НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Примірна посадова інструкція бібілотекаря-медіаспеціаліста навчального закладу

І. Загальні положення

1.1. Бібліотекар-медіаспеціаліст відноситься до категорії “Спеціаліст”

1.2. Призначення на посаду бібліотекаря-медіаспеціаліста та звільнення з неї здійснюється наказом директора навчального закладу (далі НЗ) за поданням завідувача бібліотечно-інформаційного центру (далі БІЦ) згідно з чинним трудовим законодавством України.

1.3. Бібліотекар-медіаспеціаліст безпосередньо підпорядковується завідувачу БІЦ.

1.4. На посаду бібліотекаря-медіаспеціаліста призначаються фахівці з вищою або середньою спеціальною освітою без урахування досвіду роботи та зі знанням інформаційно-комп’ютерних технологій, яке підтверджується відповідними документами.

1.5. У своїй діяльності бібліотекар-медіаспеціаліст керується Конституцією та Законом України, постановами Верховної України та наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними документами в галузі культури, освіти та бібліотечної справи, Статутом НЗ, Положенням про бібліотечно-інформаційний центр навчального закладу, а також локальними правилами БІЦ, правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту та даною інструкцією.

1.6. Бібліотекар-медіаспеціаліст повинен знати: основні бібліотечно-бібліографічні технологічні процеси, засоби обчислювальної техніки, збір, передачі і обробки інформації та правила їх експлуатації, телекомунікаційне та мережеве обладнання, правила їх експлуатації, основи експлуатації автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем, основи баз даних, основи програмування, види програмного забезпечення, сучасні операційні системи, види технічних носіїв інформації, правила їх збереження і експлуатації, інструктивно-нормативні матеріали, які регламентують використання обчислювальної техніки, основи інформаційної безпеки та захисту інформації, основи економіки, організації праці і виробництва, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правила внутрішнього трудового розпорядку.
 

II. Обов’язки

Бібліотекар-медіаспеціаліст:

2.1. Виконує роботи щодо забезпечення інформаційно-бібліотечних процесів БІЦ.

2.2. Здійснює інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в ЗНЗ та надає допомогу вчителям в проведенні навчальних заходів з використанням комп’ютерної техніки та технічних засобів навчання.

2.3. Відповідає за створення та наповнення інформаційного модуля БІЦ єдиної інформаційно-комп’ютерної мережі НЗ. Підтримує та супроводжує роботу АБІС та локальної комп’ютерної мережі.

2.4. Забезпечує експертизу та формує фонд комп’ютерних програм для самостійної роботи користувачів, фонд допоміжних програм для забезпечення сервісних послуг.

2.5. Друкує інформацію про нові надходження.

2.6. Використовує інформацію, яка розміщена в мережі Інтернет, для поповнення фонду БІЦ.

2.7. Організує роботу з формування та ведення обліку навчальних фондів відеотеки (ауді- відео записи), фонотеки (магнітні записи, оптичні диски), діатеки (діафильми, діапозитиви), фонд інформаційних ресурсів, та організує місця для індивідуальної і групової роботи користувачів.

2.8. Організує віртуальні виставки.

2.9. Веде сторінку про БІЦ на сайті НЗ.

2.10. Створює медіапродукцію на базі фондів БІЦ.

2.11. Забезпечує доступ та роботу в мережі Інтернет/Інтранет

2.12. Надає допомогу користувачам у самостійній роботі з інформаційними ресурсами.

2.13. Консультує користувачів з правил використання комп’ютерної техніки.

2.14. Надає допомогу учням та вчителям щодо участі в освітніх проектах.

2.15. Підтримує в належному стані засоби комп’ютерної та телекомунікаційної техніки.

2.16. Інформує керівництво НЗ про необхідність термінового або профілактичного обслуговування комп’ютерної та телекомунікаційної техніки.

2.17. Веде облік виконаної роботи, облік щоденного відвідування комп’ютерної робочої зони та іншу встановлену документацію.

2.18. Застосовує передовий досвід роботи у бібліотечній діяльності.

2.19. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.

2.20. Виконує окремі службові доручення завідувача БІЦ.

III. Права та відповідальність

Бібліотекар-медіаспеціаліст має право:

3.1. Знайомитись з проектами рішень керівництва БІЦ, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з його обов’язками.

3.3. У межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі роботи, вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва БІЦ сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

3.5. Отримувати інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.9. Брати участь у семінарах та конференціях з питань бібліотечно-інформаційної роботи.

3.10. Вимагати від користувачів дотримуватися встановлених норм і правил.

3.11. На захист професійної честі й гідності, має право знайомитися із скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності і давати на них пояснення, має право вимагати конфіденційності службового розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

Бібліотекар-медіаспеціаліст несе відповідальність:

3.12. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку – в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

3.13. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3.14. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

3.15. За виконання встановлених планових завдань.

3.16. За дотримання правил праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил техніки безпеки.

3.17. За раціональне використання робочого часу.

IV. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

4.1. У разі відсутності бібліотекаря-медіаспеціаліста його обов’язки виконує інший працівник БІЦ, призначений у встановленому порядку. Ця особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

4.2. Для виконання обов’язків та реалізації прав бібліотекар-медіаспеціаліст взаємодіє з працівниками інших підрозділів БІЦ.

4.3. Бібліотекар-медіаспеціаліст взаємодіє з установами, що здійснюють методичні, інформаційні, програмно-технічні, телекомунікаційні та інші послуги, безпосередньо пов’язані з основними напрямами діяльності БІЦ.

Зав. БІЦ __________ «___» ______ ___ р.

3 інструкцією ознайомлений: ___________ «___» ______ ___ р.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали