НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність М. М. Грінченко

 1. Акорди: антологія української лірики від смерті Шевченка / упоряд. І. Франко ; іл. Ю. Панькевич ; [Післямова і прим. М. Ільницького]. – Репринт. Вид. з дод. – Київ : Веселка, 2005. – С. 263–264.
 2. Антонець Н. Б. Cторінка педагогічного грінченкознавства радянської доби / Н. Б. Антонець // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 24‑28.
 3. Білоцерківська, Г. До історії видання першої біографії Б. Грінченка 1911 р. (за листуванням М. Грінченко-Загірньої та М. Плевако) [Електронний ресурс] / Ганна Білоцерківська // Укр. писемність та мова у манускриптах і друкарстві : наук. конф. – 2011. − Режим доступу: http://vuam.org.ua/uk/704. – Назва з екрану.
 4. Богданець-Білоскаленко, Н.І. Унікальна родина Грінченків / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Вісн. Ін-ту розвитку дитини: Сер.: Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 9. – С. 36 – 42.
 5. Вервес, Г. Д. Як література самоутверджується у світі / Г. Д. Вервес. – Київ : Дніпро, 1990. – 452 с.
 6. *Думанська, М. Громадська і видавнича діяльність Марії Грінченко-Загірньої / М. Думанська // Поліграфія і видавнича справа : наук.- техн. зб. / Українська академія друкарства. – Львів, 2007. – Вип. 2(46). – С. 39–44.
 7. *Думанська, М. Марія Грінченко як авторка і редакторка «книжок для народу» / М. Думанська // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2007. – № 6. – С. 33–42.
 8. Думанська, М. Марія Грінченко як видавець і редакторка: спроба комплексного дослідження / М. Думанська // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер. : Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2007.  – Вип. 9. – С. 42–47.
 9. *Думанська, М. Особливості перекладацької творчості Марії Грінченко для дітей (на прикладі казки Г. К. Андерсена «Соловейко») / М. Думанська // Вісн. Сумського держ. ун-ту : зб. наук. пр. Сер. : Філологія. – Суми, 2007. – № 1. – Т. I.– С. 26–31.
 10. *Думанська, М. Читач і «народно просвітній» текст: із досвіду редакторської роботи Марії Грінченко / М. Думанська // Зб. праць Науково-дослідного Центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2007. – Вип. 15. – С. 436–443.
 11. *Думанська, М. Незнана Марія Грінченко / М. Думанська // Зб. праць Науково-дослідного Центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2008. – Вип. 1(16). – С. 434–444.
 12. Думанська, М. Поетичні тексти Марії Грінченко для дітей: емотивність як інформаційна домінанта / М. Думанська // Наука і вища освіта. Тези доповідей ХVI Міжнародної наукової конференції молодих науковців (Запоріжжя, 17–18 квітня 2008 р.) : У 4 т. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, – Т. 3. – С. 30.
 13. *Думанська, М. Популяризаторська майстерність Марії Грінченко (на прикладі «народнопросвітніх» видань) / М. Думанська //Друкарство молоде. Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів (Київ, 16-18 квітня 2008 р.). – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2008. – С. 300–302.
 14. Думанська, М. Редакторсько-видавничий досвід Марії Грінченко крізь призму ґендерної теорії : методологічні засади / М. Думанська // Журналістика, філологія та медіаосвіта : зб. наук. доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 14-15 травня 2009 р.) : У 2 т. – Факультет філології та журналістики Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Освіта, 2009. – Т.1. – С. 96–99.
 15. *Думанська, М. І. Організаційно-видавничі та редакторські аспекти діяльності Марії Грінченко : дис. … канд. із соц. комунікацій: 27.00.05 / Думанська Марія Ігорівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 215 с.
 16. *Єфремов, С. Марія Грінченкова / Сергій Єфремов // Зап. іст.-філол. відділу ВУАН / за ред. А. Кримського. – Київ, 1929. – Кн. ХХІ–ХХІІ. – С.ХХХІІІ–ХХХVІІІ.
 17. Жук, Є. Внесок Марії Миколаївни Грінченко-Загірньої у культурно-освітній рух на Чернігівщині [Електронний ресурс] / Є. Жук. – Режим доступу :https://www.gorod.cn.ua%2Fprint%2Fcity_797.html&ei=EXfT. – Назва з екрану
 18. *Зібрання Грінченкіани Музею книги і друкарства України та Київського університету імені Бориса Грінченка: каталог до 150-річчя до дня народження Б. Д. Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім.Б. Грінченка, 2013. – 80 с.
 19. *Кирилюк, Є. Марія Миколаївна Грінченкова (М. Загірня) / Є.Кирилюк //Пролет. правда. – 1928. – Ч. 164. – 17 лип. – С. 5.
 20. *Книш, І. Жінка вчора і сьогодні : вибр. ст. / Ірена Книш. – Вінніпег : Накладом автора, 1958. – 200 с.
 21. *Книш, І. Відгуки часу: вибр. нариси, статті, спогади, матеріали / І. Книш. – Вінніпег, 1972. – 404 с.
 22. Козар, Л. Марія Грінченко в історії української фольклористики / Лідія Козар // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 36–45.
 23. Копиленко, Н. Б. Освітянський подвиг Марії Грінченко / Н. Б. Копиленко // Рідна шк. – 1994. – № 9. – С. 2–6.
 24. *Копиленко, Н. Б. Підручники Б. Грінченка / Н. Б. Копиленко // Розвиток освіти в Україні (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : зб. наук. пр. / наук. ред. О. В. Сухомлинська. – Київ : Ін-т педагогіки України, 1995. – С. 36–43.
 25. *Копиленко, Н. Б. Марія Грінченко (1863 –1928) / Н. Б. Копиленко // Нариси історії українського шкільництва (1905–1933) : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Заповіт, 1996. – С. 238–245.
 26. Копиленко, Н. До ювілею подружжя Грінченків / Наталія Копиленко // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 44–50.
 27. Копиленко, Н. В славу Грінченків своєю скромною рукою вписала ти нестерті письмена / Н. Копиленко // Пед. газ. – 1999. – № – С. 3.
 28. Копиленко, Н. Б. Історична постать у сімейному інтер’єрі: родина Грінченків / Н. Б. Копиленко // Журн. для батьків.– 1999. – № 1. –С. 26–28.
 29. *Кравченюк, О. Ібсен в українській літературі / Осип Кравченюк // Альм. Укр. Нар. Союзу на рік 1981. – Нью-Йорк, 1981. – С. 219–231.
 30. *Кравченюк, О. Незаслужено призабута. До 70-річчя смертi Марії Грінченко / Осип Кравченюк // Наше життя. – Р. LV. – Ч. 7/8. – С.5–7.
 31. Лашко, М. В. Становлення Марії Грінченко як педагога-просвітника / Михайло Васильович Лашко // Шлях освіти. – 2011. – № 4. – С. 33–37.
 32. *Лашко, М. В. Вплив Бориса Грінченка на формування і становлення Марії Грінченко як педагога-просвітника / М.В.Лашко // Борис Грінченко – відомий і невідомий : матеріали щоріч. Грінченків. читань, 8 груд. 2011 р. / за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружої, А. І. Мовчун. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 100–108.
 33. Лашко, М. Науково-просвітницька діяльність М. Грінченко в Україні (1917–1928) / Михайло Лашко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань, 2012. – Ч. 3. – С. 166–171.
 34. *Лашко, М. В. Образ дитини в підручниках Марії Грінченко / М. В. Лашко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / за заг. ред. А. В. Троцко. – Харків, 2012. – Вип. 31. – С. 116–122.
 35. Лашко, М. В. Основні періоди просвітницько-педагогічної діяльності М. Грінченко (1863–1928) / М. В. Лашко // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Ін-т проблем виховання НАПН України; редкол.: В. О. Огнев’юк, І. Д. Бех, Л. Л. Хоружа [та ін.]. – Київ, 2012. – № 18. – С. 4–7.
 36. *Лашко, М. В. Підручник для початкової школи М. Грінченко «Наша рідна мова» (1918): структура, зміст і принципи» / М. В. Лашко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 11. – С. 167–172.
 37. *Лашко, М. В. Погляди на сімейне виховання в епістолярній спадщині родини Грінченків / М. В. Лашко // Борис Грінченко – відомий і невідомий: матеріали щоріч. Грінченків. читань, 5 груд. 2012 р. / за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружої, А. І. Мовчун. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 114–118.
 38. Лашко, М. Проблема народного вчителя у творчій спадщині М. Грінченко / Михайло Лашко // Педагогіка вищої та серед. шк. : зб. наук. пр. / за ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 39. – С. 326–331.
 39. Лашко, М. В. Просвітницько-педагогічна діяльність М. Грінченко: історіографія дослідження / М. В. Лашко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 411–416.
 40. *Lashko, M. Maria Grinchenko’sideas about the development of public schools in Ukraine / М. Lashko // The Advanced science Journal USA. – 2013. – Issue– Р. 77–80.
 41. *Видавнича діяльність М. Грінченко як складова просвітництва народу. //М.В. Лашко // Програма Міжнародної наукової конференції «1025‑річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи», 22 травня 2014 року.Київ. – 2014 р.
 42. *Лашко, М. В. Вклад Марии Гринченко в популяризацию творческого наследия Бориса Гринченко в Украине (1910–1928) / М. В. Лашко // Вестн. Актюбин. регион. госуд. ун-та им. К. Жубанова / отв. ред. Г. Д. Караша. – Актобе, 2014. – С. 160–166.
 43. *Лашко, М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863-1928): автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 /Лашко Михайло Васильович ; наук. кер. Л. Д. Березівська ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с.
 44. *Луговий, О. Визначне жіноцтво України: істор. життєписи / Олександр Луговий. – Торонто : Накладом автора, 1942. – 252 с.
 45. Малиш М. М. Книговидавнича діяльність Бориса Грінченка: дис. … канд. філол. наук: 10.01.10 / Малиш Мирослава Михайлівна. – Київ, 1994. – 156 с.
 46. Марія Миколаївна Грінченкова // Рос-укр. словник. – Київ, 1929. – Т. 2. – Вип. 1. – 392 с.
 47. Матвійчук, О. Є. Внесок Марії Грінченко в українське книговидання [Електронний ресурс] / О. Є Матвійчук. – Режим доступу: http://www.ippo.org.ua/files _2010/1213/2.doc. – Назва з екрану.
 48. *Мовчун. А. Борис Грінченко і Марія Загірня: феномен родинного життя / Антоніна Мовчун // Слово просвіти. – 2013. –№ 2. – С. 3.
 49. *Наумова, М. Не пропаде даремно праця наша: (Пам’яті Марії Грінченко) /Марія Наумова //Література. Діти. Час : зб. літ.-крит. ст. про дитячу літературу. – Київ : Веселка, 1990. – С. 139–
 50. Нежива, Л. Творча спадщина Марії Загірньої і проблеми національної освіти / Л. Нежива // Українська духовна культура в системі національної освіти : тези наук. конф. – Харків, 1995. – С. 153–154.
 51. Нежива, Л., Неживий, О. На ниві добротворення (До 135-річчя від дня народження Марії Загірньої) / Л. Нежива, О. Неживий // Дивослово. – 1998. – № 6. – С. 13–16.
 52. *Нежива, Л. Педагогічна та культурно-просвітня діяльність Марії Загірньої / Л. Нежива // Матеріали наук.-практ. конф. «Розвиток освіти і культури України в ХVІІ – ХІХ ст.». – Глухів, 1999. – С. 14–16.
 53. Нежива, Л. Проблеми літературної творчості Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка № 7 (17) : матеріали Всеукр. наук. конф. «Луганщина в системі національних духовних цінностей : до 135-річчя Б. Д. Грінченка». – Луганськ, 1999. – С. 59–61.
 54. Нежива, Л. Відображення культурно-освітнього руху в мемуаристиці Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2000. – № 10 (30). – С. 117–121.
 55. Нежива, Л. Листи Марії Загірньої до Івана Липи / Л. Нежива // Слово і час. – 2000. – № 5. – С. 67–74.
 56. Нежива, Л. Літературні переклади Марії Загірньої / Л. Нежива // Вісн. Харківського нац. ун-ту. – Харків, 2000. – № 491. – С. 593–597.
 57. *Нежива, Л. Марія Загірня – видавець «Слова о полку Ігоревім» / Л. Нежива // «Слово о полку Ігоревім» і Луганщина : матеріали Всеукр. наук. конф. – Луганськ, 2000. – С. 125–127.
 58. Нежива, Л. «…Книжка наша – то єдиний провідник освіти». (Літературна спадщина Марії Загірньої) / Л. Нежива // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2001. – № 2. – С. 54–64.
 59. *Нежива, Л. Л. Літературно-мистецькі та наукові пошуки Марії Загірньої : дис. … канд. філол. наук: 10.01.01 / Нежива Людмила Львівна; Запоріз. держ. ун-т. – Луганськ, 2001. – 178 с.
 60. *Нежива, Л. Марія Загірня. Урок 3 /Неживий О. І., Нежива Л. Л. // Література рідного краю. 10 клас : Підручник-хрестоматія. – Луганськ : Знання, 2001. – С. 24–36.
 61. *Некрологія. Грінченкова Марія Миколаївна (М. Загірня) // Україна: наук. двомісячник українознавства / під ред. М. Грушевського. – 1928.– № 6. – С. 215.
 62. *Павловський, В. Перше українське жіноче об’єднання в Києві (1901‑1905) / Вадим Павловський // Сучасність. – 1987. – Ч. 5 (313). – С. 54–66.
 63. *Памяти Марії Загірньої (1863 –1928) // Свобода. – 1928. – Т.ХХХVІ, № – 14 серп. – С 2.
 64. Письмо Х. Д. Алчевской // Укр. жизнь. – 1912. – № 4. – С. 85–91.
 65. Погрібний А. Г. Унікальний документ нашої культури / А. Г. Погрібний // Рукоп. та книж. спадщина України, 1993. – Вип. 1.– С. 70–83.
 66. Пустовіт, В. Ю. Парадигма націєтворення у мемуарній спадщині Марії Загірньої / В. Ю. Пустовіт // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – № 1 (164). – С. 125–130.
 67. *Рахно, О. Л. Чернігівські земці (історико-біографічні нариси) / О. Л. Рахно. – Чернігів : КП «Чернігівські обереги», 2009. – 352 с.
 68. Рудченко, М. Таємниця одного видання / М. Рудченко // Прапор. –1957. – № 3. – С. 109–110.
 69. *Русова, С. Наші визначні жінки. Літературні характеристики силуети / С. Русова. – Коломия, 1934. – 92 с.
 70. Смоляр, Л. Участь жіноцтва у діяльності громад / Людмила Смоляр // Сучасність. – 1998. – № 9. – С. 76–90.
 71. *Смоляр, Л. Марія Загірна-Грінченко – жінка незламного духу (1863‑1928) / Людмила Смоляр // Наше життя. – 2002. – Ч. 4. – С. 1–3.
 72. *Снісаренко, Д. О. Село Олексіївка – один із культурних осередків за часів учителювання Бориса та Марії Грінченків / Д. О. Снісаренко // Творча спадщина Б. Грінченка і укр. нац. ідея : матеріали всеукр. наук. конф. до 145-річчя з дня народження Б. Грінченка / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : СДД Рєзніков В. С., 2008. – 364 с.
 73. *Спис друкованих писаннів Марії Грінченкової // Зап. іст.-філол. Відділу ВУАН / за ред А. Кримського. – Київ, 1923. – Кн. ІІ–ІІІ. – С. 109–115.
 74. *Тимченко, Є. Відповідь на замітку М. Грінченкової / Є. Тимченко // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН / за ред. А. Кримського. – Київ, 1920–1922. – Кн. І–ІІІ. – С. 247.
 75. *Чередниченко, В. Нариси з дитячої літератури. Марія Загірня (Грінченко) / В. Чередниченко // Новими стежками. – 1923. – Ч. 1 (4/5). – С. 36–37.

Анонси та оголошення

28.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ПРОЦЕНКО ГАННУ ВОЛОДИМИРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали