НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

БІБЛІОГРАФІЯ ТВОРІВ СІРОПОЛКА С. О.


Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, позначені астериском (*)
 

Повний хронологічний покажчик праць С. Сірополка та відгуків на них див.: Степан Онисимович Сірополко (1872—1959) :
біобліогр. покажч. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т. І. Ківшар ;
наук. ред. В. І. Попик ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін]. — К., 2012. – 197 с.

 

 1. * Бібліотечна справа на Сов. Україні за останнє десятиліття / С. Сірополко. – [Б. м. : б. в., 1927?]. – С. 81–96.
 2. * Бібліотечна справа на совітській Україні / [Ст. Сірополко]. – [Б. м. : б. в., 1934?]. – [4] с.
 3. * Бібліотечна справа на Україні / С. Сірополко // Шкіл. б-ка. – 2009. – № 1. – С. 41–44.
 4. Взірцевий каталог шкільної та народньої бібліотеки / зложив С.О. Сірополко. — К. : Вид-во Всеукр. Учит. Видавн. Т-ва «Всеувито»,1918. — 31с.
 5. * Внешкольное образование / С. Серополко // Общее дело : сб. ст. по вопр. распространения образования среди взрослого населения / Московское о-во грамотности ; ред. В. С. Костромина. — М.,1912. — Вып.4. — С.328-352.
 6. Внешкольное образование и народный учитель // Школа, земство и учитель : сб. / Е. Звягинцев, Н. Чехов, С.Серополко. — М. : Изд. Ред. журн. «Народный учитель», 1911.
 7. * Вопросы народного образования и крестьяне – земские гласные / С.Серополко // Для нар. учителя. — 1907. — №19. — С.9–11.
 8. * Две психологии / С. О. Серополко. – Б. м. : [б. и.], [1910?]. – [9] с. – Відбиток із “Педагогического Листка”
 9. * З біжучого життя. Нові правила про народні бібліотеки / С. Сірополко // Світло. — 1912. — № 4. — С.59-62.
 10. Завдання нової школи / С. Сірополко. — Учительський календар на звичайний 1922 рік. — Коломия, 1921. — С.17-26.
  * Те саме: // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. у-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – С. 274-282.
 11. * Земство и библиотечное дело / С. Серополко // Шк. и жизнь. — 1914. — № 51. — С.12-13.
 12. * Земство и народный учитель / С.Серополко // Для нар. учителя. — 1909. — №4. — С.15.
 13. Інструкція для бібліотекарів // Порадник діячам позашкільної освіти і дошкільного виховання / С. Сірополко. — К. : Вид. Департаменту Позашкільної Освіти ; Друк. Наслідн. Круглянського, 1918. — Вип. 1. — С.37–42.
 14. *Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. — К. : Наук. думка, 2001.— 912 с.
 15. *Історія освіти на Україні / Степан Сірополко. — Львів,[б.в.], 1937. – 174 с. – (Пед.-метод. б-ка ; вип. 6).
 16. * К вопросу  о врачебно-санитарном надзоре за школами в Тульской губернии : докл. VIII съезду зем. врачей Тул. губ. / С. Серополко. — Тула, 1902. — 12 с.
 17. * К вопросу об общеземском книгоиздательстве / С. Серополко // Пед. листок. — 1912. — №8. — С. 563–567.
 18. К предстоящему съезду издателей и книгопродавцов / С. Серополко  // Рус. Ведомости. — 1909. — 22 мая (№115). — С.4-5.
 19. * Как должны быть организованы библиотеки при школах для взрослых / С. Серополко // Общее дело : сб. ст. по вопр. распространения образования среди взрослого населения / ред. В.С. Костромина. — М.,1912. — Вып. 4. — С. 317-322.
 20. Каталог учительской библиотеки / А. Обухов, С. Серополко, И. Чехов.— 2-е изд., испр. — М. : Изд. журн. «Педагогический листок» Д.И. Тихомирова ; Тип. К.М. Меньшова, 1915. — 20с.
 21. Комплектування бібліотек: початок / С. Сірополко // Письмо з Просьвіти. — 1922. — №5/6. — С.45-46.
 22. * Короткий курс бібліотекознавства. Історія, теорія та практика бібліотечної справи / С. Сірополко. – Львів : Накладом фонду „Учітеся, брати мої”, 1924. – 128 с.
 23. * Краткий обзор тридцатипятилетней деятельности Тульского Губернского Земства в области народного образования / по поручению Губернской Земской Управы составил С. О. Серополко. – Тула : Типо-литогр. Е. И. Дружининой, 1902. – 12 с. : табл.
 24. Культ книжки / С. Сірополко // Книжка. — 1922. — № 4/7.— С. 50-51.
 25. * Народні бібліотеки : орг. та техніка бібл. діла / С. Сірополко. – Кам’янець-Поділ. : Накладом Вид. від. Поділ. губерн. нар. управи, 1919. — 24 с.
 26. * Те саме:  // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. — Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип. 1. — С. 344—366.
 27. Народное образование в земствах / С. Серополко // Нар. учитель. — 1913. — № 36. — С.15.
 28. Народное образование в земствах. Основы организации и практика дела : Сборник / под ред. Е. А. Звягинцева, С. О. Серополка [и др.]. – М. : Задруга, 1914 (Тип. П. П. Рябушинского ). – 443 с. : табл.
 29. * Народные библиотеки : порядок открытия библиотек и их организация / С. Серополко. — М. : Ред. журн. «Педагогический листок», 1910. — 43 с. — (Учительская библиотека).
 30. *Народные библиотеки в России / С. Серополко // Практическая школьная энциклопедия : [настол. кн. для нар. учителей и др. ближайших деятелей в обл. нар. образования] / ред. Н. В. Тулупов, П. М. Шестаков. – М. : Изд. Журн. «Для нар. Учителя» ; Тип. П. П. Рябушинського, 1912. — С. 661—679.
 31. Народные библиотеки на Полтавщине / С. Серополко  // Укр. жизнь. — 1912. — № 5. – С. 96—99.
 32. Національна статистика шкіл та книгозбірень в С.С.С.Р. // Тризуб. — 1928. – №36. — С. 15—17.
 33. *Новые правила о народных библиотеках / С. Серополко // Для нар. учителя. — 1912. — №11. — С.33.
 34. О мерах обеспечения школ хорошо подготовленным учительским персоналом : докл. делегата Тульского общества взаимного вспомоществования учащих и учивших С. О. Серополко // Труды 1-го Всерос. съезда представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания, бывшего в Москве на рождественских каникулах в 1902/3г. / сост. под ред. В. М. Евтеева. — М. : Беседа,1907. — Т.2. — С. 1084–1097.
 35. * О подготовке библиотечного персонала / С. Серополко // Первый общеземский съезд по народному образованию 1911 года : доклады. — М., 1912. — Т.2. — С. 36-41.
 36. Основи журналізму : курс лекцій. Ч. 2 / С. Сірополко. – Регенсбург : [б. в.], 1946. – 57 с. – (Видання Українського технічно-господарського інституту ; ч.66).
 37. * Основные вопросы внешкольного образования / С. О. Серополко. – М. : Издат-во жур. “Народный Учитель”, 1913 (Тип. “Общественная Польза”). – 63 с. – (Библиотека Народного Учителя / под ред. Н. Е. Румянцева (сер. педаг.) и О. Н. Смирнова (сер. справ.)). – Библиогр.: с. 61-63
 38. * Очередные задачи в народно-библиотечном деле // Для нар. учителя. – 1910. — №17.— С.27–28.
 39. * Певний шлях / С. Сірополко // Світло. – 1912. – Кн. 8. – С. 20–21.
 40. Положение учащих в земских школах Тульской губернии / С. Серополко. – Тула, 1904. – 19 с.
 41. * Правила о педагогических курсах 5 августа 1875 года и роль отводимая ими земству / С. Серополко  // Рус. шк. — 1902. — № 7/8. — С.183–190.
 42. Практическая библиография / С. Серополко. — М. : Тип. Т-ва Н. Н. Кушнерев и К, 1914. — 4 с.
 43. * Принцип общественности в народно-библиотечном деле : доклад / С. О. Серополко // Труды Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу, состоявшегося в С.-Петербурге с 1-го по 7-ое июня 1911 г. : в 2 ч. / О-во библиотековедения. – СПб., 1912. – Ч. 2 : Доклады. – С. 173–176.
 44. * Те саме: Первый общеземский съезд по народному образованию 1911 : доклады. — М., 1912. — Т.2. — С. 30-34.
 45. Роль бібліотекаря / С. Сірополко // Письмо з Просьвіти. — 1922. — № 35/36. — С. 284-286.
 46. Секция средней школы московского общества народных университетов / С. Серополко // Пед. листок. — 1911. — №4. — С. 294-295.
 47. Систематический указатель литературы по крестьянскому вопросу / [С. Серополко]. — М., 1901.
 48. * Снабжение школ учебниками и учебными пособиями / С. Серополко // Народное образование в земствах: основы организации и практика дела : сборник / под. ред. Е. А. Звягинцева, А. М. Обухова, С. О. Серополко, Н. В. Чехова. – М., 1914. – С. 193–200.
 49. 40-летний юбилей литературной деятельности Н. А. Рубакина / Ст. Серополко // Славян. кн. [Прага]. – 1926. – № 2. – С. 119-121.
 50. Украинские книги в народных библиотеках Харьковской губернии / С. Серополко // Укр. жизнь. — 1913. — №6. — С.99-100.
 51. Українська журналістика на тлі доби : (історія, демократ. досвід, нові завдання) / Ольґерд Іпполіт Бочковський, Степан Сірополко ; за ред. К. Костева й Г. Комаринського ; Український технічно-господарський інститут. – Мюнхен : УТГІ, 1993. – 204 с.
 52. * Участие местного населения в деле нар. образ. / С. Серополко // Народное образование в земствах: основы организации и практика дела : сборник / под. ред. Е. А. Звягинцева, А. М. Обухова, С. О. Серополко, Н. В. Чехова. – М., 1914. – С. 54–66.
 53. Учительские библиотеки / сост. Г. К. Вебер, Н. П. Постовский, С. О.Серополко и др. ; Моск. Отд. Императ. Рус. Техн. О-ва. Моск. Отдел. Междунар. Учебно-промышлен. выставки «Устройство и оборудование школы». — М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1912. — 16 с.
 54. * Учительские библиотеки / С. Серополко // Народное образование в земствах: основы организации и практика дела : сборник / под. ред. Е. А. Звягинцева, А. М. Обухова, С. О. Серополко, Н. В. Чехова. – М., 1914. – С. 256–271.
 55. Швайпольт Фіоль : перший друкар слов’янських кирилівських книг / С. Сірополко. – Краків ; Львів : Українське видавництво, 1943. – 13 с. іл. – (Українська книгознавча бібліотека).
 56. * Школа і книжка / С. Сірополлко // Світло. – 1910. – Кн. 4. – С. 3–6.