НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Перелік журналів, що входять до інших баз

№ з/п Назва журналу Назва журналу англ. мовою Засновник Сайт журналу БД
1. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University Journal Житомирський державний університет імені Івана Франка http://visnyk.zu.edu.ua/index.php Google Scholar,
Ulrich’s Periodicals Directory,
Cite Factor
2. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського http://www.kdu.edu.ua/PUBL/main.php загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»),
реферативний журнал ВІНІТІ (РАН),
Ulrich’s Web Global Serials Directory,
eLIBRARY,
Polish Scholarly Bibliography,
Infobase Index
Inspec,
Open Academic Journals Index,
Google Scholar,
CiteFactor,
Scientific Indexing Services
3. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка Visnyk of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute». Series: Philology. Pedagogy Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://journal.fl.kpi.ua/ WorldCat,
Google Scholar,
РИНЦ,
DRIVER,
BASE,
OAJI,
Сite Factor,
UIF,
Research Bible,
I2OR
4. Вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky. Pedagogical sciences Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.   Ушинського» http://pdpu.edu.ua/index.php/uk/vidavnitstvo/145-naukovij-visnik Google Scholar,
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
5. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія Alfred Nobel University Journal. Series: Pedagogy and Psychology Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) http://pedpsy.duan.edu.ua/index.php/uk Google Scholar,
Ulrich’s Periodicals Directory
6. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки Bulletin of Cherkasy University. Series: Pedagogical Sciences Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/index Google Scholar
7. Інформаційні технології і засоби навчання Information Technologies and Learning Tools Інститут інформаційних технологій і засобів навчання,

Університет менеджменту освіти

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ:
РІНЦ (Росія),
Google Академія (США),
Global Impact Factor (GIF),
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),
African Quality Centre for Journals,
SJIFactor (Scientific Journal Impact Factor),
Universal Impact Factor {UIF},
Journals Impact Factor (JIF),
Scientific Indexing Services (SIS)
Open Academic Journals Index
Advanced Science Index
iiiFactor, Велика Британія
General Impact Factor
Cosmos Impact Factor
CiteFactorРЕФЕРАТИВНІ БАЗи ДАНИХ:ЄвропаDirectory of Open Access Journals, Швеція
Academic Journals Database, Швейцарія
Національна реферативна база даних “Україніка наукова”, Україна
Український реферативний журнал “Джерело”, Україна
The search in public archives of UkraineПівнічна АмерикаPKP Index, Канада

Азія

Directory of Research Journals Indexing, Індія
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У НАСТУПНИХ БАЗАХ ДАНИХ:
Європа
COPAC, Велика Британія
SUNCAT, Велика Британія
Українські наукові журнали, Україна
BASE,  Німеччина
Journals for Free, Португалія
OneSearch, Велика Британія
PBN Polska Bibliografia Naukowa, Польща
Sjournals Index
Все науки, Росія
Socioindex, Україна
Північна Америка
WorldCat, США
ULRICHSWEB™ Global Serials Directory,  США
Electronic Journals Index, США
AcademicKeys, США
Азія
Directory of abstract indexing for Journals (DAIJ), Індія
InfoBase Index, Індія
ESJI – Eurasian Scientific Journal Index, Казахстан
Research Bible, Японія

8. Комп’ютер у школі та сім’ї   Інститут педагогіки НАПН України,

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

https://csf221.wordpress.com/ РИНЦ
9. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво Computer-integrated technologies: education, science, production Луцький національний технічний університет http://ki.lutsk-ntu.com.ua/ Open Academic Journals Index;
РІНЦ;
Universal Impact Factor
10. Наука і освіта Science and education Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/ Google Scholar,
ULRICHS WEB Global Serials Directory,
Academic Resource Index (ResearchBib),
ERICH PLUS,
OAJI (Open Academic Journal Index),
Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science
11. Науковий вісник Мукачівського державного університету Scientific bulletin of Mukachevo State University Мукачівський державний університет http://msu.edu.ua/uk/mdu-bulletin/ РИНЦ,
Research Bible
12. Неперервна професійна освіта: теорія і практика Continuing Professional Education: Theory and Practice Київський університет імені Бориса Грінченка,

Благодійний фонд імені Антона Макаренка

http://npo.kubg.edu.ua/ РИНЦ,
Google Scholar  (Google Академія)
13.  Новітня освіта Advanced Education Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://kpi.ua/web_aefl WorldCat,
Google Scholar,
BASE,
OAJI,
Cite Factor,
UIF,
I2OR,
DOAJ,
CNKI Scholar,
CrossRef,
Ulrich’s Periodicals Directory,
SprintKnowledge,
Research Bible,
InfoBase Index,
DRJI,
OpenAIRE
14. Організаційна психологія. Економічна психологія Organizational Psychology. Economic Psychology Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці http://orgpsy-journal.in.ua/ Google Scholar
15. Освітологія Oswiatologia Київський університет імені Бориса Грінченка http://osvitologia.kubg.edu.ua/ Google Scholar (Google Академія),
InfoBase Index,
Citefactor,
Research Bible,
Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI),
BASE,
 (Bielefeld Academic Search Engine),
Eurasian Scientific Journal Index,
Journal Factor,
ERIH PLUS (originally called the European Reference Index for the Humanities or ERIH),
Information Matrix for the Analysis of Journals
16. Особлива дитина: навчання і виховання Exceptional child: teaching and upbringing Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса»,

Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України

http://csnukr.in.ua/ MIAR (ICDS 2015: 4.279),
ResearchBib,
WorldCat,
Citefactor,
Google Scholar,
International Scientific Indexing,
The Global Impact Factor,
Journal Index,
Academic Search Premier,
ERIHPlus
17. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://www.sportpedagogy.org.ua/index-r.html DOAJ (Directory of Open Access Journals) WorldCat SHERPA/RoMEO PBN (Polish Scholarly Bibliography),
ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences),
РІНЦ,
Scilit,
ROAD,
BASE,
Academic Journals Database,
CORE,
Elektronische Zeitschriften bibliothek OAJI,
НБУВ Наукова періодика України AcademicKeys,
Google Scholar,
academia.edu
18. Педагогічний процес: теорія і практика The Pedagogical Process: Theory and Practice Київський університет імені Бориса Грінченка,

Благодійний фонд імені Антона Макаренка

http://pptp.kubg.edu.ua/ РИНЦ, Google Scholar (Google Академія)
19. Педагогічний часопис Волині Pedagogical Journal Volyn Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки http://eenu.edu.ua/uk/publishing/pedagogichniy-chasopis-volini Google Scholar
20. Порівняльна професійна педагогіка Comparative Professional Pedagogy Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,

Хмельницький національний університет

http://www.khnu.km.ua/angl/j/default.htm Baidu Scholar,
Cabell’s Directory,
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities),
Celdes,
CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure),
CNPIEC,
DOAJ,
ERIC (Education Resources Information Center),
Genamics Journal Seek,
Google Scholar,
J-Gate,
Journal TOCs,
KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders),
Naviga (Softweco),
Primo Central (ExLibris),
ReadCube,
ResearchGate,
Summon (Serials Solutions /ProQuest),
TDOne (TDNet),
WanFang Data,
WorldCat (OCLC)
21. Психология и соционика межличностных отношений Psychology and Socionics of interpersonal relationships Міжнародний інститут соціоніки http://psychology.socionic.info/ru/index.html WorldCat (OCLC)
Google Scholar,
РИНЦ
22. Психологія і особистість Psychology and Personality Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка http://psychpersonality.inf.ua/ Google Scholar,
Ulrichsweb Global Serials Directory,
Research Bible,
Open Academic Journals Index (OAJI),OpenAIRE
23. Психологія і суспільство Psychology and Society Тернопільський національний економічний університет http://pis.tneu.edu.ua/index.php/pis Google Scholar
24. Психологія особистості Psychology of Personality Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника http://ps.pu.if.ua/ ASI – Advanced Science Index,
Google Scholar,
Polish Scholarly Bibliography (Polska Bibliografia Naukowa),
CiteFactor
25. Соционика, ментология и психология личности Socionics, mentology and personality psychology Міжнародний інститут соціоніки http://socionics.socionic.info/ РИНЦ,
Google Scholar,
WorldCat
26. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія Theory and practice of social systems management: philosophy, psychology, education, sociology Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,

Українська інженерно-педагогічна академія

http://www.kpi.kharkiv.edu/tipus/index.html РИНЦ
27. Фізико-математична освіта Physics and Mathematics Education Фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/ Google Академія,
CiteFactor,
Polska Bibliografia Naukowa (PBN),
Research Bible,
AcademicKeys,
The Global Source for Periodicals (USA),
Information Matrix for the Analysis of Journals,
SCIARY – WorldWide eLibrary (USA),
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (Russia),
Journal Factor (USA),
Journal Index (USA),
International Scientific Indexing ISI (UAE),
Українські наукові журнали (Ukraine),
ESJI – Eurasian Scientific Journal Index (Казахстан),
ISRA – International Society for Research Activity (Israel),
InfoBase Index (India),
Scientific Indexing Services (USA),
Scholar Steer (USA),
Cosmos Impact Factor (Germany),
The Global Impact Factor – GIF (Australia),
General Impact Factor – GIF (India),
Universal Impact Factor (UIF) (Australia),
Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI) (India),
Открытый каталог научных периодических изданий «Перечень-изданий.ru» (Russia),
«Все науки» (Russia),
Directory of abstract indexing for Journals (DAIJ),
The Journals Impact Factor (JIF) (ASI),
Systematic Impact Factor (India),
The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (Norway),
Index of Turkish Education (Turkey),
Національна реферативна база даних «Україніка наукова» (Україна),
Український реферативний журнал «Джерело» (Україна)
28. Физическое воспитание студентов Physical Education of Students Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://www.sportedu.org.ua/index-r.html CAB Abstracts (Fiziceskoe Vospitanie Studentov),
DOAJ (Directory of Open Access Journals),
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources),
ERICH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences),
WorldCat,
PBN (Polish Scholarly Bibliography),
Scilit (A database of scientific & scholarly literature),
РИНЦ,
BASE (Bielefeld Academic Search Engine),
Google Scholar,
Academic Journals Database,
CORE,
OAJI (Open Academic Journals Index),
AcademicKeys,
academia.edu Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
29. Філософія освіти Philosophy of Education Інститут вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України http://www.philosopheducation.com/index.php/ua/pro-nas РИНЦ,
CITEFACTOR,
MIAR,
Registry of Open Access Repositories (ROAR),
OCLC World Cat,
CYBERLENINKA.RU
30. Юридична психологія Legal Psychology Національна академія внутрішніх справ http://www.naiau.kiev.ua/ojs/index.php/psychped Academic Resource Index,
Polish Scholarly Bibliography (Polska Bibliografia Naukowa),
Google Scholar
31. Education and Pedagogical Sciences  = Освіта та педагогічна наука Education and Pedagogical Sciences Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://pedagogicaljournal.luguniv.edu.ua/ Ulrich’sPeriodicals Directory (США)
32. Future Human Image Future Human Image International Society of Philosophy and Cosmology (Міжнародне філософсько-космологічне товариство) http://www.fhijournal.org/ Google Scholar,
Directory of Open Access Journals (DOAJ),
Central and Eastern European Online Library (CEEOL),
ERIH Plus,
The Philosopher’s Index,
Science Index,
ResearchBib,
Ulrich’s Periodicals Directory,
Open Academic Journals Index,
Registry of Open Access Repositories (ROAR),
The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR),
WorldCat
33. Science Rise: Pedagogical Education ScienceRise: Pedagogical Education НВП ПП «Технологічний Центр»,

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

http://sr.org.ua/uk РИНЦ,
CrossRef,
WorldCat,
Directory of Open Access Journals (DOAJ),
Bielefeld Academic Search Engine (BASE),
ResearchBib,
Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI),
Directory Indexing of International Research Journals,
Open Academic Journals Index (OAJI),
Ulrich’s Periodicals Directory,
Scientific Indexing Services (SIS),
Sherpa/Romeo,
Advanced Science Index,
General Impact Factor (GIF),
InfoBase Index,
Scientific Journals (ISJ),
Journalindex,
JournalTOCs,
GIGA Information Centre