НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність І. П. Соколянського

Бібліографія публікацій про життя та діяльність
І. П. Соколянського
1. Апраушев, А. В. Предисловие : [о деятельности И. А. Соколянского] / А. В. Апраушев // Воспитание оптимизмом: записки директора Загорского детского дома для слепоглухонемых детей / А. В. Апраушев. – М. : Педагогика, 1983. – С. 3-4.
2. Апраушев, А. В. Организация помощи слепоглухонемым в СССР : [о работе И. А. Соколянского в области слепоглухонемоты] / А. В. Апраушев // Тифлосурдопедагогика: воспитание, обучение, трудовая и социальная реабилитация слепоглухонемых : учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов / А. В. Апраушев. – М. : Просвещение, 1983. – С. 19-20.
3. Басилова, Т. И. А. Соколянский (1889-1960) / Т. Басилова // Шк. вестн. – 1999. – № 6. – С. 15-19.
4. Басилова, Т. А. Иван Афанасьевич Соколянский / Т. А. Басилова // Дефектология. – 1989. – № 2. – С. 4-7.
5. Басилова, Т. А. К 100-летию со дня рождения И. А. Соколянского / Т. А. Басилова // Дефектология. – 1999. – № 2. – С. 57.
6. Басилова, Т. Как начиналось обучение слепоглухих детей в России: [о методике И. А. Соколянского] / Т. Басилова // Дефектология. – 1999. -№ 2. – С. 61-63.
7. *Басилова Т. А. О Соколянском и его методах обучения глухих и слепоглухих детей, так интересовавших Выготского / Т. А. Басилова // Культурно-историческая психология. – 2006. – № 3. – С. 8-16.
8. Басова, А. Г Борьба с пережитками филантропического подхода к глухим и разработка методологических основ сурдопедагогики в период восстановления народного хозяйства и социалистической индустриализации (1921-1930) : [о методике обучения И. А. Соколянского] / Басова, А. Г. // История сурдопедагогики: учеб. пособ. для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов. / А. Г. Басова, С. Ф. Егоров. – М. : Просвещение, 1984. – С. 220-221.
9. Бащенко, Т. П. Погляди на жестову мову у житті і науковій спадщині Івана Соколянського : (до 111-річниці з дня народження видатного українського вченого) / Т. П. Бащенко // Жестова мова й сучасність : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України , Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; [редкол.: Засенко В. В., Киричук О. В. та ін.]. – К., 2010. – Вип. 5. – С. 5-16.
10. Бондар, В. Інтерпретація еволюції спеціальної освіти: зародження, становлення, розвиток : (до десятиріччя Ін-ту спец. педагогіки АПН України) : [про І. А. Соколянського] / В. Бондар, В. Золотоверх // Дефектологія. – 2004. – № 1. – С. – 2-10.
11. Бондар, В. Основні етапи становлення та розвитку дефектологічної науки в Україні : (до ювілею Ін-ту дефектології АПН України) : [про І. А Соколянського] / В. Бондар // Дефектологія. – 1999. – № 2. – С. 2-4.
12. Бондар, В. І. Становлення спеціальної освіти дітей з вадами розумового розвитку в системі державних закладів : [про методику І. А. Соколянського] // Історія олігофренопедагогіки : підруч. / В. І. Бондар, В. В. Золотоверх. – К. : Знання, 2007. – С. 68, 71, 89, 95.
13. Бочарова, С. П. До історії розвитку психології в Харкові в 19-20 ст. : [про І. А. Соколянського] / С. П. Бочарова // Вісн. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 6.
14. Выготский, Л. С. Принципы социального воспитания глухонемых : [о методике И. А. Соколянского] / Л. С. Выготский // Сурдопедагогіка: хрестоматія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за ред. Л. І. Фомічової. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – Т. 2. – С. 185.
15. Горбенко, Ю. П. В боротьбі за педагогіку : [про І. А. Соколянського] / Ю. П. Горбенко // Укр. вісн. експеримент. педагогіки та рефлексології. – 1928. – № 4. – С. 117.
16. Горбенко, Ю. П. І. П. Соколянський – видатний радянський вчений-педагог / Ю. П. Горбенко // Педагогіка : республік. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР ; редкол.: В. І. Помагайба, А. М. Алексюк, К. Ф. Присяжнюк [та ін.]. – К., 1967. – Вип. 5. – С. 114-121.
17. Горький. М Переписка Горького с Соколянским / Максим Горький // Собрание сочинений : в 30 т. / М. Горький. – М., 1955. – Т. 30 : Письма, телеграммы, надписи. – С. 271-272, 316-319.
