НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Всеукраїнська конференція

Міністерство освіти і науки України

Бердянський державний педагогічний університет

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена

175 – річчю з дня народження М.О.Корфа

III ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОРФІВСЬКІ ЧИТАННЯ”

22-23 жовтня 2009 р.

 

Шановні колеги !

Бердянський державний педагогічний університет запрошує до участі в роботі Все­української науково-практичній конференції, присвяченій 175-річчю з дня народження М.О.Корфа „III ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОРФІВСЬКІ ЧИТАННЯ”, яка відбудеться 22-23 жовтня 2009 року.

 

Основні напрями роботи конференції:

1.                Педагогічна спадщина М.О.Корфа і сучас­ний освітній простір.

2.                Актуальність ідей М.О.Корфа у світлі про­фесійної підготовки майбутніх педагогів.

3.                Реалізація ідей М.О.Корфа в навчально-виховному процесі початкової школи.

4.                Роль музейної педагогіки у пропаганді творчості М.О.Корфа.

5.                Морально-релігійне виховання М.О.Корфа і стан викладання дисципліни «Основи хрис­тиянської етики» у сучасній школі.

 

Умови участі в конференції:

Для участі в конференції необхідно надіслати до оргкомітету до 25 вересня 2009 p.:

  • заявку на участь у конференції.(форма додається);
  • / текст статті (6-10 сторінок);
  • рецензію за підписом доктора або кандида­та наук;
  • ксерокопію документа про оплату за публі­кацію.

Статті з проблематики конференції плану­ється опублікувати у збірнику наукових праць, який включено до переліку видань ВАК Украї­ни і видається на засадах самофінансування.

Надається  один  примірник  збірника  на всіх авторів, якщо стаття в співавторстві. Для участі у роботі конференції необхідно зробити організаційний внесок в розмірі 50 грн.

Вимоги до змісту та оформлення статей відповідно до Постанови ВАК України від 15.01.2003 р.№ 7-05/1, п.З:

Наукова стаття обов’язково має включати такі елементи: постановка проблеми у загаль­ному вигляді та її зв’язок із важливими науко­вими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких запо­чатковано розв’язання проблеми і на які спира­ється автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуєть­ся означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основ­ного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль­татів; висновки з даного дослідження і перспе­ктиви подальших наукових пошуків.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Один примірник роздрукованого тексту у форматі Microsoft Word (*.doc) обсягом 6-10 сторінок формату А4 комп’ютерного тексту.

1.1.          Поля: ліве, зверху та знизу – 2,0 см, праве -1,5 см.

1.2.          Абзац:  1,0 см.

1.3.    Шрифт: Агіаl, розмір шрифту 14.

1.4.          Міжрядковий інтервал – 1,5.

1.5.          Мова – українська, російська.

2.   Стаття подається на дискеті 3,5 (А:) у форматі Microsoft Word (*.doc) формату А5 комп’ютерного тексту (14,8*21,0 – розмір ар­куша).

2.1.    Поля: ліве – 1,5 см, верхнє – 1,5 см, нижнє – 2,0 см, праве – 1,5 см.

2.2.    Абзац: 1,0 см.

2.3.    Шрифт: Агіаl, розмір шрифту 10.

2.4.    Міжрядковий інтервал – одинарний.

2.5.    Мови – українська, російська.

3. У лівому куті – шифр УДК. У правому – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, у дужках – навчальний заклад.
Через інтервал великими літерами напівжирним шрифтом по центру подається назва статті. Через інтервал – текст статті. Че­рез інтервал – по центру великими літерами та напівжирним шрифтом ЛІТЕРАТУРА.

4.  Список літератури (за вимогами ВАК 2009p.) подається в кінці статті (нумерувати дже­рела за абеткою). Кількість використаних джерел має бути не менше 6.

5.  У тексті статті посилання на літературу в тексті робляться в квадратних дужках.

6. Після статті обов’язково подаються ре­зюме та ключові слова українською, російською та англійською мовами на 4-5 рядків.

В українському та російському варіантах вказати в такому порядку повністю: прізвище, ім’я, по батькові та повну назву статті напівжирним шрифтом.

В англійському варіанті – ім’я, прізвище та повну назву статті напівжирним шрифтом.

7.    Рецензія на статтю за підписом доктора або кандидата наукОБОВ’ЯЗКОВО!

Сторінки статті не нумеруються. Матеріали, оформлені з порушенням зазна­чених вище вимог, не будуть прийняті до дру­ку.  Автор  несе відповідальність за зміст та літературну редакцію статті.

Вартість 1 сторінки статті 20 грн. Додатко­во автор сплачує 10 грн. за пересилання збірника. Строк подання матеріалів до 25 ве­ресня 2009 р.

 

Програма конференції

22.10.09

08.00 – 09.30 Заїзд учасників конференції, реєстрація.

10.00 – 12.00 Пленарне засідання.

12.00 – 13.00 Перерва.

13.00 – 17.00 Робота секцій.

18.00 – 20.00 Вечір відпочинку (культурна програма).

23.10.09

09.00 – 12.00 Робота секцій.

12.00 – 13.00 перерва.

13.00 – 15.00 Підсумкове пленарне засідання

Матеріали на конференцію надсилати:

  • в електронному вигляді за адресою: pedagogy bdpu @ mail. гu;
  • у друкованому вигляді за адресою: Чемоніна Лада В’ячеславівна, пл. І Бердянської Ради, 6.2, кв. 13, М.Бердянськ, 71118. З усіх питань звертатися в орг. комітет конференції за тел. (06153) 7-32-92 (кафедра педагогіки)

ДОДАТОК

Заявка на участь у роботі конференції

1.     Прізвище, ім’я, по батькові.

2.     Вчений ступінь, звання.

3.     Повна назва закладу, де працює заявник.

4.     Секція.

5.     Тема доповіді.

6.      Домашня адреса.

7.      Е- mail.

8.        Планую: виступити з доповіддю, тільки друк статті (необхідно підкреслити).

9.        Матеріали доповіді і перекази надіслані (ксеро­копії чеків).

10.     Дата.

11.     Підпис.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали