НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Т. Г. Лубенця

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Т. Г. Лубенця

 1. Владимиров, И. Детские сочинения в сельской школе / И. Владимиров // Рус. шк. – СПб., 1913. – № 5/6. – С. 78-94. – Рец. на ст.: Лубенец Т. Г. Детские сочинения, как фактор развития языка / Т. Г. Лубенец // Изв. по нар. образованию. – 1910.
 2. Венгловська, О. А. Педагогічне просвітництво Тимофія Лубенця : [Електронний ресурс] : (кінець XIX – перша третина XX століття) / Венгловська Олена Анатоліївна // Освітологічний дискурс : електрон. наук. фах. вид. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Електрон. дані. – Київ: [б. в.], 2015. – № 2. – С. 12–22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2015_2_4, вільний (дата звернення: 16.11.2020). – Назва з екрана.
 3. Волошина, В. Я. Педагогічна й освітня діяльність Т. Г. Лубенця / В. Я. Волошина. – К. : Видавн. центр «Академія», 1999. – 128 с.
 4. Волошина, В. Я. Розвиток активності і самостійності учнів на уроках мови / В. Я. Волошина // Укр. мова і л-ра в шк. – 1974. – № 2. – С. 49-52.
 5. Волошина, В. Я. Підручники Т. Г. Лубенця / В. Я. Волошина // Почат. шк. 1927. – № 8. – С. 73-79.
 6. Волошина, В. Народний педагог Т. Г. Лубенець / В. Волошина // Шлях освіти. – 2003. – № 3. – С. 52-54.
 7. Гончаренко, С. Лубенець Тимофій Григорович / С. Гончаренко // Гончаренко, С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – С. 195.
 8. Гриценко, Г. П. Буквар Т. Норця (Т. Г. Лубенця) / Г. П. Грищенко // Укр. мова в шк. – 1959. – № 3. – С. 50-54.
 9. Дзеверін, О. Г. Т. Г. Лубенець – видатний послідовник К. Д. Ушинського на Україні / О. Г. Дзеверін // Рад. шк. – 1959. – № 12. – С. 66-72.
 10. Замашкіна, О. Д. Ідеї розвивального навчання в історико-педагогічному доробку вітчизняних дослідників першої третини XX ст. / О. Д. Замашкіна // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 3. – С. 140-150.
 11. *Ідея активізації розумової діяльності учнів у педагогічній спадщині Т.Г.Лубенця // Т.Г.Лубенець і просвітний рух в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського педагога і просвітителя. – Чернігів, 2005. – С. 7-8.
 12. Копачов, І. П. К. Д. Ушинський і Україна : [про Т. Г. Лубенця як одного з послідовників К. Д. Ушинського] / І. П. Копачов // Почат. шк. – 1970. – № 12. – С. 64-67.
 13. Ковальчук, І. В. Т. Г. Лубенець про активізацію розумової діяльності дітей / І. В. Ковальчук // Почат. шк. – 1970. – № 7. – С. 64-67.
 14. Куліш, Т. І. Проблеми вчителя у спадщині К. Ушинського і Т. Лубенця (порівняльний аналіз) / Т. І. Куліш // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту. Сер.: пед. науки. – Чернігів, 2008. – Вип. 56. – С. 79-84.
 15. Куліш, Т. Навчально-виховна робота в дослідній трудовій школі №4 у Пущі-Водиці (20-ті роки XX ст.) / Т. Куліш // Рід. шк. – 2008. – № 12. – С. 69-72.
 16. Лисенко, І. В. Внесок Т. Г. Лубенця у розвиток початкової освіти на Чернігівщині кінця XIX – початку XX століття / І. В. Лисенко // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту. Сер.: пед. науки. – Чернігів, 2008. – Вип. 56. – С. 84-88.
 17. Міхно, О. П. Тимофій Лубенець: «Вірую в силу і твердість освіти»/ О. П. Міхно // Освіта України, . – 2020. –  № 12. – С. 14–15.
 18. Самоплавська, Т. О. Лубенець Тимофій Григорович / Т. О. Самоплавська // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 459-460.
 19. Самоплавська, Т. О. Лубенець Тимофій Григорович / Т. О. Самоплавська // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посібник : у 2 кн. Кн. 2 / за ред. О. В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – С. 69-74. – Бібліогр.: 29 назв.
 20. Лубенець Тимофій Григоровия // Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Пед. думка, 2001. – С. 293.
 21. Лубенець Тимофій Григорович // Українська педагогіка в персоналіях / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 69 – 73.
 22. Лубенець Тимофій Григорович // Українська радянська енциклопедія. – К. : Головна редакція української радянської енциклопедії, 1962. – Т. 8. – С. 271.
 23. Лубенець Тимофій Григорович // Український радянський енциклопедичний словник. – Вид. 2-ге. – К. : Головна редакція української радянської енциклопедії, 1987. – Т. 2. – С. 296.
 24. Новгородський, Р. Г. Ідеї соціалізації особистості в педагогічному доробку Тимофія Лубенця / Р. Г. Новгородський // Наук. записки. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. пед. ун-т. – Ніжин, 2003. – № 1. – С. 126-128.
 25. Попиченко, С. Гуманістичні ідеї педагогічної спадщини Януша Корчака в XXI столітті: зб. наук. праць / Уманський держ. пед. ун-т. – К., 2003. – Спец. вип. – С. 123-127.
 26. Сафонова, Н. В. Особистість вчителя у спадщині корифеїв української педагогіки Т. Г. Лубенця та Я. А. Мамонтова / Н. В. Сафонова // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : матеріали міжнар. наук. метод. конф., 1-2 квіт. / Нац. пед. ун-т ім. М. Т. Драгоманова. – К., 2004. – С. 65-67.
 27. Сафонова, Н. В. Інноваційна науково-педагогічна думка Т. Г. Лубенця / Н. В. Сафонова // Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту : зб. наук. праць. – Одеса, 2006. – С. 82-88.
 28. *Т.Г.Лубенець про всебічний розвиток дитини // Т.Г.Лубенець і просвітній рух в Україні другої половини ХІХ-початку ХХ ст. : матеріали вузівської наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського педагога і просвітителя (м. Чернігів, 21 лютого 2005 р.). – Чернігів, 2005. – С. 29-32.
 29. Терлецький, В. В. З історії творення українського букваря / В. В. Терлецький // Почат. шк. – 1973. – № 3. – С. 60–65.
 30. Яворська, С. Педагогічні ідеї Т. Г. Лубенця в контексті розвитку методики навчання мови / С. Яворська // Наука і освіта. – 2004. – № 4/5. – С. 214-219.
 31. Яценко, Н. М. Навчання та виховання молодших школярів у педагогічній спадщині Т. Г. Лубенця / Н. М. Яценко // Засоби навчальної та наук.–дослід. роботи : зб. наук. пр. / Харків. держ. пед. ун-т. – Х., 2000. – Вип. 12. – С. 31-34.

Рецензії на книги Т. Г. Лубенця

 1. В. Р. [Рецензия] / В. Р. // Нар. образование. – 1917. – Т. 1, кн. 3/4. – С. 244. – Рец. на книги: Лубенец Т. Русский букварь / Т. Лубенец.– К., 1916 ; Лубенец Т. Обучение грамоте по «Русскому букварю» / Т. Лубенец. – К., 1917.
 2. Веселовский, Ю. [Рецензия] / Ю. Веселовский // Вестн. воспитания. – М., 1916. – № 4. – С. 34-35. – Рец. на кн.: Лубенец Т. Сочинения по картинкам / Т. Лубенец. – К. : Книгоизд-во И. Симоненко, 1916.
 3. Г. П. [Рецензия] / Г. П. // Вестн. воспитания. – М., 1909. – № 4. – С. 68 – 70. – Рец. на кн.: Лубенец Т. О. наказаниях в детском возрасте / Т. Лубенец. – К. : Изд. Киев. о-ва дет. садов, 1908. – 20 с.
 4. Жулев, П. [Рецензия] / П. Жулев // Рус. шк. – СПб. , 1913. – № 9. – С. 18-21. – Рец. на кн.: Лубенец. – СПб. : Узд. кн. магазина П. В. Луковникова, 1913. – 578 с.
 5. Н. З.[Рецензия] / Н. З. // Рус. шк. – СПб., 1896. – № 4. – С. 209-211. – Рец. на кн.: Лубенец Т. Зернышко. Вторая после азбуки кн. для чтения, письма и практ. упражнений в рус. языке. Год 2-й. – 5-е изд., испр. и доп. – СПб., 1895. – 149 с.
 6. Попов Н. [Рецензія] / Н. Попов // Рус. шк. – СПб., 1903. – № 2. – С. 1-5. – Рец. на кн.: Лубенец Т. Педагогические беседы / Т. Лубенец. – 1903.
 7. [Рецензия] // Рус. нач. учитель. – СПб., 1881. – № 2. – С. 149-151. – Рец. на кн.: Сборник арифметических задач : для первонач. преподавания арифметики в нар. училищах / сост. Т. Лубенец. – К., 1880.
 8. [Рецензия] // Рус. нач. учитель. – СПб. , 1901. – № 8-9. – С. 341. – Рец. на. кн.: Лубенец Т. Арифметические задачи : пособие при изучении арифметики в воскрес. школах и вечер. классах для взрослых. 4. 1. – [Б. м. : б. и.], 1901.
 9. [Рецензия] // Рус. шк. – СПб., 1906. – № 2. – С. 21-22. – Рец. на книги: Лубенец Т. Зернышко : кн. для чтения в нар. училищах. Годы 3 и 4 / Т. Лубенец, П. Котлаков. – СПб. : изд. кн. магазина П. В. Луковникова, 1905 ; Лубенец Т. Вместо руководства к 3 кн. «Зернышка»: (для учителей) / Т. Лубенец, П. Котлаков. – СПб., 1905.

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України

імені В. О. Сухомлинського

(*) – астериксом позначені видання, відсутні у фонді Державної

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського