НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ Я. ЧЕПІГИ (ЗЕЛЕНКЕВИЧА)

 1. Барило, О. А. Ідеї особистісно зорієнтованого виховання у вільній школі Якова Чепіги / О. А. Барило // Теоретико-метод. проблеми виховання дітей та учнів молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання. – Київ, 2002. – кн. II. – С. 175–180.
 2. Березенко, Н. О. Комплексна система навчання в початковій освіті України (1920–1932  рр.) / Березенко Н. О. // Інновац. педагогіка. – 2019. – Вип. 12, т. 1. – С. 196–199. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/12/part_1/45.pdf.
 3. Березівська, Л. Д. Він був одним із перших: Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) (1875–1938) // Чепіга (Зеленкевич) Я. Ф. Вибрані педагогічні твори : Навчальний посібник / Упор., науковий редактор Л. Д. Березівська / Інститут педагогіки АПН України. – Харкiв : «ОВС», 2006. – С. 9–24.
 4. Березівська, Л. Д. Внесок Я. Чепіги в розвиток українського підручникотворення / Л. Д. Березівська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 13–17.
 5. Березівська, Л. Д. Образ учителя у творчій спадщині Я. Чепіги // Рід. шк. – 2001. – № 10. – С. 72–76.
 6. Березівська, Л. Д. Щастя дитини – єдине дійсне щастя на землі / Л. Д. Березівська // Пед. газ. – 2005. – № 4. – С. 7.
 7. Березівська, Л. Д. Яків Чепіга про індивідуальний підхід до учнів як провідний принцип шкільної освіти / Л. Д. Березівська // Вісн. Чернігів. нац. пед. у-ту. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 133. – С. 6–9. – Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_133_4.
 8. Березівська, Л. Д. Я. Ф. Чепіга про роль учителя у реформуванні української освіти / Л. Д. Березівська // Зміст і технології шкільної освіти : матер. звіт. конф., 26–28 берез. 2002 р. / Ін-т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2002. – 4. I. – С. 7–8.
 9. Березівська, Л. Д. Я. Ф. Чепіга про стан і розвиток освіти в Україні наприкінці XIX – на початку XX ст. / Л. Д. Березівська //  Історія педагогіки у структурі професійної підготовки  вчителя : зб. наук. пр.; сер.: соц.-педагогічна. – Кам’янець-Подільськ. держ. пед. ун-т. – 2002. – Вип. 3, Т. 1. – С. 166–170.
 10. Богданець-Білоскаленко, Н. І. Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Я. Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 36 с.
 11. Богданець-Білоскаленко, Н. Яків Чепіга – освітньо-культурний діяч : до 140-річчя від дня народження / Н. Богданець-Білоскаленко // Початкова освіта. – 2015. – № 9. – С. 61–64.
 12. Богомолова, М. Ю. Внесок Якова Феофановича Чепіги (Зеленкевича) (1875–1938) у розвиток теорії і практики соціального виховання (20–30-ті роки ХХ ст.) / М. Ю. Богомолова // Наук. зап. [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 166. – С. 53–57. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_166_13.
 13. Болтівець, С. І. Доля українського педагога і психолога Якова Чепіги / С. І. Болтівець // Практ. психол. та соціал. робота. – 2004. – № 1. – С. 30–36.
 14. Васильєва, Н. В. Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) як український науково-педагогічний діяч початку ХХ століття / Васильєва Н. В. // Репресована культура України: регіональний вимір : матеріали Всеукр. наук.-практ. Internet-конф. 9 квіт. 2015 року / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, Держ. архів Полтав. обл. [та ін.]. – Полтава, 2015. – С. 72–74. – Бібліогр.: 4 назви. – Текст. статті доступний в інтернеті: http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/251/1/Яків%20Феофанович%20Чепіга.pdf.
 15. Гуріч, З. В. Досвід педагогів херсонської губернії другої половини ХХІ – початку ХХ ст. у контексті розвитку художньої освіти / З. В. Гуріч // Science Rise. Pedagogical Education. – 2016. – № 5. – С. 14–19. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2016_5_5.
 16. До 140-річчя від дня народження Якова Чепіги (1875–1938) [Електронний ресурс] // Педагогічний музей України НАПН України. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/140_rokiv_chepiga/.
 17. Демчук, В. Концепція української школи у творчості Якова Чепіги (1875–1938) / В. Демчук // Рідна школа. – 1997. – № 3–4. – С. 19–21.
 18. Зорін, В. Педагогічні погляди Якова Чепіги в контексті розбудови національної школи / В. Зорін // Учитель. – 1999. – № 9–10. – С. 42–43.
 19. Ільченко, Ж. Питання української національної школи у творчості Я. Ф. Чепіги / Ж. Ільченко, І. Зайченко // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 2. – С. 134–141.
 20. Кондратенко, Л. О. Старі застереження до нових ідей / Л. О. Кондратенко // Почат. шк. – 1996. – № 1. – С. 47–49.
 21. Кравчун, Н. Організаційно-методична діяльність Я. Чепіги на посаді керівника секції методики і дидактики Харківської науково-дослідної кафедри педології й в УНДІПі (1926–1938 рр.) / Наталія Кравчун // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 2016. – № 2. – С. 26–31. – Бібліогр.: 21 назва. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2016_2_5.
 22. Кравчун, Н. П. Педагогічні погляди і організаційно-методична діяльність Якова Чепіги (Зеленкевича) (1900–1938 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Кравчун Наталія Петрівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2016. – 20 с. – Текст доступний в інтернеті: https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/1920/1/Kravchun%20Nataliia%20Petrivna.pdf.
 23. Кравчун, Н. Правова культура в освітньому середовищі за Я. Чепігою (Зеленкевичем) / Наталія Кравчун // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 2017. – № 2. – С 30–35. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2017_2_6.
 24. Лучко, О. Ідея природовідповідного виховання у педагогічній спадщині Якова Чепіги / О. Лучко // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2001. – Вип. 15. – Ч. 1. – С. 316–319.
 25. Наконечна, В. М. Мета виховання у творчості Я. Ф. Чепіги / В. М. Наконечна // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту; Сер. психолого-пед. науки. – Чернігів, 1998. – Вип. I. – С. 12–14.
 26. Ніколенко, Л. Т. Дидактичні принципи початкового навчання в спадщині Якова Чепіги / Л. Т. Ніколенко // Освіта і управління. – 1998. – т. 2. – С. 183–184.
 27. Ніколенко, Л. Т. Основоположник національної початкової освіти в Україні / Л. Ніколенко // Пед. газ. – 2000. – № 7. – С. 8.
 28. Ніколенко, Л. Т. Творче використання педагогічної спадщини Я. Чепіги у підготовці майбутніх вчителів / Л. Ніколенко / Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / Ін-т пед. і проф. освіти АПН України ; Київ. проф.-пед. коледж ім. А. Макаренка. – Київ : Наук. світ, 2003. – Вип. 4. – С. 34–42.
 29. Ніколенко, Л. Т. Творчий учитель у педагогічній спадщині Я. Ф. Чепіги / Л. Т. Ніколенко // Імідж сучасн. педагога. – 2005. – № 1–2. – С. 13–15.
 30. Ніколенко, Л. Т. Теоретичні засади навчання і виховання молодших школярів у педагогічній спадщині Я. Ф. Чепіги : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – Київ, 2000. – 200 с.
 31. Ніколенко, Л. Т. Я. Ф. Чепіга – фундатор національної початкової освіти в Україні / Л. Ніколенко // Почат. шк. – 2005. – № 4. – С. 47–50.
 32. Пантюк, Т. Я. Чепіга про роль та значення дошкільного виховання у процесі розбудови української школи / Т. Пантюк // Наук. записки; сер.: Педагогіка / Терноп. держ. пед. ун-т. – Тернопіль, 2000. – № 6. – С. 75–78.
 33. Прищак, М. Д. Трансцендентні та технологічні чинники духовності в працях українських педагогів початку XX століття (С. Русова, Я. Чепіга) / М. Д. Прищак // Психологія і пед-ка : наук. записки / Націон. ун-т. «Острозька академія». – Острог. – 2003. – Вип. 4. –  С. 249–258.
 34. *Савицька, Г. І. Я. І. Чепіга – невтомний борець за початкову освіту на Україні / Р. І. Савицька // Педагогіка : респуб. наук. метод. збірник. – Київ : Рад. школа, 1967. – Вип. 5. – С. 122–130.
 35. Сівков, О. Яків Чепіга як автор підручників з математики (за матеріалами фондів Педагогічного музею України) / О. Сівков, В. Гайдей // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14–15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 246–248.
 36. Стельмах, Н. А. Сучасні підходи до створення біобібліографічних покажчиків (із досвіду підготовки покажчика «Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, психолог, громадський діяч») / Стельмах Н. А. // Таврійський вісн. освіти. – 2015. – № 2. – С. 271–277. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_2%282%29__43.
 37. Сухомлинська, О. Слово про педагога / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 1997. – № 2. – C. 55.
 38. Сухомлинська, О. В. Чепіга (Зеленкевич) Яків Феофанович / О. В. Сухомлинська // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головн. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком-Інтер, 2008. –  C. 996.
 39. Чепіга (Зеленкевич) Яків Феофанович // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX–XX ст.) : хрестоматія / упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. – Київ : Наук. світ, 2003. – С. 187–216.
 40. Чепіга (Зеленкевич) Яків Феофанович // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2. – С. 89–99.
 41. Чепіга (Зеленкевич) Яків Феофанович // Українська радянська енциклопедія. – Київ : Головна ред. укр. радян. енцикл., 1964. – Т. 16. – С. 95.
 42. Щербакова, О. Погляди Я. Ф. Чепіги на національне виховання дітей / О. Щербакова // Вересень. – 2007. – № 3–4. – С. 107–110.
 43. Яворська, С. Т. Внесок Якова Чепіги у розвиток методики навчання мови // Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – 2003. – № 2–3. – С. 121–126.
 44. Яворська, С. Забуті імена: Яків Чепіга / Я. Яворська // Наука і освіта. – 2003. – № 2–3. – С. 121–126.
 45. Яворська, С. Методична концепція Якова Чепіги / С. Яворська // Почат. шк. – 2003. – № 6. – С. 44–47.
 46. Яків Чепіга // Нариси історії українського шкільництва (1905–1933) : навч. посіб. / за ред. проф. О. В. Сухомлинської. – Київ : Заповіт, 1966. – С. 275–282.
 47. Berezivska L. D. Idea of National Education of Children and Youth in Yakiv Chepiha’s (1875–1938) Pedagogical Works / L. D. Berezivska // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (Будапешт). – 2016. – Vol. 4, Iss. 79. – Р. 7–10. – URL: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_iv_39__79.pdf.

Із цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О. Сухомлинського