НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність О. С. Залужного

Документи
 1. Київська окружна комісія по справам виборів до Установчих Зборів Української Народної Республіки : список № 1 кандидатів до Установчих зборів Української партії соціалістів-революціонерів разом з українською селянською спілкою. Київ. 1917. 1 арк.
 2. Эсерство на Украине, его задачи и перспективы (лектор А. Залужный) : [листовка]. [б. м]. 1 арк. з зв.
Видання
 1. Залужний Олександр Самійлович (1886–1941) : педолог, педагог, науковець. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посібник : у 2 кн. / за ред. О. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. Кн. 2. С. 170–176.
 2. Залужний Олександр Самійлович. Учення про колектив. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія / упорядник Л. Д. Березівська та ін. Київ : Науковий світ, 2003. С. 343–363.
 3. Залужний Олександр Самійлович. Учення про колектив. Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХІХ століття) : хрестоматія / упорядник О. С. Радул та ін. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. 464с.
 4. Залужний Олександр Самійлович. Соціальні настановлення і колективні навички у дітей трудових шкіл. Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХІХ століття) : хрестоматія / упорядник О. С. Радул та ін. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. 464с.
 5. Марочко В. Хілілінг Гьотц. Дослідник дитячого колективу професор Олександр Залужний. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929–1941). Київ : видавництво Науковий світ, 2003. С. 140–146.
 6. Олександр Залужний (1886–1941). Історія педагогіки України в особах : навчальний посібник / Мосіяшенко В. А., Задорожна Л. В., Курок О. І. Суми : Університетська книга, 2020. С. 216–220.
 7. Олександр Залужний. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навчальний посібник / Сисоєва С. О., Соколова І. В. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. С. 243–247.
 8. Олександр Залужний (1886–1941). Нариси історії українського шкільництва (1905 – 1933) : навчальний посібник / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ : Заповіт, 1996. С. 270–275.
 9. Сухомлинська О. В. Олександр Залужний : віхи життя і педагогічної творчості. Проблеми національної освіти в Україні на початку ХХ століття : зб. наук. праць. Київ : Академія педагогічних наук, Інститут педагогіки, 1996. С. 33–38.
 10. Сухомлинська О. В. Залужний Олександр Самійлович. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ, 2001. С. 197.
 11. Хиллиг Гетц А. С.  Залужный. Прометей Макаренко и “главбоги” педолимпа : Соколянский, Залужный, Попов / Хиллиг Гетц. Марбург, 1997. 154 с.
 Електронні ресурси
 1. Бондаренко В. До 130-річчя від дня народження Олександра Самійловича Залужного (1886–1938). Педагогічний музей України : веб-сайт. URL: http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/juvilei_pedagogiv/130_rokiv_zalychnii/ (дата звернення 06.10.2021).
 2. Залужний Олександр Самійлович: педолог, педагог, науковець Педагогічний музей України : веб-сайт. URL: http://pmu.in.ua/articles/залужний-олександр-самійлович-педол/ (дата звернення 11.11.2021).
 3. Міхно О. Олександр Залужний – співробітник УНДІПу. Промова на засіданні «круглого столу» до 130-річчя від дня народження Олександра Залужного (1886–1938). 15 грудня 2016 р. м. Київ, Кловський ліцей. URL: http://lib.iitta.gov.ua/715646/ (дата звернення 12.11.2021).
 4. Сухомлинська О. В. Залужний Олександр Самійлович. Енциклопедія сучасної України : веб-сайт. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=14809 (дата звернення 01.10.2021).
Праці, в яких розглядаються аспекти наукової спадщини та діяльності Олександра Самійловича Залужного
 1. Басов М. Я.Общие основы педологии. Москва ; Лениград : Государственное издательство, 1928. 744 с.
 2. Богомолова М. Ю. Дитячий колектив як основна форма соціального виховання дітей в Україні в 20-х роках ХХ ст. за О. Залужним (1886–1941). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи [електронний ресурс]. 2018. Вип. 62. С. 31–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2018_62_9 (дата звернення 09.11.2021).
 3. Бривко М. В. Політичне цькування освітян у 1920-1930-х роках як частина політичного репресування. Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. Педагогічні науки. 2021. № 1 (339). С. 5–22. URL: http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped/article/view/470 (дата звернення 01.11.2021).
 4. Донченко Л., Котенко О. Внесок українських педагогів та діячів освіти в розробку питань підготовки соціально-педагогічних кадрів у 20-30-ті рр. ХХ століття. Сучасна гуманістика : матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. інтернет конфер., 13 жовтня 2013 р. Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Г. Сковороди», 2017. Вип. 3. С. 27–32.
 5. Журавльова С. Виховання особистості та колективу у вітчизняній реформаторській педагогіці кінця ХІХ – першої третини ХХ століття : навч. посіб. Кіровоград, 2007. 121 с.
 6. Квас О. В. Харківська школа педології, дослідження дитини та дитячого колективу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Педагогіка, соціальна робота. 2012. Вип. 25. С. 85–88.
 7. Педологічні пошуки в освітній діяльності О. Залужного. Історія педагогіки : навчальний посібник / Л. В.  Задорожна-Княгницька. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. С. 281–285. URL: http://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/123456789/2111/1/np_istoria_pedagogiky.pdf (дата звернення 11.11.2021).
 8. Петришен О. Г. Соціально-історичні та педагогічні чинники розвитку теорії і практики колективу у 20-х роках ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2014. Вип. 6 (78). С. 157–161.
 9. Петришен О. Г. Розробка теорії колективу в педагогічній спадщині О. Залужного. Освіта Донбасу. 2009. № 5 (136). С. 92–97.
 10. Петришен О. Поняття «колектив» у спадщині О. Залужного. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. 2012. № 43 (1). С. 234–239.
 11. Пєтухова І. О. Тестування в освіті України крізь призму розвитку психолого-педагогічної науки : монографія. Ірпінь : Національний університет податкової служби України, 2014. 197 с. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/792/1/652_IR.pdf (дата звернення 27.10.2021).
 12. Проц М. О. Учителі-новатори про підготовку до життя школярів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Теорія і практика навчання і виховання. 2012. Вип. 20. С. 154–160. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Стаття-9-Проц-М.-2012.pdf (дата звернення 04.10.2021).
 13. Сараєва О. Психолого-педагогічні засади дитячого колективу в науковій спадщині О. Залужного. Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / за заг. ред. В. І. Сипченка. Слов’янськ : Видавничий дім СДПУ, 2014. Вип. 70. Ч. 2. С. 98–105. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5923 (дата звернення 11.11.2021).
 14. Сараева Е. В.  А. Залужный – один из фундаторов учения про коллектив. Научная дискусия : вопросы педагогики и психологии : матер. XV Междунар. заочн. наук.-практич. конф., 11 июля 2013 г. Москва : Изд-во «Международный центр науки и образования», 2013. Ч. 1. С. 67–72. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5918 (дата звернення 30.10.2021).
 15. Смолінчук Л. С.  Олександр Залужний про проблеми та перспективи використання методу тестів у педагогічній практиці 20 – 30-х рр. ХХ ст. Педагогічні науки. збірник наукових праць. 2007. № 45. С. 72–75.
 16. Смолінчук Лариса. Використання методу тестів у вітчизняній педагогічній практиці 20 – 30-х рр. ХХ ст. Молодь і ринок. № 12 (83). С.  URL: https://lib.iitta.gov.ua/714571/1/Mir_2011_12_11.pdf (дата звернення: 07.11.2021).
 17. Сніпул Н. О. Погляди вітчизняних педагогів-рефлексологів 20 рр. ХХ ст. Наукові записки КДПУ. Серія Педагогічні науки / ред. кол. В. В. Радул та ін. Кіровоград : КДПУ, 2014. Вип. 131. С. 185–188.
 18. Ялліна В. Л. Погляди вітчизняних педагогів 20-х років ХХ ст. на розумове виховання. Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освіт.-попул. часопис. 2010. № 3. С. 69–72.
Дисертації та автореферати
 1. Смолінчук Л. С. Науково-педагогічний доробок Олександра Самійловича Залужного (1886 – 1938) : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Ін-т педагогіки АПН України. Київ, 2008. 233 с.
 2. Смолінчук Л. С. Науково-педагогічний доробок Олександра Самійловича Залужного (1886 – 1938) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. Наук : 13.00.01. Київ, 2008. 20 с.
 3. Янченко Т. В. Витоки та засади наукового розвитку і практичного втілення педології в Україні : дис … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Ін-т педагогіки АПН України. Київ, 2017. 529 с.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали