НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність О. Ф. Музиченка

 

 

 1. Антология педагогической мысли Украинской ССР / АПН СССР ; редкол.: М. В. Фоменко (отв. ред.) [и др.]. – М. : Педагогика, 1988. – 635, [5] с. – Из содерж.: Александр Федорович Музыченко (1875–1940). – С. 391–393. – Об А. Ф. Музыченко также: с. 6, 22, 25, 604.
 2. Бабенко, А. Л. Ідеї інтеграції у спадщині українських учених-педагогів 20-х років ХХ століття / Бабенко Андрій Леонідович // Наук. зап. Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 120–124. – Бібліогр.: 10 назв.
 3. Балашова, С. П. Педагогічна спадщина О.Музиченка / Балашова С. П. // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студент. наук. конф., 25–26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвяч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47–52. – Бібліогр.: 7 назв.
 4. Березівська, Л. Диференціація навчання як форма індивідуального підходу до дитини у працях українських педагогів (1917–1920 роки) / Лариса Березівська // Рідна шк. – 2011. – № 8/9. – С. 75–80. – Бібліогр.: 18 назв.
 5. Березівська, Л. Д. До 100-річчя журналу «Вільна українська школа» (1917–1920): історія освіти крізь призму джерелознавства / Л. Д. Березівська // Наук.-пед. студії. – 2018. – Вип. 1. – С. 19–27. – Бібліогр.: 32 назви.
 6. Березівська, Л. Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Березівська Лариса Дмитрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 43 с.
 7. Березівська,Л. Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) : [монографія] / Л. Д. Березівська. – Київ : Молодь, 1999. – 191 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 23, 45, 74, 102, 105, 109.
 8. Березівська, Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Богданова А. М., 2008. – 405 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 10, 74, 75, 82, 93, 96, 105, 120, 148, 158, 161, 162, 187, 207.
 9. Бондаренко, В. До 140-річчя від дня народження Олександра Музиченка [Електронний ресурс] / Бондаренко Вікторія // Педагогічний музей України Національної академії педагогічних наук України : [сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/140_rokiv_oleksandr_muzichenko/ (дата звернення: 28.06.2020). – Назва з екрана.
 10. Вара,А. Внесок Я. Чепіги й О. Музиченка в розвиток педагогічної освіти в Київському університеті / Вара А. // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студент. наук. конф., 25–26 квіт. 2014 р. : 180‑річчю Київ. ун-ту присвяч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 123–129. – Бібліогр.: 6 назв.
 11. Гончаренко, С. Музиченко Олександр Федорович / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 218.

Те саме // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – Рівне, 2011. – С. 297.

 1. Готалов-Готлиб, А.Г. Предисловие / А. Г. Готалов-Готлиб // Современные педагогические течения / А. Гергет, А. Готалов-Готлиб. – Херсон, 1925. – С. [III]–VIII. – Об очерке А. Ф. Музыченка «Современные педагогические течения в Западной Европе и Америке» (1913): с. [III]–IV.
 2. Гранатович, Л. В. Музиченко Олександр Федорович (1875–1940) / Гранатович Л. В. // Викладачі Ніжинської вищої школи: біобібліогр. покажч. / Гранатович Л. В. ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя, Фундам. б-ка, Центр гоголезнав. дослідж. – Вид. 2-ге, перероб., допов. – Ніжин, 2001. – Ч. 1 : 1820–1920. – С. 129–130.
 3. ²Дринов, М.С. Этнографические наблюдения А. Ф. Музыченка над болгарскими колонистами Феодосийского уезда : доклад : [прил. к протоколу 21-го заседания предвар. ком. по устройству XII археол. съезда в Харькове, 18 февр. 1902 г.] / М. С. Дринов // Записки Императорского Харьковского университета. – Харьков, 1903. – Кн. 1. – С. 34–40 (Прил.: Протоколы заседаний предварительного комитета по устройству XII археологического съезда в Харькове).
 4. Журбицький, К. О. Ф. Музиченко: [до 25-річ. ювілею пед. діяльності] / К. Журбицький // Нар. учитель. – 1925. – 22 груд.
 5. Зайченко, І. В. Історія педагогіки: у 2 кн. Кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні : навч. посіб. / І. В. Зайченко. – Київ : Слово, 2010. – 1030, [1] с. – Із змісту: Олександр Федорович Музиченко. – С. 601–606.
 6. Замашкіна, О. О. Ф. Музиченко: педагогічна діяльність в контексті руху за національну освіту (20–30-і рр. ХХ ст.) / Ольга Замашкіна // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – Вип. 451 : Педагогіка та психологія. – С. 90–99. – Бібліогр.: 15 назв.
 7. Іващенко,В. Праці Олександра Музиченка у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Віра Іващенко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – №  – С. 38–41. – Бібліогр.: 11 назв.
 8. ¹Історія Київського університету / [відп. ред. О. З. Жмудський]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 627 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 561–563.
 9. Історія педагогіки: навч. посіб. / Білецька С. В. [та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Троцко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2008. – 543 с. – Із змісту: Боротьба О. Ф. Музиченка за створення єдиної української школи. – С. 412–414.
 10. Кемінь,Г. Теорія і практика «нового виховання» у західноєвропейській педагогіці (кінець XIX – середина XX століття) : [монографія] / Галина Кемінь. – Дрогобич : Коло, 2004. – 123 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 91, 93, 97.
 11. ¹Киричок,І. Виховання особистості у поглядах викладачів Ніжинського історико-філологічного інституту (1875–1917) / Інна Киричок // Вісн. Львів. ун-ту. Серія педагогічна. – 2006. – Вип. 21, ч.  – С. 324–331. – Бібліогр.: 10 назв.
 12. Киричок,І. Науково-педагогічна діяльність О. Ф. Музиченка (1875–1940) / Інна Киричок // Рідна шк. – 2005. – №  – С. 74–76. – Бібліогр.: 10 назв.
 13. ⁵Коваленко,Є. І. З історії розвитку народної освіти кінця ХІХ, початку ХХ століття: О. Ф. Музиченко (1875–1940) / Є. І. Коваленко, Л. О. Сахненко // Актуальні проблеми педагогіки і психології : зб. наук. пр. / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 1995. – С. 86–90.
 14. Коваленко, Є. І. Розвиток педагогічної освіти і науки у Ніжинській вищій школі / Коваленко Є. І. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2017. – № 3. – С. 7–16. – Бібліогр.: 7 назв.
 15. Коваленко,О. Педагог-імпресіоніст [О. Ф. Музиченко] / Ольга Коваленко // Освіта України. – 2014. – 18 серп. (№ 31). – С. 14.
 16. Ковальчук,Г. П. О. Музиченко про трудову школу як провідну ланку освітньої системи в Україні / Г. П. Ковальчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип.  – С. 74–81. – Бібліогр.: 12 назв.
 17. Ковальчук,Л. І. Дидактики розвивального навчання в працях Олександра Музиченка / Л. І. Ковальчук // Пед. вісн. – Кіровоград, 2015. – № 2/3. – С. 9–12. – Бібліогр.: 4 назви.
 18. Ковальчук,Л. І. Олександр Музиченко як основоположник дидактики розвивального навчання / Ковальчук Л. І. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16, Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 71–74. – Бібліогр.: 4 назви.
 19. Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки: навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 447 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 295.
 20. Мартиненко,Л. О. До витоків педагогічних поглядів О. Ф. Музиченка / Мартиненко Л. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – [№ 1]. – С. 55–58. – Бібліогр. в кінці ст.
 21. Мартиненко,Л. О. Ніжинський період у житті професора О. Ф. Музиченка / Мартиненко Л. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2000. – [№ 1]. – С. 171–174. – Бібліогр.: 7 назв.
 22. ¹Мосіяшенко,В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закл. / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Унів. кн., 2005. – 266 с. – Із змісту: Представники педагогічної думки 1918–1939 рр. – С. 196–241.
 23. Музиченко Олександр // Енциклопедія українознавства / Наук. т-во ім. Шевченка ; голов. ред. Володимир Кубійович. – Перевид. в Україні, [репр. відтворення вид. 1955–1984 рр.]. – Львів, 1996. – Т. 5. – С. 1662.
 24. Олександр Музиченко (1875–1940) //Нариси історії українського шкільництва (1905–1933) : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 1996. – С. 287–291.
 25. Музиченко Олександр Федорович [Електронний ресурс] : // Знамениті, великі, геніальні люди. Найцікавіше про них! : [сайт]. – Текст. дані. – [Україна, б. р.]. – Режим доступу: http://100v.com.ua/uk/Muzichenko-Oleksandr-Fedorovich-person (дата звернення: 17.06.2020). – Назва з екрана.
 26. ¹Музиченко Олександр Федорович // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ, 2003. – С. 495–496.
 27. Музиченко Олександр Федорович // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. – Київ, 1967. – Т. 2. – С. 557.
 28. ³Назаренко, О. В. Науково-педагогічна спадщина вчених Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (20–50-ті роки ХХ століття): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Назаренко Олена Василівна ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 24 с.
 29. Непомнящий,А. До історії етнографічних досліджень Криму: Олександр Федорович Музиченко / Андрій Непомнящий // Народна творчість та етнографія. – 2007. – №  – С. 19–22. – Бібліогр. в кінці ст.
 30. ¹Непомнящий,А. Олександр Федорович Музиченко: кримські сторінки біографії знаного ніжинця / Андрій Непомнящий // Ніжинська старовина : [зб. наук. пр.] / Центр пам’яткознавства НАН України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури. − Ніжин, 2007. − Вип. 3 : Ніжинознавчі студії, № 3 : наук. іст.-культурол. зб. – С. 124–129. – Бібліогр. в кінці ст.
 31. Непомнящий,А. А. Етнограф і педагог Олександр Федорович Музиченко: діяльність у контексті кримознавчих студій / А. А. Непомнящий // Історія, етнографія та народна творчість кримських болгар : [збірник] / Олександр Музиченко ; [голов. ред. В. Н. Станко] ; Крим. респ. універс. наук. б-ка ім. Івана Франка. – Сімферополь, 2004. – С. 12–28.
 32. ⁵Непомнящий, А. А. К истории этнографических исследований в Крыму: А. Ф. Музыченко / А. А. Непомнящий // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. История. – Симферополь, 2003. – Т. 16, № 1. – С. 30–38.
 33. ¹Непомнящий, А. А. Малоизвестный исследователь крымских болгар: Александр Музыченко / А. А. Непомнящий // Подвижники крымоведения / А. А. Непомнящий ; Респ. ком. АР Крым по охране культур. наследия [и др.]. – Симферополь, 2006. – Т. 1. – С. 128–132. – (Биобиблиография крымоведения ; вып. 7).
 34. Непомнящий, А.А. «Праці» Археологічних з’їздів (1869–1911) як джерело для складання біобібліографії істориків-кримознавців / А. А. Непомнящий // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [збірник]. – Київ, 2003. – Вип.  – С. 230–247. – Бібліогр.: 77 назв.
 35. ¹Непомнящий,А. А. «Труды» Археологических съездов как источник изучения развития исторического краеведения Крыма / А. А. Непомнящий // Проблеми історії та археології України : зб. доп. Міжнар. наук. конф. до 100-річчя XII Археол. з’їзду в м. Харкові, 25–26 жовт. 2002 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2003. – С. 8–11.
 36. Новгородський, Р.Г. Проблема соціалізації особистості в педагогічній теорії і практиці України в 20-ті роки ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Новгородський Руслан Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 20 с.
 37. Новгородський, Р. Г. Соціалізація особистості: історико-теоретичний аспект (20-ті рр. ХХ ст.) : навч. посіб. / Р. Г. Новгородський ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 273 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 6, 7, 22, 56, 58, 77–79, 89, 106, 139, 141, 170, 171, 185.
 38. ¹Носкова,І. А. Історія, етнографія та лінгвістичні особливості мови кримських болгар в публікаціях Олександра Музиченка / Носкова І. А. // Записки історичного факультету : [зб. наук. пр.] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2002. – Вип.  – С. 142–148. – Бібліогр. в кінці ст.
 39. ¹Носкова, І. А. Кримські болгари в ХІХ – на початку ХХ століття: історія та культура: автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Носкова Інна Аркадіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2003. – 17 с.
 40. Прищак,М. Д. Поняття духовності в педагогічній спадщині О. Ф. Музиченка / М. Д. Прищак // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 19–21 верес. 2006 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. – [Вінниця], 2006. – С. 113–115. – Бібліогр.: 4 назви.
 41. ¹Проценко,Л. Київський некрополь : путівник-довідник / Людмила Проценко. – Київ : Укр. письменник, 1994. – 334 с. – Про місце поховання О. Ф. Музиченка: с. 230.
 42. ¹Сахненко,Л. О. О. Ф. Музиченко – випускник ніжинської вищої школи / Л. О. Сахненко // Література та культура Полісся : [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. В. Гоголя. – Ніжин, 1997. – Вип. 8 : Особливості розвитку культури Полісся XVIII–XX ст. та видатні її діячі. – С. 98–101.
 43. Сбруєва,А. А. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. А. Сбруєва. – 2-ге вид., стер. – Суми : Унів. кн., 2005. – 319 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 16, 22.
 44. Сидоренко, В. Формування педагогічного світогляду О. Ф. Музиченка (1875–1940 рр.) / Валентина Сидоренко //Іст.-пед. студії / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2008. – Вип. 2. – С. 78–85. – Бібліогр.: 7 назв. – На обкл.: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Історико-педагогічні студії.
 45. Сисоєва, С. Олександр Музиченко (1875–1940) / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова ; МОН України. – Київ, 2003. – С. 239–243.
 46. Сисоєва, С. Основи педагогічної творчості: підруч. для студентів вищ. пед. навч. закл. / Світлана Сисоєва ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Київ : Міленіум, 2006. – 345 с. – Про О. Ф. Музиченка: с. 62.
 47. Сухомлинська,О. Учений i практик / О. Сухомлинська // Рад. освіта. – 1987. – 9 жовт. (№ 81). – С. 
 48. Сухомлинська,О. В. Музиченко Олександр Федорович (1875–1940) / [О. В. Сухомлинська] // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 196–203.
 49. Сухомлинська,О. В. Українські вчені про зарубіжний педагогічний рух (1920–1929) / О. В. Сухомлинська // Педагогіка : наук.-метод. зб. / М-во освіти України, Ін-т систем. дослідж. освіти. – Київ, 1993. – Вип. 32. – С. 106–114. – Бібліогр.: 8 назв.
 50. Тригубенко,В. Згадуємо з вдячністю : [до 120-річчя від дня народж. О. Ф. Музиченка] / Вадим Тригубенко // Пед. газ. – 1999. – Верес. (№ 9). – С. 
 51. Тринус,О. Активізація методів навчання в контексті розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині О. Ф. Музиченка / Олена Тринус // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2009. – №  – С. 161–170. – Бібліогр.: 8 назв.
 52. ¹Тринус,О. О. Музиченко про головні принципи навчання / О. Тринус // Витоки пед. майстерності. Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава,  – Вип. 9. – С. 299–303. – Бібліогр.: 11 назв.
 53. Тринус,О. О. Ф. Музиченко про сутність ціннісних орієнтирів української педагогічної думки / Олена Тринус // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2009. – №  – С. 124–132. – Бібліогр.: 5 назв.
 54. Тринус, О. Розвиток педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині О. Музиченка (1875–1937 рр.): монографія / Олена Тринус ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [за наук. ред. О. А. Лавріненка]. – Київ : ДКС Центр, 2018. – 216 с.
 55. Тринус, О. Розвиток творчої особистості учня в педагогічній спадщині О. Ф. Музиченка / Олена Тринус // Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей: матеріали звіт. наук. конф. Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих НАПН України за 2009 р. – Вінниця, 2010. – С. 243–244.
 56. ¹Тринус, О. Сутність педагогічних технологій у творчості О. Музиченка /Олена Тринус // Освіта впродовж життя: вимоги часу : зб. матеріалів IV Всеукр. пед. читань пам’яті видат. вченого-педагога О. С. Дубинчук, 19 квіт. 2012 р., м. Київ / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. андрагогіки. – Київ, 2012. – С. 260–263. – Бібліогр.: 7 назв.
 57. Тринус,О. В. Ідеї розвивального навчання в педагогічній спадщині О. Ф. Музиченка / Тринус О. В. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / НАПН України [та ін.]. – Київ ; Вінниця, 2010. – Вип.  – С. 101–105. – Бібліогр.: 6 назв.
 58. Тринус,О. В. Ідеї розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині О. Музиченка (1875–1937 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Тринус Олена Володимирівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2013. – 20 с.
 59. Тринус,О. В. Освітня діяльність Олександра Музиченка : метод. рек. / Тринус Олена Володимирівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Житомир : [б. в.], 2012. – 48 с.
 60. Тринус,О. В. Педагогічна майстерність як освітня технологія в спадщині О. Музиченка / О. В. Тринус // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 12–14 листоп. 2012 р. / М-во надзвичайн. ситуацій України [та ін.]. – Київ ; Львів, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 67–70. – Бібліогр.: 14 назв.
 61. Тринус,О. В. Погляди О. Музиченка на сутність педагогічної майстерності вчителя / [О. В. Тринус] // Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : монографія / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ ; Бердянськ, 2013. – [Підрозд.] 2.4. – С. 246–256. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 62. Тринус, О. В. Становлення професійної майстерності майбутніх вчителів у творчій спадщині О. Музиченка / О. В. Тринус // Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : зб. наук. пр. : у 2 ч. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний інститут» ; за наук. ред. Л. О. Хомич, О. М. Ігнатович. – Харків, 2012. – Ч. 2. – С. 199–206. – Бібліогр.: 3 назви.
 63. Тринус, О. В. Формування О. Музиченка як учителя в Ніжинському історико-філологічному інституті князя О. Безбородька / [О. В. Тринус] // Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства: монографія / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012. – Розд. 12. – С. 351–368. – Бібліогр. в кінці розд.
 64. Тринус, О. В. Художнє виховання у творчій спадщині О. Ф. Музиченка / О. В. Тринус // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів VІІ пед.-мист. читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. пед. естетики та етики ; [за ред. О. М. Отич]. – Чернівці, 2010. – С. 119–120.
 65. Черненко, Г. Особливості побудови змісту підручників для початкової школи в Україні (1920–1933 роки) / Галина Черненко // Рідна шк. – 2010. – № 12. – С. 62–66. – Бібліогр.: 20 назв.
 66. Черненко, О. Науково-педагогічна діяльність О. Музиченка / ЧерненкоО. // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студент. наук. конф., 25–26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвяч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 341–348. – Бібліогр.: 11 назв.
 67. Ярмак,Н. Погляди О. Ф. Музиченка на проблему комплексного навчання та виховання школярів в умовах національної школи у 20-30-х роках ХХ століття / Ярмак Н. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. –  – № 3. – С. 123–125. – Бібліогр.: 8 назв.
 68. Ярмак,Н. О. Вплив поглядів Й. Песталоцці на педагогічне становлення О. Ф. Музиченка та подальший розвиток національної школи / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2007. – №  – С. 129–130. – Бібліогр.: 7 назв.
 69. Ярмак,Н. О. Вплив поглядів К. Д. Ушинського на формування педагогічних ідей О. Ф. Музиченка / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. –  – № 3. – С. 134–137. – Бібліогр. в кінці ст.
 70. Ярмак,Н. О. До питання становлення національної системи освіти. Історичний аспект: О. Ф. Музиченко / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2005. – № 3. – С. 216–219. – Бібліогр.: 13 назв.
 71. ³Ярмак,Н. О. Життя та діяльність О. Ф. Музиченка / Н. О. Ярмак // З історії наукових студій викладачів НПУ імені М. П. Драгоманова : (до 180-річчя Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова) : збірник / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 219–222.
 72. Ярмак,Н. О. О. Ф. Музиченко. Маловідомі сторінки біографії / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2006. – № 4. – С. 106–107. – Бібліогр. в кінці ст.
 73. Ярмак,Н. О. О. Ф. Музиченко про фактор впливу на гармонійний розвиток дитини / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2011. – № 5. – С. 205–207. – Бібліогр.: 8 назв.
 74. Ярмак,Н. О. О. Ф. Музиченко про фактори впливу на гармонійний розвиток дитини / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2009. – № 5. – С. 208–210. – Бібліогр. в кінці ст.
 75. Ярмак,Н. О. О. Ф. Музиченко про формування у школярів здорового способу життя / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2008. – № 2. – С. 156–157. – Бібліогр. в кінці ст.
 76. Ярмак,Н. О. О. Ф. Музиченко. Сторінки біографії / Н. О. Ярмак // Література та культура Полісся : [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – Ніжин, 2007. – С. 170–175. – Бібліогр. в кінці ст.
 77. ¹Ярмак, Н. О. Науково-педагогічна діяльність Олександра Федоровича Музиченка (1875–1937 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ярмак Наталія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2016. – 19 с.
 78. Ярмак,Н. О. Ніжинський період у педагогічній діяльності Олександра Музиченка (1908–1910-ті рр.) / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2013. – № 4. – С. 226–228. – Бібліогр.: 6 назв.
 79. Ярмак,Н. О. Освітня діяльність і педагогічні погляди О. Ф. Музиченка / Ярмак Н. О. – Ніжин : Міланік, 2007. – 191 с.
 80. Ярмак,Н. О. Погляди О. Ф. Музиченка на підготовку вчителя початкової школи / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2007. – № 4. – С. 186–188. – Бібліогр. в кінці ст.
 81. Ярмак,Н. О. Погляди С. Русової та О. Музиченка на формування особистості дитини / Н. О. Ярмак // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39 : Серія: Педагогічні науки. – С. 183–185.
 82. Ярмак,Н. О. Софія Русова та Олександр Музиченко: співставлення поглядів на підготовку вчителя початкової школи / Ярмак Н. О. // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2011. – №  – С. 190–193. – Бібліогр.: 8 назв.
 83. Ярмаченко,М. Музиченко Олександр Федорович (1878–1940) / М. Ярмаченко // Педагогічний словник / за ред. Ярмаченка М. Д. ; АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2001. – С. 329.
 84. Ярмаченко,М. Д. Музиченко Олександр Федорович (1878–1940) / М. Д. Ярмаченко // Українська радянська енциклопедія. – Вид. 2-ге. – Київ, 1982. – Т. 7. – С. 163.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В.
 О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

³Праці з фонду Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

⁴Праці з фонду Наукової бібліотеки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

⁵Праці з фонду Бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

⁶Праці з Електронної бібліотеки НАПН України

З працями, тексти яких викладені в інтернет-мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали