НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій життя та діяльності Вільгельма Лая

 1. Веремюк, Л. Л. Історіографічна основа «школи дій» В. А. Лая / Л. Л. Веремюк // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць; гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 116–120.
 2. Веремюк, Л. Л. Образ дитини у педагогічній спадщині В. А. Лая / Л. Л.  Веремюк // Теорія та методика навчання та виховання. – 2011. – Вип. 30. – С. 5–13.
 3. Веремюк, Л. Психолого-педагогічні основи «школи дії» В. А. Лая / Л. Л. Веремюк // Порівняльно-педагогічні студії. – 2011. – № 1. – С. 27–31.
 4. Веремюк, Л. Теорія  В. А. Лая в світлі досліджень вітчизняних вчених (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Л. Веремюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – Вип. 44. – С. 266–271. – Бібліогр.: с. 271 (8 назв).
 5. Веремюк, Л. «Школа дії» як один із напрямів реформаторської педагогіки: історичний аспект / Л. Веремюк // Рідна школа. – 2009. – № 4. – С. 74–76.
 6. Волкова, Н. П. Педагогіка: навч. посіб. / Н. П.  Волкова. – 2-ге вид., переробл., допов. – Київ : Академвидав, 2007. – С. 599.
 7. Дічек, Н. П. Лай Вільгельм-Август / Н. П. Дічек // Енциклопедія освіти Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – С. 444.
 8. Коджаспирова, Г. М. История образования и педагогической мысли: таблицы, схемы, опорные конспекты./ Г. М. Коджаспирова. – Москва, 2003. – С. 141.
 9. Константинов, Н. А. История педагогики : учебник для студ. пед. ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. – Изд. 5-е, допол. и перераб. –Москва : Просвещение, 1982. – 446, [1] с. – Библиогр.: с. 442–444.
 10. Клапаред, Э. Психология ребенка и экспериментальная педагогика / Э. Клапаред ; пер. со 2-го фр. изд. под ред. Д. Ф. Кацарова ; с предисл. и доп. автора к русскому изд. – Санкт-Петербург : Изд. О. Богдановой, 1911 (Тип. Акц. О-ва Тип. Дела в СПб. (Герольд)). – С. 19.
 11. Лисенко, Л. О. Становлення та розвиток експериментальної педагогіки в розвинутих країнах Заходу (кінець XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Лисенко Людмила Олександрівна; [наук. кер. Мельничук Сергій Гаврилович] ; Кировоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18.
 12. Мейман, Эрнст. Очерк экспериментальной педагогіки : с 12 фигурами в тексте / Эрнст Мейман; авторизованный пер. с нем. А. П. Болтунова. – Москва : Изд. “Т-ва МИР”, 1916 (Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°). – VII, С. 26. : табл., рис. – Библиогр.: с. 440-461.
 13. Педагогический энциклопедический словар / Под ред Б. М. Бим-Бада. – М.,2003. – С. 372.
 14. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / Гл. ред. В. В. Давыдов. — Москва : «Большая Российская энциклопедия», Т. 1, 1993, с. 492–493.
 15. Хрестоматія з історії педагогіки. Ч. 2. Зарубіжна школа і педагогіка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [відп. за вип. В. В. Бугаєнко ; пер. та літ. ред. І. А. Чистякова ; упоряд. та авт. вступ. ст.: Сбруєва А. А , Рисіна І. П. ; наук. ред. Мозговий І. П.]. – Суми  : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 391–396.

Анонси та оголошення

03.03.2022

24.01.2022

Шановні користувачі!

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! Анкета

Повідомляємо, що на період карантину Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України надає віддалений безкоштовний доступ до ресурсів компанії EBSCO. Доступ надається виключно зареєстрованим читачам бібліотеки з метою здійснення освіти та наукових досліджень, комерційне використання ресурсів заборонено.

Для отримання доступу до ресурсної бази EBSCO звертайтеся за електронними адресами tzvk.dnpb@gmail.com (Гуралюк Андрій Георгійович, тел. 097-596-85-35), fond.dnpb@ukr.net (Бондарчук Оксана Борисівна).

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали