НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність М. Д. Ярмаченка

Бібліографічний список¹
 1. Академік-засновник і перший президент Ярмаченко Микола Дмитрович // Літопис сучасної освіти і науки України: «Інститут педагогіки НАПН України: 90 років історії і звершень» = Chronicle of modern education and science of Ukraine: «Institute of Pedagogy of NAPS of Ukraine: 90 years of history and achievements» / [редкол.: О. М. Топузов, М. В. Головко, Л. М. Калініна та ін.]. – Київ, 2016. – С. 13. – Текст укр., англ.
 2. Гончаренко, С. Ярмаченко Микола Дмитрович / Семен Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. й випр. – [Рівне], 2011. – С. 511.
 3. Дічек, Н. З історії розвитку педагогічної думки в Україні: Інституту педагогіки АПН України – 80 років! / Наталія Дічек // Інформатика та інформ. технології в навч. закл. – 2007. – № 2. – С. 3–21. – Бібліогр.: 19 назв.
 4. Дічек,Н. Перший президент Академії : до 90-річчя від дня народж. Миколи Ярмаченка / Наталія Дічек // Пед. газ. –  – Лип. – Серп. (№ 4). – С. 3.
 5. Дічек, Н. Розвиток української педагогічної думки: віхи поступу / Наталія Дічек // Рідна шк. – 2012. – № 6. – С. 79–80.
 6. Життя Миколи Ярмаченка – взірець натхненного служіння науці, школі, суспільству, Батьківщині: [до 80-річчя від дня народж. М. Д. Ярмаченка] // Пед. газ. – 2008. – Серп. (№ 8). – С. 8.
 7. Зайченко, І. В. Історія педагогіки: навч. посіб. : у 2 кн. Кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / І. В. Зайченко ; МОН України. – Київ : Слово, 2010. – 1030, [1] с. – Із змісту: Микола Дмитрович Ярмаченко. – С. 977–978.
 8. Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 1997 рік / АПН України. – Київ : [Пед. думка], 1998. – 143 с. – Про діяльність М. Д. Ярмаченка: с.3, 13, 22, 91, 101, 107.
 9. Інститут педагогіки80 / АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2006. – 457 с. – Із змісту: Ярмаченко Микола Дмитрович / С. М. Шевченко. – С. 225–227 ; Спогади про дитинство і юність / М. Д. Ярмаченко. – С. 419–421. – Про М. Д. Ярмаченка також: с. 27, 41, 43, 187, 341, 360, 363, 433, 434, 437–440, 443, 444.
 10. Климко, Н. Науково-теоретичне обґрунтування проблеми компенсації глухоти у працях М. Д. Ярмаченка / Наталія Климко // Вісн. Ін‑ту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – Вип. 35. – С. 80–87. – Бібліогр.: 4 назви.
 11. Климко, Н. О. Внесок М. Д. Ярмаченка в розробку проблеми компенсації глухоти / Климко Н. О. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : [зб. наук. пр.] / МОНмолодьспорту України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 109–113. – Бібліогр.: 5 назв.
 12. Климко, Н. О. Історія дефектології та сурдопедагогіки в працях Миколи Дмитровича Ярмаченка / Климко Н. О. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : [зб. наук. пр.] / МОН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 110–116. – Бібліогр.: 6 назв.
 13. Климко, Н. О. Питання інтеграції та соціалізації дітей з вадами слуху у працях Миколи Дмитровича Ярмаченка / Климко Н. О. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : [зб. наук. пр.] / МОН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 121–126. – Бібліогр.: 6 назв.
 14. Климко, Н. О. Розвиток теорії та історії сурдопедагогіки у науковій спадщині Миколи Дмитровича Ярмаченка : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 00.03 «Корекційна педагогіка» / Климко Наталія Олексіївна ; [наук. керівник Фомічова Людмила Іванівна]; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2014. – 16 с.
 15. Климко,Н. О. М. Д. Ярмаченко про педагогічні системи навчально-виховного процесу дітей з вадами слуху / Н. О. Климко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально‑педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 23, ч. 1. – С. 83–92. – Бібліогр.: 4 назви.
 16. Климко,Н. О. Микола Дмитрович Ярмаченко: 21 рік подвижництва на ниві формування науково-педагогічної еліти України / Климко Н. О. // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекц. педагогіки та психології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 34–48. – Бібліогр.: 8 назв.
 17. Климко, Н. О. Микола Дмитрович Ярмаченко та його діяльність в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова / Климко Н. О. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : [зб. наук. пр.] / МОНмолодьспорту України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ, – Вип. 22. – С. 348–353. – Бібліогр.: 5 назв.
 18. Кремень, В. Сердечні вітання першому президентові Академії педагогічних наук : Миколі Ярмаченку – 80 років / Василь Кремень // Освіта України.– 2008. – 29 серп. (№ 65/66). – С.
 19. *Левківський, М. В. Історія педагогіки : підручник / М. В. Левківський, Д. І. Пащенко. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 358 с. – Із змісту: Перший очільник Академії педагогічних наук України М. Ярмаченко. – С. 351–354.
 20. Міхно, О. Педагогічний календар. Вересень 2018 / Олександр Міхно // Справи сімейні. – 2018. – № 8. – С. 24–28. – Із змісту: 90 років від дня народження Миколи Ярмаченка (1928–2010), українського вченого‑педагога, засновника і першого президента Національної академії педагогічних наук України. – С. 24–25.
 21. Національна академія педагогічних наук України. 20 років: [корот. інформ. довід. / упоряд.: Регейло І. Ю., Довбищенко В. І.]. – Київ : Пед. думка, 2012. – 38 с. – Про М. Д. Ярмаченка: с. 3–4.
 22. Національна академія педагогічних наук України: інформ. довід. / [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. М. Топузов (заст. голови) та ін.]. – Київ : Сам, 2017. – 143 с. – (НАПН України – 25 років). – Із змісту: Історія становлення [НАПН України]. – С. 7–11.
 23. Ничкало, Н. Г. Ярмаченко Микола Дмитрович / Н. Г. Ничкало // Профтехосвіта України: ХХ століття: енциклопед. вид. / МОН України, АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2004. – С. 817.
 24. Пам’яті першого президента Академії [М. Д. Ярмаченка : некролог] //Пед. газ. – 2010. – Трав. (№ 5). – С.
 25. Пам’яті першого президента Академії педнаук [М. Д. Ярмаченка : некролог] //Освіта України. – 2010. – 28 трав. (№ 40). – С.
 26. Пам’яті учителя вчителів [М. Д. Ярмаченка : некролог] //Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2010. – №  – С. 47.
 27. Питання Академії педагогічних наук України [Електронний ресурс]: постанова Каб. Міністрів України від 16 черв. 1992 р. № 335 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/335-92-%D0%BF (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

На виконання Указу Президента України від 4 березня 1992 р. № 124 «Про заснування Академії педагогічних наук України» Кабінет Міністрів України постановляє призначити Ярмаченка М. Д. президентом організатором Академії педагогічних наук України, затвердити дійсними членами засновниками Академії педагогічних наук України: Арвата Ф. С., Гончарука Є. Г., Ярмаченка М. Д. та ін.

 1. Про відзначення державними нагородами України працівників освіти [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 1 жовт. 2008 р. № 879/2008 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879/2008 (дата звернення: 26.11.2019). – Назва з екрана.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, підготовку кваліфікованих кадрів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників освіти орденом «За заслуги» IІ ступеня нагороджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – радника Президії Академії педагогічних наук України, м. Київ.

29. Про відзначення нагородами України працівників педагогічної науки [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 16 лют. 1998 р. № 121/98 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/121/98?lang=ru (дата звернення: 23.11.2019). – Назва з екрана.

За вагомий особистий внесок у розвиток педагогічної науки, багаторічну плідну наукову діяльність орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – радника президента Академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, академіка АПН України, м. Київ.

 1. Про відзначення наукових працівників державними нагородами України [Електронний ресурс]: Указ Президії Верхов. Ради України від 5 верес. 1991 р. № 1492-ХІІ // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1492-12 (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

За заслуги у розвитку і впровадженні наукових досліджень та підготовці кадрів Ярмаченку Миколі Дмитровичу директору Науководослідного інституту педагогіки, доктору педагогічних наук, академіку АПН СРСР присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки Української РСР».

 1. Про Всеукраїнську нараду завідуючих кафедрами гуманітарних дисциплін [Електронний ресурс]: постанова Каб. Міністрів України від 30 січ. 1997 р. № 95 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-97-%D0%BF (дата звернення: 26.11.2019). – Назва з екрана.

До складу Організаційного комітету з підготовки та проведення Всеукраїнської наради завідуючих кафедрами гуманітарних дисциплін включено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук України.

 1. Про затвердження персонального складу Головної ради та президії Головної ради Вищої атестаційної комісії України [Електронний ресурс]: постанова Каб. Міністрів України від 4 січ. 1993 р. № 1 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1-93-%D0%BF (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

У складі Головної ради Вищої атестаційної комісії України затверджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – доктора педагогічних наук, професора, директора Науково-дослідного інституту педагогіки, президента Академії педагогічних наук України.

 1. Про затвердження складу Головної ради та президії Вищої атестаційної комісії України [Електронний ресурс]: постанова Каб. Міністрів України від 17 жовт. 1996 р. № 1270 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1270-96-%D0%BF (дата звернення: 26.11.2019). – Назва з екрана.

До складу Головної ради Вищої атестаційної комісії України включено Ярмаченка Миколу Дмитровича – професора, академіка Академії педагогічних наук, президента Академії педагогічних наук України.

 1. Про затвердження складу Комісії в справах неповнолітніх при Раді Міністрів Української РСР [Електронний ресурс]: постанова Президії Верхов. Ради УРСР від 21 листоп. 1990 р. № 494-ХІІ // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/494-12 (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

До складу Комісії увійшов Ярмаченко Микола Дмитрович – директор Науково-дослідного інституту педагогіки Міністерства народної освіти Української РСР.

 1. Про затвердження складу Комісії у справах неповнолітніх при Кабінеті Міністрів України [Електронний ресурс]: постанова Президії Верхов. Ради України від 5 лип. 1993 р. № 3361-ХІІ // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3361-12 (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

До складу Комісії у справах неповнолітніх при Кабінеті Міністрів України увійшов Ярмаченко Микола Дмитрович президент Академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України.

 1. Про зміни у складі Державної комісії з питань реорганізації в галузі науки [Електронний ресурс]: розпорядж. Президента України від 15 верес. 1995 р. № 211/95-р // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211/95-%D1%80%D0%BF (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

До складу Державної комісії з питань реорганізації в галузі науки, утвореної відповідно до розпорядження Президента України від 28 серпня 1995 р. № 188, уведено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук України.

 1. Про колегію Міністерства освіти [Електронний ресурс]: постанова Каб. Міністрів України від 20 жовт. 1995 р. № 842 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-95-%D0%BF (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

Цією постановою Міністерству освіти дозволено мати колегію у кількості 19 чоловік та затверджено її склад. Одним із членів колегії затверджено Ярмаченка Миколу Дмитровича.

 1. Про Комісію з питань реформування вищої освіти в Україні [Електронний ресурс]: розпорядж. Президента України від 15 берез. 1995 р. № 55/95-р // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/95-%D1%80%D0%BF (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

Одним із членів Комісії з питань реформування вищої освіти в Україні затверджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук України.

 1. Про Комісію у справах неповнолітніх при Кабінеті Міністрів України [Електронний ресурс]: постанова Каб. Міністрів України від 12 груд. 1994 р. № 828 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/828-94-%D0%BF (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

До складу Комісії у справах неповнолітніх при Кабінеті Міністрів України, утвореної цією постановою, включено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук України.

 1. Про координаційні ради з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та їх персональний склад [Електронний ресурс]: постанова Каб. Міністрів України від 1 верес. 1994 р. № 609 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-94-%D0%BF (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

У персональному складі координаційної ради з наукових проблем розбудови державності України – Ярмаченко Микола Дмитрович – президент Академії педагогічних наук України.

 1. Про Національну комісію України у справах ЮНЕСКО [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 9 листоп. 1995 р. № 1022/95 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1022/95 (дата звернення: 26.11.2019). – Назва з екрана.

З метою забезпечення активної участі України в діяльності ЮНЕСКО, визначення стратегії основних напрямів і пріоритетів такої участі утворено Національну комісію України у справах ЮНЕСКО. До складу комісії включено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук, академіка Академії педагогічних наук України.

 1. Про новий персональний склад Комісії України у справах ЮНЕСКО [Електронний ресурс]: постанова Каб. Міністрів України від 21 січ. 1993 р. № 31 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31-93-%D0%BF (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

У персональному складі Комісії України у справах ЮНЕСКО затверджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук, академіка Академії педагогічних наук України.

 1. Про персональний склад Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 4 берез. 1997 р. № 203/97 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/97 (дата звернення: 26.11.2019). – Назва з екрана.

Членом Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки затверджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук, академіка Академії педагогічних наук України.

 1. Про склад Державного комітету України з питань науки і технологій [Електронний ресурс]: постанова Каб. Міністрів України від 30 берез. 1994 р. № 195 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195-94-%D0%BF (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

До складу Державного комітету України з питань науки і технологій включено Ярмаченка М. Д. – президента Академії педагогічних наук України.

 1. Про склад Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України [Електронний ресурс]: постанова Каб. Міністрів України від 5 черв. 1993 р. № 420 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-93-%D0%BF (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

У складі Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України затверджено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук, академіка Академії педагогічних наук (педагогіка).

 1. Про 100-річчя з дня народження А.С. Макаренка [Електронний ресурс] : постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 квіт. 1986 р. № 123 // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123-86-%D0%BF (дата звернення: 29.11.2019). – Назва з екрана.

За цією постановою створено Республіканський ювілейний комітет по підготовці і відзначенню 100-річчя з дня народження А. С. Макаренка, до складу якого включено Ярмаченка М. Д. голову ради Педагогічного товариства УРСР.

 1. Про Урядову комісію з питань організації роботи з перегляду мережі науково-дослідних установ міністерств і відомств, НАН та інших академій [Електронний ресурс]: розпорядж. Каб. Міністрів України від 8 трав. 1996 р. № 332-р // Законодавство України : [база даних] / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-96-%D1%80 (дата звернення: 26.11.2019). – Назва з екрана.

До складу Урядової комісії з питань оптимізації мережі науково‑дослідних установ включено Ярмаченка Миколу Дмитровича – президента Академії педагогічних наук України (за згодою).

 1. *Софійчук, С. О. Науково-педагогічна діяльність Миколи Дмитровича Ярмаченка / С. О. Софійчук //Дидактичні та соціально‑психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – Вип. 10. – С. 328–330.
 2. «Чесність, щирість, прямота»: [розмова з доньками Людмилою і Наталією про батька – Миколу Дмитровича Ярмаченка, акад. АПН України, д-ра пед. наук, проф., багаторіч. дир. Ін-ту педагогіки / розмову вела Лідія Ткаченко] // Освіта і сусп-во. – – Верес. (№ 6). – С. 10.
 3. *Шевченко, С. М. До 90-річчя від дня народження першого президента Академії педагогічних наук незалежної України, доктора педагогічних наук, професора Миколи Дмитровича Ярмаченка / Шевченко Світлана Миколаївна // Proceedings of the Third International Conference of European Academy of Science, December 20–30, 2018, Bonn, Germany. – Bonn, 2018. – P. 116–117.
 4. Ярмаченко Микола // Енциклопедія українознавства : [в 11 т.] / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Фонд духов. відродження ім. митр. Андрея Шептицького ; голов. ред. Володимир Кубійович. – Перевид. в Україні, [репр. відтворення вид. 1955–1984рр.]. – Львів, 2000. – Т. 10. – С. 3986.
 5. [Ярмаченко Микола Дмитрович] // Історичний календар /[авт.-упоряд. Віктор Олексійович Жадько]. – Київ, 2015. – С. 532.
 6. Ярмаченко Микола Дмитрович // Національна академія педагогічних наук України: інформ. довід. / НАПН України. – Київ, 2013. – С. 262.
 7. Ярмаченко Микола Дмитрович // Національна академія педагогічних наук України, 1992–2017 роки: (біогр. довід.) / НАПН України. – Київ, 2017. – С. 264.
 8. Микола Дмитрович Ярмаченко: [некролог] // Освіта. – 2010. – 19–26 трав. (№ 24). – С. 11.
 9. Ярмаченко Микола Дмитрович та розвиток української сурдопедагогіки: монографія / за ред. Л. І. Фомічової ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2018. – 172, [31] с : іл. – Бібліогр. у кінці розд. – Зміст: Вступ / Фомічова Л. І. – С. 5–6 ; розд. 1 : Видатний достойник України – М. Д. Ярмаченко: Ярмаченко М. Д. – відданий син України / Л. І. Фомічова, Н. О. Вашеняк. – С. 7–8 ; Творчий шлях М. Д. Ярмаченка від студента до проректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Н. О. Вашеняк. – С. 9–23 ; Інститут педагогіки УРСР та його видатний очільник – М. Д. Ярмаченко / Н. О. Вашеняк. – С. 23–38 ; Президент-організатор, перший президент Національної академії педагогічних наук України та генерація нової педагогічної думки в період незалежності / Н. О. Вашеняк. – С. 38–50 ; розд. 2 : Спеціальне навчання: мета, структура, функції: Вплив ідей М. Д. Ярмаченка про спеціальне навчання на культурно-історичну концепцію та формування операціонально-знакової теорії інтелекту / Л. І. Фомічова. – С. 51–63 ; Погляди М. Д. Ярмаченка на дактильне та міміко-жестове мовлення / О. С. Горлачов. – С. 63–73 ; Організація самопідготовки в системі комплексного підходу до виховного процесу в спеціальній школі для дітей з вадами слуху / С. Ю. Губар. – С. 73–84 ; Міжособистісні відносини осіб з вадами слуху та компенсаторна теорія М. Д. Ярмаченка / О. П. Круглик. – С. 84–92 ; Історія підготовки сурдопедагогів та внесок М. Д. Ярмаченка у вищу педагогічну освіту / Л. С. Гренюк. – С. 93–100 ; Ярмаченко М. Д. як методолог досліджень з історії педагогіки та сурдопедагогіки / Н. О. Вашеняк. – С. 100–113 ; розд. 3 : Семіотичні засади розвитку та формування особистості осіб з вадами слуху: Формування інтонаційної виразності мовлення слабочуючих дітей засобами музичного мистецтва у світлі ідей М. Д. Ярмаченка / О. В. Комісаров. – С. 114–127 ; Проблема усного мовлення учнів з вадами слуху у дослідженнях М. Д. Ярмаченка / Н. В. Тимофієнко. – С. 127–137 ; Роль слухового сприймання у розвитку вимови дітей з порушеннями слуху / О. М. Козлова. – С. 137–145 ; Сурдопереклад та його організація у структурі соціалізації осіб з вадами слуху / О. І. Трикін. – С. 145–159 ; Реалізація поглядів Ярмаченка М. Д. щодо розвитку мовлення учнів з порушеннями слуху на уроках української літератури / Л. О. Малина. – С. 159–171.
 10. *Ярмаченко Николай Дмитриевич // Энциклопедический справочник Украинского общества глухих / [авт.: А. М. Мережко, В. В. Скурчинский ; редкол.: Ю. П. Максименко и др.]. – Киев, 2010. – С. 237.

¹У списку представлено документи, опубліковані в 2006–2018 рр., а також ті, що побачили світ раніше, але не ввійшли до біобібліографічного покажчика «М. Д. Ярмаченко – вчений-педагог, академік, перший президент АПН України» (2002).

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

 Видання, відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)