18. Гургенидзе, Г. С. Выдающееся достижения советской науки : [о методике И. А. Соколянского] / Г. С. Гургенидзе, Э. В. Ильенков // Вопросы философии. – 1975. – № 6. – С. 63-73.
19. Дуб’яга, Н. І. Спроба переведення ланцюгової методики І. П. Соколянського при навчанні глухонімих усної мови через читання з губ – на рефлексологічних підставах / Н. І. Дуб’яга // Укр. вісн. експеримент. педагогіки та рефлексології. – 1926. – № 2. – С. 60-98.
20. Екало, С. П. Новаторство Івана Соколянського і його освітня діяльність у місті Умані Черкаської області / С. П. Екало // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – 2007. – № 36. – С. 148-150. – Бібліогр.: 8 назв.
21. Єфіменко, Н. В. Вклад І. П. Соколянського у становлення та розвиток педагогічної науки в Україні / Н. В. Єфіменко // Педагогічна наука: пошуки, здобутки, завдання : матеріали звіт. наук. конф. 22-24 квіт. 1997 р. / Ін-т педагогіки АПН України ; [редкол. : Мадзігон В. М., Бурда М. І., Легкий М. П. та ін.]. – К., 1997. – С. 15-16.
22. Єфіменко, Н. В. Загальнопедагогічні проблеми в педагогічній спадщині І. Соколянського / Н. В. Єфіменко // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 4. – С. 202-210.
23. Єфіменко, Н. В. І. П. Соколянський: віхи життя і педагогічної творчості / Н. В. Єфіменко // Дефектологія. – 1998. – № 3. – С. 52-55.
24. Єфіменко, Н. В. Іван Панасович Соколянський / Н. В. Єфіменко // Дефектологія. – 1999. – № 4. – С. 8.
25. Єфименко, Н. В. Науково-теоретичний характер епістолярної спадщини І. П. Соколянського / Н. В. Єфименко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наук. конф., 28-30 берез. 2000 р., м. Київ / Ін-т педагогіки АПН України ; редкол. : В. М. Мадзігон, М. І. Бурда, Н. Ф. Федорова та ін. – К., 2000. – С. 11-12.
26. Єфіменко, Н. В. Проблеми корекційно спрямованого впливу на формування особистості у педагогічній спадщині І. П. Соколянського / Н. В. Єфіменко, В. В. Засенко // Освіта й виховання в Польщі й Україні (ХІХ – ХХ ст.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 трав. 1998р., м. Ніжин / М-во освіти України, АПН України, Ун-т ім. Марії Кюрі-Складовської (Люблін, Польща), Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; [упоряд. і заг. ред. Є. І. Коваленко]. – Ніжин, 1998. – Ч. 2. – С. 204-208.
27. Засенко, В. Розвиток сурдопедагогічної теорії і практики в Україні : [про методику І. А. Соколянського] / В. Засенко // Дефектологія. – 2000. – № 3. – С. 48-50.
28. Засновник педагогіки сліпоглухонімих на Україні Іван Опанасович Соколянський // Харків – моя мала Батьківщина : навч. посіб. з народознавства / М-во освіти і науки України, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Х. : ОВС, 2003. – С. 183-186.
29. Золотоверх, В. Навчання і виховання дошкільників з особливостями психофізичного розвитку в Україні у повоєнний період : [про методику І. П. Соколянського] / В. Золотоверх // Дефектологія. – 2001. – № 4. – С. 31-35.
30. Иван Афанасьевич Соколянский : [краткая биогр.] // Антология педагогической мысли Украинской ССР / Акад. пед. наук СССР ; сост. Н. П. Калениченко ; редкол.: Фоменко М. В., Кондуфор Ю. Ю. , Ярмаченко Н. Д. [и др.]. – М. : Педагогика, 1988. – С. 406-407.
31. Кліцаков, І. О. [І. А. Соколянський] // Педагогічні кадри України (1917-1937 рр.) / І. О. Кліцаков ; М-во освіти України, Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов ім. Н. К. Крупської. – Донецьк, 1997. – С. 106.
32. Кобильченко, В. До 115-річниці від дня народження І. П. Соколянського / В. Кобильченко // Дефектологія. – 2004. – № 3. – С. 29.
33. *Коляда, Н. М. Іван Панасович Соколянський (1889-1960) – теоретик дитячого руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) / Н. М. Коляда // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 278-283.
34. Кульбіда, С. З нагоди славного ювілею Запорізької школи для глухих : [про І. А. Соколянського] / С. Кульбіда // Дефектологія. – 2003. – № 4. – С. 51-53.
35. Левківський, М. В. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття : [про діяльність І. А. Соколянського] // Історія педагогіки / М. В. Левківський. – Житомир, 2002. – С. 235-241.
36. Листи Довженка Олександра до Івана Соколянського // Довженко, О. П. Твори : в 5 т. / О. П. Довженко. – К. : Дніпро, 1985. – Т. 5. – С. 51, 57, 79, 81, 82, 90, 142, 143.
37. Литвак, А. Г. Компенсация слепоты и слабовидения : [о методике И. А. Соколянского] // Тифлопсихология : учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2111 „Дефектология” / А. Г. Литвак. – М., 1985. – С. 50.
38. Лук’янова, В. А. Педагогічні проблеми у спадщині І. Соколянського / В. А. Лук’янова // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за ред. Г. В. Троцко. – Х., 2003. – Вип. 10. – С. 133-138.
39. Лук’янова, В. А. Становлення експериментальної педагогіки : [про І. А. Соколянського] / В. А. Лук’янова // Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – Х., 2000. – Вип. 15. – С. 14-20.
40. Марочко, В. Професор-дефектолог Іван Соколянський // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В. Марочко, Г. Хілліг ; Ін-т історії України НАН України, Марбурзький ун-т (Німеччина). – К., 2003. – С. 111-123.
41. Мещеряков, А. Об авторе этой книги и о системе обучения слепоглухонемых : [про И. А. Соколянского] / А. Мещеряков // Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир / О. И. Скороходова. – М. : Педагогика, 1972. – С. 5-26.
42. *Мосіяшенко, В. А. Іван Соколянський (1889-1960) / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна // Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. – Суми, 2005. – С. 231-234.
43. Орлов, А. В. Основи ланцюгової методики виховання сліпоглухих І. О. Соколянського / А. В. Орлов // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. пр. : [вміщує матеріали конф. „Сучасний світ і незрячі”, 15-16 жовт. 2010 р., м. Луцьк] / Нац. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2011. – Вип. 4. – С. 117-127.
44. Орлов, А. В. Розробка І. О. Соколянським теоретико-методичних основ навчання сліпоглухонімих : [розділ з дис.] / А. В. Орлов // Організаційно-педагогічні основи діяльності Харківської обласної гімназії для сліпих дітей : (1887-1941 рр.) : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.03 / Орлов Андрій Валерійович ; наук. кер. С. В. Федоренко ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2012. – С. 131-165.
45. Пальтов, А. В. Развитие и реализация идей И. А. Соколянского о техническом обеспечении процесса обучения слепоглухих : [к 100-летию со дня рождения И. А. Соколянского] / А. В. Пальтов // Вест. Владимир. гос. пед. ун-та / Владимир. гос. пед. ун-т. – [б. м.], 1999. – Вып. 4. – С. 195-198.
46. Пригоровська, Л. В. До питання про співпрацю О. П. Довженка з подвижниками дефектології : [про І. А. Соколянського та О. П. Довженка] / Л. В. Пригоровська // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 133-136.
47. Пригоровська, Л. В. О. П. Довженко, І. О. Соколянський, О. І. Скороходова: дружба, співпраця, освітянська взаємопідтримка / Л. В. Пригоровська // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 119-127.
48. Пригоровська, Л. В. Уперше в історії Іван Соколянський розробив методику навчання й виховання сліпоглухих дітей : [до 115-річчя від дня народж. вченого-педагога] / Л. В. Пригоровська // Сільська шк. – 2004. – 7 квіт. (№ 13/14). – С. 5.
49. Рожнятовська, О. Фундатор вітчизняної дефектології : до 120-річчя від дня народж. І. П. Соколянського / О. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2009. – № 2. – С. 29-37.
50. *Рябченко, О. Терниста дорога великого життя (харківський період) : [про І. П. Соколянського] / О. Рябченко // Реабілітовані історією : Харківська область / авт. кол.: Лапчинська, Н. В., Ровчак Л. Б. , Шуйський І. В. [та ін.] ; обл. редкол.: І. О. Терехов, Лапчинська Л. В., Алтунян Г. О. [та ін.] ; рецензенти: Захаров Є. Б., Калініченко В. В. – К. ; Х., 2008. – Кн. 1, ч. 2. – С. 145-151.
51. Скороходова, О. И. От автора : [о проф. Соколянском И. А. ] / О. И. Скороходова // Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир / О. И. Скороходова. – М., 1972. – С. 26-28.
52. *Смолич, Ю. Спогади про І. П. Соколянського / Ю. Смолич // Дружба народів. – 1968. – № 5. – С. 93-97.
53. Соколянський Іван Панасович : [коротка біограф. довідка] // Психологічна енциклопедія / авт.-упоряд. О. М. Степанов. – К. : Академвидав, 2006. – С. 331. – (Сер. : Енциклопедія ерудита).
54. Соколянський Іван Панасович : [коротка біограф. довідка] // Спеціальна педагогіка : понятійно-термін. слов. / АПН України, Ін-т спец. педагогіки, Луганськ. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. В. І. Бондаря. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – С. 367.
55. Соколянський Іван Опанасович : [коротка біограф. довідка] // Укр. рад. енциклопедія : в 17 т. – К., 1963. – Т. 13. – С. 299-300.
56. Соколянский Иван Афанасьевич : [краткая биограф. справка] // Пед. энциклопедия : в 4 т. – М., 1964. – Т. 4. – С. 34.
57. 120 років від дня народження Івана Панасовича Соколянського (1889-1960) // Шкіл. світ. – 2009. – № 1 : Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти й педагогічної науки на 2009 р. – С. 32-33.
58. Супрун, М. Основні тенденції розвитку навчання розумово відсталих дітей на різних етапах його становлення : (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) : [про методику І. Соколянського] / М. Супрун // Дефектологія. – 2005. – № 3. – С. 50-52.
59. Сухомлинська, О. В. Іван Соколянський / О. В. Сухомлинська // Нариси з історії розвитку українського шкільництва (1905-1933) : навч. посіб. – К., 1996. – С. 282-287.
60. Сухомлинська, О. В. Соколянський Іван Панасович (1889-1960) /О. В. Сухомлинська // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2. : ХХ ст. – С. 296-302.
61. Сухомлинська, О. В. Соколянський Іван Панасович : [коротка біограф. довідка] / О. В. Сухомлинська // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень ;. редкол.: І. Д. Бех, О. В. Сухомлинська, П. І. Рогова [та ін.]. – К., 2008. – С. 833-834.
62. Таранченко, О. Генезис науково-теоретичних підходів до проблеми навчання дітей зі зниженим слухом : [про методику І. Соколянського] / О. Таранченко // Дефектологія. – 2007. – № 1. – С. 41-46.
63. Таранченко, О. Українська сурдопедагогічна теорія і практика другої половини ХХ століття (50-ті роки) : [про методику І. Соколянського] / О. Таранченко // Дефектологія. – 2005. – № 1. – С. 49-52.
64. Фрадкин, Ф. А. Педология: мифы и действительность : [о методике И. А. Соколянского] / Ф. А. Фрадкин. – М. : Знание, 1991. – С. 37.
65. Чепурна, Л. З історії навчальної книги для розумово відсталих дітей: [про методику І. А. Соколянського] / Л. Чепурна // Дефектологія. – 1998. – № 2. – С. 45-47.
66. Шевченко, О. Внесок І. Соколянського в справу підготовки дефектологічних кадрів в Україні (1920-1930 рр.) / О. Шевченко // Дефектологія. – 2009. – № 4. – С. 45-48.
67. Шевченко, О. Підготовка вчителів-дефектологів в Україні у 20-х роках ХХ століття : [про І. П. Соколянського] / О. Шевченко // Дефектологія. – 2006. – № 3. – С. 43-46.
68. Ялліна, В. Л. (Плиско) Погляди вітчизняних педагогів 20-х років ХХ ст. на розумове виховання : [погляди І. О. Соколянського на проблему розумового виховання] / В. Ялліна (Плиско) // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 3. – С. 69-72.
69. Ярмаченко, М. Д. І. П. Соколянський // Історія сурдопедагогіки : навч. посіб. для студ. дефектологічн. ф-тів. пед. ін-тів / М. Д. Ярмаченко. – К. : Вища шк., 1975. – С. 269-274.
70. Ярмаченко, М. Соколянський Іван Панасович : [коротка біограф. довідка] // Пед. словник / редкол. : М. Д. Ярмаченко, І. А. Зязюн, О. В. Сухомлинська [та ін.] ; за ред. М. Д. Ярмаченка ; АПН України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2001. – С. 427.
71. Ярмаченко, М. 100 років гуманізму і творчості : [про І. П. Соколянського] / М. Ярмаченко // Дефектологія. – 1996. – № 2. – С. 46-49.

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О. Сухомлинського

(*) – знаком астериск помічені матеріали, які відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського