НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія документів про життя та діяльність М. М. Грищенка

 1. Алексєєнко Т. Ф. Про педагогічну підготовку вчителя. Науково– педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі //  Матеріали міжвузівської наук.–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О. М. Горького 31 жовт.–1 листоп. 1990 р. – Київ: КДПІ, 1991. – С. 41–42.
 2. Алексюк А. М. М. Грищенку – 80 // Алексюк А., Сергієнко Д. // Київський університет. – 1980. – 22 верес.
 3. Бондар В., Золотоверх В. Інтерпретація еволюції спеціальної освіти: зародження, становлення, розвиток // Дефектологія: Науково–методичний журнал. – 2004,– № 1.– С. 2–11.
 4. Войцеховський Ю. С. М. М. Грищенко про роль історії у навчально–виховній роботі школи // Науково–педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: Матеріали міжвузівської науКиїв–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О.М. Горького (31 жовт. –1 лист. 1990 р.). – Київ: КДПІ, 1991. –С. 56–57.
 5. Гончаренко, С. У. Грищенко Микита Минович / С. У. Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – 2-ге вид., доп. й випр. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – С. 105.
 6. Грищенко Микита Минович // Українська радянська енциклопедія. 2-ге вид. – Київ : Голов. редакція Укр. радян. енциклопедії. – 1979. – Т. З. – С. 170.
 7. Дем’яненко, Н. Персоналії в історії становлення професійно-педагогічної підготовки Київського класичного університету : [про М. М. Грищенка] / Наталія Дем’яненко // Рідна шк. – 2003. – № 7. – С. 53–55. – Бібліогр. : 8 назв.
 8. Дічек Н. П. Грищенко Микита Минович / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: у 2-х кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ: Либідь, 2005. – Кн. 2. – С. 465–473.
 9. Дічек, Н. П. Грищенко Микита Минович / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : у 2-х кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2. : ХХ ст. – С. 465–473. – Бібліогр.: 25 назв.
 10. Євтух, В. Триєдине покликання : [про М. М. Грищенка] / Володимир Євтух, Наталія Дем’яненко // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський та ін. ; передм. В. В. Скопенка. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 214.
 11. Єременко І. Г. Видатний педагог–гуманіст // Науково–педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О. М. Горького, 31 жовт.–1 лист. 1990 р. – Київ: КДПІ, 1991. – С. 16–17.
 12. Калениченко Н. П. М. М. Грищенко як історик педагогіки // Науково–педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О. М. Горького, 31 жовт.–1 лист. 1990 р. – Київ: КДПІ, 1991. – С. 18–19.
 13. Калениченко, Н. П. Развитие образования и педагогической мысли на Украине : [про М. М. Грищенка] / Н. П. Калениченко, М. В. Фоменко, Н. Д. Ярмаченко // Антология педагогической мысли Украинской ССР / сост. Н. П. Калениченко. – Москва : Педагогика, 1988. – С. 28.
 14. Канішевська Л. B. Педагогічна спадщина М. М. Грищенка і сучасність. – Київ: Стилос, 1997. – 60 с.
 15. Каралов З. І. Життя і діяльність М. М. Грищенка як «Школа для Азербайджанських педагогів» Агаєв А. А. // Науково–педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О. М. Горького, 31 жовт.–1 лист. 1990 р.– Київ: КДПІ, 1991. – С. 32–33.
 16. Касьяненко А. Д. Формування творчої особистості вчителя у вузі // Науково–педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О. М. Горького, 31 жовт.–1 лист. 1990 р. – Київ: КДПІ, 1991. – С. 42–44.
 17. Кобзар Б. С. Творчий розвиток ідей М. М. Грищенка у навчально–виховному процесі сучасної школи // Науково–педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О. М. Горького, 31 жовт.–1 лист. 1990 р. –Київ: КДПІ, 1991. – С. 24.
 18. Кондратюк О. П. Прогресивні ідеї розвитку школи і освіти на Україні в науково–педагогічній творчості М. М. Грищенка // Науково–педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О. М. Горького, 31 жовт.–1 лист. 1990 р. – Київ: КДПІ, 1991. – С. 20–21.
 19. Копиленко Н. Б. Науковий доробок М. М. Грищенка як джерело вивчення історії розвитку початкової школи на Україні // Науково–педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О. М. Горького, 31 жовт.–1 лист. 1990 р. – Київ: КДПІ, 1991. – С. 26–27.
 20. Лагута Г. Л. Спадщина М. М. Грищенка і деякі питання організації самостійної роботи студентів // Науково–педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О. М. Горького, 31 жовт.–1 лист. 1990 р. – Київ: КДПІ, 1991. – С. 49–51.
 21. Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 512 с.
 22. Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917–1985 pp.). – Київ: Либідь, 1992. – 196 с.
 23. Майборода В. К. З історії становлення і розвитку педагогічної освіти на Україні (1928–1941 pp.) // Почат. шк. – 1990. – № 12. – С. 34–36.
 24. Майборода В. К. М. М. Грищенко – вчений, педагог, організатор народної освіти України // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 2. – С. 287–293.
 25. Майборода В. К. Микита Грищенко – учений, організатор народної освіти, управлінець / Тимченко А. А. // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 1. – С. 290–294.
 26. Майборода С. В. Вчися працювати самостійно // Науково–педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О. М. Горького, 31 жовт.–1 лист. 1990 р. – Київ: КДПІ, 1991. – С. 51–52.
 27. Майборода, В. К. Вища педагогічна освіта в Україні : історія, досвід, уроки (1917–1985 рр.) : [про М. М. Грищенка] / В. К. Майборода. – Київ : Либідь, 1992. – С. 4, 93, 159.
 28. Митюров Б. Н. Історико–педагогічна спадщина М. М. Грищенка і сучасність Аракелян Г. // Науково–педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О. М. Горького, 31 жовт.–1 лист. 1990 р. – Київ: КДПІ, 1991. – С. 21–22.
 29. Моносзон Е. И. Становление и развитие советской педагогики (1917‑1987 гг.): кн. для уч. – М. : Просвещение, 1987. – С. 179.
 30. Мороз О. Г. М. М. Грищенко як фундатор педагогіки вищої школи на Україні // Науково–педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О. М. Горького, 31 жовт.–1 лист. 1990 р. – Київ : КДПІ, 1991. – С. 19–20.
 31. Новомінський А. Наставник / А. Новомінський // Рад. освіта. – 1975. – 27 верес.
 32. Петрощук, Н. Р. «Перший грінченківець : Микита Минович Грищенко (1900–1987) : (за матеріалами ДАК) / Петрощук Н. Р. // Борис Грінченко – відомий і невідомий : матеріали VII щорічних Грінченківських читань (9 груд. 2014 р. м. Київ) / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; [за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружої, А. І. Мовчун]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 116–125. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13085/

 33. Присяжнюк К. Професору Грищенку – 70 // Київський університет. – 1970. – 16 верес.
 34. Становлення і розвиток Українського науково-дослідного Інституту педагогіки : [про М. М. Грищенка] // Інститут педагогіки АПН України – 70 / редкол.: М. Д. Ярмаченко (відп. ред.) та ін. – Київ : Пед. думка, 1996. – С. 32, 35.
 35. Тимченко А. А. Внесок М. М. Грищенка у розвиток дефектологічної освіти на Україні // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. – Миколаїв: МДУ, 2007. – Вип. 16. – С. 80–86.
 36. Тимченко А. А. М. М. Грищенко про організацію самостійної роботи студентів // Січневі педагогічні читання: методологія, теорія та практика підвищення якості освіти на сучасному етапі. – Сімферополь : Крим. навч.–пед. держ. вид-во, 2005. – С. 113–115.
 37. Тимченко, А. А. Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди М. М. Грищенка (1900-1987 рр.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Тимченко Алла Анатоліївна ; Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – 189 арк. – Бібліогр.: с. 158–179.
 38. Тимченко А. А. Погляди М. М. Грищенка на підготовку викладача вищої школи // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. – Миколаїв: МДУ, 2006. – Т. 4. – С. 185–192.
 39. Тимченко, А. Наукова і науково-педагогічна діяльність М. М. Грищенка / Алла Тимченко // Вересень. – 2007. – № 3/4. – С. 162–169. – Бібліогр.: 5 назв.
 40. Трибулькевич, К. Г. Дослідження проблеми студентського самоврядування за публікаціями в українських періодичних виданнях / К. Г. Трибулькевич // Біоресурси і природокористування. – 2014. – Т. 6, № 5/6. – С. 162–169. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bpc_2014_6_5-6_30
 41. Шкіль М. І. Серце віддане людям / Майборода В. К. // Науково–педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: матеріали міжвуз. наук.–практ. конф., присвяченої 70–річчю Київ. держ. пед. ін–ту ім. О. М. Горького, 31 жовт.–1 лист. 1990 р. – Київ: КДПІ, 1991. – С. 11–14.
 42. Ярмаченко, М. Д. Післявоєнна відбудова й дальший розвиток Українського Інституту педагогіки : [про діяльність М. М. Грищенка] / М. Д. Ярмаченко // Інститут педагогіки : погляд через роки (до 75-річчя від дня заснування Українського науково-дослідного Інституту педагогіки) / редкол.: Н. М. Бібік та ін. – Київ : Пед. думка, 2002. – С. 79–86.
 43. Ясницький Г. І. Розвиток народної освіти на Україні (1921–1932 pp.). – Київ: Вид–во Київ. ун-ту, 1965. – С. 8.