НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Аналіз і шляхи вдосконалення діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації педагогічного та інженерно-педагогічного профілів МОН України та АПН України у 2008 році

Сучасна університетська бібліотека є складною системою зі своїми інформаційними технологіями, із методологією комплектуванння та каталогізації, засобами ефективного обслуговування користувачів.

Модернізація вищої школи вимагає від бібліотек більш високого рівня забезпечення навчально-виховного та наукового процесів повною, оперативною та якісною інформацією. Динамічний розвиток вищої педагогічної освіти в Україні потребує побудови ефективної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення підготовки висококваліфікованих національних фахівців. Роль бібліотек за умов інформаційного суспільства полягає у використанні можливостей нових технологій для переходу від стратегії володіння документними ресурсами до стратегії забезпечення користувачів інтегрованими і синтезованими знанннями.

Сьогодні спостерігається розширення соціально-педагогічного напрямку діяльності бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю, які в умовах скорочення тижневого аудиторного навантаження, збільшення обсягу самостійної роботи студентів у засвоєнні навчального матеріалу, активного розвитку новітніх освітніх та інформаційних технологій, стають активними учасниками навчально-виховного процесу, справжніми науково-інформаційними і культурно-просвітницькими центрами в сфері вищої освіти.

Бібліотеки вищих навчальних закладів педагогічного та інженерно-педагогічного профілю належать до наукових спеціальних бібліотек освітньої галузі і є складовою мережі бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України на чолі з головним науково-методичним та координаційним центром – Державною науково-педагогічною бібліотекою України ім. В.О.Сухомлинського.

У звітному періоді до бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р.а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю було віднесено: 25 бібліотек педагогічних, гуманітарно-педагогічних, гуманітарних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. та 6 бібліотек університетів класичного типу, котрі здійснюють підготовку фахівців педагогічного напряму

Діяльність бібліотек ВНЗ здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Указів Президента, Постанов Кабінету Міністрів з питань розвитку науки і освіти, культури і бібліотечно-інформаційної справи, нормативних документів та інструкцій Міністерства освіти і науки України, що стосуються сфери бібліотечної діяльності, рекомендацій Науково-методичної бібліотечної комісії МОНУ, а також законодавчих і нормативних документів Міністерства культури і туризму України.

Значний обсяг робіт, виконаних бібліотеками ВНЗ, пов’язаний з питанням формування галузевого документно-інформаційного ресурсу, відповідно до напрямів діяльності вузу та інформаційних потреб користувачів, нарощуванням науково-дослідницького потенціалу, створення вторинних документів з актуальних педагогіко-психологічних питань.

Вивчення стану документно-інформаційних ресурсів бібліотек ВНЗ педагогічного та інженерно-педагогічного профілю свідчить, що проведена ними робота позитивно вплинула на динаміку їхнього росту упродовж дослідженого періоду. У 2007 році він становив 13 377 149 прим, а на 1.01.2009 року 15 001 638 прим. У середньому 40% документів у фондах бібліотек ВНЗ становлять навчальні видання. Документно-інформаційні ресурси поповнюються документами з питань розвитку вітчизняної та світової педагогічної науки, менеджменту і маркетингу в освіті, нових педагогічних технологій та інноваційних підходів до професійної підготовки педагогічних кадрів, науково-методична література на допомогу вчителям-предметникам, матеріали про педагогів-новаторів, документи з питання бібліотекознавства та бібліографознавства. Бібліотекам ВНЗ вдалося розширити репертуар періодичних видань, особливо з педагогіко-психологічних питань. Однак аналіз щорічних надходжень нових документів до БФ бібліотек свідчить про тенденцію до зниження цих показників. Так, протягом 2007р. до бібліотек ВНЗ надійшло 316 484 прим., а у 2008 р. – 270 020. Показник книгозабезпеченості зріс до 65,6.

Упродовж звітного періоду бібліотеки ВНЗ намагалися використовувати різні джерела поповнення фондів, традиційним серед них був книгообмін. Активно використовували, крім традиційних джерел (книжкові магазини) й альтернативні, а саме, налагодження безпосередніх зв’язків із книготорговельними організаціями, книгообмін з іншими бібліотеками та установами, дарування користувачів, приватних фірм, спонсорів, благодійників.

Не зважаючи на труднощі з комплектуванням (як фінансові, так і тендерні), за 2008 рік фонди бібліотек порівняно з 2007 р. зросли на 1 624 489 примірників документів, загальний документальний фонд бібліотек педагогічних вузів на 01.01.2009 року складає понад 15 млн. од.зберігання.

Найбільші фонди сьогодні мають бібліотеки таких ВУЗів: Національного ПУ ім. М.П.Драгоманова – 1 232 616 томів, Ніжинського ДУ ім. М.В.Гоголя – 1 048 527 томів, Кам’янець-Подільського ДУ ім. І.Огієнка – 928 441 томів, Української інженерно-педагогічної академії – 903 549 томів.

Однак, аналіз галузевого документно-інформаційного ресурсу бібліотек свідчить, що процес оновлення бібліотечних фондів відбувається повільно. У 2008 році частка нових надходжень складає лише 1,8 % від сукупного обсягу фонду. Найбільше нових надходжень отримали впродовж 2008 року бібліотеки: Кам’янець-Подільського ДУ ім. І.Огієнка – 17 631од., Харківського НПУ ім. Г.С. Сковороди – 16 595 од., Національного ПУ ім. М.П.Драгоманова – 16 808 од., Херсонського ДУ – 15 057 томів.

Кількість документів на електронних носіях у звітному періоді збільшилась майже на 58% і складає біля 10 тисяч одиниць.

За результатами діяльності бібліотек ВНЗ педагогічного та інженерно-педагогічного профілю у 2008 році:

 • обслужено понад 228 тисяч користувачів за єдиною реєстрацією;
 • нараховано 7 млн 674 тисячі відвідувань;
 • документовидача складає майже 17 млн. примірників.

Кількість читачів за звітний період знизилась на 11,6%, відвідувань – на 2%. На зменшення, порівняно з минулим роком, показників кількості читачів і відвідування впливає ряд факторів, а саме: зменшується кількість набору студентів, в звязку з недофінансуванням бібліотеки не мають змоги забезпечувати літературою нові спеціальності, не вистачає сучасних українських підручників та української наукової літератури. Однак, слід зазначити, що на фоні помітного зниження кількості читачів і відвідувань, значно збільшилась кількість віртуальних відвідувань: з strong>77 873 у 2007 р. До 519 510 – у 2008 р.

Кількість книговидач зросла порівняно з 2007 роком на 6,2% і становить 1 054 939 документів. Найбільшу книговидачу у звітному періоді мали бібліотеки Вінницького ДПУ ім. М.Коцюбинського (1 026 171), Національного ПУ ім. М.П.Драгоманова (1 004 361), Ніжинського ДУ ім. М.Гоголя (907 417).

В сучасних умовах розвитку вищої освіти науково-бібліографічна та інформаційна робота є пріоритетними напрямками діяльності вузівських бібліотек. Бібліотека вузу є важливою ланкою в інформаційному обслуговуванні вчених, викладачів, аспірантів і студентів і її завдання – забезпечити кожному користувачеві можливість доступу до інформаційнихї ресурсів.

Головна функція інформаційно-бібліографічної роботи бібліотеки – інформаційне забезпечення навчального та наукового процесів. Воно включає широкий спектр діяльності: довідково-бібліографічне обслуговування користувачів, проведення занять з основ інформаційної культури, інформування професорсько-викладацького складу, створення бібліографічних покажчиків, власних БД тощо. Повнота та оперативність задоволення інформаційних потреб користувачів є основою цієї діяльності.

Довідково-бібліографічний фонд в його звичайному вигляді доповнюється і замінюється електронними джерелами, які створюють основу для виконання різноманітних запитів користувачів. Дуже широко використовуються в університетських бібліотеках такі види електронних джерел як бази даних. Сучасні бази даних надаються переважно в доступі он-лайн (ЕК, ЕБ тощо). При цьому існують БД, що використовуються безпосередньо тільки для обслуговування користувачів в бібліотеці (БД “Ліга: Закон” у НБ ХНУ).

Втіленням сучасного каналу доступу до різноманітних бібліотечних послуг та інформаційних ресурсів стали бібліотечні веб-сайти. Сайти відіграють особливу роль в довідково-бібліографічному обслуговуванні (ДБО) та посилюють значення бібліотеки в навчальному процесі. Одним із основних бібліографічних ресурсів на сайтах бібліотек є БД “Електронний каталог” (ЕК). ЕК ведуть 90% бібліотек.

Інноваційним напрямком роботи бібліотек ВНЗ у 2008 році була участь у корпоративному проекті «Система реферування української наукової літератури», який забезпечує формування загальнодержавної реферативної БД «Україніка наукова», а також випуск галузевих серій Українського реферативного журналу «Джерело» і підтримку онлайнового доступу до БД «Україніка наукова».

За 2008 рік бібліотеками ВНЗ ІІІ-ІV р.а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю надано користувачам близько 500 тис. довідок. Лідером в даному напрямку є бібліотека Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г.Сковороди (44 326 довідок), хороші показники надання і щоденного обліку бібліографічних довідок мають бібліотеки Миколаївського ДУ ім. В.О.Сухомлинського (36 120), Тернопільського НПУ ім. В.Гнатюка (34 080), Рівненського ДГУ (31 671), Південноукраїнського НПУ ім. К.Д.Ушинського (30 650), Мелітопольського ДПУ ім. Б.Хмельницького (28 487), Ніжинського ДУ ім. М.В. Гоголя (26 582), Української інженерно-педагогічної академії (22 411), Дрогобицького ДПУ ім. І.Франка (22 310), Національного ПУ ім. М.П.Драгоманова (21 743), Херсонського ДУ (21 253).

Велика увага в бібліотеках приділяється масовому інформуванню. Професорсько-викладацький колектив, студенти інформуються про нові надходження літератури з різних галузей знань, наукових новацій на Днях кафедр, Днях інформації, Днях фахівця, інформаційних оглядах нових надходжень літератури. Проводяться “Дні бібліографії” для студентів, що пишуть курсові роботи та “Дні дипломника” для студентів, які пишуть дипломні та магістерські роботи.

Новою формою ДБО є облік звернень користувачів до електронних ресурсів. На сайтах бібліотек встановлюють програми, які дають можливість відслідковувати активність звернень до ресурсів бібліотечного сайту, динаміку попиту на ресурси та впливають на їх розвиток.

Аналіз стану обслуговування користувачів бібліотеками ВНЗ свідчать про сучасні загальні тенденції їх розвитку з акцентом на діяльність цих бібліотек у контексті інформаційного, регіонального розвитку та культурно-просвітницької роботи. В бібліотеках набувають подальшого розвитку принципово нові послуги, засновані на використанні нових технологій, довідково-бібліографічному обслуговуванні електронними ресурсами. Характерними ознаками діяльності бібліотек стало посилення їх інформаційної функції, використання світової кумулятивної інформації на CD-ROM, створення власних електронних ресурсів і демонстрація їх на веб-сайтах бібліотек.

Довідково-інформаційна робота бібліотеки спрямована на забезпечення інформаційної підтримки користувачів бібліотеки навчального закладу через розкриття її інформаційних ресурсів як традиційними бібліотечними формами так і через нові технології для задоволення інформаційних потреб професорсько-викладацького складу, магістрантів, аспірантів та студентів університету.

Комп’ютерний парк порівняно з минулим роком зріс на 40% відсотків і нині складає 613 одиниць. Більше 50 комп’ютерів сьогодні є у розпорядженні бібліотек: Тернопільського національного педагогічного університету, яка має найбільшу кількість комп’ютерів – 76, і 38 із них призначені для користувачів; Хмельницького НУ – 63; Національного ПУ ім. М.П.Драгоманова 60; Вінницького ДПУ ім. М.Коцюбинського – 52.

Сьогодні 22 бібліотеки (понад 70 % від загальної кількості) забезпечені ліцензованим бібліотечним продуктом, що дає можливість автоматизувати практично всі технологічні процеси, організувати обслуговування користувачів в автоматизованому режимі. 16 бібліотек використовують українське програмне забезпечення «УФД. Бібліотека», 2 бібліотеки – UNILIB, 7 бібліотек –ІРБІС, 3 бібліотеки (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, Горлівський ДПІ іноземних мов, Хмельницька гуманітано-педагогічна академія) на кінець звітного періоду програмного забезпечення не мали.

Протягом звітного періоду бібліотеки помітно активізувати свою діяльність по створенню електронних каталогів та тематичних баз даних, відкрили користувачам доступ до численних світових інформаційних масивів через мережу Інтернет. Кількість записів в електронних каталогах бібліотек зросла у чотири рази і становить на 01.01.2009 року 2 057 404 записи. У 2008 році ЕК обсягом понад 300 тисячзаписів мали бібліотеки: Національного ПУ ім. М.П.Драгоманова (322 792 записи) та Тернопільського НПУ ім. В.Гнатюка (319 339 записів).

Значна кількість бібліотек активно працюють над створенням електронної бібліотеки (Бердянського ДПУ, Вінницького ДПУ ім. Михайла Коцюбинського, Національного ПУ ім. М.П. Драгоманова, Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди, Університету імені Бориса Грінченка, Хмельницького НУ, Тернопільського НПУ ім. В.Гнатюка, Української інженерно-педагогічної академії, Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка, та ін.). В рамках наповнення електронної бібліотеки і для розширення доступу користувачів до електронних ресурсів бібліотеки розпочали корпоративну діяльність зі створення об’єднаного електронного каталогу та обміну повнотекстовими базами даних між бібліотеками ВНЗ України.

В умовах сучасної компютеризації бібліотек важливим фактором є професійно грамотне та повноцінне представлення електронних продуктів та послуг бібліотек ВНЗ в мережі Інтернет.

Тільки окремі бібліотеки вищих навчальних закладів педагогічного та інженерно-педагогічного профілю сьогодні не мають власних сторінок на сайтах навчальних закладів, а бібліотеки Національного ПУ ім. М.П. Драгоманова, Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди, Південноукраїнського НПУ ім. К.Д.Ушинського, Тернопільського НПУ ім. В.Гнатюка, Української інженерно-педагогічної академії та Чернігівського ДПУ ім. Т.Г.Шевченка створили і активно підтримують свої власні сайти в мережі Інтернет. На сайтах цих бібліотек користувачі мають змогу здійснювати іноформаційний пошук в електронному каталозі, повтотекстових базах даних, користуватися сервісами «Віртуальна довідкова служба», «Віртуальна виставка», «Інтернет-навігатор» тощо.

Широкий спектр інформаційних послуг надають своїм користувачам бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії, Херсонського державного університету, Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди, а cаме:

 • електронна доставка документів на кафедри;

 • сервіси «Віртуальна довідкова служба», «Віртуальна виставка»;

 • тріал-доступ через науково-освітню мережу «УРАН» і INFORMATIO- консорціум до інформаційного іноземного наукового повнотекстового ресурсу тощо.

Сучасна університетська книгозбірня є не тільки інформаційно-освітнім, а й культурно-виховним центром. Пріоритетною діяльністю бібліотек на сьогоднішній час є розширення видів культурно-дозвіллєвої і дозвіллєво-освітньої діяльності.

Бібліотеки беруть активну участь у виховному процесі університетів, проводячи багато різних просвітницьких заходів, які сприяють формуванню у молоді позитивного ставлення до національних та загальнолюдських цінностей. Найчастіше використовуються такі форми роботи з читачами: різноманітні години (літературознавчі, музичні, досліджень, роздумів, духовного спілкування), вечори (пам`яті, урочисті, історичного портрета, літературні), вікторини, читацькі конференції, уроки-реквієми, уроки правознавства, історико-краєзнавчі експедиції, бесіди, огляди. В бібліотеках працюють клуби. Просвітницька робота в бібліотеках розрахована як на невелику групу, так і на широке коло присутніх.

Особливу увагу бібліотеки приділяли першокурсникам. У більшості бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р.а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю викладається курс «Основи інформаційної культури», проводилися заняття як теоретичного так і практичного характеру, індивідуальні і групові бесіди, консультації, зокрема з питань бібліографічного опису та використання ДПА. Слід відзначити, що бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогіної академіївдалося у навчальному плані виділити місце для проведення інформаційно-бібліографічних занять зі студентами. Три роки поспіль такі заняття проводяться відповідно до навчальних розкладів.

Для самостійного опанування студентами заочної форми навчання основ інформаційної культури на сайті Української інженерно-педагогічної академії відкрито курс дистанційного навчання – створені навчальні презентації в програмі Pover Point: «Ч.1. Традиційні джерела інформації в бібліотеці», «Ч.2. Робота з електронними ресурсами в бібліотеці», а також розроблені тестові завдання для самоперевірки знань.

Традиційний напрямок наукової роботи бібліотек ВНЗ – створення бібліографічних покажчиків.Більшість бібліотек видають бібліографічні та біобібліографічні покажчики праць викладачів університету. Мета кожного покажчика – розкрити результати наукової та педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу університету. Вони створюються із використанням комп’ютерних технологій; електронні версії покажчиків розміщуються на сайтах бібліотек.

Нового звучання набувають методи ознайомлення читачів з новою літературою, які також стануть в пригоді науковцям. Це комплексні масові заходи, як то “День кафедри”, “День фахівця”, тематичні виставки, виставки нових надходжень, виїзні виставки, перегляди літератури, де представляються ресурси бібліотеки та розкривається їх науковий потенціал.

На удосконалення всіх форм і методів бібліотечно-інформаційної діяльності у 2008 році була спрямована і науково-методична робота. З метою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників зональними та міськими методичними центрами бібліотек ВНЗ (зокрема, бібліотеками Чернігівського ДПУ ім. Т.Шевченка, Херсонського державного університету, Хмельницького національного університету) проводились конференції, практикуми, семінари, групові консультації, школа майстерності бібліотечних працівників, організація стажування новопризначених працівників.

Цікавий досвід роботи з кад рами безпосередньо у бібліотеці накопичено в бібліотеках: Української інженерно-педагогічної академії, Кам’янець-подільського національного університету ім. Івана Огієнка, де минулого року після навчання в інституті підвищення кваліфікації учителів отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка 11 співробітників бібліотеки. Саме в цій бібліотеці розроблена та затверджена керівництвом система преміювання працівників. Щороку переможцям вручається премія в галузі бібліотечної справи імені знаного на Поділлі бібліотекаря Токара Й.І.

В бібліотеці Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського регулярно проводилися заняття з підвищення кваліфікації. Протягом року для бібліотечних працівників проведено огляди нової літератури з питань бібліографії та бібліотекознавства, огляди «Цікаве з новітньої української літератури», «Сторінками фахових видань», консультація «Бібліотечна етика». Продовжувалася робота з вивчення та впровадження в практику роботи ГОСТів, стандартів. Проведено в рамках Асоціації бібліотек Вінниччини творчу лабораторію «Впровадження ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Постійно приділялась увага редакції та підготовці інструктивно-методичних матеріалів, технологічних нормативних документів, які регламентують виробничі процеси та трудову діяльність працівників бібліотеки. Зокрема, бібліотекою Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського відредаговано понад 60 регламентуючих документів, а саме: посадові інструкції, «Положення про електронну бібліотеку», «Положення про проведення конкурсів у бібліотеці ВДПУ», «Правила користування електронною бібліотекою», Правила користування Електронною залою бібліотеки» та ін.

Важливим питанням функціонування бібліотек є бібліотечні кадри. Від їх професіоналізму, розуміння визначених завдань залежить якість і оперативність задоволення потреб і запитів педагогічної науки і навчально-виховного процесу, трансформація їх у сучасні науково-інформаційні центри. Під впливом нових технологій бібліотека поступово перетворюється в центр інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу. В цих умовах кадрові ресурси стають важливим фактором удосконалення діяльності бібліотеки.

На 01.01.2009 в бібліотеках ВНЗ педагогічного та інженерно-педагогічного профілю на бібліотечних посадах працює 1165 працівників. В тому числі з вищою бібліотечною освітою – < strong>32,4 %, з вищою педагогічною освітою 46%, з середньою спеціальною освітою – 10,3 %, з іншою – 6, 7%. З кожним роком зменшується кількість працівників з фаховою освітою. Основна тенденція кадрової складової – її нестабільність, плинність за рахунок поповнення працівниками без фахової освіти, висока недоукомплектованість штатів.

Висновки

 1. Нові форми організації функціонування університетів стимулюють необхідність перегляду структури бібліотек, їх функціональної взаємодії з іншими підрозділами університету. Посилення ринкових тенденцій в сфері освіти, необхідність підготовки конкурентноспроможних фахівців викликають необхідність в забезпеченні високого рівня інформаційного супроводу навчального процесу.

 2. При помітному зростанні сукупного обсягу документно-інформаційного фонду бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р.а. показник оновлення бібліотечних фондів має тенденцію до зниження. В умовах фінансових обмежень бібліотеки шукають нетрадиційні методи комплектування бібліотек: книгообмін, спонсорська допомога, проведення різноманітних акцій тощо. З огляду на проблему недостатньої кількості літератури, особливо навчальної, вузівські бібліотеки створюють повнотекстові колекції навчально-допоміжних матеріалів.

 3. Застосування сучасних інформаційних технологій змінило стандарти бібліотечної роботи взагалі і довідково-бібліографічного обслуговування користувачів зокрема. Змінилася стратегія пошуку інформації, значно розширився доступ до інформаційних джерел. Бібліотеки ВНЗ сьогодні розвиваються – використання цифрових технологій приводить до нових форм роботи з користувачами, особливо в плані накопичення, формування та використання інформаційних ресурсів.

 4. Бібліотеки ВНЗ помітно активізувати свою діяльність по створенню електронних каталогів та тематичних баз даних, відкрили користувачам доступ до численних світових інформаційних масивів через мережу Інтернет. Сьогодні користувачі бібліотек ВНЗ можуть здійснювати пошук інформації, використовуючи як традиційний довідково-бібліографічний апарат, так і електронний каталог, бази даних тощо.

 5. Бібліотеки ВНЗ здійснюють комплексний підхід до формування інформаційної культури майбутніх фахівців, використовуючи засоби та методи корегування та управління цим процесом; надають можливість об’єднувати пізнавальну та практичну інформаційну діяльність студентів. В провідних бібліотеках ВНЗ розроблено і впроваджено курс «Основи інформаційної культури», використовуються інші засоби індивідуальної і групової допомоги користувачам. Покращення діяльності бібліотек по формуванню інформаційної культури користувачів потребує, перш за все, державного підходу: переходу від епізодичної, несистемної роботи до діяльності в рамках спеціальної державної програми, яка передбачає підготовку кадрів, вирішення проблем координації роботи бібліотек та навчальних закладів, розробку методичного забезпечення, створення необхідної матеріальної бази.

 6. Сучасна університетська книгозбірня є не тільки інформаційно-освітнім, а й культурно-виховним центром. Пріоритетною діяльністю бібліотек на сьогоднішній час є розширення видів культурно-дозвіллєвої і дозвіллєво-освітньої діяльності.

 7. Одним із перспективних напрямів діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р.а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю є науково-дослідна та науково-методична робота. Бібліотеки вивчають інформаційні портеби користувачів, ведуть наукову роботу зі стародруками і рідкісними виданнями, колекціями вітчизняних вчених-педагогів, створюють повноцінну систему вторинних інформаційних документів, розробляють інструктивно-методичні матерали, беруть участь у різноманітних наукових проектах, проводять науково-практичні конференції тощо.>

 8. Невід’ємною складовою сучасного бібліотечного обслуговування у бібліотеках ВНЗ є розширення комп’ютерного парку, використання множильної техніки, наявність локальної мережі та АІБС, що дозволяє автоматизувати всі основні бібліотечні процеси та дає можливість комунікативного обміну інформацією.

 9. У бібліотеках ВНЗ сьогодні напрацьований позитивний досвід роботи з бібліотечними кадрами. Однак, діюча система підвищення кваліфікації в умовах стрімких технологічних змін у бібліотеках не може повною мірою забезпечити на належному рівні оновлення теоретичних і практичних знань, опанування сучасними інформаційно-бібліотечними технологіями, організаційно-правовими аспектами управління бібліотекою тощо. Досить висока вартість, заявлена організаторами для слухачів курсів не дозволяє широко практикувати таку форму підвищення кваліфікації. Вузівські бібліотеки, особливо, їх керівники та адміністративний персонал, потребують курсів підвищення кваліфікації за спеціальними програмами з урахуванням специфіки їх роботи.

Таблиці ВНЗ 2008 року
Порівняльні таблиці 2007-2008 років

Список використаних джерел
І. Нормативно-правове забезпечення
 1. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах: Затв. Наказом М-ва культури і туризму України від 3 квіт. 2007 р. № 22 // Шкіл. б-ка плюс. – 2007. – Серп. (№ 15/16). – С. 23–32.

 2. Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів: Наказ М-ва культури і мистецтв України від 23 берез. 2005 р. № 152 // Шкіл. б-ка плюс. – 2005. – Трав. (№ 10). – С. 2–7.

 3. Інструкція щодо заповнення форми звіту № 80-а-рвк «Зведена звітність національних, державних, публічних та інших бібліотек»: Наказ М-ва культури і туризму України від 5 груд. 2007 р. № 75 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 98. – Ст. 3567.

 4. Інформаційні ресурси бібліотек вищих навчальних закладів – важлива складова якісної підготовки фахівців: Рішення колегії М-ва освіти і науки України від 22 листоп. 2007 р. № 14/1-19 // Шкіл. б-ка плюс. – 2008. – Квіт. (№ 7). – С. 12–13.

 5. Про забезпечення вищих навчальних закладів навчально-методичною літературою: Лист М-ва освіти і науки України від 26 берез. 2007 р. № 1/9-177 // Освіта України. – 2007. – 3 квіт. (№ 25). – С. 4.

 6. Про затвердження Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України: Наказ М-ва освіти і науки України від 30 трав. 2003 р. № 334/31 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2003. – № 21. – С. 27–32.

 7. Про затвердження Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації: Наказ М-ва освіти і науки України від 6 серп. 2004 р. № 641 // Інформація для бібліотек вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації / Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Режим доступу: http://lib-gw.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/nakazmou.html. – Назва з екрану.

 8. Про затвердження форм звітності № 6-НК “Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що внесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України”, № 80-а-рвк “Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек” та інструкцій щодо їх заповнення: Наказ МКТУ від 5 груд. 2007 р. № 75

 9. Щодо вдосконалення роботи бібліотек вищих навчальних закладів: Лист М-ва освіти і науки України від 23 берез. 2007 р. № 1/9-175 // Бібл. форум України. – 2007. – № 2. – С. 60–61.

ІІ. Вузівські бібліотеки в умовах реформування вищої освіти
 1. Ильяшева И.А., Маркова В.Н. / И.А. Ильяшева, В.Н.Маркова. Использование социологических методов исследования для повышения качества работы библиотек [Текст] //Библиотековедение. – 2009. – № 4. – С.119-125.

 2. Николаенко Н.Н. Вузовские библиотеки в условиях реформирования высшего образования [Текст]/Н. Николаенко, В. Сосипатрова // Бібліотечний форум України: інформ. щоквартальний журн. – 2008. – № 3. – С. 28 – 32.

 3. Панарина О. Электронная база «Книгообеспеченность» как составная часть информационной системы вуза [Текст] / О. Панарина // Бібліотечний форум України: інформ. щоквартальний журн. – 2008. – №4. – С. 12 – 15.

 4. Подковырина Е. Электронный каталог библиотеки как элемент качественного обеспечения информационных потребностей пользователей [Текст] /Е. Подковырина //Бібліотечний форум України: інформ. щоквартальний журн. – 2008. – №4. – С. 9 – 11.

 5. Пяткова И. Актуальные проблемы повышения квалификации сотрудников вузовских библиотек в условиях внедрения инновационных технологий [опыт работы Украинской инженерно-педагогической академии] [Текст] /И.Пяткова // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 3. – С.36-40.

 6. Рогова П. І. Інформаційне забезпечення інноваційно-освітнього процесу (П. І. Рогова) Педагогічні інновації : ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. пр. /  ПН України. Ін-т педагогіки. – К., 2000. – С. 162–165.

 7. Рыбальченко Е. Опыт формирования информационной компетентности пользователей вузовской библиотеки [опыт работы Украинской инженерно-педагогической академии, использование веб-сайта библиотеки, его характеристика] [Текст] Е.Рыбальченко // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 3. – С.28-31.

 8. Сосипатрова В.И. Библиотека Украинской инженерно-педагогической академии: становление и этапы развития (1958 – 2008 г.г.) [Текст] / В.И. Сосипатрова, И.Н. Пяткова //Бібліотечний форум України: інформ. щоквартальний журн. – 2008. – №3. – С. 38 – 42.

 9. Університетські бібліотеки України підтримують відкритий доступ до знань!: Заява Міжнар. наук.-практ. конф. «Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти», [21 трав.2009 р., Севастополь, Україна] // Вища школа. – 2009. – № 7. – С.74-75.

 10. Шкира О. Бібліотека вищого навчального закладу: сучасна модель діяльності / О.Шкира // Вища школа. – 2009. – № 7. – С.80-87- Бібліогр.: 3 назви.

 11. Шрайберг Я. Бібліотеки в електронному середовищі і виклики сучасного суспільства: [доп. на 16-й міжнар. конф. «Крим», Судак, 2009 р.] / Я.Шрайберг // Вища школа. – 2009. – № 7. – С.52-63:рис. – Продовж. у наст. числі журн.

 12. Шрайберг Я. Бібліотеки в умовах правової та технологічної еволюції процесів суспільного розвитку [Текст] / Я.Шрайберг; пер. Ю.Заїки // Вища школа. – 2008. – № 10. – С.33-47.

 13. Щеглова О. Определение количества библиотекарей в ВУЗе/ О.Щеглова // Баланс. Бюджет. – 2008. – 2 сент (№35). – с.45-48.

 14. Ярошенко Т. Бібліотеки України за відкритий доступ до знань! [забезпечення відкритого доступу до наукової літератури в мережі Інтернет шляхом створення репозитаріїв; досвід роботи наукової бібліотеки Національного університету «Києво-могилянська академія] [Текст] / Т.Ярошенко // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 3. – С.44-47

 15. Ярошенко Т. Электронная библиотека: центры знаний в университетах Украины [Текст] / Т.Ярошенко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Эвразии. – 2009. – № 2. – С.65-68.

Матеріал підготувала
Поперечна Л.А.
відділ наукового і прикладного бібліотекознавства
ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали