НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Перелік періодичних і продовжуваних видань, що входять в Index Copernicus


з/п
Назва видання Назва видання
англ. мовою
Засновники Сайт видання
1. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) Current issues of Correctional Education Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка http://aqce.com.ua/
2. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Franko State University Journal Житомирський державний університет імені Івана Франка http://visnyk.zu.edu.ua/index.php
3. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/arhiv.php
4. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка Visnyk of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute». Series: Philology. Pedagogy Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://journal.fl.kpi.ua/
5. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія Alfred Nobel University Journal. Series: Pedagogy and Psychology Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) http://pedpsy.duan.edu.ua/index.php/uk
6. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія Bulletin of Kharkiv National Pedagogical University GSSkovoroda. Psychology Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology
7. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки Bulletin of Cherkasy University. Series: Pedagogical Sciences Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/index
8. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи Means educational and research Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/sciencemeans
9. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна Collection of Scientific Papers Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University. Pedagogical Series Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507
10. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Research Publications Collection of Uman State Pedagogical University Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://znp.udpu.edu.ua/
11. Інформаційні технології і засоби навчання Information Technologies and Learning Tools Інститут інформаційних технологій і засобів навчання,
Університет менеджменту освіти
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt
12. Історико-педагогічний альманах History of Education Almanac Інститут педагогіки НАПН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки http://ipa.udpu.edu.ua/
13. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво Computer-integrated technologies: education, science, production Луцький національний технічний університет http://ki.lutsk-ntu.com.ua/
14. Медична освіта Medical Education ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita
15. Наука і освіта Science and education Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/
16. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Педагогічні науки Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities Ізмаїльський державний гуманітарний університет http://idgu.edu.ua/naukoviy_visnik
17. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка Scientific Journal Kremenets Regional Humanitarian Pedagogical Academy. Taras Shevchenko. Series: Pedagogy Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка https://nv-kogpi.ucoz.ua/
18. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Scientific bulletin of Mukachevo State University Мукачівський державний університет http://msu.edu.ua/visn1/?lang=uk&page_id=36
19. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки Academic notes. Series: Pedagogical Sciences Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://www.cuspu.edu.ua/ua/?option=com_content&view=%20article&id=4284&Itemid=1153
20. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Pedagogy Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка http://nzp.tnpu.edu.ua/
21. Неперервна професійна освіта: теорія і практика Continuing Professional Education: Theory and Practice Київський університет імені Бориса Грінченка,
Благодійний фонд імені Антона Макаренка
http://npo.kubg.edu.ua/
22. Новітня освіта Advanced Education Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://kpi.ua/web_aefl
23. Організаційна психологія. Економічна психологія Organizational Psychology. Economic Psychology Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці http://orgpsy-journal.in.ua/
24. Освітологія Oswiatologia Київський університет імені Бориса Грінченка http://osvitologia.kubg.edu.ua/
25. Особлива дитина: навчання і виховання Exceptional child: teaching and upbringing Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса»,
Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України
http://csnukr.in.ua/
26. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://www.sportpedagogy.org.ua/index-r.html
27. Педагогічна освіта: теорія і практика Teacher education: Theory and Practice Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України http://science.kpnu.edu.ua/portfolio/pedahohichna-osvita-teoriya-i-praktyka/
28. Педагогічний дискурс Pedagogical Discourse Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія http://peddyskurs.kgpa.km.ua/
29. Педагогічний процес: теорія і практика The Pedagogical Process: Theory and Practice Київський університет імені Бориса Грінченка,
Благодійний фонд імені Антона Макаренка
http://pptp.kubg.edu.ua/
30. Педагогічні науки Pedagogical sciences Херсонський державний університет http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPedagPsychology/znp

_pedagogichni_nauky.aspx

31. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології  Pedagogical sciences:
theory, history, innovative technologies
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://pedscience.sspu.sumy.ua/
32. Проблеми інженерно-педагогічної освіти Problems of engineer-pedagogical education Українська інженерно-педагогічна академія http://problemypedosvity.uipa.edu.ua/
33. Проблеми сучасного підручника Problems of modern textbooks Інститут педагогіки НАПН України http://www.undip.org.ua/news/problem
34. Психологічний часопис Psychological Journal Інститут психології імені Г. С. Костюка http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal
35. Психологія і особистість Psychology and Personality Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України,
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
http://psychpersonality.inf.ua/
36. Психологія особистості Psychology of Personality Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника http://ps.pu.if.ua/
37. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology, Theory, Experience, Problems  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського  https://vspu.edu.ua/faculty/imad/sc.php
38. Теорія і практика сучасної психології The theory and practice of modern psychology Класичний приватний університет (м.Запоріжжя) http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/
39. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті Traditions and innovations in the higher architectural-artistic education Харківська державна академія дизайну і мистецтв http://tihae.org/ukr-index.html
40. Фізико-математична освіта Physics and Mathematics Education Фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/
41. Физическое воспитание студентов Physical Education of Students Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://www.sportedu.org.ua/index-r.html
42. Future Human Image Future Human Image International Society of Philosophy and Cosmology (Міжнародне філософсько-космологічне товариство) http://www.fhijournal.org/
43. Science Rise: Pedagogical Education Science Rise: PedagogicalEducation НВП ПП «Технологічний Центр», Державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту освіти” http://sr.org.ua/uk
44. Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies(Молодь у Центральній та Східній Європі. Соціологічні студії) Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Соціологічна асоціація України, Інститут соціології Жешувського університету (Республіка Польща), Інститут соціології Вищої державної східноєвропейської школи у Перемишлі (Республіка Польща) http://www.youthjournal.eu/index.php?lang=ua