НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць О. Я. Савченко

Біобібліографічні покажчики
Академік АПН України О. Я. Савченко : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; вступ. стаття Н. М. Бібік ; упоряд.: Л. М. Ворон, Л. М. Заліток, О. А. Печенежська ; наук. ред. Т. Ф. Букшина ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. – Київ : Пед. преса, 2007. – 132 с. – Режим доступу:  https://tinyurl.com/4xvzvtpv Наукова школа академіка Олександри Савченко / [упоряд.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л.М Заліток, Л. М. Ворон, О. А. Печенежська] ; АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Педагогічна преса, 2008. – 187 с. Науковий простір академіка Олександри Савченко / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О  Сухомлинського ; [упоряд.: Кодлюк Я. П. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 311 с. : портр., кольор. фотогр.
 Бібліографія праць О. Я. Савченко

2012–2022 рр.

 1. Аксіологічні аспекти кола читання творів Василя Сухомлинського у початковій школі / О. Я. Савченко // Філософія для дітей. В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : зб. наук.-метод. пр. – Житомир : Левковець Н. М., 2017. – С. 207–215. – Режим доступу: https://tinyurl.com/rmrphdre (дата звернення 18.03.2022).
 2. Аксіологічні смисли літературної спадщини Василя Сухомлинського: філософія для дітей / О. Савченко // Рідна шк. – 2017. – № 9/10. – С. 44–48.
 3. Барвистий клубок: дивись, міркуй, відповідай : навч. посіб. для мол. школярів / О. Я. Савченко. – Київ : Сітіпрінт, 2013. – 112 с.
 4. Види міжпредментих завдань на уроках літературного читання / О. Я. Савченко // Початкова шк. – 2019.– № 2. – С. 5–8. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p833y29 (дата звернення 18.03.2022).
 5. Використання методу проектів на уроках літературного читання / О. Я. Савченко // Шкільна літературна освіта : традиції і новаторство. VІІІ Волошинські читання : зб. тез Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Київ : УОВЦ «Оріон», 2020. – С. 163–167. – Режим доступу: https://tinyurl.com/yxsh64me (дата звернення 18.03.2022).
 6. Впровадження у зміст літературного читання ідей медіаграмотності молодших школярів / О. Я. Савченкр // Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення : Всеукраїнська наук.-прак. конф. (21–22 березня 2019 р., м. Полтава) ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. – С. 90–93. – Режим доступу: https://tinyurl.com/yc3p7kay (дата звернення 18.03.2022).
 7. Вчимося толерантності / Олександра Савченко // Учитель початкової шк. – 2014. –№ 9. – С. 4–8.
 8. Дидактика початкової освіти : підруч. для вищ. навч. закл. / О. Я. Савченко. – вид. 2-ге. – Київ : Грамота, 2013. – 503 с.
 1. Діагностика і дидактичні умови формування у молодших школярів мотивації уміння вчитися / О. Я. Савченко // Укр. пед. журн. – 2015. – № 1. – С. 85–98. – Режим доступу: https://tinyurl.com/yn9dx8wc (дата звернення 18.03.2022).
 2. Діяльнісно-результатний підхід як чинник системної модернізації початкової освіти. / О. Я. Савченко // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : Матеріали П’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. 10–11 жовтня 2019 року. – Умань : ВПЦ Візаві, 2019. – С. 216–219. – Режим доступу: https://tinyurl.com/5n922n3v (дата звернення 18.03.2022).
 3. До питання про трансформацію початкової освіти в Україні на компетентнісні засади/ О. Я. Савченко // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020 : глобалізоваий простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 трав. 2020 р. – Київ : Біла Церква, 2020. – С. 274–275. – Режим доступу: https://tinyurl.com/3r932xww (дата звернення 18.03.2022).
 4. Досвід реформування української освіти : спроба наукової рефлексії / О. Савченко // Освітні реформи : місія, дійсність, рефлексія : колектив. моногр. / Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки пол. вчителів, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [за ред. В. Кременя, Т. Левовицького та ін. ; наук. рада: В. Г. Кремень, О. Я. Савченко та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2013. – С. 385–396. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p8sw52c (дата звернення 18.03.2022).
 5. Закон України «Про освіту»: коментар у контексті проблем реформування початкової освіти / О. Я. Савченко // Початкова шк. – 2018. – № 1. – С. 1–4. Режим доступу: https://tinyurl.com/yckzhthk (дата звернення 18.03.2022).
 6. Зміст міжпредметних завдань на уроках літературного читання / О. Я. Савченко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. – Київ :Педагогічна думка, 2018. – С. 97–98. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p8zpkx4 (дата звернення
