Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • На розгляд до публікації в журналі приймають статті (українською або англійською мовою) з актуальної теми на основі результатів наукового дослідження, що містять новизну й обґрунтування наукових висновків та відповідають поставленій у статті меті. Матеріали, оформлені не за вимогами, зі змістовими й граматичними помилками, до друку не приймають.
  Орієнтовний обсяг статті – 10-15 сторінок формату А4.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5. Всі поля – 2 см, абзац – 1,25 см. Сторінки не нумерують, текст набирають без переносів.
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Технічні вимоги до оформлення рукопису статті:

 •  Структурні елементи:
  1. Індекс УДК, з абзацним відступом, у верхньому лівому куті першої сторінки. Має відповідати профілю журналу.
  Далі з нового рядка (для кожного з авторів):
  2. Ім’я та прізвище автора (вирівнювання по правому краю, мовою написання статті).
  3. Науковий ступінь і вчене звання (за наявності).
  4. Посада, назва організації, в якій працює / навчається автор.
  5. Місто та країна проживання автора.
  6. ORCID автора.
  7. ResearcherID автора (за наявності).
  8. Scopus-Author ID автора (за наявності).
  9. E-mail.
  10. Назва статті великими літерами (без абзацного відступу, напівжирним шрифтом, з вирівнюванням по центру).
  11. Анотація обсягом від 1800 до 2500 символів з пробілами (відступ тексту від лівого краю – 1,25 см, абзацний відступ відсутній, вирівнювання по ширині, інтервал між рядками одинарний, курсив).
  12. Ключові слова – 5-7 слів (словосполучення «Ключові слова» (Key words) напівжирним шрифтом, абзацний відступ відсутній, вирівнювання по ширині, інтервал між рядками одинарний, курсив).
  13. Через рядок – основний текст статті відповідно до структурних елементів, наведених нижче (абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання по ширині, інтервал між рядками півтора).

  Постановка проблеми у загальному вигляді.
  Аналіз основних досліджень і публікацій.
  Мета та завдання статті.
  Виклад основного матеріалу дослідження.
  Висновки.
  Перспективи подальших досліджень.

  14. У тексті статті мають бути посилання на всі джерела в списку літератури. Посилання в тексті статті за вимогами APA (7th ed.) містить два основних елементи – автора й дату видання. При цьому розрізняють два типи внутрішньотекстових посилань: посилання в дужках, parenthetical citation: (прізвище автора, рік) та посилання в оповіді, narrative citation: прізвище автора (рік). Наприклад:
  Національна ідея – це важливий чинник у вихованні, соціалізації і розвитку гармонійної духовної особистості як носія національних вартостей та культурної спадщини і традицій народу (Бех, 2019).
  На думку І. Беха (2019), національна ідея – це важливий чинник у вихованні, соціалізації і розвитку гармонійної духовної особистості як носія національних вартостей та культурної спадщини і традицій народу.

  15. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми мають бути авторськими або містити посилання на джерело та пронумерованими. Їх розміщують без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після посилання на них у тексті статті або на наступній сторінці. Слово «Таблиця» та її номер пишуть курсивом зверху (вирівнювання по правому краю), а рядком нижче – назва таблиці (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Ілюстрації (рисунки, блок-схеми, графіки) мають бути виконані в одному з графічних редакторів. Назву ілюстрацій зазначати під ілюстрацією/-ями (курсив, вирівнювання по центру).
  16. Формули та буквені позначення величин набирають у редакторі MathType-Equation і подають у тексті або окремому рядку без абзацного відступу (вирівнювання по центру), нумерують арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.
  17. Після основного тексту статті подають список використаних джерел (шрифт – Times New Roman, кегель – 12, відстань між рядками – 1 інтервал). У ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблено посилання в тексті. «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» («REFERENCES») пишуть великими буквами (вирівнювання по центру). Список джерел формують відповідно до міжнародного стилю АРА 7 (див. Додаток 1), він має містити не більше ніж 30 найменувань.
  Самоцитування авторів за списком тих джерел, які вони використали, не може перевищувати 15% загальної кількості публікацій. Список джерел має обов’язково містити публікації у виданнях, що індексуються у Scopus/WoS (не менше 20%).
  18. У тексті статті використовують такі знаки: лапки (« » – для української чи “ ” – для англійської мови); апостроф (’), тире (–, задається натисканням «Ctrl» та «–» на цифровій клавіатурі, пишеться через пробіл); дефіс (-), двокрапка (:), крапка з комою (;) ставляться без пробілу.
  19. Після викладу матеріалу статті (яку надіслано до редакції українською мовою) подавати інформацію зазначених вище пунктів 2–12 англійською мовою. Якщо статтю надіслано на розгляд редакції англійською мовою, то інформацію пунктів 2–12 слід подавати українською мовою.
  20. У кінці останньої сторінки статті зазначають дату її надсилання до редакції журналу.

 

 • Шаблон рукопису


  До статті додають довідку про автора (авторів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (для здобувачів освіти – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, адреса електронної пошти, контактні телефони.
  Автори, які не мають наукового ступеня, разом зі статтею подають до редакції рецензію-відгук фахівців (кандидата або доктора наук).
  Редакційна колегія залишає за собою право перевіряти отримані статті на наявність плагіату, віддавати надіслані статті на додаткове рецензування, а також відхиляти ті з них, які не відповідають вимогам або науковим напрямам журналу.
 • Приклади оформлення списку використаних джерел (references) відповідно до стилю АРА у ДОДАТКУ 1

 •  Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:
  Cite a Book
  BibMe — The Online Writing Center
  Scribbr

 

УВАГА!!!
ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського надає послуги із бібліографічного редагування списку літератури до статей та ін.

Детальніше: https://dnpb.gov.ua/ua/platni-posluhy/

 

Положення про конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для розгляду, імена та e-mail адреси, вказані користувачами під час реєстрації сприймаються як конфіденційні документи та використовуються виключно для реалізації технічних завдань: контактів з авторами, рецензентами або редакторами в процесі опрацювання статті, для розсилки повідомлень про публікацію статті тощо. Вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам., окрім тих, які уповноважені редактором.

Редакція в жодному разі не передає персональні дані користувачів стороннім особам чи організаціям.

Редакторам та рецензентам забороняється розголошувати дані, представленні в  рукописах, до їх публікації он-лайн.