НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльніть В. М. Бехтерєва

Бібліографія публікацій життя та діяльності В. М. Бехтерєва

 1. Бехтерев Владимир Михайлович // Практ. психолог и логопед в шк. – 2010. – № 4. – С. 4–9.
 2. Бехтерєв Володимир Михайлович // Психолог. – 2007. – Жовт. (№ 39). – С. 30–31.
 3. Владимир Михайлович Бехтерев : к 40-летию профессорской деятельности / Z. M. – Л. : Изд-во гос. рефлексол. ин-та по изучению мoзга, 1926. –16 с.
 4. Волобуева, Л. Ранний и дошкольный возраст : вопросы нравственного воспитания в концепциях И. А. Сикорского и В. М. Бехтерева / Л. Волобуева, Е.   Авилова // Дошк. воспитание. – 2007. – № 3. – С. 88–92.
 5. Голубева Э. М. В. М. Бехтерев и психофизиологические проблемы исследования личности / Э. А. Голубева // Человек и общество. – 1971. – Вып. 8. – С. 126–144. *
 6. Гращенков, Н. И. Вклад В. М. Бехтерева в учение о мозге и психике / Н. И. Гращенков, В. Н. Мясищев, Н. М. Целованов. – М. : Знание, 1958. – 40 с.
 7. Губерман, И. М. Бехтерев : страницы жизни / И. М. Губерман. – М. : Знание, 1977. – 160 с.
 8. *Журавлев, А. Л. Роль В. М. Бехтерева в становлении общественно (социальной) психологии в России / А. Л. Журавлев // Психол. журн. – 2012. – Т. 33, № 3. – С. 122–134. – Бібліогр.: 33 назв.
 9. Касютін Ю. С. Виховні постулати В. М. Бехтерева [Текст] / Ю. С. Касютін // Освіта Донбасу. – 2011. – № 4. – С. 69–72. – Бібліогр. : 5 назв.
 10. Касютін, Ю. С. Особистість дитини у психолого-педагогічній спадщині В. М. Бехтерєва / Ю. С. Касютін // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – Вип. 30. – С. 59–64. – Бібліогр.: с. 64 (4 назви).
 11. Касютін, Ю. С. Педагогічні погляди В. М. Бехтерєва (1857-1927 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец] 13.00.01 /«Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Касютін Юрій Сергійович ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2013. – 20 с.
 12. Касютін, Ю. С. Особистість дитини у психолого-педагогічній спадщині В. М. Бехтерєва [Електронний ресурс] / Ю. С. Касютін // Теорія та методика навчання та виховання. – 2011. – Вип. 30. – С. 59–65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2011_30_10
 13. Касютін, Ю. Фактори соціалізації особистості у психолого-педагогічній спадщині В. М. Бехтерєва [Електронний ресурс] / Ю. Касютін // Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 1. –С. 156–159. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2013_1_25
 14. Касютін, Юрій. Фактори соціалізації особистості у психолого-педагогічній спадщині В. М. Бехтерєва / Юрій Касютін. // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В.  Г. Короленка, 2013. – Вип. 1 (57). – С. 156–159. – Бібліогр.: с. 159 (5 назв).
 15. Касютін, Ю. С. В. М. Бехтерєв про чинники соціалізації особистості [Електронний ресурс] / Ю. С. Касютін // Теорія та методика навчання та виховання. – 2013. – Вип. 33. – С. 46–52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2013_33_8
 16. Князев Е. Господь бог и Владимир Бехтерев / Е. Князев // Директор шк. – 1996. – № 6. – С. 52–59.
 17. Князев, Е. Владимир Бехтерев: создание института человека / Е. Князев // Дошк. воспитание. – 2014. – № 6. – С. 111–119.
 18. Коваленко, Ольга. Бехтерєв: фатальний діагноз / О. Коваленко // Освіта України.  –  2011. – 7 листоп. (№ 85/86). – С. 16.
 19. Козлов, И. В. Жизнь, деятельность и учение академика В. М. Бехтерева / И. В. Козлов. – Таганрог. : Тип. Изд-ва «Красное знамя», [б.г.]. – 32 с.
 20. Кравцова, Т. О. Проблема вивчення дитини в реформаторській педагогіці кінця XIX – початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Кравцова Тетяна. Олександрівна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 2008. – 20 с.
 21. Левченко, Е. В. Психологическая концепция В. М. Бехтерева : диахронический анализ / Е. В. Левченко // Психол. журн. – Т. 28. – № 5. – С. 22–31. – Библиогр.: 26 назв.
 22. *Ломов Б. Ф. Очерк жизни и научной деятельности Владимира Михайловича Бехтерева (1857–1927) / Б. Ф. Ломов, В. А. Кольцова, Е. И. Степанова / Объективная психология. – М., 1991. – С. 424–444.
 23. Многогранный ученый : [о психиатре Владимире Михайловиче Бехтереве и его деятельности] // Дошк. педагогика. – 2003. – № 1. – С. 42–44. – Библиогр. : 3 назв.
 24. Мунипов, В. М. В. М. Бехтерев-родоначальник комплексного изучения человека / В. М. Мунипов // Вопр. психологии. – 2007. – № 5. – С. 110–126. – Библиогр. : 37 назв.
 25. Никифоров, А. С. В. М. Бехтерев : кн. для учащихся 9–10 кл. сред. шк. / А. С. Никифоров. – М. : Просвещение, 1988. – 127 с. : ил.
 26. Ніколаєнко, С. Психологічний аналіз проблеми сугестії в концепції В. Бехтерєва / С. Ніколаєнко // Соц. психологія. – 2006. – № 2. – С. 151–160. – Бібліогр. : 6 назв.
 27. Новиков Н. Первые Отечественные социальные психологи : П. Ф. Лилиенфельд, Л. Ф. Гумплович, В. М. Бехтерев, А. А. Ухтомский, П. А. Сорокин и др. / Н. Новиков // Соц. педагогика. – 2006. – № 3. – С. 31-38.
 28. Попов Л. М. В.М.Бехтерев и современная психология и психотерапия / Л. М. Попов // Психологический журнал. – 2002.-№ 3. – С. 127–129.
 29. Рибалка В. Концептуальне уявлення про особистість в об’єктивній психології та рефлексології В. Бехтерєва / В. Рибалка // Психолог. – 2003. – № 4. – С. 2–5. – Бібліогр. : 25 назв.
 30. Рибалка, В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології. / В. В. Рибалка // Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2006. – 530 c.
 31. *Роменець В. А. Рефлексологічна теорія психіки та ідея індивідуації. В. М. Бехтерєв (1857-1927) / В. А.Роменець, І. П. Маноха // Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології XX століття. – К., 1998. – С. 184–190.
 32. Рощін, І. Г. Погляди Володимира Бехтерєва на особистість та умови її правильного розвитку / І. Г. Рощін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. № 45 (98) / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради: Монаєнко А. О. ; голов. ред.: Сущенко Т. І. ; чл. редкол.: Л. О. Сущенко (заст. голов. ред.), О. І. Іваницький та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – С .43-51.
 33. Рощін, І. Г. Погляди Володимира Бехтерєва на особистість та умови її правильного розвитку [Електронний ресурс] / І. Г. Рощін // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2015. – Вип. 45. – С. 43–51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pFTO_2015_45_7
 34. Сборник, посвященный Владимиру Михайловичу Бехтереву : к 40-летию профессорской деятельности (1885–1925). – Л. : Изд. Гос. Психоневрол. Академии, Гос. Рефлексол. Ин-та по изучению мезга, 1926. – 716 с.
 35. Сборник, посвященный Владимиру Михайловичу Бехтереву. – [без вых. данных]. 256 с.
 36. Сидорчук, И. В. Наследие В. М. Бехтерева в контексте истории развития онтопсихологии в России / И. В. Сидорчук // Alma Mater. – 2012. – № 7. – С. 22–25. – Библиогр.: 21 назв.
 37. Троцко, А. В. Педагогічні погляди В. М. Бехтерєва та його послідовників [Текст] : [монографія] / А. В. Троцко, Ю. С. Касютін ; [відп. за вип. А. В. Троцко] ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2013. – 179 с. : іл. –Бібліогр. : с. 134–156.
 38. Українська Радянська Енциклопедія : [у 12 т.]. Т. 1. А–Борона / [голов. ред., Бажан М. П., редкол.: Антонов О. К. та ін.]. – Вид. 2-ге. – К.: Голов. ред. Укр. Рад. Енциклопедії, 1977. – с 426.
 39. Широков, В. А. Гуманітарна традиція і технологічний статус мови / В. А. Широков // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 128–132. – Бібліогр.: 13 назв.
 40. Щербина, А. М. Возможна ли психология без самонаблюдения : (по поводу статьи В. Бехтерева: “Обоснование объективной психологии”) / [А. М. Щербина]. – [Москва] : [Типо-литогр. Высочайше утвержденного Т-ва И. Н. Кушнерев и К°], [1908]. – [10] с. –Відбиток із журналу “Вопросы философии и психологии” № 4(94) сент.-окт. 1908.

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

(*) – астериксом позначені видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського