НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Публікації про життя та діяльність М. І. Демкова

 1. Алексеева Л. В. Взгляды М. И. Демкова на роль этики в навственном воспитании подрастающего поколения / Л. В. Алексеева // Педагогика. – 2011. – № 15. – С. 57–62. – Режим доступу : http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/800http://elib.psu. (дата звернення: 25.03.19). – Назва з екрана.
 2. Бєлкіна, Н. І. Деякі питання дидактики в педагогічній спадщині М. Демкова / Бєлкіна Н. І., Красновид М. М. // Наук. зап. Психолого педагогічні науки / Ніжин. держ. ун т ім. Миколи Гоголя. – 2012. – № 2. – С. 155–157. – Бібліогр.: 7 назв. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_2_41. (дата звернення: 18.03.19). – Назва з екрана.
 3. Бєлкіна, Н. І. Історія вітчизняної педагогіки в науковій спадщині М. І. Демкова / Н. І. Бєлкіна // Наук. записки Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 1997. – № 1. – С. 13–16.
 4. Бєлкіна, Н. І. Михайло Демков / Н. І. Бєлкіна // Сіверян. літопис. – 1998. – № 4. – С. 63–66.
 5. Бєлкіна, Н. І. Освітня діяльність і педагогічні погляди М. І. Демкова (1859–1939) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Бєлкіна Надія Іванівна ; Нац. пед. ун т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 1999. – 21 с.
 6. Те саме : дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Бєлкіна Надія Іванівна ; Ніжин. держ. пед. ун т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 1998. – 181 с.
 7. Бєлкіна, Н. І. Проблеми морального виховання у педагогічній спадщині М. Демкова / Н. І. Бєлкіна // Там само. – 2012. – № 2. – С. 155–157 .
 8. Бєлкіна, Н. Проблеми морального виховання у педагогічній спадщині М. Демкова / Надія Бєлкіна // Історико педагогічний альманах / АПН України, Уман. держ. пед. ун т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 25–28. – Бібліогр.: 5 назв.
 9. Бєлкіна, Н. І. Проблеми неперервної освіти вчителів у педагогічній спадщині М. І. Демкова / Н. І. Бєлкіна // Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми : матеріали Міжнар. наук. практ. конф., 28–31 жовт. 1996 р. : у 6 кн. / АПН України, Чернів. держ. ун т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 1996. – Кн. 2. – С. 147–150.
 10. Бєлкіна, Н. І. Проблеми підготовки вчителів у педагогічній спадщині М. І. Демкова / Н. І. Бєлкіна // Література та культура Полісся : [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. ун т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 1997. – Вип. 8. – С. 119–122.
 11. Бєлкіна, Н. І. Розвиток ідей К. Ушинського про педагогіку як науку і мистецтво виховання в спадщині М. Демкова / Бєлкіна Н. І. // Наук. записки Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 1. – С. 185–187. – Бібліогр.: 9 назв. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_1_43. (дата звернення: 9.01.19). –Назва з екрану.
 12. Бєлкіна, Н. І. Український педагог Михайло Іванович Демков / Н. І. Бєлкіна // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 36–38.
 13. Брунчукова, Н. М. Взгляды М. И. Демкова на роль этики в навственном воспитании подрастающего поколения / Н. М. Брунчукова, Л. В. Алексеева // Вестн. Полоц. гос. ун та. Сер. Е, Педагогические науки. – 2011. – № 15. – С. 57–62. – Библиогр.: 9 назв.
 14. Гавриленко, Т. Л. Деякі питання дидактики у творчості М. Демкова, О. Комарова, С. Миропольського / Т. Л. Гавриленко // Вісн. Черніг. держ. пед. ун ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2001. – Вип. 7. – С. 20–23.
 15. Гавриленко, Т. Л. Проблеми дидактики початкової школи в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Т. Л. Гавриленко ; Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2004. – 20 c.
 16. Говорун, А. В. М. І. Демков про роль моральної звички у вдосконаленні особистості / А. В. Говорун // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 38. – С. 183–191. – Бібліогр.: 4 назви.
 17. Домбровська, Л. Михайло Демков – невтомний трудівник на ниві вітчизняної освіти / Лариса Домбровська // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 4. – С. 27–31. – Бібліогр.: 16 назв. . – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9647/1/08%2C06%2C15.pdf (дата звернення: 25.03.19). –Назва з екрану.
 18. Дригус, М. Т. Організаційна психолого педагогічна система вдосконалення професійної діяльності вчителя у науковій спадщині М. І. Демкова / М. Т. Дригус // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2006. – Т. 1 : Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія, вип. 17. – С. 109–113.
 19. Дригус, М. Т. Психолого-педагогічна система виховання у творчій спадщині М. I. Демкова / М. Т. Дригус // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2004. – Т. 6, ч. 4. – С. 106–111.
 20. Дригус, М. Т. Система організації освітнього простору у науковій спадщині М. І. Демкова / М. Т. Дригус // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2007. – Т. 7 : Екологічна психологія, вип. 13. – С. 49–54.
 21. Егоров, С. Ф. О Михаиле Ивановиче Демкове / С. Ф. Егоров // Педагогика. – 1995. – № 1. – С. 113–117.
 22. Задорожна, Л. В. Ідеї педагогічної майстерності в діяльності Глухівського вчительського інституту (1874–1917 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Задорожна Леніна Вікторівна ; Луган. держ. пед. ун‑т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2000. – 18 c.
 23. Задорожна, Л. В. Педагогічні здобутки викладачів Глухівського учительського інституту дореволюційного періоду (1874–1917 рр.) / Л. В. Задорожна ; Глухів. держ. пед. ін‑т ім. С. М. Сергєєва‑Ценського. – Глухів : [б. в.], 1999. – 76 c. . – Режим доступу: http://issp.gnpu.edu.ua/sites/default/files/doc/8_0.pdf (дата звернення: 25.03.19). –Назва з екрану.
 24. Задорожна-Княгницька, Л. В. Проблема педагогічної майстерності у працях М. Демкова (1880–1904) / Задорожна Княгницька Л. В. // Там само. – 2009. – № 4. – С. 154–157. – Бібліогр.: 5 назв.
 25. Онипченко, О. Педагогічні ради: історико педагогічний аспект становлення і розвитку / О. Онипченко // Рідна шк. – 2006. – № 6. – С. 72–74.
 26. Особиста справа Демкова М. І. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 166. – Оп. 12. – Спр. 2078.
 27. Потапова, О. В. Аксиологические идеи М. И. Демкова как средство гуманистического ориентирования педагогов и родителей / О. В. Потапова. – М. : Изд. Дом «Городец», 2011. – 32 с.
 28. Потапова, О. В. Аксиологические основы воспитания в контексте гуманистической педагогики М. И. Демкова / О. В. Потапова // Непрерывное психолого педагогическое образование: проблемы, поиски, перспективы : материалы Междунар. науч. практ. конф., посвящ. 70 лет. юбилею извест. ученого, д ра пед. наук, проф., Заслуж. деятеля науки РФ Нигматова Зямиля Газизовича (12–13 нояб. 2009 г., г. Казань) : в 2 ч. / под ред. Р. А. Валеевой, Г. Х. Фахрутдиновой. – Казань, 2009. – Ч. 2. – С. 79–81.
 29. Потапова, О. В. Воспитательные ценности в педагогическом наследии М. И. Демкова : автореф. дис. … канд. пед. наук : [специальность] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Потапова Ольга Викторовна ; [Смол. гос. ун т]. – Смоленск : [б. и.], 2012. – 22 с.
 30. Потапова, О. В. Гуманистические идеи М. И. Демкова об укреплении и сохранении здоровья как общечеловеческой ценности / О. В. Потапова // Хуманизация и демократизация на университетското образование : сборник с научни стати (четвъерта). – Габрово, 2009. – С. 151–152.
 31. Потапова, О. В. К вопросу о педагогической аксиологии взглядов М. И. Демкова / О. В. Потапова // Аксиология современного воспитания в системе непрерывного образования : материалы IV междунар. науч. практ. конф. – Смоленск, 2010. – Вып. 4. – С. 30–34.
 32. Потапова, О. В. М. И. Демков о значении знания и познавательной деятельности в воспитании / О. В. Потапова // Воспитание школьников. – 2010. – № 8. – С. 69–72.
 33. Потапова, О. В. Семейное воспитание как ценность в педагогическом наследии М. И. Демкова / О. В. Потапова // Воспитание школьников. – 2011. – № 6. – С. 70–73.
 34. Потапова, О. В. Устный журнал для родителей детей младшего школьного возраста (с использованием педагогических идей М. И. Демкова) / О. В. Потапова // Практическая педагогика для воспитателей и родителей : учеб. метод. пособие. – Смоленск, 2009. – С. 238–245.
 35. Самоплавська, Т. О. Демков Михайло Іванович / Т. О. Самоплавська // Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень ; АПН України. – Київ, 2008. – С. 166–167.
 36. Самоплавська, Т. О. Демков Михайло Іванович / Т. О. Самоплавська // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 129–134.
 37. Черкасов, О. Формування теоретико‑концептуальних основ дослідження історії освіти в Україні у другій половині XIX – на початку XX століть: джерелознавчий аспект / Олексій Черкасов. – Київ : НПУ ім.М. П. Драгоманова, 2006. – 136 с. – Про М. Демкова: с. 4, 11, 21, 23, 65, 70, 73, 75, 76, 84, 98, 100, 113, 115.
 38. Шапошнікова, Л. М. Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець XIX – поч. ХХ ст.): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Шапошнікова Лариса Миколаївна ; Житом. держ. ун‑т ім. Івана Франка. – Житомир : [б. в.], 2007. – 19 с.

З цими виданнями ви можете ознайомитись у

Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені

В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали