Мурач // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 59-62.
55. Олійник, Г. Ф. О. М. Астряб – організатор методико-математичної школи на україні / Г. Ф. Олійник // Методика викладання математики : республ. наук.-метод. зб. / М-в освіти УРСР. – К. : Рад. шк., 1974. – Вип. 9. – С. 164-167.
56. Олійник, М. В. Життєвий шлях і наукова спадщина О. М. Астряба / М. В. Олійник // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 62-66.
57. Олійник, Н. А. О. Астряб про формування вмінь і навичок практичного спрямування на уроках математики / Н. А. Олійник, О. М. Манжела // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 66-68.
58. Олійник, Н. А. Внесок О. М. Астряба у справу підготовки вчительських кадрів / Н. А. Олійник, І. М. Петренко // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 68-72.
59. Особова справа О. М. Астряба // Архів Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. – 1957. – Папка № 17.
60. Петрик, В. О. Арифметичні задачі як засіб здійсненя зв’язку викладання математики з життям : [за кн. О. М. Астряба „Принципи систематизації арифметичних задач”] / В. О. Петрик // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 72-74.
61. Процел, І. О. Методика навчання учнів розв’язуванню геометричних задач за посібником О. М. Астряба „Як викладати геометрію в середній школі” / І. О. Процел // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 75-77.
62. Ревко, М. В. Про реалізацію зв’язку викладання математики в школі з життям у підручнику О. М. Астряба „Математичні вправи” (другий рік навчання) / М. В. Ревко // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 78-81.
63. *Рожнятовська, О. А. Засновник методичної школи з математики в Україні : до 130-річчя від дня народж. О. М. Астряба (1879-1962) / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2009. -№ 3. – С. 89-96.
64. Скрипченко, Ю. А. Методика навчання учнів розв’язуванню задач на побудову в середній школі за посібником О. М. Астряба / Ю. А. Скрипченко // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 81-84.
65. Смаль, О. М. Про перші роки діяльності О. М. Астряба як педагога і вченого / О. М. Смаль // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 85-88.
66. Смогоржевський, О. С. Видатний радянський учений-педагог : (до 75-річчя з дня народж. і 50-річчя наук.-пед. діяльн.і засл. діяча науки УРСР, проф. О. М. Астряба) / О. С. Смогоржевський // Рад. шк. – 1954. – № 10. – С. 53-54.
67. Соколенко, Л. О. Політехнічне навчання – один з основних напрямків педагогічних досліджень О. М. Астряба / Л. О. Соколенко // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 88-92.
68. Соколенко, Л. О. Індуктивно-лабораторний метод навчання як основа курсу О. М. Астряба „Геометрія на дослідах” / Л. О. Соколенко, Ю. А. Скрипченко, Н. М. Стукало // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 92-102.
69. Соколенко, Л. О. Про реалізацію принципу зв’язку математики з життям у працях О. М. Астряба / Л. О. Соколенко, Н. М. Стукало // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 102-109.
70. Стукало, Н. М. Реалізація О. М. Астрябом ідей Київського фізико-математичного товариства в підручнику „Наочна геометрія” (1909) / Н. М. Стукало // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 109-113.
71. *Тарасова, О. В. Александр Матвеевич Астряб – проповедник наглядной геометри : (к 130-летию со дня рождения и к 100-летию первой работы „Наглядная геометрия”) / О. В. Тарасова // Математика в шк. – 2009. – № 5. – С. 49-57.
72. *Фурман, І. Педагогічна діяльність Олександра Астряба і його внесок у розвиток математичної науки / І. Фурман // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2012. – Ч. 3. – С. 362-367.
73. Хайтова, О. М. Задачі дослідницького характеру / О. М. Хайтова // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і математика, 3 верес. 2004 р. / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. проф. І. В. Зайченка. – Чернігів, 2004. – С. 113-116.
74. Швець, В. О. Кафедрі математики та методики викладання математики НПУ ім. М. П. Драгоманова – 60! : [зокрема про наукову діяльність О. М. Астряба] / В. О. Швець // Тези Міжнародної науко-практичної конференції „Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє”, 16-18 жовт. 2007 р., м. Київ / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – С. 3-4.
75. *Швець, В. О. О. М. Астряб – засновник методичної школи в Україні / В. О. Швець // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт. / ред.: М. І. Бурда ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Донец. нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України, Донец. шк. евристики Донец. фірми наукоєм. технологій НАН України. – Донецьк, 2004. – Вип. 22. – С. 4-5.
76. Шиманский, И. Е. А. М. Астряб – организатор и руководитель советской методико-математической школы на Украине / И. Е. Шиманский, В. М. Кухарь // Математика в шк. – 1980. – № 1. – С. 77-79.
77. Шкиль, Н. И. К 75-летию „Наглядной геометрии” А. М. Астряба / Н. И. Шкиль, Н. П. Дичек // Математика в шк. -1984. – № 4. – С. 74-76.


* – знаком астерікс відмічено документи з фондів Педагогічного музею НАПН України та музею О. М. Астряба в НПУ ім. М. П. Драгоманова