 7. Ідеї В. Сухомлинського у просторі української освіти / Олександра Савченко // Початкова шк. – 2018. – № 4. – С. 1–3.
 8. Інноваційний потенціал підручника з читання / О. Савченко // Укр. пед. журн. = UKRAINIAN EDUCATIONAL JOURNAL. – 2019. – № 3. – С. 65–71. – Режим доступу: https://tinyurl.com/mryya8xc (дата звернення 18.03.2022).
 9. Інноваційні концепти підручника з читання/ О. Я. Савченко // Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи : І Всеукраїнська Інтернет-конференція (30 вересня 2019 р.). – Київ : Педагогічна думка, 2019. – С. 121–124.– Режим доступу: https://tinyurl.com/yckyducw (дата звернення 18.03.2022).
 10. Константи типової освітньої програми початкової освіти Нової української школи як дослідницький орієнтир / О. Я. Савченко // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : зб. матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (26 червня 2020 р.) – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. – С. 129–132. – Режим доступу: https://tinyurl.com/22md3vjc (дата звернення 18.03.2022).
 11. Концепція початкової освіти : проект / НАПН України ; розроб. концепції: Савченко О. Я., Бібік Н. М., Мартиненко В. О. [та ін.] // Початкова шк. – 2016. – № 6. – С. 1–4.
 12. Літературна спадщина В. О. Сухомлинського як джерело патріотичного виховання молодших школярів / О. Я. Савченко // Пед. пошук. – 2016. – № 4. – С. 8–13.
 13. Літературне читання : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Савченко ; [ред. І. Красуцька ; худож. ред. Т. Канарська]. – Київ : Освіта, 2016. – 159 с. : кольор. іл.
 14. Літературне читання. 2 клас : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Савченко ; [ілюстр. М. Крюченко]. – Київ : Освіта, 2018. – 159 с.
 15. Літературне читання. Українська мова. 3 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. Я. Савченко; [ред. І. Красуцька ; ілюстр. Марини Крюченко]. – Київ : Освіта, 2018. – 191 с.
 16. Літературне читання. Українська мова. 4 клас : підруч. для 4 кл. закл. загальної серед. освіти / О. Я. Савченко ; [ред. І. Красуцька ; світлини С. Клименка та ін. ; мал. В. Курганова та ін.]. – Київ : Освіта , 2018. – 192 с. : кольор. іл.
 17. Літературне читання: інтерактивні методи і прийоми / О. Я. Савченко // Початкова шк. – 2017. – № 4 (574). – С. 34–39. – Режим доступу: https://tinyurl.com/4bksd525 (дата звернення 18.03.2022).
 18. Літературно-художня спадщина Василя Сухомлинського – джерело емоційного розвитку молодших школярів / О. Я. Савченко // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 10. – С. 7–14.
 19. Медіаграмотність молодших школярів – новий результат початкової освіти : [на прикладі підручника з читання для 2 класу] / О. Я. Савченко // Проблеми сучасного підручника : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (електронне видання), 28–29 травня 2020 р., – Київ : Педагогічна думка, 2020. – С. 80–82.
 20. Медіаграмотність школярів як новий результат початкової освіти / О. Савченко // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 30 трав. 2019 р. / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред О. І. Локшиної. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – 154–155. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p9b3axv (дата звернення 18.03.2022).
 1. Мета і результат уроку в контексті компетентнісного підходу / О. Я. Савченко // Початкова шк. – 2015. –№ 3. – С. 10–15.
 2. Методика викладання української мови : прогр. навч. курсу (за вимогами кредитно-модул. системи) / [розроб.: Васильківська Н. А., Вашуленко М. С., Савченко О. Я.] ; Ін-т педагогіки АПН України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2008. – 47 с. – Бібліогр.: с. 41–47.
 3. Методика роботи з ілюстративним матеріалом на урокак літературного читання / О. Я. Савченко // Початкова шк. 2019. – № 12. – С. 4–10. – Режим доступу: https://tinyurl.com/27u7ams2 (дата звернення 18.03.2022).
 4. Методичний потенціал нового підручника / О. Савченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: Н. О. Арістова та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2020. – Вип. 25. – С. 133–148. – Бібліогр.: с. 145–146.7
 5. Методичний потенціал нового підручника з літературного читання у 3-му класі / О. Я. Савченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / [голов. ред. О. М. Топузов]. – Київ : Пед. думка, 2020. – Вип. 25. – С. 133–148. – Режим доступу: https://tinyurl.com/8nydub73 (дата звернення 18.03.2022)
 6. Міжпредметні завдання діяльносного типу як засіб формування у здобувачів початкової освіти умінь працювати з підручником / О. Я. Савченко // Компетентнісно орієнтоване навчання : виклики та перспективи : зб. тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи». – Київ, 2020. – С. 155–158.

Те саме: Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. – Київ : Пед. думка, 2017. – Вип. 19. – С. 318–328. – Режим доступу: https://tinyurl.com/f6wmfmc8 (дата звернення 18.03.2022).

 1. Міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації компетентнісного підходу на уроках літературного читання / О. Савченко // Укр. пед. журн. – 2017. – № 2. – С. 48–57. – Режим доступу: https://tinyurl.com/msbc3fa2 (дата звернення 18.03.2022).
 2. Моделювання уроку в початковій школі в контексті компетентнісного підходу / О. Я. Савченко // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. пр. – Київ : Сам, 2017. – С. 198–206. Режим доступу: https://tinyurl.com/5n6exb7w (дата звернення 18.03.2022).
 3. Модернізація початкової освіти: діалог з В. О. Сухомлинським / О. Я. Савченко // Наук. записки ЦДПУ. Серія: Пед. науки / ред. В. Ф. Черкасов [та ін.]. – Кропивницкий : КОД, 2018. – Вип. 171. – С. 17-22.

Те саме: Початкова школа. – 2018. – № 9. – С. 1–6.

 1. Моя домашня читальня : посіб. для позаклас. читання у 2 кл. / Савченко О. Я. ; [мал. Марини Крюченко ; ред.: І. В. Красуцька ; техн. Л. І. Аленіна]. – Київ : Освіта, 2016. – 159 с. : кольор. іл.
 2. Моя домашня читальня : навч. посіб. для позакласного читання у 2 кл. / О. Я. Савченко ; [мал. Марини Крюченко ; ред. І. В. Красуцька]. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2017. – 160 с. : кольор. іл.
 3. Моя домашня читальня. 2 клас : навч. посіб. для позакл. читання / О. Я. Савченко. – Київ : Освіта , 2020. – 127 с. – (Нова українська школа).
 4. Моя домашня читальня : посіб для позакласного читання у 3 кл. : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.] / О. Я. Савченко ; [малюнки Марини Крюченко]. – Київ : Освіта, 2016. – 159 с. : кольор. іл.
 5. Моя домашня читальня. 3 клас : посіб. для позакласного читання у 3 кл. / Олександра Савченко. – Київ : Освіта, 2020. –127 с. – (Нова українська школа).
 6. Моя домашня читальня : посіб. для позаклас. читання в 4 клас / Савченко О. Я. ; [мал. Марини Крюченко ; ред.: І. В. Красуцька ; техн. Л. І. Аленіна]. – Київ : Освіта, 2015. – 176 с. : кольор. іл.
 7. Моя домашня читальня. 4 клас : посіб. для позакл. читання в 4 клас загальноосвіт. навч. закл. / О. Я. Савченко ; [мал. Марини Крюченко ; ред.: І. В. Красуцька]. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Освіта, 2017. – 160 с.
 8. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія / Н. М. Авшенюк, Л. Д. Березівська, О. Я. Савченко та ін. ; Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови) ; за заг. ред. В. Г. Кременя]. – Київ : Пед. думка, 2016. – 448 с. – Режим доступу: https://tinyurl.com/y626sh5n (дата звернення 18.03.2022).
 9. Нові освітні результати як чинник модернізації початкової освіти / О. Я. Савченко // Практична філософія і Нова українська школа : зб. матеріалів доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 трав. 2019 р. / за заг. ред. Н. П. Дічек. – Київ : Пед. думка, 2019. – С. 12–17. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p8c8x9s (дата звернення 18.03.2022).
 10. Оновлення кола читання для підручника 2 класу у контексті вимог НУШ / О. Я. Савченко // Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : УОВЦ «Оріон», 2019. – С. 15–18.
 11. Організаційні форми навчання у початковій школі : посібник / [Савченко О. Я. [та ін.] ; наук. ред. Бібік Н. М.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Сам, 2017. – 287 с. – Режим доступу: https://tinyurl.com/42zbum4n (дата звернення 18.03.2022).
 12. Потенціал нового змісту початкової освіти в контексті формування у молодших школярів медіаграмотності / О. Савченко // Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку : зб. ст. : Сьома міжнар. наук.-метод. конф., м. Київ, 21–22 берез. 2019 р. – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2019. – С. 186–191. – Режим доступу: https://tinyurl.com/24du8wen (дата звернення 18.03.2022).
 13. Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи/ О. Я. Савченко // Рідна шк. – 2018. – № 1/2. – С. 3–8.

Те саме: Директор шк., ліцею, гімназії. – 2018. – № 2. – С. 4–10. – Режим доступу: https://tinyurl.com/38rr9uax (дата звернення 18.03.2022)

 1. Початкова освіта / О. Я. Савченко // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України ; [голов. ред. В. Г. Кремень ; заст. голов. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов ; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва ; редкол.: О. І. Ляшенко, Н. Г. Ничкало, Л. Д. Березівська, О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинська та ін.] ; 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – С. 783–784.
 2. Початкова освіта : методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освітньої програми для 2 класів закладів загальної середньої освіти ; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко) ; методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті ; орієнтири для календарно-тематичного планування (2 клас НУШ). – Київ : Оріон, 2019. – 192 с.– Режим доступу: https://tinyurl.com/mr3c332m (дата звернення 18.03.2022).
 3. Прийоми формування в учнів уміння розуміти прочитане / О. Я. Савченко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі : з досвіду впровадження ідей Нової української школи» (10 червня 2020 року). – Херсон :КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. – С. 133–138.
 4. Процес підручникотворення з читання (літературного читання) в умовах державного суверенітету України / О. Я. Савченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2016.–Вип. 17. – С. 419–433. – Режим доступу: https://tinyurl.com/3kuvthe2 (дата звернення 18.03.2022).
 5. Психодидактичні аспекти реалізації здоров’язбережувальної функції шкільної освіти: діалог з В. О. Сухомлинським / О. Я. Савченко // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та ХІХ Всеукр. пед. читань, 11-12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [у 4 т.]. Т. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Укр. асоц. ім. Василя Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: Савченко О. Я. (голова) та ін. ; уклад.: Родигіна І. В. та ін.]. – Донецьк : Витоки, 2012. – С. 17–24.
 6. Рефлексивний компонент уроку / О. Я. Савченко // Учитель початкової шк. – 2015. – № 4. – С. 2–6.
 7. Робочий зошит з читання. 2 клас : [навч. посіб. для учнів 2-го кл.] / Олександра Савченко ; [ред. І. В. Красуцька ; голов. худож. І.П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон, 2019. – 80 с. – (Нова українська школа).
 8. Розвивай свої здібності : навч. посіб. для мол. школярів / О. Я. Савченко. – Київ : Сітіпрінт, 2013. – 160 с.
 9. Розвиток особистості школяра – стрижнева проблема творчості Василя Сухомлинського / О. Савченко // Освіта. – 2013. – 18–25 верес. (№ 41). – С. 6–7.
 10. Розвиток творчої діяльності учнів на уроках літературного читання / О. Я. Савченко // Початкова шк. – 2016. – № 8. – С. 10–15.
 11. Розуміння молодшими школярами літературних творів:сутність процесу і засоби формування / О. Я. Савченко // Початкова шк. – 2017. – № 8. – С. 6–12.
 12. Система міжпредметних завдань на уроках з літературного читання : метод. посіб. / О. Я. Савченко ; [обкл. Лук’яненко Л.] ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Конві прінт, 2020. – 103 с. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p9ew9wv (дата звернення 18.03.2022).
 13. Системний підхід до ознайомлення молодших школярів з художніми творами В. Сухомлинського / О. Я. Савченко // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / Комунал. вищ. навч. закл. «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. обл. ради ; [редкол.: Бех І. Д. та ін.]. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2015. – Вип. 26. – С. 161–167. – Бібліогр.: с. 166–167.
 14. Системний підхід до ознайомлення молодших школярів з видатними письменниками України : сторінки життя і творчості / О. Я. Савченко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 р. – Київ : Інститут педагогіки, 2016. – С. 110–111. – Режим доступу: https://tinyurl.com/48fwmcfp (дата звернення 18.03.2022).
 15. Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і практики : колект. моногр. / [О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко та ін. ; упоряд. П. С. Олешко] ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. асоц. ім. Василя Сухомлинського, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Луцьк : Надстир’я, 2016. – 254 с.
 16. Сутність міжпредметних зв’язків і міжпредметних завдань на уроках літературного читання / О. Я. Савченко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 р. – Київ : Інститут педагогіки, 2017. – С. 77–78. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2s3waf57 (дата звернення 18.03.2022).
 17. Співдружність творчих : українська асоціація імені В. О. Сухомлинського: здобутки і перспективи діяльності / О. Савченко // Освіта. – 2013. – 23–30 жовт. (№ 46). – С. 8.
 18. В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : монографія / [авт. кол.: О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко та ін.]. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – 503 с.
 19. Василь Сухомлинський і Нова українська школа – переосмислити не можна забути / О. Савченко, Д. Кузьменко // Всеосвіта. – 2018. – Груд. (№ 2). – С. 48–53.
 20. Василь Сухомлинський: уміння дітей запитувати – це «вузлики знань» / О. Савченко // Справи сімейні. – 2018. – №2. – С. 15–16.
 21. Технологічний підхід у методиці уроків літературного читання / О. Я. Савченко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 р. – Київ : Інститут педагогіки, 2015. – С. 156–157. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2rhc8vdw (дата звернення 18.03.2022).
 22. Типова освітня програма початкової освіти : (окрім іншомовної освіти) : цикл І (1-2 кл.) / О. Я. Савченко // Типові освітні програми для закладів загальної середньої школи. 1-2 класи. – Київ : Освіта-Центр плюс, 2018. – С. 122–189. – (Нова українська школа).
 23. Типова освітня програма початкової освіти : цикл І (1-2 кл.) : іншомовна освіта (англійська, німецька, французька, іспанська та інші мови) / О. Я. Савченко // Типові освітні програми для закладів загальної середньої школи : початкова школа (іншомовна освіта) + державний стандарт початкової освіти. – Київ : Освіта-Центр, 2018. – С. 34–37.
 24. Типові освітні програми нової української школи для закладів загальної середньої освіти 1-2 та 3-4 класи / типові освітні прогр. розроб. під кер. Р. Б. Шияна, О. Я. Савченко . – Київ : Світоч, 2019. – 336 с. – (Нова українська школа).
 25. Типові освітні програми для закладів загальної середньої школи. 1-2 класи. – Київ : Освіта-Центр плюс, 2018. – 239 с. – (Нова українська школа).
 26. Типові освітні програми для закладів загальної середньої школи : початкова школа (іншомовна освіта) + державний стандарт початкової освіти. – Київ : Освіта-Центр+, 2018. – 71, [1] с. – (Нова українська школа).
 27. Толерантність як цінність шкільної освіти / Олександра Савченко // Педагогічні інновації у фаховій освіті : зб. наук. пр. / Закарпат. держ. ун-т ; [ред. рада зб.: Ващук Ф. Г., Зачепа А. М., Полюжин М. М. ; редкол.: Борзенко С. Г. та ін.]. – Ужгород : Вид-во УжНУ Говерла, 2013. – Вип. 4.– С. 41–50. – Бібліогр.: с.48–49.

Те саме: Початкова шк. – 2014. – N 9. – С. 4–7;
Інноваційна педагогіка. – 2017. – Вип. 1. – С. 13–16.

 1. Українська мова та читання. 2 клас : підруч. для 2 кл. закл. заг. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / Савченко Олександра ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська]. – Київ : Оріон, 2019. – 143 с.
 2. Українська мова та читання. 2 клас : підруч. для 2 кл. спец. закл. заг. серед. освіти (Н 54.1 – Н 54.2) : у 4-х ч. Ч. 4 / Савченко Олександра ; [ред. І. В. Красуцька ; голов. худож. І. П. Медведовська]. – Київ : Оріон, 2019. –79 с.
 3. Українська мова та читання. 2 клас : підруч. для 2 кл. закл. заг. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / Савченко Олександра ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська]. – Київ : Оріон, 2019. – 143 с.
 4. Українська мова та читання. 3 клас : підруч. для 3 кл. закл. заг. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / Олександра Савченко ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон, 2020. – 79, [1] с.
 5. Українська мова та читання. 3 клас : підруч. для 3 кл. закл. заг. серед. освіти (Н 54.1 – Н 54.2) : у 4-х ч. Ч. 3 / Олександра Савченко ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон, 2020. – 79, [1] с.
 6. Українська мова та читання. 3 клас : підруч. для 3 кл. закл. заг. серед. освіти (Н 54.1 – Н 54.2) : у 4-х ч. Ч. 4 / Олександра Савченко ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон, 2020. – 79 с.
 7. Українська мова та читання. 4 клас : підруч. для 4 кл. закл. заг. серед. освіти : У 2-х ч. Ч. 2 / Олександра Савченко, Ірина красуцька ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон, 2021. – 159 с.
 8. Українська мова та читання. 4 клас : підруч. для осіб з особливими освіт. потребами (Н 54.1 – Н 54.2) : У 4-х ч. . Ч. 3 / Олександра Савченко, Ірина красуцька ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон , 2021. – 79 с.
 9. Українська мова та читання. 4 клас : підруч. для осіб з особливими освіт. потребами (Н 54.1 – Н 54.2) : У 4-х ч. . Ч. 4 / Олександра Савченко, Ірина красуцька ; [голов. ред. І. В. Красуцька ; худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко]. – Київ : Оріон , 2021. – 79 с.
 10. Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого школяра : посіб. / О. Я. Савченко ; [ред. С. В. Бартош] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2014. – 175 с. – Режим доступу: https://tinyurl.com/58jrmm9n (дата звернення 18.03.2022).
 11. Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В. О. Сухомлинського / О. Савченко //  Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В. О. Сухомлинського / О. Савченко // Наук. записки. Серія: Педагогічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123. Т. 1. – С. 7–11. – Бібліогр.: с. 10-11 (10 назв).

Те саме : Початкова шк. – 2013. – № 9. – С. 1–3.

 1. Упровадження компетентнісного підходу в початковій освіті: здобутки і нерозв’язані проблеми / О. Я. Савченко // Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації : матеріали методол. семінару, 3 квіт. 2014 р., м. Київ / Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – Ч. 1. – С. 41–50. – Бібліогр.: с. 49–50 (18 назв).

Те саме: Рідна школа. – 2014. – № 4–5. – С. 12–16. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2014_4-5_8

 1. Уроки літературного читання. 3 клас : метод. посіб. / О. Я. Савченко, М. І. Кальчук. – Київ : Освіта, 2016. – 304 с. – (Учителю початкових класів).
 2. Формування в молодших школярів уміння працювати з підручником / Олександра Савченко // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДП. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 2014. – Вип. 29. Ч. 3. Педагогіка. – С. 180–195.
 3. Формування рефлексивної позиції молодшого школяра у навчанні / О. Я. Савченко // Зб. матеріалів Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Освіта XXI століття: теорія, практика, перспективи» (18 квітня 2019 року, м. Київ).– Київ : Фенікс, 2019. – С. 35–37.
 4. Цілі й цінності реформування сучасної школи / О. Я. Савченко // Шлях освіти – 1996.– 2013. – С.20–23.
 5. Цілісність методичної системи підручників з «Літературного читання» для 2–4 класів / О. Я. Савченко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН Україн. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – Вип. 15. Ч. 2. – С. 221–230. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p9h28zz (дата звернення 18.03.2022).
 6. Ціннісні орієнтири авторської школи О. А. Захаренка / О. Савченко // Рідна школа. – 2017. – № 1–2. – С. 33–35.
 7. Читанка. 2 клас : навч. посіб. для додаткового і позакласного читання для 2 кл. закл. загал. серед. освіти / Олександра Савченко ; [голов. худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко ; ред. І. В. Красуцька]. – Київ : Оріон, 2021. – 143 с. – (Нова українська школа).
 8. Читанка. 4 клас : навч. посіб. для додаткового і позакл. чит. для 4 кл. закл. заг. серед. освіти : До підруч. «Укр. мова та читання. Ч. 2» / Олександра Савченко, Ірина красуцька ; [голов. худож. І. П. Медведовська ; мал. худож. Олени Харченко ; ред. І. В. Красуцька]. – Київ : Оріон, 2021. – 144 с. – (Нова українська школа).
 9. Щоб книга увійшла у життя дитини: вітчизняний і зарубіжний досвід / О. Савченко. // Початкова шк. – 2016. – № 5. – С. 22–26.
 10. Я люблю читати : навч. посіб. з літ. читання для учнів 2 кл. / О. Я. Савченко. – Київ : Освіта, 2014. – 159 с.
 11. Я люблю читати. 2 клас : навч. посіб. для учнів 2 кл. / Олександра Савченко ; [ред. Т. П. Єресько]. – Київ : Освіта, 2019. – 127 с. : кольор. іл. – (Нова українська школа).
 12. Я люблю читати : навч. посіб. для учнів 2 кл. / Олександра Савченко ; [ред. Т. П. Єресько]. – Київ : Освіта, 2020. – 127 с. – (Нова українська школа).
 13. Я люблю читати : навч. посіб. з літературного читання для учнів 3 кл. / О. Я. Савченко ; [мал. М. Крюченко ; ред. І. В. Красуцька ; світлини В. Білецького та ін.]. – Київ : Освіта, 2018. – 159 с. : кольор. іл.
 14. Я люблю читати : навч. посіб. з літератур. читання для учнів 4 клас / О. Я. Савченко ; [мал. Марини Крюченко ; ред. І. В. Красуцька]. – Київ : Освіта, 2015. – 159 с.
 15. Я люблю читати. 4 клас : навч. посіб. з літератур. читання для учнів 4 клас / О. Я. Савченко ; [мал. Марини Крюченко ; ред. І. В. Красуцька]. – Київ : Освіта, 2019. – 159 с. : кольор. іл. – (Нова українська школа).
 16. Я люблю читати. 4 клас : навч. посіб. для учнів 4 кл. / О. Я. Савченко. – Київ : Освіта , 2021. – 126, [1] с.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали