НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність

Бібліографія публікацій про життя та діяльність

 1. Ананьїн Степан Андрійович // Енциклопедія сучасної України – Т. 1. – К., 2001. – С. 461.
 2. Ананьїн Степан Андрійович //Педагогічний словник / за ред. Ярмаченка М. Д. – К. : Педагогічна думка, 2001. – С. 25.
 3. Ананьїн Степан Андрійович // Українська Радянська Енциклопедія / за ред. М. П. Бажана. – Т. 1. – К. : Гол. ред. УРЕ, 1959. – C. 211.
 4. Ананьїн Степан Андрійович (1874-1942) : учитель, педагог, психолог // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ-ХХ ст.) : Хрестоматія / упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 217-234.
 5. Дичек, Н. П. С. А. Ананьин // Антология педагогической мысли Украинской ССР / сост. Н. П. Калениченко. – М., 1988. – С. 401-405.
 6. Дічек, Н. П. Ананьїн Степан Андрійович (1874-1942) : педагог, психолог, фахівець з теорії вховання, порівняльної педагогіки / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 2 : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 210-217.
 7. Дічек, Наталія. З галереї портретів українських педагогів 20-х років ХХ століття : Степан Ананьїн / Наталія Дічек // Шлях освіти. – 2002. – № 6. – С. 38-43.
 8. Сбруєва, А. А. Діяльність українських педологів : українські наукові педологічні школи : [представники Київ. та Харк. наук. педолог. шк.: С. Ананьїн, К. Лебединцев, Я. Чепіга, В. Протопопов, І. Соколянський, О. Залужний] / А. А. Сбруєва, М. Ю Рисіна. // Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. посібник. – Суми : СумДПУ, 2000. – С. 150.
 9. Кафедра теорії та історії педагогіки : [діяльність Ананьїна С. А.] // Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова : іст. нарис, 1920-2000 / укладачі: П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко. – К. : Четверта хвиля, 2000. – С. 187-192.
 10. Кошечко, Н. В. Науково-педагогічна діяльність С. А. Ананьїна (1873-1942) : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Кошечко Наталія Василівна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2008. – 20 с.
 11. *Кошечко, Н. В. Проблема пізнавального інтересу в науково-педагогічних дослідженнях С. А. Ананьїна / Н. В. Кошечко // Наук. вісн. – Одеса, 2005. – № 7/8. – С. 107-113.
 12. *Кошечко, Н. В. Розвиток особистості дитини засобами естетичної педагогіки в освітній діяльності С. А. Ананьїна / Н. В.Кошечко // Витоки педагогічної майстерності. Сер. Пед. науки : зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – Вип. 3. – С. 231-236. – Бібліогр. в кінці ст.
 13. Кошечко, Наталія. Проблема розвитку дитини у педологічних працях Степана Ананьїна / Наталія Кошечко // Шлях освіти. – 2006. – № 3. – С. 41-46.
 14. *Кузьміна, Світлана. Філософсько-педагогічні студії Степана Ананьїна / Світлана Кузьміна // Могилянські історико-філософські студії : зб. наук. пр. Нац. ун-ту „Києво-Могилянська академія” – К., 2008. – С. 222-239 URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/442/Kuzmina_Filosofsko-pedahohichni.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 15. Лісковацька, Х. М. Елементи порівняльного аналізу в «Педології» С. А. Ананьїна / Лісковацька Х. М. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя: [б. в.], 2009. – Вип. 4. – С. 225–229. URL:  http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2009/4/39.pdf.
 16. *Марушкевич А. А. Освітньо-наукова діяльність С. А. Ананьїна / А. А. Марушкевич // Науковий вісник : зб. наук. пр. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2005. – N3/4. – С. 74-78.
 17. Марочко, Василь. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) : [зокрема, інформація про Ананьїна С. А.] / В. І. Марочко, Г. Хілліг. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 81, 87, 91, 113.
 18. Научно-исследовательский институт педагогики Украинской ССР (1926-1976) : [діяльність С. А. Ананьина] / гл. ред. Н. Д. Ярмаченко. – К. : Вища шк., 1976. – С. 7, 43, 53.
 19. Нащадки Педагогічного інституту на початку ХХ століття : [зокрема, діяльність Ананьїна С. А.] // Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова : 1834-2004. Історія. Сьогодення. Перспективи / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова), Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова та ін. ; наук. ред. В. К. Майборода. – К. : Навч. кн., 2005. – С. 34.
 20. Сафонова, Н. В. Нові вимоги до змісту підготовки вчителя на початку ХХ ст. : [погляди Ананьїна С. А.] / Н. В. Сафонова. // Інноваційна педагогічна думка видатних педагогів 20-х років ХХ століття та її втіленя в сучасну шкільну практику : навч.-метод. посібник. – О. : „Друкарський дім”, 2005. – С. 30-31.
 21. Попова, О. В. Вплив інноваційних процесів на формування змісту освіти в Україні: 20-ті роки ХХ ст. : [діяльність Ананьїна С. А.] // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; за ред.: акад. Ф. І. Прокопенка, чл.-кор. В. І. Лозової. – Х. : ХДПУ, 2001. – Вип. 17. – С. 121-128.
 22. *Пустарнаков, В. Ф. Ананьин Степан Андреевич / В. Ф. Пустарнаков // Университетская философия в России: идеи, персоналии, основные центры. – СПб. : Изд-во Рус. Христианск. гуманитар. ин-та, 2003. – С. 290.
 23. Рогова, П. І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) : [зокрема, згадується особистість Ананьїна С. А. в діяльності УНДІПу] / П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. О. С. Онищенко ; рецензенти: О. В. Сухомлинська, Л. А. Дубровіна. – К. : Четверта хвиля, 2009. – С. 186.
 24. Соколова, А. В. До проблеми естетичного виховання особистості у вітчизняній педагогіці кінця ХІХ-початку ХХ ст. : [погляди Ананьїна С. А.] // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; за ред.: акад. Ф. І. Прокопенка, чл.-кор. В. І. Лозової. – Х. : ОВС, 2002. – Вип. 20. – С. 29-34.
 25. Становлення і розвиток вітчизняної олігофренопедагогіки як науки у перші післяреволюційні роки. : [про погляди Ананьїна С. А.] // Супрун, М. О. Корекційне навчання учнів допоміжних закладів освіти: витоки, становлення та розвиток (друга половина ХІХ-перша половина ХХ ст.) : монографія. – К. : Видавець Паливода А. В., 2005. – С. 88.
 26. Умственное развитие и умственное воспитание : [про пед. ідеї Ананьїна С. А.] // Никольская, А. А. Возрастная и педагогическая психология в дореволюционной России. – Дубна, Издат. центр «Феникс», 1995. – С. 184.
 27. Ялліна (Плиско), В. Погляди вітчизняних педагогів 20-х років ХХ ст. на розумове виховання : [зокрема, погляди С. Ананьїна] / Вікторія Ялліна (Плиско) // Імідж сучас. педагога. – 2010. – № 3. – С. 71.
 28. Ярошенко, М. М. Педагогічні праці С. А. Ананьїна / М. М. Ярошенко // Педагогіка : респ. наук.-метод. зб., вип. 7. / Мін-во освіти УРСР – К. : Рад. шк., – 1968. – С. 92-102.

Бібліографія публікацій про життя та діяльність С. А. Ананьїна
(2011–2015 рр.)

 1.  Ємельова, А. П. Ідеї трудового виховання в науково-педагогічній спадщині С. А. Ананьїна / А. П. Ємельова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 32. – С. 225–229. – Бібліогр.: с. 229 (4 назви).
 2. . Іващенко, В. Педагогічна спадщина С. Ананьїна / Віра Іващенко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 8. – С. 34–38. – Текст представлено в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_8_13 (знаходиться у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського)*
 3. Коваленко, О. Перервана педагогічна слава : педагог Степан Андрійович Ананьїн / О. Коваленко // Освіта України. – 2014. – № 24 (30 червня). – С. 14.
 4.  Кочконян, Г. О. Основи психолого-педагогічної теорії С. А. Ананьїна / Г. О. Кочконян // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 21: Історико-педагогічні студії / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 6/7 : II Всеукраїнські Морозівські педагогічні читання. – С. 146–148.
 5.  Кошечко, Н. В. Використання педагогічних ідей С. Ананьїна (1873-1942) у розвитку професіоналізму сучасного викладача / Н. В. Кошечко // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. пр. / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ : НУОУ, 2013. – Вип. 3 (34). – С. 83–88. – Бібліогр.: с. 88 (3 назви).
 6. Соціально-педагогічні погляди Степана Ананьїна (1873-1942) // Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця XIX-XX століття : колективна монографія / А. А. Марушкевич [та ін.]. – Київ : Обрії, 2012. – С. 57–102.