НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

БІБЛІОГРАФІЯ ТВОРІВ Ф. К. САРАНИ


1949
Твори українських письменників в азербайджанських перекладах / Ф. Сарана // Літ. газ. – 1949. – 24 берез.
1950
Твори класиків марксизму-ленінізму : кат. вид. Держполітвидаву УРСР за 1946-1950 рр. / Ф. Сарана. – К., 1950. – 20 с.
1951
Каталог видань : 1946-1949 / Держ. вид-во політ. літ. УРСР ; Ф. Сарана. – К., 1951. – 92 с.
1952
Серія книг “З’їзди і конференції ВКП(б)” / Ф. Сарана. – К. : Держполітвидав, 1952. – 16 с.
1953
Твори класиків марксизму-ленінізму : кат. вид. Держполітвидаву УРСР за 1949-1953 рр. / Ф. Сарана. – К., 1953. – 24 с.
1954
Видання Держполітвидаву УРСР за 1946-1953 рр. / Ф. Сарана. – К., 1954. – 172 с.
1956
Бібліографія / Ф. Сарана // Тесленко А. Твори / А. Тесленко. – К., 1956. – С. 525-539.
1957
Журнал “Літопис революції” : покажч. змісту, 1922 – 1933 рр., № 1-57. – 68 с.
Рец. : Комаренко Н. В. Журнал “Літопис революції” в оцінці радянської історіографії / Н. В. Комаренко // Укр. іст. журн. – 1967. – № 11. – С. 127-131; Сороковська С. Бібліографія на сторінках журналу “Літопис революції” / С. Сороковська // Арх. України. – 1967. – № 6. – С. 84-86.
1958
Більше вимогливості до прикнижкової бібліографії : лист до ред. / Ф. Сарана // Рад. культура. – 1958. – 2 берез.
До виходу книги О. Килимника “Юрій Яновський: Життя і творча діяльність” / Ф. Сарана. – К., 1957.
Видання Товариства для поширення політичних і наукових знань Української РСР за 1948-1957 рр. / Ф. Сарана. – К., 1958. – 68 с.
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за роки Великої Вітчизняної війни / Ф. Сарана // Питання шевченкознавства. – К., 1958. – Вип. 1 – С. 146-171.
1959
Бібліографія / Ф. Сарана // Первомайський Л. Твори. В 3 т. Т. 3 / Л. Первомайський. – К., 1959. – С. 489-502.
Бібліографія / Ф. Сарана // Яновський Ю. Твори. В 5 т. Т. 5 / Ю. Яновський. – К., 1959. – С. 357-417.
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за 1957 р. / Ф. Сарана // Збірник праць сьомої Наукової шевченківської конференції. – К, 1959. – С. 263-279.
1960
Матеріали до бібліографії за 1958 р. / Ф. К. Сарана, Л. О. Хоменко // Збірник праць восьмої Наукової шевченківської конференції. – К., 1960. – С. 299-318.
Довідковий том до 4-го видання творів В. І. Леніна / упоряд. Ф. Сарана. – К. : Держполітвидав УРСР, 1960. – 688 с.

1961
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за 1959 р. / Ф. Сарана // Збірник праць дев’ятої Наукової шевченківської конференції. – К., 1961. – С. 219 – 247.
Стан і завдання бібліографії Шевченкіани / Ф. Сарана // Збірник праць дев’ятої Наукової шевченківської конференції. – К., 1961. – С. 212-218.

1962
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за 1960 р. / Ф. Сарана // Збірник праць Ювілейної десятої Наукової конференції. – К., 1962. – С. 335-370.
1963
Слов’янська філологія на Україні: 1958-1962 : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Укр. ком. славістів, ЦНБ АН УРСР ; [уклад. : Н. Ф. Королевич, Ф. К. Сарана]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1963. – 616 с. – (До V Міжнар. з’їзду славістів).
Рец. : Єдлинська І. Щороку – понад тисячу праць / І. Єдлинська, Я. Дашкевич // Літ. Україна. – 1963. – 13 верес.;
Іваненко Д. Бібліографічний покажчик з славістики / Д. Іваненко // Наук. інформ. бюл. Арх. упр. УРСР. – 1963. – № 6. – С. 70-72;
Марченко М. Г. Корисний бібліографічний покажчик / М. Марченко // Нар. творчість та етнографія. – 1964. – № 7. – С. 98-99;
Сороковская С. В. Библиография в помощь науке / С. Сороковская // Сов. библиогр. – 1964. – № 2. – С. 88-94.
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за 1961 р. / Ф. Сарана // Збірник праць одинадцятої Наукової шевченківської конференції. – К., 1963. – С. 237-311.
Невтомний дослідник : до 80-річчя з дня народж. М. Ф. Яшека / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1963. – 22 листоп.

1964
Тарас Шевченко в бібліографії : [передмова] / Ф. Сарана // Багрич М. І. Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. 1917-1963 / М. І. Багрич. – X., 1964. – С. 5-10.
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за 1962 р. / Ф. Сарана // Збірник праць дванадцятої Наукової шевченківської конференції. – К., 1964. – С. 307-343.
Піввіку служіння книзі : [М. Ясинський] / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1964. – 27 листоп.
У Публічній бібліотеці: 400 років вітчизняного книгодрукування / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1964. – 6 берез.
Ювілейна наукова сесія, присвячена 400-річчю російського книгодрукування / Ф. Сарана // Рад. літературознавство. – 1964. – № 3. – С. 158.
Бібліографія грузинської Шевченкіани / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1964. – 27 трав. – Рец. на кн. : Огарова А. Тарас Григорьевич Шевченко : библиография произведений и литературы о нем, опубликованных в Грузии / А. Огарова, У. Гендзехадзе. – Тбилиси : Изд-во АН Груз. ССР, 1963.
Бібліографія Шевченкіани / Ф. Сарана // Рад. літературознавство. – 1964. – № 2. – С. 146-149. – Рец. на кн. : Т. Г. Шевченко : бібліографія літератури про життя і творчість, 1839-1959. Т. 1/2. -К., 1963.
Найповніше про Грабовського / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1964. – 2 верес. – Рец. на кн. : Мороз М. О. Павло Грабовський : бібліогр. покажч. / М. Мороз. – К : Наук. думка, 1964. – 80 с.
Федоров і Україна / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1964. – 28 лют. – Рец. на кн. : Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров на Україні / Я. Ісаєвич. – К. : Т-во “Знання” УРСР, 1964. – 35 с.
Багрич М. Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. 1917 – 1963 / М. Багрич ; ред. Ф. Сарана. – X., 1964. – 154 с.
1965
Новини бібліографії / Ф. Сарана // Літ. України. – 1965. – 21 груд.
Библиография изданий произведений Шевченко / Ф. Сарана // Вопр. лит – 1965. – № 1. – С. 252-253. – Рец. на кн. : Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. 1917-1963 / уклад. М. І. Багрич. – X. : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1964. – 154 с.
Збагачення краєзнавчої бібліографії / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1965. – 16 квіт. – Рец. на кн. : Максименко Ф. П. Збірники історичних відомостей про населені пункти Української РСР / Ф. П. Максименко // Наук.-інформ. бюл. Арх. упр. УРСР. – 1963. – № 4/6 ; 1964. – № 1/5.
1966
Видання творів В. І. Леніна на Україні 1894-1965 : бібліогр. покажч. / уклад. : П. М. Щморгун, Ф. Сарана та ін. – X. : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1966. – 178 с.
Рец. : Возненко П. 26,5 миллиона книг Ильича / П. Возненко // Крас. знамя. – 1966. – 2 авг.;
Кущ О. Українська Ленініана / О. Кущ // Віл. Україна. – 1966. – 3 верес;
Сміюн О. Видання творів В. І. Леніна на Україні / О. Сміюн // Жовтень. – 1967. – № 4. – С. 155-156.
До бібліографії А. Ю. Тесленка / Ф. Сарана // Рад. літературознавство. – 1966. – № 6. – С. 73-77.
Від давнини до сучасності / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1966. – 15 листоп. – Рец. на кн. : Українські письменники : біобібліогр. покажч. У 5 т. – К. : Дніпро, 1960-1965.
Вовченко І. Скарбниця людського розуму / І. Вовченко, Ф. Сарана та ін. ; ред. Ф. Сарана. – X., 1966. – 182 с.

1967
Бібліографування творів В. І. Леніна на Україні 1924-1967 рр. / Ф. Сарана // Державна бібліографія на Україні : зб. ст. – X., 1967. – Вип. 3. – С. 22-35.
Черненко І. C. Бібліотекознавство, бібліографія і книгознавство / І. С. Черненко, Ф. К. Сарана // Історія АН УРСР. – К., 1967. – Кн. 1. – С. 385-390.
Лоцман книжкового моря : [Ф. П. Максименко] / Ф. Сарана // Культура і життя. – 1967. – 16 лют.
75-річчя з дня народження Ю. О. Меженка / Ф. Сарана // Укр. іст. журн. – 1967. – № 6. – С. 135-136.
1968
Слов’янська філологія на Україні: 1963-1967 : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Укр. ком. славістів, ЦНБ АН УРСР ; [уклад. : Н. Ф. Королевич, Ф. К. Сарана та ін.]. – К. : Наук. думка, 1968. – 612 с. – (До VІ Міжнар. з’їзду славістів).
Ч. 1. – 233 с.
Ч. 2, вип.1/2 – 578 с.
Рец. : Лукінова Т. Б. [Без назви] / Т. Лукінова // Інформаційні матеріали Наукової Ради з проблеми “Закономірності розвитку національних мов…” – К., 1969. – Вип.7. – С. 78-80;
Регушевський Є. С. [Без назви] / Є. С. Регушевський // Укр. мова і літ. в шк. – 1969. – № 3. – С. 90-91;
Федора Л. Бібліографія української славістики / Л. Федора // Літ. Україна. – 1968. – 9 серп.
Т. Г. Шевченко 1960-1964 : бібліогр. ювіл. літ. / ЦНБ АН ; Ф. Сарана. – К. : Наук. думка, 1968. – 624 с.
Рец. : Базилівський М. [Без назви] / М. Базилівський // Робітн. газ. – 1968. – 25 черв.;
Гнатюк М. Бібліографія ювілейної Шевченкіани / М. Гнатюк // Друг читача. – 1968. – 5 берез.;
Гольденберг Л. Новий внесок у шевченківську бібліографію / Л. Гольденберг // Арх. України. – 1968. – № 5. – С. 80-82;
Жур П. [Без названия] / П. Жур // Звезда. – 1968. – № 10. – С. 219; Меженко Ю. Продовження Шевченкіани / Ю. Меженко // Літ. Україна. – 1968. – 22 берез.;
Бородін В. [Без назви] / В. Бородін // Рад. літературознавство. – 1970. – № 2. – С. 88-89.
Матеріали до бібліографії Шевченкіани за 1965 р. / Ф. Сарана // Збірник праць п’ятнадцятої Наукової шевченківської конференції. – К., 1968. – С. 380-405.
Пропагандист художнього слова : [Про І. Бойка] / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1968. – 18 жовт.
1970
Гнатюк М. Корисне дослідження / М. Гнатюк, Ф. Сарана // Культура і життя. – 1970. – 15 берез. – Рец. на кн. : Гуменюк М. П. Українські бібліографи ХІХ-поч. XX ст. / М. П. Гуменюк. – X. : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1969. – 182 с.
1971
Коротка бібліографія / Ф. Сарана // Шабліовський Є. С. М. Н. Некрасов і українська література. – К., 1971. – С. 191-200.
Список праць Михайла Ілліча Ясинського / Ф. Сарана // Бібліотекознавство та бібліогр. : міжвід. респ. зб. – X., 1971. – Вип. 2. – С. 155-157.
Библиографирование произведений В. И. Ленина на Украине 1920-1970 гг. / П. Х. Беляева, Ю. Б. Медведев, Ф. К. Сарана // Сов. библиогр. – 1971. – № 2. – С. 9-21.

1972
Невтомний дослідник, бібліограф, пропагандист книги : [Є. Кирилюк] / Ф. Сарана // Державна бібліографія на Україні : зб. ст. – X., 1972. – Вип. 4. – С. 122-125.
Медведев Ю. В. Сподвижник книги : до 80-річчя Ю. С. Меженка 1892-1969 / Ю. В. Медведев, Ф. К. Сарана // Нові книги УРСР. – 1972. – № 16. – С. 23.
Книга в особистій бібліотеці / Ф. Сарана // Друг читача. – 1972. – 30 берез. Книжковій палаті УРСР – 50 років / Ф. Сарана // Друг читача. – 1972. – 6 черв.
На ниві книгодрукування і бібліографії : [Є. Кирилюк] / Ф. Сарана // Друг читача. – 1972. – 16 берез.
Як користуватися книгою? / Ф. Сарана // Друг читача. – 1972. – 6 жовт.

1978
Джерело людської мудрості (Книга, бібліотека, читач) // Соціаліст. культура. – 1978. – № 6. – С. 34-35.
1980
Українська радянська бібліографія : навч. посібник для студентів ін-тів культури / Ф. К. Сарана, Д. Д. Тараманов ; ред. Ф. К. Сарана. – К. : Вища шк., 1980. – 264 с.
1983
Залишиться серед нас : [Ф. Максименко] / Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1983. – 24 листоп.
Видавництво “Радянський письменник” : 1933-1983 / Ф. К. Сарана, Г. І. Таран ; ред. Ф. К. Сарана. – К., 1983. – 278 с.
1987
Кудрицький А. Україна енциклопедична / А. Кудрицький, Ф. Сарана // Літ. Україна. – 1988. – 28 січ.
1994
Ю. О. Меженко : життя й діяльність / Ф. Сарана, І. Шовкопляс // Юрій Олексійович Меженко (1892-1969) : матеріали до біографії / уклад.: Т. А. Ігнатова, Н. В. Казакова, Н. В. Стрішенець. – К, 1994. – С. 11-35.

Примітка: статті Ф. Сарани із енциклопедичних видань див.:
Федір Кузьмович Сарана : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Держ. б-ка України, Київ. держ. ін-т культури ; [уклад. : Н. Ф. Королевич, Ю. С. Зубець]. – К., 1993. – С. 18-20.