НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Книжкова виставка “Науково-дослідна діяльність бібліотек”

Каталог виставки

 Бібліотекознавчі дослідження в сучасному світі

 1. Библиотеки и научное сообщество: взаимодействие и взаимовлияние. Международная научная конференция „Румянцевские чтения-2011” // Библиотековедение. – 2011. – № 5. – С. 14–23.
 2. Библиотечные исследования в системе постнеклассической науки : проблемно-ориентир. сб. / Рос. гос. б-ка ; [сост.: Е. В. Никонорова, М. И. Акилина ; науч. ред. Е. Н. Гусева]. – Москва : Пашков дом, 2008. – 270, [1] с.
 3. Ванеев, А. Н. Об объекте и предмете библиотековедческих исследований / А. Н. Ванеев, В. С. Крейденко // Библиосфера. – 2009. – № 3. – С. 3–6.
 4. Варганова, Г. В. Исследовательский кластер как средство совершенствования библиотечно-информационной деятельности в регионе / Г. В. Варганова // Библиосфера. – 2013. – № 2. – С. 7–11. – Бібліогр.: 10 назв.
 5. Котляров, И. Д. Новый метод оценки продуктивности научной деятельности / И. Д. Котляров // Библиосфера. – 2010. – № 2. – С. 60–66.
 6. Кунанець, Н. Е. Методологічні засади використання методів інформатики при дослідженні бібліотек / Н. Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С. 44–50. – Бібліогр.: 25 назв.
 7. Вергунов, В. А. Наукова діяльність бібліотек: чи може вона зашкодити інформатизації та культурі України? : (нотатки до урядового законопроекту 3077) / В. А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2009. – 59 с.
 8. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Бібліотечно інформаційна діяльність: наукове забезпечення / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Пед. думка, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 28–35. – Бібліогр.: с. 35.
 9. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук ; бібліогр. редагув. І. П. Антоненко] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 320–354.
 10. Слободяник, М. С. Бібліотечна наука в Україні: до підсумків десятирічного розвитку / М. С. Слободяник // Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності) / М. С. Слободяник. – Київ : Ліра-К, 2010. – С. 23-54. – Бібліогр.: 80 назв.
 11. Слободяник, М. С. Методологічні аспекти дослідження наукової бібліотеки / М. С. Слободяник // Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності) / М. С. Слободяник. – Київ : Ліра-К, 2010. – С. 11-21. – Бібліогр.: 13 назв.
 12. Слободяник, М. С. Історичні дослідження в сучасному українському бібліотекознавстві: тенденції і перспективи / М. С. Слободяник, С. Л. Зворський // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 3. – С. 13–19. – Бібліогр.: 26 назв.

Науково-дослідна діяльність провідних бібліотек України

 1. Українське бібліотекознавство (1991–2008) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад. М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. М. С. Слободяник ; бібліогр. ред. В. О. Кононенко ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна ; редагування  та комп’ютерне опрацювання Н. Нагаєвська]. – Київ : [б. в.], 2010. – 166 с.
 2. Любаренко, Л. Що маємо сьогодні… : (деякі пробл. наук.-дослід. діяльності б-к України) / Л. Любаренко, О. Мастіпан // Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2008. –  Вип. 33. – С. 15–23.
 3. Мастіпан, О. Підсумки наукової діяльності національних, державних бібліотек та ОУНБ України / О. Мастіпан // Бібіл. планета. – 2007. – № 2. – С. 15–20.
 4. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1991–1995 рр. / Нац. парлам. б-ка України ; [складачі: Л. М. Любаренко, О. О. Мастипан ; відп. ред. А. П. Корнієнко]. – Київ : [б. в.], 1998. – 135 с.
 5. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996–2000 рр. Ч. 1 / Нац. парлам. б-ка України ; [складачі: Т. Богуш та ін. ; відп. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2003. – 122 с.
 6. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996–2000 рр. Ч. 2 / Нац. парлам. б-ка України ; [складачі: Т. Богуш та ін. ; відп. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2004. – 115 с. – Бібліогр.: с. 86–112.
 7. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібіліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2001–2005 роки / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [авт. передм. М. Слободяник ; складачі: Т. Богуш та ін. ; відп. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2009. – 231 с. – Бібліогр. у кінці глав.
 8. Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 35 / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад.: Т. Богуш, О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2008. – 23 с.
 9. Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 36 / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад.: Т. Богуш, О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2010. – 35 с.
 10. Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 37 / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад.: Т. Богуш, О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2010. – 31 с.
 11. Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 38 / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад.: Т. Богуш, О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2011. – 39 с.
 12. Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 39 / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад.: Т. Богуш, О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. – Київ : [б. в.], 2011. – 31 с.
 13. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Бібліотекознавчі дослідження в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народж. Л. Б. Хавкіної : за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці від. бібліотекознавства / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [редкол. В. Д. Ракитянська, І. Я. Лосієвський, В. В. Сєдих ; уклад. О. П. Куніч ; ред. Л. П. Незнамова]. – Харків : Фоліо, 2012. – С. 30–35.
 14. Дубас, Т. Видавнича діяльність як важлива складова науково-дослідної роботи НБУВ (2005–2010) / Т. Дубас // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 32. – C. 377–384. – Бібліогр.: 9назв.
 15. Устиновский, Д. В. Развитие историко-библиографических исследований в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского (1990–2010) / Д. В. Устиновский // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информац. центров. – Киев : [б. и.], 2010. – Вып. 8. – C. 356–368. – Библиогр.: 38 назв.
 16. Свобода, А. А. Научно-исследовательская работа – важная составляющая деятельности библиотек учреждений Национальной академии наук Украины / Свобода А. А. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информац. центров. – Киев : [б. и.], 2006. – Вып. 4. – С. 52–66. – Библиогр.: 10 назв.
 17. Любаренко, Л. Н. Научно-исследовательская деятельность Национальной парламентской библиотеки Украины (1969–2009) / Л. Н. Любаренко // Вестник Библ. Ассамблеи Евразии. – 2011. – № 1. – С. 29–35. – Библиогр.: 18 назв.
 18. Рогова, П. І. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського та її роль в інноваційному розвитку вітчизняної науки і освіти / Павла Іванівна Рогова // Бібл. форум України. – 2011. – № 1. – С. 55-60. – Бібліогр.: 13 назв.
 19. Рогова, П. І. Науково-дослідна та науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в контексті модернізації освіти в Україні / Павла Іванівна Рогова // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 12. – С. 32-36. – Бібліогр.: 29 назв.
 20. Вергунов, В. А. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України у галузевому інформаційному просторі ХХІ століття: завдання та шляхи інноваційного вирішення : наук. доповідь : [до 90-річчя ДНСГБ НААН] / В. А. Вергунов ; [бібліогр. редагув. Коваленко С. Д., ред. Ткач Л. Л.] ; Держ. наук. с.-г. б-ка НААН України. – [Київ] : [б. в.], [2012]. – 39 с.
 21. Вергунов, В. Наукова діяльність ДНСГБ УААН як форма бібліотечно-інформаційного обслуговування та інформаційно-аналітичний ресурс аграрного сктору України / Вергунов В. // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 19. – С.108–129. – Бібліогр.: 10 назв.
 22. Шалыганова, А. Конкурс научных работ к юбилею библиотеки [ХГНБ им. В. Г. Короленко] / А. Шалыганова // Бібл. форум України. – 2012. – № 3. – С. 47–51. – Бібліогр.: 3 назв.
 23. Постельжук, О. Інформаційно-аналітична продукція як результат дослідної роботи обласних універсальних наукових бібліотек України / Олена  Постельжук // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 14–18. – Бібліогр.: 19 назв.
 24. Душенчук, Н. Г. Науково-дослідна робота дитячих бібліотек України (1960–1975 рр.) / Душенчук Н. Г., Чачко С. О. – К., 2004. – 69 с.
 25. Науково-дослідна робота дитячих бібліотек України (1976–1991 рр.) / [авт. дослідж.: Н. Г. Душенчук, О. Б. Петренко ; наук. ред. Л. П. Каліберда ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко] ; Держ. закл. „Нац. б-ка України для дітей”. – Київ : [б. в.], 2009. – 32 с. – Бібліогр.: с. 25–27.

Дисертаційні дослідження з бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства

 1. Кушнаренко, Н. М. Методологічні засади книгознавчих, бібліотекознавчих і бібліографічних досліджень/ Н. М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2004. – Вип. 15. – С. 84–94. – Бібліогр.: 13 назв.
 2. Литвинова, Л. А. Дисертаційні дослідження з бібліотекознавства та бібліографознавства в Україні (2008-2011) / Л. А. Литвинова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 4. – С. 16–23. – Бібліогр.: 23 назв.
 3. Литвинова, Л.  Дисертація як інформаційне, наукознавче та документознавче джерело / Л. Литвинова // Бібл. вісн. – 2010. – № 4. – С. 59–62.
 4. Литвинова, Л. А. Дисертація як форма виявлення тенденції розвитку науки (на прикладі спеціальності 07.00.08 – „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство”) / Литвинова Л. А. // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2002. – Вип. 9. – С. 586–592.
 5. Литвинова, Л.А. Массив украинских диссертаций по книговеденню, библиотековедению и библиографоведению как фактор выявления основных направлений и тенденций развития научной дисциплины (1998–2007) / Л. А. Литвинова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ и теор. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информац. центров. – К., 2010. – Вып. 8. – C. 43–53. – Библиогр.: 5 назв.
 6. Литвинова, Л. А. Основні напрями дисертаційних досліджень з бібліотекознавства за спеціальністю 27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Л. А. Литвинова // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали третьої наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Львів, 29 верес. 2011 р. / Нац. ун-т “Львівська політехніка”, Наук.-техн. б-ка. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – С. 398–409. – Бібліогр.: с. 406–409.
 7. Романов, П. С. Анализ англоязычных диссертаций по библиотековедению (на основе электронной базы диссертаций 1903–2004 гг. ) / Петр Сергеевич Романов // Библиотековедение. – 2006. – № 3. – С. 116–121. – Библиогр.: 12 назв.

На допомогу молодому досліднику

 1. Чачко, А. Для сучасних досліджень з бібліотекознавства аспірантам необхідна глибша теоретична підготовка / Ада Чачко // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 7. – С. 22–24.
 2. Дубровіна, Л. А. Методологічні засади історичних досліджень в бібліотекознавстві та документознавстві: базові принципи і поняття : заняття № 1 / Л. А. Дубровіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 1. – С. 22–29. – (Школа молодого дослідника).
 3. Слободяник, М. С. Вибір і обґрунтування теми дисертаційного дослідження заняття № 2 / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 3. – С. 12–15. – (Школа молодого дослідника).
 4. Чепуренко, Я. О. Використання нормативно-правових актів у науковому дослідженні / Я. О. Чепуренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 79–88. – (Школа молодого дослідника. Заняття № 3).
 5. Кушнаренко, Н. М. Загальнонаукові методи документологічних досліджень / Н. М. Кушнаренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 3. – С. 72–80. – Бібліогр.: 13 назв. – (Школа молодого дослідника. Заняття № 4).
 6. Швецова-Водка, Г. М. Методи документознавства / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 81–85. – Бібліогр.: 7 назв. – (Школа молодого дослідника. Заняття № 4 (продовж.)).
 7. Танатар, Н. В. Контент-аналіз як дослідницький інструментарій / Н. В. Танатар, А. Г. Федорчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 2. – С. 75–80. – Бібліогр.: 9 назв. – (Школа молодого дослідника. Заняття № 5).
 8. Прокопенко, Л. С. Методика пошуку літератури / Л. С. Прокопенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 4. – С. 51–58. – Бібліогр.: 30 назв. – (Школа молодого дослідника).
 9. Христова, Н. М. Методика пошуку архівної інформації / Н. М. Христова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 4. – С. 58–61. – (Школа молодого дослідника).

Укладач А. І. Рубан


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали