НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність М. І. Демкова

 1. Алексеева Л. В. Взгляды М. И. Демкова на роль этики в навственном воспитании подрастающего поколения / Л. В. Алексеева // Педагогика. – 2011. – № 15. – С. 57–62. – Режим доступу : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/800http://elib.psu. (дата звернення: 25.03.19). – Назва з екрана.
 2. Бєлкіна, Н. І. Деякі питання дидактики в педагогічній спадщині М. Демкова / Бєлкіна Н. І., Красновид М. М. // Наук. зап. Психолого педагогічні науки / Ніжин. держ. ун т ім. Миколи Гоголя. – 2012. – № 2. – С. 155–157. – Бібліогр.: 7 назв. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_2_41. (дата звернення: 18.03.19). – Назва з екрана.
 3. Бєлкіна, Н. І. Історія вітчизняної педагогіки в науковій спадщині М. І. Демкова / Н. І. Бєлкіна // Наук. записки Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 1997. – № 1. – С. 13–16.
 4. Бєлкіна, Н. І. Михайло Демков / Н. І. Бєлкіна // Сіверян. літопис. – 1998. – № 4. – С. 63–66.
 5. Бєлкіна, Н. І. Освітня діяльність і педагогічні погляди М. І. Демкова (1859–1939) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Бєлкіна Надія Іванівна ; Нац. пед. ун т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 1999. – 21 с.
 6. Те саме : дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Бєлкіна Надія Іванівна ; Ніжин. держ. пед. ун т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 1998. – 181 с.
 7. Бєлкіна, Н. І. Проблеми морального виховання у педагогічній спадщині М. Демкова / Н. І. Бєлкіна // Там само. – 2012. – № 2. – С. 155–157 .
 8. Бєлкіна, Н. Проблеми морального виховання у педагогічній спадщині М. Демкова / Надія Бєлкіна // Історико педагогічний альманах / АПН України, Уман. держ. пед. ун т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 25–28. – Бібліогр.: 5 назв.
 9. Бєлкіна, Н. І. Проблеми неперервної освіти вчителів у педагогічній спадщині М. І. Демкова / Н. І. Бєлкіна // Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми : матеріали Міжнар. наук. практ. конф., 28–31 жовт. 1996 р. : у 6 кн. / АПН України, Чернів. держ. ун т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 1996. – Кн. 2. – С. 147–150.
 10. Бєлкіна, Н. І. Проблеми підготовки вчителів у педагогічній спадщині М. І. Демкова / Н. І. Бєлкіна // Література та культура Полісся : [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. ун т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 1997. – Вип. 8. – С. 119–122.
 11. Бєлкіна, Н. І. Розвиток ідей К. Ушинського про педагогіку як науку і мистецтво виховання в спадщині М. Демкова / Бєлкіна Н. І. // Наук. записки Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 1. – С. 185–187. – Бібліогр.: 9 назв. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_1_43. (дата звернення: 9.01.19). –Назва з екрану.
 12. Бєлкіна, Н. І. Український педагог Михайло Іванович Демков / Н. І. Бєлкіна // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 36–38.
 13. Брунчукова, Н. М. Взгляды М. И. Демкова на роль этики в навственном воспитании подрастающего поколения / Н. М. Брунчукова, Л. В. Алексеева // Вестн. Полоц. гос. ун та. Сер. Е, Педагогические науки. – 2011. – № 15. – С. 57–62. – Библиогр.: 9 назв.
 14. Гавриленко, Т. Л. Деякі питання дидактики у творчості М. Демкова, О. Комарова, С. Миропольського / Т. Л. Гавриленко // Вісн. Черніг. держ. пед. ун ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2001. – Вип. 7. – С. 20–23.
 15. Гавриленко, Т. Л. Проблеми дидактики початкової школи в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Т. Л. Гавриленко ; Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2004. – 20 c.
 16. Говорун, А. В. М. І. Демков про роль моральної звички у вдосконаленні особистості / А. В. Говорун // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 38. – С. 183–191. – Бібліогр.: 4 назви.
 17. Домбровська, Л. Михайло Демков – невтомний трудівник на ниві вітчизняної освіти / Лариса Домбровська // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 4. – С. 27–31. – Бібліогр.: 16 назв. . – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9647/1/08%2C06%2C15.pdf (дата звернення: 25.03.19). –Назва з екрану.
 18. Дригус, М. Т. Організаційна психолого педагогічна система вдосконалення професійної діяльності вчителя у науковій спадщині М. І. Демкова / М. Т. Дригус // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2006. – Т. 1 : Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія, вип. 17. – С. 109–113.
 19. Дригус, М. Т. Психолого-педагогічна система виховання у творчій спадщині М. I. Демкова / М. Т. Дригус // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2004. – Т. 6, ч. 4. – С. 106–111.
 20. Дригус, М. Т. Система організації освітнього простору у науковій спадщині М. І. Демкова / М. Т. Дригус // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2007. – Т. 7 : Екологічна психологія, вип. 13. – С. 49–54.
 21. Егоров, С. Ф. О Михаиле Ивановиче Демкове / С. Ф. Егоров // Педагогика. – 1995. – № 1. – С. 113–117.
 22. Задорожна, Л. В. Ідеї педагогічної майстерності в діяльності Глухівського вчительського інституту (1874–1917 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Задорожна Леніна Вікторівна ; Луган. держ. пед. ун‑т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2000. – 18 c.
 23. Задорожна, Л. В. Педагогічні здобутки викладачів Глухівського учительського інституту дореволюційного періоду (1874–1917 рр.) / Л. В. Задорожна ; Глухів. держ. пед. ін‑т ім. С. М. Сергєєва‑Ценського. – Глухів : [б. в.], 1999. – 76 c. . – Режим доступу: http://issp.gnpu.edu.ua/sites/default/files/doc/8_0.pdf (дата звернення: 25.03.19). –Назва з екрану.
 24. Задорожна-Княгницька, Л. В. Проблема педагогічної майстерності у працях М. Демкова (1880–1904) / Задорожна Княгницька Л. В. // Там само. – 2009. – № 4. – С. 154–157. – Бібліогр.: 5 назв.
 25. Онипченко, О. Педагогічні ради: історико педагогічний аспект становлення і розвитку / О. Онипченко // Рідна шк. – 2006. – № 6. – С. 72–74.
 26. Особиста справа Демкова М. І. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 166. – Оп. 12. – Спр. 2078.
 27. Потапова, О. В. Аксиологические идеи М. И. Демкова как средство гуманистического ориентирования педагогов и родителей / О. В. Потапова. – М. : Изд. Дом «Городец», 2011. – 32 с.
 28. Потапова, О. В. Аксиологические основы воспитания в контексте гуманистической педагогики М. И. Демкова / О. В. Потапова // Непрерывное психолого педагогическое образование: проблемы, поиски, перспективы : материалы Междунар. науч. практ. конф., посвящ. 70 лет. юбилею извест. ученого, д ра пед. наук, проф., Заслуж. деятеля науки РФ Нигматова Зямиля Газизовича (12–13 нояб. 2009 г., г. Казань) : в 2 ч. / под ред. Р. А. Валеевой, Г. Х. Фахрутдиновой. – Казань, 2009. – Ч. 2. – С. 79–81.
 29. Потапова, О. В. Воспитательные ценности в педагогическом наследии М. И. Демкова : автореф. дис. … канд. пед. наук : [специальность] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Потапова Ольга Викторовна ; [Смол. гос. ун т]. – Смоленск : [б. и.], 2012. – 22 с.
 30. Потапова, О. В. Гуманистические идеи М. И. Демкова об укреплении и сохранении здоровья как общечеловеческой ценности / О. В. Потапова // Хуманизация и демократизация на университетското образование : сборник с научни стати (четвъерта). – Габрово, 2009. – С. 151–152.
 31. Потапова, О. В. К вопросу о педагогической аксиологии взглядов М. И. Демкова / О. В. Потапова // Аксиология современного воспитания в системе непрерывного образования : материалы IV междунар. науч. практ. конф. – Смоленск, 2010. – Вып. 4. – С. 30–34.
 32. Потапова, О. В. М. И. Демков о значении знания и познавательной деятельности в воспитании / О. В. Потапова // Воспитание школьников. – 2010. – № 8. – С. 69–72.
 33. Потапова, О. В. Семейное воспитание как ценность в педагогическом наследии М. И. Демкова / О. В. Потапова // Воспитание школьников. – 2011. – № 6. – С. 70–73.
 34. Потапова, О. В. Устный журнал для родителей детей младшего школьного возраста (с использованием педагогических идей М. И. Демкова) / О. В. Потапова // Практическая педагогика для воспитателей и родителей : учеб. метод. пособие. – Смоленск, 2009. – С. 238–245.
 35. Самоплавська, Т. О. Демков Михайло Іванович / Т. О. Самоплавська // Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень ; АПН України. – Київ, 2008. – С. 166–167.
 36. Самоплавська, Т. О. Демков Михайло Іванович / Т. О. Самоплавська // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 129–134.
 37. Черкасов, О. Формування теоретико‑концептуальних основ дослідження історії освіти в Україні у другій половині XIX – на початку XX століть: джерелознавчий аспект / Олексій Черкасов. – Київ : НПУ ім.М. П. Драгоманова, 2006. – 136 с. – Про М. Демкова: с. 4, 11, 21, 23, 65, 70, 73, 75, 76, 84, 98, 100, 113, 115.
 38. Шапошнікова, Л. М. Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець XIX – поч. ХХ ст.): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Шапошнікова Лариса Миколаївна ; Житом. держ. ун‑т ім. Івана Франка. – Житомир : [б. в.], 2007. – 19 с.

З цими виданнями ви можете ознайомитись у

Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені

В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

31.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГАЙДУК ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали