НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Я. А. Коменського

 1. Адамский, А. Бегство от Коменского / А. Адамский // Первое сентября. – 1998. – 14 февр. (№ 17). – С. 2.
 2. Адамский, А. Коменский и современная школа / А. Адамский // Школьный психолог. – 2000. – Нояб. (№ 44). – С. 5.
 3. Азарова, Л. Материнская школа Я. А. Коменского / Л. Азарова // Пед. вестник. – 1996. – № 8. – С. 6.
 4. Александрова, Е. А. Если сегодня перечитать Коменского / Е. А. Александрова // Нар. образование. – 2011. – № 7. – С. 215-221.
 5. Антология гуманной педагогики. Коменский / [ред.-изд. совет: Амонашвили Ш. А. и др.] ; сост. и авт. предисл. Чечель И. Д. – М. : Шалвы Амонашвили : Моск. город. пед. ун-т, 2002. – 223 с. – Библиогр.: с. 220-222.
 6. Арцишевська, М. Р. Ідея розвитку толерантності у вченні Я. А. Коменського / М. Р. Арцишевська // Проблеми сучасної педагогічної освіти : [зб. ст.]. Сер.: Педагогіка і психологія / РВНЗ „Крим. гуманіт. ун-т”. – Ялта : [б. в.], 2006. – Вип. 10. – С. 35-40. – Бібліогр.: с. 40.
 7. Арцишевська, М. Р. Методичні ідеї навчання іноземним мовам Яна Амоса Коменського / М. Р. Арцишевська // Пед. пошук. – 2002. – № 4. – С. 25-26
 8. Арцишевська, М.  Творення підручників : школа Яна Амоса Коменського / М. Арцишевська, Р. Арцишевський // Підручник ХХІ століття. – 2003. – № 1/4. – С. 98-106.
 9. Безродний, Є. Із лабіринтів світла : до 400-річчя від дня народження Я. А. Коменського / Є. Безродний // Освіта. – 1992. – 20 берез. – С. 2.
 10. Бим-Бад, Б. Ян Амос Коменский : аксиомы панпедии / Б. Бим-Бад // Воспитательная работа в школе. – 2007. – № 1. – С. 9-16.
 11. Біда, О. Я. А. Коменський – ініціатор методики викладання природознавства / О. Біда // Пам’ять століть. Україна. – 2006. – № 5. – С. 188-192. – Бібліогр. в кінці ст.
 12. Борисова, З. Про сімейне дошкільне виховання : [пед. ідеї Яна Амоса Коменського] / З. Борисова // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 11. – С. 20.
 13. Боярчук, Ю. Музей Я. А. Коменского в Праге / Ю. Боярчук // Пед. калейдоскоп. – 1997. – № 37. – С. 9.
 14. Волкова, Н. П. Ян-Амос Коменський (1592-1670) / Н. П. Волкова // Педагогіка : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Волкова. – К. : Видав. центр „Академія”, 2001. – С. 546-549.
 15. Год, Б. Ян Амос Коменський і педагогічна думка епохи Відродження / Б. Год // Імідж сучас. педагога. – 2003. – № 2. – С. 22-27.
 16. Голець, М. Книга для дітей „Orbis sensualium pictus” / М. Голець // Директор шк. Україна. – 2009. – № 9. – С. 3-8.
 17. Горностаев, П. В. Учитель-солнце и его „дидактическая машина” : [к 400-летию со дня рождения Я. А. Коменского] / П. В. Горностаев // Педагогика. – 1993. – № 5. – С. 88-89.
 18. Горностаев, П. В. Я. А. Коменский и масонические утопии / П. В. Горностаев // Педагогика. – 1993. – № 5. – С. 89-91.
 19. Джибладзе, Г. Н. Философия Коменского / Г. Н. Джибладзе ; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1982. – 168 с.
 20. Євтух, М. Б. Осявати всіх подібно до сонця: гуманістичний і демократичний характер Я. А. Коменського / М. Б. Євтух // Рідна шк. – 1992. – № 3/4. – С. 78-83.
 21. Замашкіна, О. Ян Амос Коменський про розвиток дитячої особистості / О. Замашкіна // Почат. шк. – 2000. – № 3. – С. 47-50.
 22. Зверев, А. Война на два фронта : Ян Амос Коменский: цитаты из жизни / А. Зверев // Учит. газета. – 2007. – 20 марта (№ 11). – С. 21.
 23. Зуман, Ф. Діяльність доброчинного просвітнього товариства ім. Яна Амоса Коменського в Києві (1914-1917) // Хроніка 2000. – 1999. – Ч. 1. – С. 267-271.
 24. Калмикова, Л. Про школу рідної мови : [про пед. ідеї Яна Амоса Коменського] / Л. Калмикова // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 11. – С. 20-21.
 25. Карпей, Ж. Я. А. Коменский: компас и карта / Ж. Карпей // Педагогика. – 1993. – № 5. – С. 82-84.
 26. Коваленко, Є. І. Коменський Ян Амос / Є. І. Коваленко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. -С. 407-408.
 27. Ян Амос Коменський // Мандрівець. – 1994. – № 2. – С. 47-50.
 28. Я. А. Коменський : [чеський педагог і філософ] // Все для вчителя. – 2002. – № 5. – С. 61.
 29. Я. А. Коменський – основоположник педагогіки нового часу // Історія педагогіки : навч. посіб. для пед. вузів / за ред. М. С. Гриценка. – К. : Вища шк., 1973. – С. 27-34.
 30. Ян Амос Коменский – философ, мыслитель, педагог (1592-1670) // Нач. школа. – 1992. – № 3. – С. 52-53.
 31. Я. А. Коменський (1592-1670) – чеський педагог // Почат. освіта. – 2007. – Жовт. (№ 40), Вкладка.
 32. Корнетов, Г. Б. Панпедия Яна Амоса Коменского / Г. Б. Корнетов // Образовательные технологи. – 2008. – № 2. – С. 57-63 ; Школьные технологи. – 2008. – № 1. – С. 27-31.
 33. Кравець, В. Педагогічна система Яна Амоса Коменського / В. Кравець // Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. Кравець. – Тернопіль, 1996. – С. 122-178.
 34. Красновский, А. А. Ян Амос Коменский / А. А. Красновский. – М., 1953. – 323 с.
 35. Кратохвил, Милош В. Жизнь Яна Амоса Коменского : кн. для учителя / М. В. Кратохвил ; пер. с чеш. Д. М. Прошунина, Т. Н. Осадченко. – М. : Просвещение, 1991. – 191 с.
 36. Кумарин, В.  Аксиомы Коменского или экскурсия по „Великой дидактике” / В. Кумарин // Престижное воспитание. – 2001. – № 1. – С. 4-6.
 37. Лейтгольд, К. Заметки о юбилее Я. А. Коменского в Германии / К. Лейтгольд // Педагогика. – 1993. – № 5. – С. 123-124.
 38. Литвинов, С. А. Ян Амос Коменський і радянська педагогіка / С. А. Литвинов. – К. : Рад. шк., 1958. – 59 с.
 39. Лордкипанидзе, Д. О. Ян Амос Коменский (1592-1670) / Д. О. Лордкипанидзе ; ред. А. И. Пискунов. – 2-е изд., испр. – М. : Педагогика, 1970. – 440 с.
 40. Лордкипанидзе, Д. О. Дидактика Яна Амоса Коменского / Д. О. Лордкипанидзе. – 2-е изд., испр. – М. : Просвещение, 1949. – 128 с.
 41. Лучкевич, В. Проблема філософсько-релігійних основ педагогіки Я. А. Коменського крізь призму століть / В. Лучкевич // Пед. думка. – 2008. – № 1. – С. 70-75. – Бібліогр. в кінці ст.
 42. Лучкевич, В. Спадщина Я. А. Коменського в Україні : літературознавчі студії / В. Лучкевич // Молодь і ринок. – 2011. – № 3. – С. 92-95. – Бібліогр.: 11 назв.
 43. Лучкевич, В. Педагогічна спадщина Яна Амоса Коменського у працях сучасних вітчизняних дослідніків / В. Лучкевич // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДПУ. Сер.: Педагогіка / Дрогобиц. держ. ін-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 17. – С. 189-199. – Бібліогр.: с. 197-198 (15 назв).
 44. Мазур, П. Отчі світильники : [про вплив укр. братських шкіл на Я. А. Коменського] / П. Мазур // Дайджест пед. ідей та технологій. – 2001. – № 7/8. – С. 118-129.
 45. Максимюк, С. П. Історія педагогіки як наука. Я. А. Коменський – перший творець самостійної гуманної педагогіки / С. П. Максимюк // Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклладів / С. П. Максимюк ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гум. ун-т. – К. : Кондор, 2005. – С. 353-363.
 46. Малько, А. Соціальне виховання Я. А. Коменського / А. Малько // Рідна шк. – 2002. – № 8. – С. 70-73.
 47. Митюров, Б. Н. Славянские истоки педагогики Я. А. Коменского / Б. Н. Митюров // Педагогика. – 1995. – № 1. – С. 109.
 48. Мітюров, Б. Н. Спрямований у майбутнє : до 400-річчя від дня народження Я. А. Коменського / Б. Н. Мітюров // Рідна шк. – 1991. – № 10. – С. 78-79.
 49. Моргун, В. Ф. Багатовимірність особистості і творче оволодіння математикою у дидактиці Я. А. Коменського / В. Ф. Моргун // Постметодика. – 1995. – № 1. – С. 81-83.
 50. Мудрий красномовець Ян Амос Коменський (1592-1670) // Все для вчителя. – 2007. – № 12. – С. 100.
 51. Педагогические идеи Я. А. Коменского как составная часть его „Всеобщего совета об исправлении дел человеческих” // История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в. : учеб. пособ. для пед. вузов / под. ред. А. И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и дополн. – М. : ТЦ Сфера, 2001. – С. 181-194.
 52. Педагогічна спадщина Я. А. Коменського і перспективи розвитку народної освіти : тези доповідей і повідомлень міжвузівської науково-теоретичної конференції, 16-18 квіт. 1992 р. / редкол.: І. П. Стогній (голова) та ін. ; КДПІ ім. М. П. Драгоманова ; Переяслав-Хмельницький філіал КДПІ ім. М. П. Драгоманова. – Переяслав-Хмельницький, 1992.
  Ч. 1. – 277 с.
  Ч. 2. – 163 с.
 53. Первов, П. Д. Педагогическая Хрестоматия. Коменский. Локк. Руссо. Песталоцци. Ушинский. Пирогов : пособие при изучении педагогики в VIII классе женских гимназий и в институтах / сост. П. Д. Первов. – М. : Изд. К. И. Тихомирова, 1907 (Типо-литогр. Н. И. Гросман и Г. А. Вендельштейн). – VII, 441, ІІ с.
 54. Піскорський, В. Ян Коменський і його час : [вступ. лекція з нагоди 300-річчя Я. А. Коменського, прочитана у Київському університеті 28 берез. 1892 р.] / В. Піскорський // Хроніка 2000. – 1999. – Ч. І. – С. 118-124.
 55. Плеханов, А. Я. А. Коменский : „Материнская школа” / А. Я. Плеханов // Дошк. воспитание. – 1992. – № 5/6. – С. 41-46.
 56. Равкин, З. И. Великий реформатор школы : к 400-летию со дня рождения Я. А. Коменского / З. И. Равкин // Педагогика. – 1992. – № 5/6. – С. 81-85.
 57. Скільський, Д. Виховання християнина в педагогічному вченні Я. А. Коменського / Д. Скільський // Рідна шк. – 2007. – № 2. – С. 71-73. – Бібліогр. в кінці ст.
 58. Скільський, Д. Християнське виховання в педагогіці Я. А. Коменського / Д. Скільський // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С. 131-138.
 59. Смоляницкий, С. Три века Яна Амоса Коменского : худ.-докум. повесть / С. Смоляницкий. – М. : Детская литература, 1987. – 208 с. : ил.
 60. Степанов, С. Ян Амос Коменский / С. Степанов // Школьный психолог. – 2000. – Нояб. (№ 44). – С. 4.
 61. Степашко, Л. А. Человек в концепции Я. А. Коменского / Л. А. Степашко // Педагогика. – 1992. – № 5/6. – С. 86-88.
 62. Сыроежко, С. Пансофия Коменского, или универсальний учитель / С. Сыроежко // Директор школи. Україна. – 2010. – № 2. – С. 17-32.
 63. Толстых, Н. Ян Амос Коменский / Н. Толстых // Человек без границ. – 2006. – № 10. – С. 48-51.
 64. Тюмасева, З. К Коменскому – в ХVII век или с Коменским – в ХХІ век? / З. Тюмасева, Ю. Морозова // Нар. Образование. – 2002. – № 9. – С. 61-67.
 65. Філософські основи педагогічної системи Коменського // Відкритий урок. – 2011. – № 5. – С. 16-17.
 66. Фіцула, М. М. Педагогічна система Я.-А. Коменського / М. М. Фіцула // Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. / М. М. Фіцула. – К. : Видав. центр „Академія”, 2001. – С. 458-461.
 67. Фролкин, В. Идеи музыкального воспитания Я. А. Коменского / В. Фролкин // Искусство в школе. – 1993. – № 1. – С. 54-57.
 68. Хуторской, А. В. „Великая дидактика” Я. А. Коменского / А. В. Хуторской // Школьные технологи. – 2009. – № 6. – С. 64-76.
 69. Шевченко, В. Ян Амос Коменський – педагог і географ / В. Шевченко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. – Квіт. (№ 13). – С. 3.
 70. Шевченко, В. Педагог і географ Ян Амос Коменський / В. Шевченко // Географія та основи економіки в школі. – 2010. – № 3. – С. 46-47.
 71. Широких, О. Б. Послеюбилейные мысли : [к 400-летию со дня рождения Я. А. Коменского] / О. Б. Широких // Педагогика. – 1993. – № 5. – С. 84-86.
 72. Щербань, П. М. „Материнська школа” Яна Амоса Коменського та її значення для сучасної сім’ї / П. М. Щербань // Пам’ятай ім’я своє: заповіді сімейної педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів, в яких здійснюється підгот. пед. працівників / П. М. Щербань. – К. : Вища школа, 2006. – С. 6-8; Освіта. – 2003. – 16-23 лип. (№ 33). – 2.
 73. Ян Амос Коменський // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – № 8. – С. 1.
 74. Ян Амос Коменський // Упр. школою. – 2010. – № 8. – С. 1.
 75. Wroblewska, T. Jan Amos Komensky (1592-1670) und sein beitrag zur fruhschulerziehung / T. Wroblewska // Piotrkowskie studia pedagogiczne / T. Wroblewska. – Piotrkow Trybunalski : Akademia Swietokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2001. – Т. 9. – S. 457-462.
Бібліографія публікацій, присвячених діяльності Я. А. Коменського, що вийшли друком у 2012–2016 рр.
 1. Алимова, Л. У. Ян Амос Коменский – основатель научной педагогики / Л. У. Алимова //Професійна освіта: проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, РВНЗ «Крим. інж.-пед. ун-т». – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2012. – Вип. 3. – С. 9–12. – Библиогр.: с. 12 (4 назв.).
 2. Антонюк, Г. Ян Амос Коменський і розвиток педагогічної думки України в XVIIст. / Г. Антонюк // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2012. – № 6. – С. 189–200.
 3. Арцишевський, Р. А. Засновник гуманістичної педагогіки : до 420-ліття з дня народження Яна Амоса Коменського / Р. А. Арцишевський, М. Р. Арцишевська // Пед. пошук. – 2012. – № 2. – С. 3–8. – Бібліогр.: 9 назв.
 4. Арцишевський, Р. А. Мислитель, педагог, гуманіст : до 420-річчя від дня народження Яна Амоса Коменського / Р. А. Арцишевський // Шлях освіти. – 2012. – № 2.– С. 44–47. – Бібліогр.: 8 назв.
 5. Бабак, Ю. Внесок Б. Мітюрова у вивчення спадщини Я. А.Коменського / Ю. Бабак // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – Вип. 45. – С. 187–192. – Бібліогр.: с. 192 (8 назв).
 6. Велика дидактика Яна Амоса Коменського //Школа. – – N 5. – С. 26–29.
 7. Гусак, Л. Аспекти асоціативного навчання в педагогічній спадщині Яна Амоса Коменського / Л. Гусак //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 58–64. – Бібліогр.: с. 64 (6 назв).
 8. Довга, Т. Гуманізація дитячого освітнього простору: життєствердність педагогічних ідей Я. А.Коменського / Т. Довга // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 72–77. – Бібліогр.: с. 77 (10 назв).
 9. Зимульдінова, А. Внесок Яна Амоса Коменського у розвиток сучасних освітніх закладів України / А. Зимульдінова, І. Кутняк, Г. Філь //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – Вип. 45. – С. 288– – Бібліогр.: с. 293–294 (18 назв).
 10. Золотухіна,С. Т. Я. Коменський як предмет дослідження С. Миропольським / С. Т. Золотухіна // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко та ін.] ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – Харків : Щедра садиба плюс, 2014. – Вип. 45. – С. 201–206. – Бібліогр.: с. 206 (7 назв).
 11. Кочерга, О. Проблема відповідальності вчителя у педагогічній спадщині Я. А.Коменського / О. Кочерга // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – Вип. 45. – С. 224–229. – Бібліогр.: с. 229 (назв).
 12. Кузьмінська, Ю. Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної системи, великий гуманіст і мислитель / Юлія Кузьмінська // Педагогічний часопис Волині. – 2016. – № 2. – С. 34–39.
 13. Кузьмінська, Ю. Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної системи / Ю. Кузьмінська //Педагогічний часопис Волині. –  – № 1. – С. 5–10. – Бібліогр.: 6 назв.
 14. Кулінка, Ю. Використання ідей Я. А.Коменського в організації процесу превентивного виховання учнів / Ю. Кулінка // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – Вип. 45. – С. 165–170. – Бібліогр.: с. 170 (4 назви).
 15. Кучеренко,І. Класно-урочна система Я. Коменського: становлення й історія розвитку / І. Кучеренко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 158–165. – Бібліогр.: с. 165 (14 назв).
 16. Лутвуллін, В. Боротьба послідовників Й. Штурма і Я. А.Коменського в історії шкільної освіти / В. Лутвуллін // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 115–123. – Бібліогр.: с. 121 (14 назв).
 17. Мазур, К. Порівняльний аналіз педагогічних ідей Яна Амоса Коменського та Василя Сухомлинського / К. Мазур //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – Вип. 45. – С. 230–236. – Бібліогр.: с. 235–236 (19 назв).
 18. Марчукова,С. М. Идея пансофийности в педагогических трудах Я. А. Коменского: перспективы нового осмысления пансофии / С. М. Марчукова // Педагогика. – – № 9. – С. 109–113. – Библиогр.: 4 назв.
 19. Машкина,В. А. Развитие дидактики Я. А. Коменского в условиях адаптивного дистанционного обучения / В. А. Машкина, О. Т. Романов, М. Н. Машкин // Педагогика. – – № 10. – С. 17–26. – Библиогр.: 24 назв.
 20. Місечко, О. Роль ідей Я. А.Коменського для професійної підготовки вчителя іноземної мови / О. Місечко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 216–223. – Бібліогр.: с. 223 (10 назв).
 21. Нікітіна, О. Дидактичні ідея Я.Коменського як джерело формування навчальної діяльності молодших школярів / О. Нікітіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 231–238. – Бібліогр.: с. 238 (9 назв).
 22. Опанасенко, Н. Правила реалізації дидактичних принципів Я.А.Коменського в сучасній початковій школі / Наталія Опанасенко, Галина Черненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» = The jornal of the humanitaries Pedagogy. Педагогіка : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2015. – Вип. 37. – С. 138–144. – Бібліогр.: с. 144 (3 назви).
 23. Остапйовська, І. Використання педагогічної спадщини Яна Амоса Коменського у виховній діяльності Пласту / І. Остапйовська //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – Вип. 45. – С. 245–250. – Бібліогр.: с. 250 (8 назв).
 24. Рейдало, В. Модернізація дидактичних принципів навчання Я. А.Коменського у контексті сучасних технологій навчання у вищій школі / Віталіна Рейдало // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – [Умань] : Жовтий О. О., 2014. – [Вип.] 9, Ч. 2. – С. 129–135. – Бібліогр.: с. 135 (8 назв).
 25. Рибалко, Л. Ідеї Яна Амоса Коменського в контексті інтеграції змісту природничо-наукової освіти / Л. Рибалко //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 266–272. – Бібліогр.: с. 272 (7 назв).
 26. СавченкоТ.А. Взаимодействие семьи и школы по Я. А. Коменскому / Т. А. Савченко // Педагогика. – – № 5. – С. 90–93. – Библиогр.: 5 назв.
 27. Саяпіна, С. «Материнська школа» Я.Коменського як програма цілей навчання й виховання дітей дошкільного віку / С. Саяпіна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – Вип. 45. – С. 263–268. – Бібліогр.: с. 268 (3 назви).
 28. Сельмашук, Ж. Проблема шкільної дисципліни у педагогічній спадщині Я. А.Коменського / Ж. Сельмашук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – Вип. 45. – С. 275– – Бібліогр.: с. 280 (10 назв).
 29. Стинська,В. «Материнська школа» Яна Амоса Коменського та її значення для становлення соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства в Україні / В. Стинська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 288–295. – Бібліогр.: с. 295 (6 назв).
 30. Суділовська, М. М. Педагогічна спадщина Я. А.Коменського в оцінках Дмитра Чижевського / М. М. Суділовська // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. – 2015. – № 6. – С. 352–359. – Бібліогр.: 11 назв.
 31. Улюкаєва, І. Він випередив свій час : до ювілею Яна Амоса Коменського – видатного чеського педагога (1592-1670) / Ірина Улюкаєва // Дошкільне виховання. – 2012. – № 3. – С. 4–7.
 32. Чумак, Л. В. Педагогічна спадщина Я. А.Коменського і концептуальні засади деонтологічного виховання / Л. В. Чумак // Таврійський вісник освіти. – 2012. – N 1. – С. 16–23. – Бібліогр.: 14 назв.

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О. Сухомлинського